Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4042. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, stran 10930.

Na podlagi tretjega odstavka 317., tretjega in četrtega odstavka 318. člena ter drugega odstavka 319. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zagotavljanju prihrankov energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa obdobje in višino prihrankov energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih določenega obdobja, način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije.
(2) Uredba določa tudi višino prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti za izvajanje programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– »prihranek energije« je količina prihranjene energije pri končnih odjemalcih, določena z merjenjem oziroma oceno porabe pred in po izvedbi ene ali več energetskih storitev ali ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti;
– »program za izboljšanje energetske učinkovitosti« je program spodbujanja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije pri končnih odjemalcih.
(2) Izrazi, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot so določeni v Energetskem zakonu.
II. PRIHRANKI ENERGIJE PRI KONČNIH ODJEMALCIH
3. člen
(zavezanci)
(1) Dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem so zavezanci za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Prihranki energije se dosežejo z izvajanjem energetskih storitev in ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih.
4. člen
(obdobje in višina prihrankov energije)
(1) Zavezanec mora v tekočem koledarskem letu dosegati prihranke v višini 0,75 % prodane energije v preteklem letu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora zavezanec, ki dobavlja tekoča goriva, v tekočem koledarskem letu dosegati prihranke v višini 0,25 % prodanega motornega bencina in dizelskega goriva v preteklem letu.
(3) Če zavezanec v posameznem koledarskem letu doseže večje prihranke energije, kot so določeni v prvem in prejšnjem odstavku tega člena, presežek doseženih prihrankov energije upošteva za izpolnjevanje obveznosti v naslednjih treh letih.
5. člen
(vrste energetskih storitev in ukrepov)
(1) Ukrepi učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji so:
– celovita obnova stavb;
– obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah;
– energetsko učinkovita zunanja razsvetljava;
– energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev;
– vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
– povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
– vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
– zamenjava električnih peči z novimi kotli na lesno biomaso;
– zamenjava električnih peči z novimi kotli na plin;
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na lesno biomaso;
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
– vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
– namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih;
– vgradnja naprednih merilnih sistemov;
– uvedba sistema upravljanja z energijo;
– optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu.
(2) Ukrepi učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah so:
– vgradnja sprejemnikov sončne energije;
– vgradnja toplotnih črpalk;
– posodobitev sistemov za skupno ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, vključno s toplotnimi postajami, ki vključuje vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema;
– optimizacija delovanja sistema ogrevanja v večstanovanjskih stavbah;
– vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
– zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
– zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
– energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
– vgradnja naprednih merilnih sistemov;
– uvedba naprednih načinov merjenja in obračunavanja energije.
(3) Ukrepi učinkovite rabe energije v prometu so:
– nakup električnih vozil;
– nakup energetsko učinkovitih pnevmatik;
– drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu.
(4) Ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja so predvsem:
– celovita prenova toplotne postaje;
– zmanjšanje izgub sistemov za razvod toplote;
– priklop stavb na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.
6. člen
(izjeme v drugih sektorjih)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se prihranek primarne energije, dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, upošteva pri prihranku energije.
(2) Zavezanci lahko prihranke energije dosegajo:
– s celovito prenovo toplotne postaje, ne glede na lastništvo toplotne postaje in ne glede na lokacijo števcev za toploto;
– z ukrepi za povečanje učinkovitosti sistema za distribucijo toplote;
– z vgradnjo naprav za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje, tako da sistemi daljinskega ogrevanja dosegajo kriterije za energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja, ki jih določa Energetski zakon.
7. člen
(način doseganja prihrankov energije)
(1) Zavezanci lahko prihranke energije dosežejo z investiranjem v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti, dodeljevanjem spodbud, izvajanjem energetskih storitev, pogodbenim zagotavljanjem prihrankov energije ali na drug način.
(2) Način, s katerim zavezanci dosegajo prihranke energije pri končnih odjemalcih, mora izkazovati, da je posredovanje zavezanca prispevalo k realizaciji doseženih prihrankov.
8. člen
(izračun prihrankov energije)
(1) Zavezanci v poročilu, ki ga za posamezno leto pošljejo Agenciji za energijo, izkažejo skupne prihranke energije, ki so jih dosegli z ukrepi pri končnih odjemalcih.
(2) Skupni prihranki energije se izračunajo kot vsota vseh prihrankov energije doseženih s posameznimi ukrepi, ki so določeni na podlagi metod iz predpisa, ki določa metode za določanje prihrankov energije. Pri izračunu se upoštevajo prihranki, ki izhajajo iz izvedenih ukrepov, katerih učinki bodo trajali najmanj do leta 2020.
(3) Za ukrepe, za katere način izračuna prihrankov energije ni določen v predpisu iz prejšnjega odstavka, se prihranki energije izračunajo na podlagi izvedenega energetskega pregleda.
9. člen
(nakazilo finančnih sredstev Eko skladu)
(1) Zavezanci, ki obveznost zagotavljanja prihrankov energije delno ali v celoti izpolnijo z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu, morajo obvestiti Eko sklad najpozneje do 1. oktobra za naslednje leto.
(2) Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto do 1. aprila tekočega leta.
(3) Podrobnejši postopek poročanja in nakazovanja sredstev določi Eko sklad in ga objavi na svoji spletni strani.
III. PRISPEVEK ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST
10. člen
(višina prispevka za energetsko učinkovitost)
Višina prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv, je 0,08 centa na kilovatno uro. Višina prispevka, preračunana na prodajno enoto za posamezno vrsto energije, je določena v spodnji tabeli:
+----------------------------------+---------------+---------+
|                 |  višina   | enota |
|                 |  prispevka  |     |
+----------------------------------+---------------+---------+
|električna energija        |   0,080   |€c/kWh  |
+----------------------------------+---------------+---------+
|zemeljski plin          |   0,757   |€c/Sm3  |
+----------------------------------+---------------+---------+
|daljinska toplota         |   0,080   |€c/kWh  |
+----------------------------------+---------------+---------+
|UNP                |   1,023   |€c/kg  |
+----------------------------------+---------------+---------+
|motorni bencin          |   0,736   |€c/l   |
+----------------------------------+---------------+---------+
|dizelsko gorivo          |   0,800   |€c/l   |
+----------------------------------+---------------+---------+
|ekstra lahko kurilno olje     |   0,800   |€c/l   |
+----------------------------------+---------------+---------+
|kurilno olje           |   0,882   |€c/kg  |
+----------------------------------+---------------+---------+
|lesna biomasa           |   0,080   |€c/kWh  |
+----------------------------------+---------------+---------+
|premog in koks          |   0,080   |€c/kWh  |
+----------------------------------+---------------+---------+
11. člen
(sredstva za izvajanje programa Eko sklada)
(1) Operaterji zaračunavajo prispevek končnim odjemalcem na računih za omrežnino za električno energijo in zemeljski plin, dobavitelji zaračunavajo prispevek končnim odjemalcem na računih za toploto iz distribucijskega omrežja ter druga plinasta, tekoča in trdna goriva.
(2) Operaterji in dobavitelji morajo na podlagi obračunov končnim odjemalcem mesečno poročati o obračunanih količinah in zbranih sredstvih ter jih mesečno nakazovati Eko skladu.
(3) Podrobnejši postopek poročanja in nakazovanja sredstev za izvajanje programa za izboljšanje energetske učinkovitosti določi Eko sklad in ga objavi na svoji spletni strani.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(prehodno obdobje doseganja prihrankov)
Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena morajo zavezanci:
– v letu 2015 dosegati prihranke v višini 0,25 % prodane energije v letu 2014;
– v letu 2016 in 2017 dosegati prihranke v višini 0,50 % prodane energije v preteklem koledarskem letu.
13. člen
(višina prispevka za energetsko učinkovitost v letih 2015 in 2016)
Ne glede na določbe 10. člena je višina prispevka za energetsko učinkovitost v letih 2015 in 2016, preračunana na prodajno enoto za posamezno vrsto energije, določena v spodnji tabeli:
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|           |   2015   |   2016   |     |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|           |  višina  |   višina   | enota |
|           |  prispevka |  prispevka  |     |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|električna energija |   0,068  |   0,080   | €c/kWh |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|zemeljski plin    |   0,650  |   0,757   | €c/Sm3 |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|daljinska toplota  |   0,050  |   0,065   | €c/kWh |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|UNP         |   1,600  |   1,023   | €c/kg |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|neosvinčen motorni  |   0,600  |   0,700   | €c/l  |
|bencin        |       |        |     |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|dizelsko gorivo   |   0,400  |   0,600   | €c/l  |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|ekstra lahko kurilno |   6,500  |   3,000   | €c/l  |
|olje         |       |        |     |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
|kurilno olje     |   6,500  |   3,000   | €c/kg |
+---------------------+--------------+----------------+---------+
14. člen
(začetek zbiranja prispevka za naftne derivate)
Zavezanci, ki so dobavitelji naftnih derivatov, katerih cene se oblikujejo na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov, začnejo zbirati prispevek iz 10. člena ob prvi spremembi cene naftnih derivatov po uveljavitvi te uredbe v skladu s predpisom o oblikovanju cen naftnih derivatov.
15. člen
(sredstva, zbrana na podlagi dosedanjih predpisov)
(1) Zavezanci, določeni v Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 75/11), izvedejo programe za leto 2014, ki jih je potrdil Eko sklad.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka in center za podpore morajo sredstva, zbrana iz plačila prispevka in dodatka za povečanje energetske učinkovitosti za leto 2014, razen sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka, nakazati Eko skladu.
16. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 75/11).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00710-6/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-2430-0025
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti