Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014

Kazalo

12. Sklep o potrditvi programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013–2015, stran 78.

Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o potrditvi programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013-2015
1. člen
Potrdi se Program sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013–2015, podpisan v Ljubljani 3. maja 2013.
2. člen
Program se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
P R O G R A M
sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013-2015
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije (v nadaljevanju strani) sta se
v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, ki je bil podpisan v Moskvi 17. novembra 1995,
v težnji po nadaljnjem razvijanju tradicionalnih prijateljskih odnosov med narodoma Slovenije in Rusije,
v skladu z načeli Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter drugimi dokumenti OVSE,
dogovorili o programu sodelovanja v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013–2015.
I. KULTURA IN UMETNOST
1. Strani bosta spodbujali udeležbo umetniških skupin na mednarodnih festivalih in drugih kulturnih prireditvah v obeh državah. Strani bosta na podlagi vzajemnosti usklajevali programe in roke nastopov umetniških skupin.
2. Strani bosta pomagali pri vzpostavljanju in uresničevanju neposrednega sodelovanja med ustreznimi kulturnimi in umetniškimi ustanovami Republike Slovenije in Ruske federacije, zlasti med gledališči, muzeji, knjižnicami ter znanstvenimi ustanovami za varstvo in restavriranje kulturnih in zgodovinskih spomenikov. To sodelovanje bo potekalo na podlagi posameznih dogovorov med partnerji.
3. Strani bosta sporazumno izmenjavali razstave iz muzejskih zbirk in razstave sodobne umetnosti, kataloge, strokovno literaturo in informacije.
4. Strani bosta spodbujali izmenjavo strokovnjakov za glasbo, gledališče, likovno umetnost, varstvo in restavriranje kulturnih spomenikov, knjižničarstvo in muzejstvo in strokovnjakov iz kulturnih ustanov zaradi njihove udeležbe na konferencah, simpozijih in srečanjih.
Število strokovnjakov, področje, s katerim se ukvarjajo, in pogoji izmenjav se bodo usklajevali za vsak posamezen primer posebej.
5. Strani bosta spodbujali stike in sodelovanje med slovenskimi in ruskimi kulturniki in umetniki.
Slovenska stran predlaga, da se vsako leto en ruski pisatelj udeleži srečanja PEN kluba na Bledu in mednarodnega srečanja pisateljev v Vilenici; o kritju stroškov udeležencev se dogovarjajo organizatorji in udeleženci sami.
6. Strani bosta spodbujali pripravljenost za strokovno sodelovanje in izmenjavo razstav med državnimi muzeji v Sloveniji: Narodnim muzejem Slovenije, Narodno galerijo in Moderno galerijo Ljubljana in med institucijami, ki spadajo pod Ministrstvo za kulturo Ruske federacije: zvezno državno proračunsko kulturno ustanovo Državni Ermitaž, vseruskim muzejskim združenjem Državna Tretjakovska galerija, zvezno državno proračunsko kulturno ustanovo Državni muzej likovnih umetnosti A.S. Puškina.
Strani sta pripravljeni, da pripravita in izvedeta dogodke v okviru obeleževanja 250. obletnice ustanovitve zvezne državne proračunske kulturne ustanove Državni Ermitaž leta 2014; podrobnosti bosta strani uskladili posebej.
7. Strani bosta podpirali sodelovanje svojih kulturnih predstavnikov na mednarodnih festivalih in drugih kulturnih prireditvah v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji.
Ruska stran bo obveščala slovensko stran o sledečih večjih festivalih, ki potekajo v Ruski federaciji:
– Sankt Peterburški mednarodni zborovski festival;
– Mednarodni natečaj opernih solistov Galine Višnjevske;
– Mednarodni gledališki festival A.P. Čehova (Moskva);
– Gledališki festival Novi evropski teater (NET, Moskva);
– Mednarodni festival – šola sodobne umetnosti Teritorij (Moskva);
– Mednarodni potujoči lutkovni festival Arka;
– Mednarodni festival ljudskih umetnosti in obrti Sadko;
– Mednarodni festival ljudske ustvarjalnosti Skupnost.
Slovenska stran bo obveščala rusko stran o večjih festivalih, ki potekajo v Republiki Sloveniji:
– Mednarodni poletni festival v Ljubljani (julija in avgusta vsako leto);
– Festival stare glasbe Brežice (julija in avgusta vsako leto);
– Mednarodni festival Lent v Mariboru (junija vsako leto);
– Primorski poletni festival (julija in avgusta vsako leto);
– Mednarodni festival računalniških umetnosti v Mariboru (junija vsako leto);
– Mednarodni literarni festival Vilenica;
– Mednarodni pesniški festival na Ptuju Dnevi poezije in vina.
8. Strani bosta spodbujali sodelovanje med ustreznimi organizacijami dveh držav, dejavnost katerih je usmerjena v ohranitev in razvoj ljudske umetnosti in obrti.
II. KULTURNA DEDIŠČINA
9. Strani bosta sodelovali pri varstvu kulturne dediščine v skladu s Konvencijo o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih z dne 14. novembra 1970 in notranjo zakonodajo držav strani.
V ta namen bosta strani sprejemali ustrezne ukrepe za preprečevanje nezakonitega izvoza kulturnih dobrin obeh držav in spodbujali sodelovanje med pristojnimi državnimi ustanovami pri izmenjavi informacij o teh kulturnih dobrinah ter ukrepali glede njihovega vračanja.
10. Strani bosta sodelovali pri varstvu in restavriranju spomenikov in v ta namen vzpostavili neposredne stike med Restavratorskim centrom Republike Slovenije in zvezno državno proračunsko kulturno ustanovo Vseruski likovni znanstveno-restavratorski center akad. I. E. Grabarja. Strani bosta tudi podpirali sodelovanje med drugimi sorodnimi ustanovami.
11. Strani sodelujeta pri morebitnih vzdrževalnih delih na Ruski kapelici pod Vršičem in drugih ruskih spominskih objektih v Republiki Sloveniji ter pri morebitnih vzdrževalnih delih na slovenskih spominskih obeležjih v Ruski federaciji.
III. ZALOŽNIŠTVO, KNJIŽNICE, ARHIVI
12. Strani bosta pomagali pri izmenjavi književnih prevajalcev.
13. Strani bosta spodbujali sodelovanje pri pripravi in pošiljanju tiskovin. S tem namenom bosta strani:
– preučili možnosti za izmenjavo knjig, periodičnega in drugega tiska na komercialni in nekomercialni podlagi;
– spodbujali neposredno sodelovanje med založbami svojih držav zaradi prevajanja in izdajanja del sodobne slovenske in ruske književnosti;
– podpirali vzajemno udeležbo na knjižnih sejmih in drugih podobnih prireditvah, ki potekajo na ozemlju obeh držav;
– preučili možnosti za izmenjavo razstav tiskovin, pogoje in roke njihove izvedbe pa bosta vsakokrat posebej usklajevali z zainteresiranimi organizacijami strani;
– spodbujali prevajanje in izdajanje avtorjev obeh držav, predvsem sodobnih.
14. Strani bosta sodelovali v knjižničarstvu in zlasti omogočali sodelovanje med državnimi, znanstvenimi, univerzitetnimi in javnimi knjižnicami.
15. Strani bosta podpirali sodelovanje med Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani (NUK) in zvezno državno proračunsko ustanovo Ruska državna knjižnica, zvezno državno proračunsko kulturno ustanovo Vseruska državna knjižnica za tuje književnosti M. I. Rudomino v Moskvi, zvezno državno proračunsko ustanovo Ruska nacionalna knjižnica v Sankt Peterburgu, in sicer na teh področjih:
– izmenjava strokovnjakov in izkušenj v knjižničarstvu;
– izmenjava izkušenj pri organiziranju knjižničarskih informacijski mrež;
– vodenje knjižnic (trženje, finančno vodenje, kadrovanje);
– ohranjanje dokumentov na elektronskih nosilcih;
– izmenjava knjižničnega gradiva;
– skupni razstavni projekti.
16. Strani bosta podpirali vsestranske stike med Arhivom Republike Slovenije in Zvezno arhivsko agencijo (Ruska federacija) na podlagi Dogovora med Arhivom Republike Slovenije in Zvezno arhivsko službo Rusije o sodelovanju na področju arhivov, podpisanega 18. decembra 1997, ter prispevali k neposrednemu sodelovanju med arhivi obeh držav. Raziskovalcem se v znanstvene namene omogoči dostop do arhivov.
IV. KINEMATOGRAFIJA
17. Strani bosta podpirali nekomercialno izmenjavo filmskih prireditev (filmskih tednov, premier, retrospektiv).
18. Strani bosta spodbujali filmske koprodukcije.
19. Strani bosta pomagali pri razvijanju sodelovanja med Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in zvezno državno proračunsko izobraževalno ustanovo za visoko in podiplomsko strokovno izobraževanje Vseruski državni inštitut za kinematografijo S.A. Gerasimova, zvezno državno proračunsko izobraževalno ustanovo z visoko strokovno izobraževanje Sanktpeterburška državna univerza za film in televizijo.
20. Strani bosta prispevali k razvijanju sodelovanja med Slovensko kinoteko, Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo Republike Slovenije in Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije in zvezno državno proračunsko kulturno ustanovo Državni filmski sklad Ruske federacije, federalno javno ustanovo Ruski državni arhiv filmskih dokumentov v Krasnogorsku.
21. Strani bosta podpirali medsebojno sodelovanje na mednarodnih filmskih festivalih na ozemljih držav strani v skladu z njihovimi pravilniki.
V. SREDSTVA MNOŽIČNEGA OBVEŠČANJA
22. Strani bosta prispevali k širitvi stikov in razvijanju sodelovanja med radijskimi in televizijskimi organizacijami, tudi tistimi, ki sodelujejo v okviru European Broadcasting Union, ter organizacijami s področja tiska obeh držav.
V skladu s svojimi zmožnostmi bosta strani pošiljali svoje delegacije na mednarodne radijske in televizijske festivale ter tekmovanja v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji.
Ob obojestranskem zanimanju se bodo radijske in televizijske organizacije dogovarjale o neposrednem sodelovanju ter se medsebojno opozarjale na umetniške filme oziroma nadaljevanke, ki bi bili zanimivi za prikaz v državah strani.
Strani bosta spodbujali neposredno sodelovanje med Radiotelevizijo Slovenija (RTV Slovenija) in zveznim državnim unitarnim podjetjem Vserusko državno televizijsko in radijsko podjetje (VGTRK).
Strani bosta priporočali sredstvom množičnega obveščanja svojih držav, naj širijo promocijo poučevanja jezikov držav strani.
Strani bosta spodbujali medsebojne obiske novinarjev z namenom širšega informiranja prebivalcev svoje države o državi druge strani.
VI. ZNANOST IN IZOBRAŽEVANJE
23. Strani bosta spodbujali sodelovanje med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Rusko akademijo znanosti ter tudi med znanstvenoraziskovalnimi organizacijami in znanstveniki obeh držav na podlagi že sklenjenih in novih sporazumov in programov.
Strani bosta spodbujali sodelovanje med Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ter Inštitutom za slavistiko Ruske akademije znanosti, Inštitutom za ruski jezik V.V. Vinogradova Ruske akademije znanosti v okviru projekta Slovanski lingvistični atlas.
24. Strani pripisujeta velik pomen seznanitvi z zgodovino in kulturo druge države v šolah za splošno in strokovno izobraževanje in bosta v ta namen izmenjali izobraževalne programe ter sodelovali pri prioravi učbenikov.
25. Strani bosta sodelovali pri usposabljanju znanstvenih in pedagoških delavcev.
26. Strani bosta pomagali pri uresničevanju skupnih projektov v izobraževanju, organiziranju in vodenju sistemov izobraževanja in izpopolnjevanja. Spodbujali bosta tudi izmenjavo pedagoških delavcev, znanstvenih in pedagoških delavcev, znanstvenikov, študentov.
Strani bosta prispevali k vzpostavitvi neposrednih stikov med ustreznimi šolami in upravnimi ter strokovnimi organi, odgovornimi za obravnavo problematike izobraževanja.
Strani bosta spodbujali izmenjavo zaposlenih v izobraževalnih ustanovah, ki se ukvarjajo z mednarodnimi in evropskimi programi ter izmenjavo informacij o mednarodnih prireditvah v šolah.
27. Strani se bosta posvetovali o medsebojnem priznavanju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo.
28. Slovenska stran je zainteresirana za sodelovanje ruskih strokovnjakov na področju slovenskega jezika, literature in kulture na vsakoletnem znanstvenem simpoziju Obdobja ter Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture.
29. Slovenska stran bo letno ponudila ruski strani do dvanajst (12) mesečnih štipendij za izpopolnjevanje dodiplomskih in podiplomskih študentov.
30. Ruska stran bo slovenski strani letno ponudila do petnajst (15) državnih štipendij za celoletno izobraževanje in izpopolnjevanje, ki traja največ 10 mesecev. Pogoje takega štipendiranja bosta strani usklajevali po diplomatski poti.
31. Univerza v Ljubljani in zvezna državna izobraževalna ustanova za visoko strokovno izobraževanje Moskovska državna univerza M.V. Lomonosov bosta podpirali študij ruskega jezika na Univerzi v Ljubljani in posebej lektorat ruskega jezika na Univerzi v Ljubljani ter študij ruskega jezika in književnosti na slovenskih visokošolskih zavodih ter študij slovenskega jezika in književnosti na visokih šolah Ruske federacije in še posebej lektorat slovenskega jezika na zvezni državni izobraževalni ustanovi za visoko strokovno izobraževanje Moskovska državna univerza M.V. Lomonosov. S tem namenom bosta strani letno ponudili druga drugi dve (2) štipendiji (pod pogoji, za katere se strani dogovorita za vsak posamezen primer posebej) za sodelovanje na poletnih tečajih slovenskega in ruskega jezika.
32. Slovenska stran bo letno poslala, ruska stran pa sprejela na državni izobraževalni ustanovi za visoko strokovno izobraževanje Državni inštitut za ruski jezik A. S. Puškina slovenske predavatelje ruskega jezika, ki se bodo udeležili poletnih seminarjev, kakor tudi študente 3. in 4. letnika, ki študirajo ruski jezik in književnost na Univerzi v Ljubljani, v okviru medvisokošolskega sporazuma z državno izobraževalno ustanovo za visoko strokovno izobraževanje Državni inštitut za ruski jezik A. S. Puškina.
33. Strani bosta podpirali dopolnilni pouk maternega jezika in kulture za otroke in mladino ruskega rodu v Republiki Sloveniji in slovenskega rodu v Ruski federaciji.
VII. ŠPORT, TURIZEM IN MLADINA
34. Strani bosta podpirali sodelovanje v športni vzgoji in športu, med športnimi organizacijami, zvezami za posamezne športe, društvi in klubi z izmenjavo športnih delegacij, trenerjev in strokovnjakov.
35. Strani bosta spodbujali turistične izmenjave za boljše obojestransko spoznavanje kulturnih in zgodovinskih vrednot.
36. Strani bosta vzpodbujali sodelovanje med mladinskimi organizacijami obeh držav ter izmenjavo informacij o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na mladino.
VIII. DRUGE IZMENJAVE
37. Strani bosta prispevali k razvoju sodelovanja v okviru Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov, ki je bil podpisan na Brdu pri Kranju 22. marca 2011.
38. Strani bosta spodbujali neposredno sodelovanje pri prireditvah mednarodnih organizacij in ustreznih programov Evropske unije.
39. Strani bosta podpirali izmenjavo in sodelovanje med svojima komisijama za Unesco.
40. Strani se bosta obveščali o pripravah in izvedbi prireditev, namenjenih vseslovanskim kulturnim tradicijam, ki jih organizira ena stran, ter pri njih sodelovali v okviru svojih možnosti. Strani podpirata dejavnosti Foruma slovanskih kultur.
41. Strani bosta v okviru svojih pristojnosti spodbujali partnersko sodelovanje tudi na regionalnem in lokalnem nivoju med občinami Republike Slovenije ter republikami, kraji, pokrajinami, mesti in rajoni Ruske federacije.
IX. SPLOŠNE DOLOČBE
42. Določbe tega programa ne izključujejo možnosti, da strani v skladu z medsebojnim dogovorom organizirata tudi druge prireditve in izmenjave na področjih, ki jih predvideva Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, ki je bil podpisan v Moskvi 17. novembra 1995.
43. Strani se bosta pravočasno obveščali o mednarodnih konferencah, tekmovanjih, festivalih in drugih prireditvah, ki potekajo v njunih državah, in si pošiljali vabila za udeležbo na njih.
44. Priloga, ki vsebuje temeljna načela določitve splošnih in finančnih pogojev sodelovanja, je sestavni del tega programa.
45. Program se bo uporabljal po 30 dneh od datuma njegovega podpisa.
46. Program ne vsebuje pravic in obveznosti strani, ki se urejajo z mednarodnim pravom.
Podpisano v Ljubljani, dne 3. maja v dveh izvodih v slovenskem in ruskem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
 
Za Vlado
Ruske federacije
Sergej Lavrov l.r.
Priloga
k Programu sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ruske federacije
v kulturi, znanosti, izobraževanju in
športu v obdobju 2013–2015
TEMELJNA NAČELA ZA DOLOČITEV SPLOŠNIH IN FINANČNIH POGOJEV SODELOVANJA
I. Splošni pogoji
A. Izmenjave v znanosti in izobraževanju
Izmenjava dodiplomskih in podiplomskih študentov, strokovnjakov in znanstvenikov:
Kandidate za udeležbo pri izmenjavah v znanosti in izobraževanju na podlagi tega programa bo določala stran pošiljateljica, ki o tem obvesti stran sprejemnico pet mesecev pred predvidenim datumom njihovega odhoda. Stran pošiljateljica bo sporočala strani sprejemnici tudi potrebne podatke o znanstvenih stopnjah, strokovni kvalifikaciji in znanstvenih naslovih udeležencev na ustreznem področju, stopnji obvladanja jezika države sprejemnice, predvidenem programu dela in času bivanja ter življenjepisne in druge potrebne podatke.
Stran sprejemnica bo obveščala stran pošiljateljico o svojem soglasju za sprejem kandidatov najpozneje dva meseca pred predvidenim datumom njihovega odhoda. Po prejetju soglasja strani sprejemnice bo stran pošiljateljica najpozneje v 15 dneh pred načrtovanim odhodom sporočila natančen datum prihoda kandidatov.
Izmenjava štipendistov:
1. Stran, ki podeljuje štipendije, bo vsako leto najpozneje do 1. marca poslala podrobne informacije o štipendijah, prijavnih obrazcih, zahtevanih dokumentih in rokih.
2. Stran pošiljateljica bo vsako leto najpozneje do 1. maja poslala strani sprejemnici prijave kandidatov.
3. Prijave kandidatov bodo vsebovale:
– prijavnico na ustreznem obrazcu z zahtevanimi prilogami, navedenimi v vsakoletnih informacijah o štipendijah,
– overjene kopije spričeval ali diplom,
– podroben program študija ali dela,
– povabilno pismo,
– zdravniško spričevalo,
– kopijo osnovnih strani potnega lista, ki velja najmanj leto in pol od izdaje povabilnega pisma,
– šest fotografij formata 3 x 4 cm.
4. Stran sprejemnica bo vsako leto do 15. julija sporočila, da potrjuje kandidate.
5. Strani izhajata iz tega, da štipendisti obvladajo jezik države štipenditorke.
B. Izmenjave v kulturi
Kandidate za izmenjavo v kulturi na podlagi tega programa bo predlagala stran pošiljateljica, ki bo o tem obvestila stran sprejemnico tri mesece pred načrtovanim datumom odhoda. Stran pošiljateljica bo sporočila strani sprejemnici tudi potrebne podatke o akademski in strokovni usposobljenosti kandidata, predvidenem programu dela med bivanjem in druge podatke, za katere meni, da so koristni. Stran sprejemnica bo sporočila svoje soglasje za sprejem kandidata strani pošiljateljici najpozneje 30 dni pred predvidenim datumom njegovega odhoda.
Stran pošiljateljica bo najpozneje v 15 dneh po prejetju soglasja strani sprejemnice sporočila natančen datum odhoda udeleženca izmenjave.
II. Finančni pogoji
A. Izmenjave v znanosti in izobraževanju
1. Strani izhajata iz tega, da bo stran pošiljateljica poravnala prevozne stroške oseb in delegacij, ki potujejo v skladu s tem programom, do glavnega mesta strani sprejemnice in nazaj.
2. Stran sprejemnica bo zagotavljala brezplačno šolanje, bivanje v študentskem domu in izplačevala štipendijo; znesek štipendije in plačilo študentskega doma se določita v skladu z notranjimi predpisi države sprejemnice.
3. Osebe, ki se izmenjavajo na podlagi tega programa, bodo imele sklenjeno ustrezno obliko zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v državi sprejemnici še pred prihodom v to državo. Udeleženci izmenjav bodo sklenili zdravstveno zavarovanje z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi sponzorjev.
B. Izmenjave v kulturi
1. Strani se strinjata, da bo stran pošiljateljica poravnala stroške za mednarodne prevoze delegacij, umetniških skupin in posameznih predstavnikov, zdravstveno zavarovanje, carinske in letališke dajatve, prevoz prtljage in odrskih rekvizitov v obe smeri ter stroške honorarjev za izvajalce.
2. Strani izjavljata, da bo stran sprejemnica poravnala stroške nastanitve, dnevnic (ali plačila prehrane) v skladu z normami, ki veljajo v vsaki od držav, oglaševanja in najema dvoran s potrebno tehnično opremo in pomožnim osebjem, prevozne stroške na svojem ozemlju v skladu s programom bivanja in storitev prevajalcev in spremljevalcev.
3. Strani ugotavljata, da bo stroške konzularne službe za izdajo vizumov poravnala stran pošiljateljica, če ob izvedbi posameznih prireditev ne bo dosežen dogovor o brezplačni izdaji vizumov na podlagi vzajemnosti.
III. Izmenjava razstav
Pri organiziranju večjih prireditev in izmenjavi razstav bosta strani vsakokrat sklenili poseben sporazum, ki bo določal finančne in vse druge pogoje.
П Р О Г Р А М М А
сотрудничества между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации в области культуры, науки, образования и спорта на 2013–2015 годы
Правительство Республики Словении и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанным в Москве 17 ноября 1995 года,
стремясь к дальнейшему развитию традиционных дружественных отношений между народами Словении и России,
в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и других документов ОБСЕ,
согласовали следующую Программу сотрудничества в области культуры, науки, образования и спорта на 2013-2015 годы.
I. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
1. Стороны будут поощрять участие творческих коллективов в международных фестивалях и иных культурных мероприятиях, проводимых в обоих государствах. Стороны будут согласовывать на условиях взаимности программы и сроки выступлений творческих коллективов.
2. Стороны будут оказывать содействие в установлении и осуществлении прямого сотрудничества между соответствующими учреждениями культуры и искусства Республики Словении и Российской Федерации, в частности, театрами, музеями, библиотеками, научными учреждениями охраны и реставрации памятников культуры и истории. Это сотрудничество будет осуществляться на основе отдельных договоренностей между партнерами.
3. Стороны будут по взаимному согласию обмениваться выставками из музейных коллекций и выставками современного искусства, а также каталогами, специальной литературой и информацией.
4. Стороны будут поощрять обмен специалистами в области музыки, театра, изобразительного искусства, охраны и реставрации памятников культуры, библиотечного и музейного дела, а также сотрудниками учреждений культуры для участия в конференциях, симпозиумах и встречах.
Количество специалистов, их профиль и условия обменов будут согласовываться в каждом отдельном случае.
5. Стороны будут поощрять контакты и взаимодействие между словенскими и российскими деятелями культуры и искусства.
Словенская Сторона предлагает ежегодное участие одного российского писателя во встрече ПЕН-клуба в г. Блед, а также в международной встрече писателей «Виленица»; об оплате расходов участников организаторы и участники будут договариваться самостоятельно.
6. Стороны будут поощрять готовность к сотрудничеству в области музейного дела и обмену выставками между государственными музеями Словении: Национальным музеем Словении, Национальной галереей Словении, Галереей современного искусства в Любляне и учреждениями, относящимися к ведению Министерства культуры Российской Федерации: федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный Эрмитаж», всероссийским музейным объединением «Государственная Третьяковская галерея», федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина».
Стороны готовы проработать и осуществить мероприятия в рамках празднования 250-летия основания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» в 2014 году; детали будут согласованы Сторонами отдельно.
7. Стороны окажут содействие участию представителей культуры своих государств в международных фестивалях и прочих культурных мероприятиях, проводимых в Республике Словении и Российской Федерации.
Российская Сторона будет информировать Словенскую Сторону о следующих крупных фестивалях, проводимых в Российской Федерации:
– Санкт-Петербургский международный хоровой фестиваль;
– Международный конкурс оперных солистов Галины Вишневской;
– Международный театральный фестиваль имени А.П.Чехова (Москва);
– Театральный фестиваль «Новый Европейский театр» (NET, Москва);
– Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» (Москва);
– Международный передвижной фестиваль театров кукол «Ковчег»;
– Международный фестиваль народных искусств и ремесел «Садко»;
– Международный фестиваль народного творчества «Содружество».
Словенская Сторона будет информировать Российскую Сторону о следующих крупных фестивалях, проводимых в Республике Словении:
– Международный летний фестиваль в г. Любляна (июль-август, ежегодно);
– Фестиваль старинной музыки в г. Брежице (июль-август, ежегодно);
– Международный фестиваль Лент в г. Марибор (июнь, ежегодно);
– Приморский летний фестиваль (июль-август, ежегодно);
– Международный фестиваль компьютерного искусства в г. Марибор (июнь, ежегодно);
– Международный литературный фестиваль «Виленица»;
– Международный фестиваль поэзии «Дни поэзии и вина» в г. Птуй.
8. Стороны будут оказывать содействие в осуществлении сотрудничества между соответствующими организациями обоих государств, деятельность которых направлена на сохранение и развитие народно-прикладного искусства и ремесел.
II. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
9. Стороны будут сотрудничать в области охраны культурного наследия в соответствии с Конвенцией о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности, от 14 ноября 1970 года, и законодательством государств Сторон.
В этих целях Стороны будут принимать меры по предотвращению незаконного перемещения культурных ценностей обоих государств и содействовать сотрудничеству между компетентными государственными учреждениями в обмене информацией о таких культурных ценностях, а также принимать меры по их возвращению.
10. Стороны будут сотрудничать в области охраны и реставрации памятников и с этой целью установят прямые контакты между Реставрационным центром Республики Словении и федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э.Грабаря». Стороны будут также способствовать развитию сотрудничества между другими учреждениями подобного профиля.
11. Стороны будут участвовать в возможных реставрационных работах, касающихся Русской часовни под перевалом Вршич и других российских мемориальных объектов в Республике Словении, а также в возможных реставрационных работах, касающихся словенских мемориальных объектов в Российской Федерации.
III. КНИГОИЗДАНИЕ, БИБЛИОТЕКИ, АРХИВЫ
12. Стороны будут способствовать обмену литературными переводчиками.
13. Стороны будут поощрять сотрудничество в области производства и распространения печатной продукции. В этих целях Стороны:
– изучат возможность обмена книгами, периодическими и другими изданиями на коммерческой и некоммерческой основе;
– будут поощрять прямое сотрудничество между издательствами своих государств с целью осуществления переводов и издания произведений словенской и российской литературы, в том числе современной;
– будут содействовать взаимному участию в книжных ярмарках и других подобных мероприятиях, проводимых на территории обоих государств;
– изучат возможность обмена выставками печатной продукции, условия и сроки проведения которых будут согласовываться с заинтересованными организациями Сторон в каждом конкретном случае;
– будут содействовать переводу и изданию произведений авторов обоих государств, прежде всего, современных.
14. Стороны будут сотрудничать в области библиотечного дела, в первую очередь, содействуя сотрудничеству между государственными, научными, университетскими и публичными библиотеками.
15. Стороны будут поддерживать сотрудничество между Национальной и университетской библиотекой в Любляне (NUK) и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека», федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино» в Москве, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская национальная библиотека» в Санкт-Петербурге по следующим направлениям:
– обмен специалистами и опытом в области библиотековедения;
– обмен опытом в деле организации библиотечно-информационной сети;
– управление библиотеками (маркетинг, финансовый менеджмент, подбор кадров);
– сохранность документов с помощью электронных средств;
– обмен библиотечными материалами;
– совместные проекты проведения выставок.
16. Стороны будут содействовать развитию всесторонних связей между Архивом Республики Словении и Федеральным архивным агентством (Российская Федерация) в рамках Соглашения между Архивом Республики Словении и Федеральной архивной службой России о сотрудничестве в области архивов, подписанного 18 декабря 1997 года, а также вносить свой вклад в непосредственное взаимодействие между архивами обоих государств. Ученым в исследовательских целях будет обеспечиваться доступ в архивы.
IV. КИНЕМАТОГРАФИЯ
17. Стороны будут содействовать некоммерческому обмену киномероприятиями (недели, премьеры, ретроспективы).
18. Стороны будут поощрять развитие сотрудничества в области совместного кинопроизводства.
19. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между Академией театра, радио, кино и телевидения Люблянского университета и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего и послевузовского профессионального образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения».
20. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между Словенской кинотекой, Государственным агентством Республики Словении «Словенский киноцентр», Словенским киноархивом при Архиве Республики Словении и федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», федеральным казенным учреждением «Российский государственный архив кинофотодокументов» в г. Красногорск.
21. Стороны будут оказывать содействие взаимному участию в международных кинофестивалях, проводимых на территории государств Сторон, в соответствии с их регламентами.
V. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
22. Стороны будут содействовать расширению связей и развитию сотрудничества между радио- и телевизионными компаниями, в том числе взаимодействующими в рамках Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union), а также организациями периодической печати обоих государств.
В рамках своих возможностей Стороны будут направлять свои делегации на международные радио- и телевизионные фестивали и конкурсы, проводимые в Республике Словении и Российской Федерации.
В случае взаимной заинтересованности радио- и телевизионные компании будут договариваться о прямом сотрудничестве, а также информировать друг друга о художественных фильмах либо сериалах, которые могут представлять интерес для показа в государствах Сторон.
Стороны будут поощрять прямое сотрудничество между Радиотелевидением Словении (РТВ Словения) и федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК).
Стороны будут рекомендовать средствам массовой информации своих государств предпринимать шаги по популяризации изучения языков государств Сторон.
Стороны будут поощрять взаимные поездки журналистов с целью расширения информирования населения своего государства о государстве другой Стороны.
VI. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
23. Стороны будут поощрять сотрудничество между Словенской академией наук и искусств и Российской академией наук, а также между научно-исследовательскими организациями и учеными обоих государств в рамках уже подписанных и новых соглашений и программ.
Стороны будут поощрять сотрудничество между Институтом словенского языка имени Ф.Рамовша и Институтом русского языка имени В.В.Виноградова Российской академии наук, Институтом славяноведения Российской академии наук в рамках проекта «Общеславянский лингвистический атлас» (OLA).
24. Стороны придают важное значение ознакомлению с историей и культурой другого государства в образовательных учреждениях общего и профессионального образования и с этой целью будут обмениваться образовательными программами, а также сотрудничать при создании учебных пособий.
25. Стороны будут сотрудничать в области повышения квалификации научно-педагогических работников.
26. Стороны будут содействовать реализации совместных проектов в области образования, организации и управления систем образования и повышения квалификации. Они также будут поощрять обмен педагогическими работниками, научно-педагогическими работниками, учеными и обучающимися.
Стороны будут содействовать установлению прямых контактов между соответствующими образовательными учреждениями и органами управления образованием.
Стороны будут поощрять обмен сотрудниками образовательных учреждений, занимающимися международными и европейскими программами, а также обмен информацией о международных мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях.
27. Стороны будут проводить консультации по вопросам взаимного признания и эквивалентности документов об образовании, выдаваемых в Республике Словении и Российской Федерации.
28. Словенская сторона заинтересована в участии российских специалистов в области словенского языка, литературы и культуры в ежегодных научном симпозиуме «Эпохи» («Obdobja») и Семинаре словенского языка, литературы и культуры.
29. Словенская Сторона будет ежегодно предоставлять Российской Стороне до двенадцати (12) стипендий для обучения студентов и постдипломного обучения сроком до одного месяца.
30. Российская Сторона будет ежегодно предоставлять Словенской Стороне до пятнадцати (15) государственных стипендий для приема на полный курс обучения и повышение квалификации сроком до 10 месяцев. Условия предоставления таких стипендий будут согласовываться Сторонами по дипломатическим каналам.
31. Люблянский университет и федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» будут содействовать изучению русского языка и литературы в высших учебных заведениях Республики Словении и словенского языка и литературы в высших учебных заведениях Российской Федерации, и в особенности оказывать поддержку изучению словенского языка в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» и изучению русского языка в Люблянском университете. С этой целью Стороны ежегодно будут предоставлять друг другу по 2 (две) стипендии (условия которых оговариваются сторонами в индивидуальном порядке) для участия в летних курсах соответственно словенского и русского языков.
32. Словенская Сторона будет ежегодно направлять, а Российская Сторона принимать в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина» словенских преподавателей русского языка для участия в летних семинарах, а также студентов 3-го и 4-го курсов, изучающих русский язык и литературу в Люблянском университете, в рамках межвузовского договора с государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина».
33. Стороны будут поддерживать дополнительные занятия по родному языку и культуре для российский детей и молодежи в Республике Словении и словенских – в Российской Федерации.
VII. СПОРТ, ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖЬ
34. Стороны будут содействовать развитию связей в области физической культуры и спорта, между спортивными организациями, федерациями по видам спорта, обществами, клубами путем обмена спортивными делегациями, тренерами и специалистами.
35. Стороны будут поощрять развитие туристических обменов в интересах лучшего ознакомления с культурными и историческими ценностями.
36. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества между молодежными организациями обоих государств, а также обмену информацией по всем вопросам, касающимся молодежи.
VIII. ДРУГИЕ ОБМЕНЫ
37. Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в рамках Соглашения между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности центров науки и культуры, подписанного в Брдо-при-Кране 22 марта 2011 года.
38. Стороны будут поощрять непосредственное сотрудничество в рамках мероприятий международных организаций и соответствующих программ Европейского союза.
39. Стороны будут содействовать развитию обменов и сотрудничества между национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО.
40. Стороны будут информировать друг друга о подготовке и проведении мероприятий, посвященных общеславянским культурным традициям, организуемых одной из Сторон, и в рамках своих возможностей участвовать в них. Стороны поддерживают деятельность Форума славянских культур.
41. Стороны в рамках своей компетенции будут поощрять сотрудничество партнеров также на региональном и местном уровнях между общинами Республики Словении и республиками, краями, областями, городами и районами Российской Федерации.
IX. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
42. Положения настоящей Программы не исключают проведения по взаимной договоренности Сторон других мероприятий и обменов в областях, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Словении и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, подписанным в Москве 17 ноября 1995 года.
43. Стороны будут своевременно информировать друг друга о проводимых в их государствах международных конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, а также взаимно направлять приглашения для участия в них.
44. Приложение, содержащее основополагающие принципы определения общих и финансовых условий сотрудничества, является неотъемлемой частью настоящей Программы.
45. Настоящая Программа будет применяться через 30 дней с даты ее подписания.
46. Настоящая Программа не создает для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом.
Подписано в Любляне, « 3 » мая 2013 года в двух экземплярах, каждый на словенском и русском языках.
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ
Карл Ерявец c.p.
 
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сергей Лавров c.p.
Приложение
к Программе сотрудничества
между Правительством Республики Словении и
Правительством Российской Федерации
в области культуры, науки, образования и спорта
на 2013-2015 годы
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
 
I. Общие условия
А. Обмены в области науки и образования
Обмен студентами, аспирантами, специалистами и учеными:
Кандидатуры для участия в обменах в области науки и образования в рамках настоящей Программы определяются направляющей Стороной, которая уведомляет об этом принимающую Сторону за пять месяцев до предполагаемой даты их выезда. Направляющая Сторона предоставляет принимающей Стороне также необходимые сведения об ученых степенях, профессиональной квалификации и ученых званиях участников в соответствующей области, о степени владения ими языком государства принимающей Стороны, о предполагаемой программе работы и продолжительности пребывания, а также биографические данные и другие необходимые сведения.
Принимающая Сторона будет уведомлять направляющую Сторону о своем согласии на прием кандидатов не позднее чем за два месяца до планируемой даты их выезда. После получения согласия принимающей Стороны направляющая Сторона не позднее чем за 15 дней сообщает точную дату прибытия кандидатов.
Обмен стипендиатами:
1. Сторона, предоставляющая стипендии, будет сообщать подробную информацию о стипендиях, регистрационных формах, необходимых документах и сроках их подачи не позднее 1 марта каждого года.
2. Направляющая Сторона будет предоставлять принимающей Стороне заявки кандидатов не позднее 1 мая каждого года.
3. Заявки кандидатов должны содержать:
– анкету установленного образца с затребованными приложениями, указанными в ежегодно направляемой информации о предоставлении стипендий;
– заверенные копии аттестатов или дипломов;
– подробную программу обучения или работы;
– приглашение;
– медицинский сертификат;
– копию основных страниц национального паспорта со сроком действия не менее полутора лет со времени оформления приглашения;
– шесть фотографий размером 3х4 см.
4. Принимающая Сторона будет сообщать об утверждении кандидатов до 15 июля каждого года.
5. Стороны исходят из того, что стипендиаты владеют языком государства, предоставляющего стипендию.
Б. Обмены в области культуры
Кандидаты для обмена в области культуры в рамках настоящей Программы будут предлагаться направляющей Стороной, которая будет информировать о них принимающую Сторону за три месяца до планируемой даты отъезда. Направляющая Сторона будет предоставлять принимающей Стороне также необходимые сведения об академической и профессиональной подготовке кандидата, о предполагаемой программе работы во время пребывания и любые другие данные, которые будут сочтены полезными. Принимающая Сторона будет сообщать направляющей Стороне о своем согласии на прием кандидата не позднее чем за 30 дней до планируемой даты его отъезда.
После получения согласия принимающей Стороны направляющая Сторона будет сообщать точную дату отъезда участника обмена не позднее чем в течение 15 дней.
II. Финансовые условия
А. Обмены в области науки и образования
1. Стороны исходят из того, что направляющая Сторона будет нести транспортные расходы для лиц и делегаций, выезжающих в соответствии с настоящей Программой, до столицы принимающей Стороны и обратно.
2. Принимающая Сторона будет обеспечивать бесплатное обучение, предоставлять место в общежитии и выплачивать стипендию; размер стипендии и оплата общежития определяются в соответствии с принятым в принимающем государстве порядком.
3. Лица, направляющиеся по обмену в соответствии с настоящей Программой, еще до прибытия в принимающее государство будут иметь на время пребывания соответствующий полис медицинского страхования. Участники обменов будут оформлять медицинское страхование за счет личных средств или средств спонсоров.
Б. Обмены в области культуры
1. Стороны исходят из того, что направляющая Сторона будет оплачивать расходы по международным переездам делегаций, творческих коллективов и отдельных представителей, медицинскому страхованию, таможенным и аэропортовым сборам, перевозке багажа, сценического реквизита в обоих направлениях и выплате гонораров исполнителям.
2. Стороны заявляют, что принимающая Сторона возьмет на себя расходы по проживанию, выплате суточных (или питанию) в соответствии с нормами, действующими в каждом государстве, оплате рекламы и аренде залов с необходимым техническим оборудованием и обслуживающим персоналом, транспортные расходы на своей территории согласно программе пребывания, а также услуги переводчиков и сопровождающих лиц.
3. Стороны констатируют, что при оформлении виз оплату консульского сбора берет на себя направляющая Сторона, если при проведении конкретных мероприятий не будет достигнута договоренность о бесплатной выдаче виз на взаимной основе.
III. Обмен выставками
При проведении крупных мероприятий и обмене выставками в каждом случае Стороны заключают отдельное соглашение, регулирующее финансовые и прочие условия.
3. člen
Za izvajanje programa skrbita ministrstvo, pristojno za kulturo in ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 51002-90/2013
Ljubljana, dne 16. januarja 2014
EVA 2013-1811-0096
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost