Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, stran 11099.

Na podlagi 179. in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13 in 74/14 – Odl. US), Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13), Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) sta Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. 12. 2014 in Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 22. 12. 2014 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran
1. člen
V naslovu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 42/03 in Uradni list RS, št. 113/05) se za besedo »Koper« doda besedilo »in Občini Ankaran«.
2. člen
V 3. členu se spremeni:
– II. območje, tako da se glasi:
»Območje II/A – Obalni pas od izliva reke Rižane do občinske meje z občino Izola, kar zajema območje izliva reke Rižane, Severne obvoznice, Marine Koper, Mestnega Kopališča, stavbe v starem mestnem jedru s frontno linijo od Mestnega Kopališča do Hotela Koper, stara Semedelska vpadnica, hotel Žusterna s kopališčem ter obalni pas do občinske meje z občino Izola.
Območje II/B – Obalni pas od mejnega prehoda Lazaret do izliva reke Rižane, kar zajema območje mejnega prehoda Lazaret, Debelega rtiča, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ankarana, Sončnega parka in Stare bolnice Ankaran do izliva reke Rižane.«;
– III. območje, tako da se glasi:
»Območje III/A – območje naselij oziroma delov naselij Barizoni, Kolomban, Hrvatini pod slemensko cesto, Na Baredih, Pri Biščaku, Moretini, Forteca, Valmarin v naselju Sp. Škofij, Zgornjih Škofij, priobalni pas od bolnice Izola, Žusterne, Za gradom, Markovca, Semedele, del naselja Koper od pokopališča do Bertokov, strnjenega naselja Bertoki nad avtocesto ter naselja Prade.
Območje III/B – Priobalni pas od mejnega prehoda Lazaret do naselja Ankaran.«;
– IV. območje, tako da se na koncu odstavka črta pika in doda naslednje besedilo:
»in sicer:
Območje IV/A – Primestni del mesta Koper
Območje IV/B – Primestna območja centralnih dejavnosti
Območje IV/C – Pristanišče južni del s tovorno postajo Sermin
Območje IV/D – Pristanišče severni del
Območje IV/E – Območje za energetiko in komunalo Sermin
Območje IV/F – Naravni rezervat Škocjanski zatok.«.
3. člen
V 6. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+------------------------+--------------------------------------+
|Naziv infrastrukture  |  Zgradbe ter stavbna zemljišča v  |
|            |        skupinah        |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|1. Opremljenost s    |a, b | c | d |  e |  f |  G  |
|cestami         |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. makadamska utrditev | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 |  20 |
|cestišča (javna pot   |   |  |   |   |   |    |
|odmaknjena več kot 25 m |   |  |   |   |   |    |
|od roba parc. do    |   |  |   |   |   |    |
|asfaltirane utrditve  |   |  |   |   |   |    |
|cestišča)        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. asfaltirana utrditev | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |  25 |
|cestišča        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|c. asfaltirana utrd.  | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |  30 |
|cestišč z vsaj enim   |   |  |   |   |   |    |
|hodnikom za pešce    |   |  |   |   |   |    |
|(oddaljenost do 70 m od |   |  |   |   |   |    |
|osi cestišča)      |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|d. sodobno urejene   | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |  35 |
|prometnice z robniki,  |   |  |   |   |   |    |
|obojestranskim hodnikom |   |  |   |   |   |    |
|za pešce, zelenimi   |   |  |   |   |   |    |
|ločitvenimi pasovi   |   |  |   |   |   |    |
|oziroma drevoredi    |   |  |   |   |   |    |
|(oddaljenost do 70 m od |   |  |   |   |   |    |
|osi cestišča)      |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|2. Opremljenost z javno |   |  |   |   |   |    |
|razvetljavo       |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. urejena javna    | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  55 |
|razsvetljava v kabelski |   |  |   |   |   |    |
|ali podometni izvedbi  |   |  |   |   |   |    |
|(oddaljenost od svetila |   |  |   |   |   |    |
|do 100 m)        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. urejena javna    | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  45 |
|razsvetljava v     |   |  |   |   |   |    |
|prostozračni izvedbi  |   |  |   |   |   |    |
|(oddaljenost od svetila |   |  |   |   |   |    |
|do 100 m)        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|c. delno urejena javna | 15 | 20 | 15 | 30 | 35 |  35 |
|rasvetljava v kabelski |   |  |   |   |   |    |
|in prostozračni izvedbi |   |  |   |   |   |    |
|(oddaljenost od svetila |   |  |   |   |   |    |
|do 200 m)        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|3. Opremljenost s    |   |  |   |   |   |    |
|parkirišči       |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. možno parkiranje ob | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |  5  |
|vozišču         |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. posebej urejena   | 40 | 25 | 10 | 40 | 25 |  10 |
|parkirišča (v      |   |  |   |   |   |    |
|oddaljenosti do 200 m) |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|4. Opremljenost z    |   |  |   |   |   |    |
|zelenimi površinami   |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. urejene zelenice z  | 25 | 15 | 5 | 25 | 15 |  15 |
|nasadi in grmičevjem (v |   |  |   |   |   |    |
|oddaljenosti      |   |  |   |   |   |    |
|do 200 m)        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|5. Opremljenost z    |   |  |   |   |   |    |
|rekreacijskimi     |   |  |   |   |   |    |
|površinami       |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. urejeni športno   | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |  5  |
|rekreacijski objekti (v |   |  |   |   |   |    |
|oddaljenosti      |   |  |   |   |   |    |
|do 2000 m)       |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. urejeni športno   | 25 | 15 | 5 | 25 | 15 |  5  |
|rekreacijski objekti v |   |  |   |   |   |    |
|neposredni bližini   |   |  |   |   |   |    |
|(v oddaljenosti do 200 |   |  |   |   |   |    |
|m)           |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|6. Opremljenost z    |   |  |   |   |   |    |
|javnim potniškim    |   |  |   |   |   |    |
|prometom        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. bližina postajališča | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |  30 |
|za mestni promet    |   |  |   |   |   |    |
|(v oddaljenosti do 200 |   |  |   |   |   |    |
|m)           |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. bližina postajališča | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |  30 |
|za primestni in     |   |  |   |   |   |    |
|medkrajevni promet   |   |  |   |   |   |    |
|(v oddaljenosti do 200 |   |  |   |   |   |    |
|m)           |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|7. Opremljenost s    | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |  40 |
|fekalno kanalizacijo  |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|8. Opremljenost z    | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |  40 |
|meteorno kanalizacijo  |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|9. Opremljenost z    | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 |  35 |
|vodovodom        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|10. Opremljenost s   | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 |  35 |
|hidrantno mrežo     |   |  |   |   |   |    |
|(oddaljenost 150 m od  |   |  |   |   |   |    |
|hidranta)        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|11. Opremljenost z   |   |  |   |   |   |    |
|elektriko        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. elektroenergetsko  | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |  20 |
|omrežje v kabelski ali |   |  |   |   |   |    |
|podometni izvedbi    |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. elektroenergetsko  | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |  25 |
|omrežje v prostozračni |   |  |   |   |   |    |
|izvedbi         |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|12. Opremljenost s   | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |  30 |
|telekomunikacijskim   |   |  |   |   |   |    |
|omrežjem        |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|13. Opremljenost s   | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |  35 |
|toplovodnim omrežjem  |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|14. Opremljenost s   |   |  |   |   |   |    |
|plinovodom       |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|a. dimenzioniranim za  | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |  35 |
|kuhanje         |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
|b. dimenzioniranim za  | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |  40 |
|kuhanje in ogrevanje  |   |  |   |   |   |    |
+------------------------+-----+----+-----+------+------+-------+
                                «
V tretjem odstavku se črta točka 15.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se tabela spremeni, tako da se glasi:
»
+------------+-----------------------------------------------------------+
|Namembnost |             Območja             |
+------------+---+---+---+-----------------------+---+---+---+----+--+---+
|      | I | II|III|      IV     | V | VI|VII|VIII|IX| X |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|      |  |a-b|a-b| a | b | c | d | e | f |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|a)     | 5 | 50| 40| 30| 30|500| 30|500|500| 25| 20| 15| 10 | 5|500|
|Zgodovinske |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|stavbe:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|b)     | 10|100| 80| 60| 60|500| 60|500|500| 50| 40| 30| 20 |10|500|
|Stanovanjske|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|stavbe:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|c)     |500|500|400|350|350|390|390|400|500|300|200|100| 50 |20| 15|
|Industrijske|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|stavbe in  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|skladišča: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|d) Stavbe  | 50|450|430|480|480|450|480|480|400|330|250|150| 100|50|250|
|za     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|trgovino  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|na debelo  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|in drobno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|e)     | 10|500|450|400|400|400|400|400|300|300|200|100| 50 |25|250|
|Turistično |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|gostinske  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|stavbe:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|f)     | 10|500|400|300|300|400|400|500|200|200|100| 50| 30 |15|400|
|Poslovne  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|stavbe:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|g) Javne  | 10|500|400|300|300|300|300|500|100|200|100| 50| 30 |15|500|
|stavbe:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
                                     «
5. člen
V 8. in 9. členu se v tabelah navedba območja
– II. spremeni, tako da se glasi: »II – a do b«
– III. spremeni, tako da se glasi: »III – a do b«
– IV. spremeni, tako da se glasi: »IV – a do f«.
6. člen
V 11. členu se 2. tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+----+---------------------------------------------------+
|Skupina| FIZ|           Območja           |
+-------+----+---+--+---+--------------------+--+--+---+----+--+-+
|    |  | I |II|III|     IV     | V|VI|VII|VIII|IX|X|
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
|    |  |  |a-|a-b| a| b| c | d | e | f| | |  |  | | |
|    |  |  | b|  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 1  |0,2-| 4 |20| 35|35|35| 35| 35| 35|35|20|12| 0 | 0 | 0|0|
|    | 0,4|  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 2  |0,4-| 3 |15| 25|25|25| 40| 45| 25|25|10|10| 0 | 0 | 0|0|
|    | 0,6|  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 3  |0,6-| 2 |10| 15|18|18| 60| 85| 18|18| 8| 5| 0 | 0 | 0|0|
|    | 0,8|  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 4  |0,8-| 1 | 5| 8 |10|10| 85| 95| 10|10| 5| 3| 0 | 0 | 0|0|
|    | 1,0|  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 5  | nad|200| 3|195|95|95|130|125|125|95|90|85| 20| 10 | 5|0|
|    | 1,0|  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+-------+----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
                                 «
7. člen
V 12. členu se tabela spremeni, tako da se glasi:
»
+--------------+--------+--------------------------+------------+
|Vrsta     |  A  |      B       |   C   |
|dejavnosti  |    |             |      |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
|       |  1-2 | 1  | 2 |  3 | 4  | 1  |  2 |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
|c)      | 1500 | 45 | 55 | 50 | 35 | 230 |145  |
|Industrijske |    |   |   |   |   |   |   |
|stavbe in   |    |   |   |   |   |   |   |
|skladišča   |    |   |   |   |   |   |   |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
|d) Stavbe za |  100 | 70 | 80 | 75 | 70 | 190 |160  |
|trgovino na  |    |   |   |   |   |   |   |
|debelo in   |    |   |   |   |   |   |   |
|drobno    |    |   |   |   |   |   |   |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
|e) Turistično |  150 | 90 | 100 | 95 | 100 | 200 |170  |
|gostinske   |    |   |   |   |   |   |   |
|stavbe    |    |   |   |   |   |   |   |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
|f) Poslovne  |  200 | 130 | 150 | 140 | 210 | 235 |210  |
|stavbe    |    |   |   |   |   |   |   |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
|g) Javne   |  200 | 130 | 150 | 140 | 250 | 250 |250  |
|stavbe    |    |   |   |   |   |   |   |
+--------------+--------+------+-----+------+------+-----+------+
                                «
8. člen
V 13. členu se tabela spremeni, tako da se glasi:
»
+------------+--------------------------------------------------+
|Razvojna  |           Območja           |
|stopnja   |                         |
|stavbnega  |                         |
|zemljišča  |                         |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+
|      | I | II | III| IV | V | VI |VII | VIII| IX | X |
|      |  |a-b | a-b| a-f|  |  |  |   |  |  |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+
|a) Zemljiške| 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|parcele za |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|katere je  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|bil sprejet |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|občinski  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|prostorski |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|red oziroma |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|občinski  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|prostorski |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|načrt ali  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|prostorski |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|ureditveni |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|pogoji   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+
|b) Zemljiške| 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|parcele za |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|katere je  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|bil sprejet |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|državni ali |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|občinski  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|lokacijski |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|načrt    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|oziroma   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|državni   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|prostorski |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|načrt ali  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|občinski  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|podrobni  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|prostorski |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|načrt    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+
|c) Komunalno| 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 |
|opremljeno |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|zemljišče  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
+------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+
                                «
Črtajo se sedmi, osmi in deveti odstavek 13. člena.
9. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »uporabnega dovoljenja« nadomesti z besedilom »pravnomočnega gradbenega dovoljenja«.
10. člen
Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Zavezanci prejmejo informativni izračun za plačilo nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča v letu 2015.
Odmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se izvaja od 1. 1. 2016 dalje.«
11. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 1.669,17 € do 5.007,51 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če v prijavi izkaže neresnične podatke.
Z denarno kaznijo od 166,91 € do 500,75 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 166,91 € do 500,75 € se kaznuje tudi fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta Mestne občine Koper in Občine Ankaran.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-139/2014
Koper, dne 23. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 023
Ankaran, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
Visti gli articoli 179 e 180 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – mod, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP), gli articoli 218, 218 a, 218 b, 218 c, 218 č e 218 d, della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta uff. della RS, n. 102/04 – UPB1, 14/05 – mod., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr e 110/13), l’articolo 56 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta uff. della RS, n. 44/97), l’articolo 61 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta uff. della RS, n. 18/84, 32/85 e 33/89), l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), l’articolo 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta uff. della RS, n. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13 e 74/14 – Sentenza CC), l’Ordinanza sull’attività delle PU (Gazzetta uff. della RS, n. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 e 81/13), l’Ordinanza sull’introduzione ed applicazione della classificazione unitaria delle varie tipologie dei fabbricati, come pure sull’individuazione di fabbricati di rilevanza nazionale (Gazzetta uff. della RS, n. 109/11) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 dicembre 2014 e il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella seduta del 22 dicembre 2014 hanno approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sull’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune città di Capodistria e nel Comune di Ancarano
Articolo 1
Nel titolo del Decreto sull’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 42/03 e Gazzetta uff. n. 113/05) dopo la parola “Capodistria” viene aggiunto il testo “e nel Comune di Ancarano”.
Articolo 2
L’articolo 3 si modifica come segue:
– Area II che recita come segue:
»Area II/A – La fascia costiera che si estende dalla foce del fiume Risano fino al confine con il Comune di Isola, comprendente la zona della foce del fiume Risano, la circonvallazione nord, il Marina di Capodistria, lo Stabilimento balneare cittadino fino all’albergo Koper, l’ex strada d’accesso a Semedella, l’albergo Giusterna con la spiaggia ed il tratto di costa fino al confine col comune di Isola.
Area II/B – La fascia costiera che si estende dal valico di confine di Lazzaretto fino alla foce del fiume Risano, comprendente le zone dal valico di confine Lazzaretto, Punta Grossa, Ospedale ortopedico di Valdotra, Ancarano, »Sončni park«, vecchio ospedale ad Ancarano fino alla foce del fiume Risano«;
– Area III che recita come segue:
»Area III/A – area degli abitati o parte degli abitati di Barisoni, Colombano, Crevatini sotto la strada dorsale, le frazioni di »Na Baredih, Pri Biščaku, Moretini, Forteca, Valmarin nell’abitato di Sp. Škofije, Zgornje Škofije, la fascia costiera dall’Ospedale di Isola, Giusterna, Al castelletto, Monte Marco, Semedella, parte dell’abitato di Capodistria dal cimitero fino a Bertocchi, l’abitato di Bertocchi sopra l’autostrada e l’abitato di Prade.
Area III/B – La fascia costiera dal confine di Lazzaretto fino all’abitato di Ancarano.«;
– IV area, alla fine del paragrafo si toglie il punto e si aggiunge il testo che recita:
»Area IV/A – Area periferica della città di Capodistria
Area IV/B – Aree periferiche delle attività centrali
Area IV/C – La parte meridionale del porto con la stazione merci a Sermino
Area IV/D – Porto parte nord
Area IV/E – Zona per i servizi energetici e dell’azienda »Komunala« a Sermino
Area IV/F – Riserva naturale Val Stagnon.«.
Articolo 3
Nell’articolo 6 viene modificato il prospetto, e precisamente:
»
+--------------------------+------------------------------------+
|Denominazione       |Fabbricati e terreni edificabili in |
|dell'infrastruttura    |        gruppi        |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|1. Viabilita       |a, b| c | d | e | f  | G  |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. massicciata stradale  | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|costituita da pietrisco  |  |   |   |   |   |   |
|con legante ad acqua   |  |   |   |   |   |   |
|(strada pubblica distante |  |   |   |   |   |   |
|oltre 25 m dal margine  |  |   |   |   |   |   |
|delle part. fino alla   |  |   |   |   |   |   |
|carreggiata asfaltata)  |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. strada asfaltata    | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|c. strada asfaltata col  | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
|marciapiede su almeno un |  |   |   |   |   |   |
|lato (distante fino a 70 |  |   |   |   |   |   |
|m dall'asse stradale)   |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|d. strade asfaltate,   | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
|munite di banchine,    |  |   |   |   |   |   |
|marciapiedi ad entrambi i |  |   |   |   |   |   |
|lati, divise dallo    |  |   |   |   |   |   |
|spartitraffico allestito |  |   |   |   |   |   |
|al verde pubblico     |  |   |   |   |   |   |
|(distanti fino a 70 m   |  |   |   |   |   |   |
|dall'asse stradale)    |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|2. Illuminazione pubblica |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. illuminazione pubblica | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
|realizzata con posa di  |  |   |   |   |   |   |
|cavi o sottomalta     |  |   |   |   |   |   |
|(distanza dal punto luce |  |   |   |   |   |   |
|fino a 100 m)       |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. illuminazione pubblica | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
|realizzata con cavi    |  |   |   |   |   |   |
|sospesi (distanza dal   |  |   |   |   |   |   |
|punto luce fino a 100 m) |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|c. sistemazione parziale | 15 | 20 | 15 | 30 | 35 | 35 |
|dell'illuminazione    |  |   |   |   |   |   |
|pubblica, realizzata   |  |   |   |   |   |   |
|mediante cavi interrati e |  |   |   |   |   |   |
|sospesi (distanza dal   |  |   |   |   |   |   |
|punto luce fino a 200 m) |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|3. Parcheggi       |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. possibili  ta di   | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5  |
|posteggio lungo la    |  |   |   |   |   |   |
|carreggiata        |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. zone destinate a    | 40 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 |
|parcheggio (distanti fino |  |   |   |   |   |   |
|a 200 m)         |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|4. Aree verdi       |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. aree verdi  sistemate| 25 | 15 | 5 | 25 | 15 | 15 |
|con aiuole e arbusti   |  |   |   |   |   |   |
|(distanti fino a 200 m)  |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|5. Zone ricreative    |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. impianti sporti vi e | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5  |
|ricreativi (distanti fino |  |   |   |   |   |   |
|a 2000 m)         |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. impianti sportivi e  | 25 | 15 | 5 | 25 | 15 | 5  |
|ricreativi (distanti fino |  |   |   |   |   |   |
|a 200 m)         |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|6. Servizio di trasporti |  |   |   |   |   |   |
|pubblici         |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. prossimita della    | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
|fermata sulla linea di  |  |   |   |   |   |   |
|trasporto urbano     |  |   |   |   |   |   |
|(distante fino a 200 m)  |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. prossimita della    | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
|fermata di linea     |  |   |   |   |   |   |
|suburbana ed extraurbana |  |   |   |   |   |   |
|(distante fino a 200 m)  |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|7. Rete fognaria     | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|8. Smaltimento delle   | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
|acque piovane       |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|9. Acquedotto       | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|10. Rete di idranti    | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 |
|(distante fino a 150 m  |  |   |   |   |   |   |
|dall’idrante)       |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|11. Rete di distribuzione |  |   |   |   |   |   |
|dell'energia elettrica  |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. rete elettrica con   | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
|posa in cavi o sottomalta |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. rete elettrica in cavi | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
|sospesi          |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|12. Rete telefonica    | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|13. Riscaldamento ad   | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
|acqua           |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|14. Rete di distribuzione |  |   |   |   |   |   |
|del gas          |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|a. dimensionata per uso  | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
|domestico         |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
|b. dimensionata per uso  | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
|domestico e riscaldamento |  |   |   |   |   |   |
+--------------------------+----+-----+-----+-----+------+------+
                                «
Nel terzo capoverso si toglie il punto 15.
Articolo 4
Nel secondo comma dell’articolo 7 il prospetto si modifica come segue:
»
+-------------+-----------------------------------------------------------+
|Destinazione |              Aree              |
|d'uso    |                              |
+-------------+---+---+---+-----------------------+---+---+---+----+--+---+
|       | I | II|III|      IV     | V | VI|VII|VIII|IX| X |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|       |  |a-b|a-b| a | b | c | d | e | f |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|a)      | 5 | 50| 40| 30| 30|500| 30|500|500| 25| 20| 15| 10 | 5|500|
|Edifici   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|storici:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|b)      | 10|100| 80| 60| 60|500| 60|500|500| 50| 40| 30| 20 |10|500|
|Abitazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|c)      |500|500|400|350|350|390|390|400|500|300|200|100| 50 |20| 15|
|Edifici   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|industriali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|e      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|magazzini:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|d)      | 50|450|430|480|480|450|480|480|400|330|250|150| 100|50|250|
|Edifici   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|per il    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|commercio  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|all'ingrosso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|e al     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|dettaglio:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|e)      | 10|500|450|400|400|400|400|400|300|300|200|100| 50 |25|250|
|Strutture  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|per il    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|turismo e  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|la      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|ristorazione:|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|f)      | 10|500|400|300|300|400|400|500|200|200|100| 50| 30 |15|400|
|Edifici   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|commerciali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
|g)      | 10|500|400|300|300|300|300|500|100|200|100| 50| 30 |15|500|
|Edifici   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|pubblici:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+--+---+
                                     «
Articolo 5
L’indicazione dell’area negli artt. 8 e 9 nella parte tabellare
– II si modifica come segue: »II – a fino a b«
– III si modifica come segue: »III – a fino a b«
– IV. si modifica come segue: »IV – a fino a f«.
Articolo 6
Nell’articolo 11 la tabella 2 si modifica come segue:
»
+------+-----+---------------------------------------------------+
|Gruppo|FUT |            Aree            |
+------+-----+---+--+---+--------------------+--+--+---+----+--+-+
|   |   | I |II|III|     IV     | V|VI|VII|VIII|IX|X|
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
|   |   |  |a-|a-b| a| b| c | d | e | f| | |  |  | | |
|   |   |  | b|  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 1  | 0,2-| 4 |20| 35|35|35| 35| 35| 35|35|20|12| 0 | 0 | 0|0|
|   | 0,4 |  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 2  | 0,4-| 3 |15| 25|25|25| 40| 45| 25|25|10|10| 0 | 0 | 0|0|
|   | 0,6 |  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 3  | 0,6-| 2 |10| 15|18|18| 60| 85| 18|18| 8| 5| 0 | 0 | 0|0|
|   | 0,8 |  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 4  | 0,8-| 1 | 5| 8 |10|10| 85| 95| 10|10| 5| 3| 0 | 0 | 0|0|
|   | 1,0 |  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
| 5  |oltre|200| 3|195|95|95|130|125|125|95|90|85| 20| 10 | 5|0|
|   | 1,0 |  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |
+------+-----+---+--+---+--+--+---+---+---+--+--+--+---+----+--+-+
                                 «
Articolo 7
Nell’articolo 12 la tabella si modifica come segue:
»
+---------------+-------+--------------------------+------------+
|Tipologia   |  A  |      B       |   C   |
|dell’attivita’ |    |             |      |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
|        | 1-2 | 1  | 2  | 3  | 4 | 1 |  2 |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
|c) Edifici   | 1500 | 45 | 55 | 50 | 35 | 230 | 145 |
|industriali e |    |   |   |   |   |   |   |
|magazzini   |    |   |   |   |   |   |   |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
|d) Edifici per | 100 | 70 | 80 | 75 | 70 | 190 | 160 |
|il commercio  |    |   |   |   |   |   |   |
|all'ingrosso e |    |   |   |   |   |   |   |
|al dettaglio  |    |   |   |   |   |   |   |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
|e) Strutture  | 150 | 90 | 100 | 95 | 100 | 200 | 170 |
|per il turismo |    |   |   |   |   |   |   |
|e la      |    |   |   |   |   |   |   |
|ristorazione  |    |   |   |   |   |   |   |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
|f) Edifici   | 200 | 130 | 150 | 140 | 210 | 235 | 210 |
|commerciali  |    |   |   |   |   |   |   |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
|g) Edifici   | 200 | 130 | 150 | 140 | 250 | 250 | 250 |
|pubblici    |    |   |   |   |   |   |   |
+---------------+-------+------+------+------+-----+-----+------+
                                «
Articolo 8
Nell’articolo 13 il prospetto si modifica come segue:
»
+-----------------+---------------------------------------------+
|Livello di    |           Aree          |
|sviluppo del   |                       |
|terreno     |                       |
|edificabile   |                       |
+-----------------+---+---+----+----+---+---+----+-----+----+---+
|         | I | II| III| IV | V | VI| VII| VIII| IX | X |
|         |  |a-b| a-b| a-f|  |  |  |   |  |  |
+-----------------+---+---+----+----+---+---+----+-----+----+---+
|a) Lotti di   | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|terreno per i  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|quali e stato  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|accolto il    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|Regolamento   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|territoriale   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|comunale ossia  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|il Piano     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|regolatore    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|comunale oppure |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|le Norme     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|tecniche di   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|attuazione    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
+-----------------+---+---+----+----+---+---+----+-----+----+---+
|b) Lotti di   | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|terreno per i  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|quali e stato  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|accolto il    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|Piano di sito  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|nazionale o   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|comunale ossia  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|il Piano     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|regolatore    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|nazionale o il  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|Piano      |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|regolatore    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|particolareggiato|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|comunale     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
+-----------------+---+---+----+----+---+---+----+-----+----+---+
|c) Terreno    | 0 | 10| 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 |10 |
|attrezzato con  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|infrastruttura  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|comunale     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
+-----------------+---+---+----+----+---+---+----+-----+----+---+
                                «
I comma sette, otto e nove dell’articolo 13 vengono cancellati.
Articolo 9
Nel terzo capoverso dell’articolo 17 il testo “permesso di agilità” viene sostituito con “permesso edilizio entrato in vigore”.
Articolo 10
Viene aggiunto un nuovo articolo 19.a, che recita:
»Articolo 19.a
I soggetti al pagamento ricevono il computo informativo per il pagamento del compenso per l’uso del lotto fabbricabile non edificato nel 2015.
Il computo del compenso per l’uso del lotto fabbricabile non edificato viene applicato dal 1. 1. 2016. «
Articolo 11
L’articolo 20 viene modificato come segue:
»Alla persona giuridica o al privato, che alla notifica fornisce dati falsi, viene applicata un’ammenda da 1.669,17 € a 5.007,51€.
Anche al legale rappresentante della persona giuridica, che commette il reato di cui al primo comma di questo articolo, viene applicata un’ammenda da 166,91 € a 500,75 €.
Anche alla persona fisica, che commette il reato di cui al primo comma di questo articolo, viene applicata un’ammenda da 166,91 € a 500,75 €.«
Articolo 12
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia dopo la sua approvazione da parte dei Consigli comunali del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 422-139/2014
Capodistria, 23 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 023
Ancarano, 22 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti