Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4041. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, stran 10928.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za določitev razvitosti občin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti na območju občine,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
+---------------------+---------------------+-------------------+
|Kazalnik       |Organ, pristojen za |Obdobje, ki se   |
|           |pripravo podatkov  |upošteva pri    |
|           |           |izračunu kazalnika |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|1. Kazalniki     |           |          |
|razvitosti občine:  |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|bruto dodana     |Agencija Republike  |2010, 2011, 2012 in|
|vrednost       |Slovenije za     |2013        |
|gospodarskih družb  |javnopravne evidence |          |
|na zaposlenega    |in storitve     |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|osnova za dohodnino |Finančna uprava   |2009, 2010, 2011 in|
|na prebivalca občine |Republike Slovenije |2012        |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|           |Statistični urad   |2009, 2010, 2011 in|
|           |Republike Slovenije |2012        |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|število delovnih   |Statistični urad   |2010, 2011, 2012 in|
|mest na število   |Republike Slovenije |2013        |
|delovno aktivnega  |           |          |
|prebivalstva občine |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|2. Kazalniki     |           |          |
|ogroženosti občine: |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|indeks staranja   |Statistični urad   |2011, 2012, 2013 in|
|prebivalstva občine |Republike Slovenije |2014        |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|stopnja registrirane |Statistični urad   |2010, 2011, 2012 in|
|brezposelnosti    |Republike Slovenije |2013        |
|na območju občine  |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|stopnja delovne   |Statistični urad   |2010, 2011, 2012 in|
|aktivnosti na    |Republike Slovenije |2013        |
|območju občine    |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|3. Kazalniki     |           |          |
|razvojnih možnosti  |           |          |
|občine:       |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|oskrbljenost z    |Geodetska uprava   |1. 7. 2014     |
|dobrinami in     |Republike Slovenije |2014        |
|storitvami javnih  |Statistični urad   |          |
|komunalnih služb   |Republike Slovenije |          |
|(delež prebivalcev, |           |          |
|ki imajo priključek |           |          |
|na javno       |           |          |
|kanalizacijo)    |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|opremljenost s    |Ministrstvo za    |stanje 26. 9. 2014 |
|kulturno       |kulturo       |(kulturni     |
|infrastrukturo    |           |spomeniki)     |
|(kulturni spomeniki |           |2010 (javna    |
|in objekti javne   |           |kulturna      |
|kulturne       |           |infrastruktura)  |
|infrastrukture)   |           |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|           |Statistični urad   |2014        |
|           |Republike Slovenije |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|delež območij Natura |Ministrstvo za okolje|2013        |
|2000 v občini    |in prostor      |          |
+---------------------+---------------------+-------------------+
|poseljenost občine  |Statistični urad   |2011, 2012, 2013 in|
|           |Republike Slovenije |2014        |
+---------------------+---------------------+-------------------+
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
                (dejanska vrednost kazalnika za
                 občino – minimalna vrednost
   standardizirana           kazalnika)
  vrednost kazalnika =  ------------------------------------
    za občino       (maksimalna vrednost kazalnika –
                 minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se standardizirana vrednost kazalnika odšteje od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
                vsota standardiziranih vrednosti
                 kazalnikov v občini/število
                     kazalnikov
    koeficient    = -------------------------------------
  razvitosti občine     vsota standardiziranih vrednosti
                 kazalnikov v državi/število
                     kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leto 2015.
6. člen
(koeficient razvitosti nove občine)
Koeficient razvitosti nove občine, za katero podatki o kazalnikih iz 2. člena te uredbe ne obstajajo, se določi v enaki višini, kot je določen za prejšnjo občino.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-53/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-1611-0102
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost