Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

N 50/2012 Os-4358/13 , Stran 347
N 50/2012 Os-4358/13
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica Mihaela Rakovnik, je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Darinke Luscher-Grilc, Meža 70, Dravograd, ki jo zastopa Erik Kralj, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec in 2. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Mariboru, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu stavbe, ki predstavlja stanovanje, v skupni izmeri 57,68 m2, kar vključuje dve sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo in balkon (stanovanje označeno s št. 4K), ki leži v I. nadstropju stavbe na naslovu Meža 70, Dravograd, stoječi na parceli št. 1118/4-0 in 1118/3-0, k.o. 829 - Dravograd, začelo postopek vzpostavitve zemljiško­knjižne listine, in sicer prodajne pogodbe z dne 9. 2. 1995, sklenjene med prodajalcem Gozdnim gospodarstvom Slovenj Gradec, p.o., Slovenj Gradec in kupcem Gracej Ivanom, roj. 30. 4. 1931, stan. Meža 70, Dravograd, na podlagi Stanovanjskega zakona, za prodajo stanovanja, v skupni izmeri 57,68 m2, kar vključuje dve sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo in balkon, ki leži v I. nadstropju stavbe na naslovu Meža 70, Dravograd, stoječi na parceli št. 1118, k.o. Dravograd. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Zofke Frank, Meža 70, Dravograd – do celote. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 25. 11. 2013

AAA Zlata odličnost