Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014

Kazalo

4156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D), stran 11169.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-8
Ljubljana, dne 31. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-D)
1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11 in 96/12 – ZPIZ-2) se četrti, peti in šesti odstavek 2. člena črtajo.
2. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalci, ki zaradi zaposlenih invalidov pridobijo sredstva iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov, nagrade za preseganje kvote in subvencioniranje plač invalidom zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, morajo ta sredstva prikazovati na posebnem kontu, način porabe teh sredstev pa urejata 33. in 34. člen Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
(2) Delodajalci so dolžni ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, mesečno posredovati podatke o pridobljenih in porabljenih sredstvih iz prejšnjega odstavka, preko sistema elektronskega poslovanja Sklada.
(3) Delodajalci neporabljena javna sredstva, ki jih pridobijo zaradi zaposlenih invalidov, obrestujejo najmanj po referenčni obrestni meri, določeni skladno z 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 140 z dne 30. 4. 2004, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 271/2008 z dne 30. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 82 z dne 25. 3. 2008, str. 1), ki je objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za finance.
(4) Če delodajalci prejetih sredstev iz prvega odstavka tega člena ne porabijo v treh letih od prejema ali jih ne porabijo skladno s prvim odstavkom tega člena, jih obrestovana na način iz prejšnjega odstavka, nakažejo Republiki Sloveniji oziroma Skladu.«.
3. člen
V 61.a členu se besedilo »Uredbe o splošnih skupinskih izjemah« nadomesti z besedilom »Uredbe 651/2014/EU«.
Za besedilom »Republiki Sloveniji« se dodata besedi »oziroma Skladu«.
4. člen
V tretjem odstavku 62. člena se beseda »dejavnost« nadomesti z besedilom »registrirano področje glavne dejavnosti SKD«.
5. člen
V drugem odstavku 65. člena se za besedilom »ne izpolni kvote« doda besedilo »z zaposlenimi invalidi niti z nadomestno izpolnitvijo kvote«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Dosedanji peti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če delodajalec, zavezanec h kvoti, ne izpolnjuje obveznosti iz drugega odstavka tega člena, mu Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do Sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbud po tem zakonu, Sklad izvede pobot terjatev in obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in delodajalca o tem pisno obvesti.«.
6. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na obrazcih za prijavo, odjavo ali spremembo obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja delavcev je potrebno označiti, da se prijavlja ali odjavlja delavec invalid.
(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mesečno posreduje Skladu podatke o prijavi in odjavi zaposlenih invalidov pri posameznih delodajalcih.
(3) Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot invalide v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, ne morejo uveljavljati njihovega vštevanja v kvoto, prav tako pa tudi ne preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.
(4) Če delodajalec ugotovi, da se podatki iz njegovih evidenc razlikujejo od podatkov v uradni evidenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, jih mora zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote uskladiti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in hkrati o tem obvestiti Sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.«.
7. člen
Besedilo 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 60. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1) in drugega odstavka 11. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14) so invalidska podjetja in zaposlitveni centri oproščeni plačila prispevkov in sicer:
– zaposlitveni centri so oproščeni plačila prispevkov za vse zaposlene delavce,
– invalidska podjetja so oproščena plačila prispevkov za zaposlene invalide,
– invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih več kakor tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi II. ali III. kategorije oziroma imajo zaposlenih več kakor tretjino delovnih invalidov s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene delavce in
– invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih vsaj 50  % invalidov, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene delavce.
(2) Invalidska podjetja so v primerih iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka oproščena plačila prispevkov od osnove za plačilo prispevkov od plače, nadomestila plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za zaposlene delavce, ki niso invalidi, za posamezni mesec, v višini prispevkov od osnove do tri kratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki Sloveniji. Če so plača, nadomestilo plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja za isti mesec izplačani v več delih ali ločeno, se ob izplačilu zadnjega dela izvede poračun prispevkov.
(3) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi odločbe Sklada oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(4) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene invalide.
(5) O pravici iz tretjega in četrtega odstavka tega člena odloča Sklad, o pritožbi pa odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(6) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena prikazuje delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz 61. člena tega zakona.
(7) Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo pri porabi oproščenih prispevkov upoštevati pravilo »de minimis«.
(8) Delodajalci iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena morajo seznaniti pooblaščenega revizorja, da mora revidirati letno poročilo v delu, ki se nanaša na porabo javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, po dogovorjenih postopkih iz drugega odstavka 59. člena tega zakona.
(9) Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pokriva prispevke iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena Republika Slovenija iz proračuna.
(10) Neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbah tega člena.«.
8. člen
Tretji odstavek 75. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »Neposredni« dodata besedi »in posredni«.
9. člen
V sedmi alinei 82. člena se za besedilom »74. člena tega zakona« doda besedilo »in nagrade za preseganje kvote iz 75. člena tega zakona«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Določba 7. člena tega zakona velja za vsa izplačila delodajalcev od dneva uveljavitve tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 101-04/14-5/24
Ljubljana, dne 23. decembra 2014
EPA 187-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti