Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

Št. 351/2014 Ob-1358/14 , Stran 346
Št. 351/2014 Ob-1358/14
Svet Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 14. redne seje Sveta Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 12. 12. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Srednje zdravstvene šole, kot organizacijske enote Šolskega centra Slovenj Gradec. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen/a na Šolskem centru Slovenj Gradec, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas. Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal/a vsa dela in naloge ravnatelja/ravnateljice po ZOFVI. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico Srednje zdravstvene šole”. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost