Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4038. Uredba o navzkrižni skladnosti, stran 10805.

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o navzkrižni skladnosti
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa zahteve navzkrižne skladnosti za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 280, 24. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 18. julija 2014 o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 281 z dne 25. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 2014, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).
2. člen
(pojmi)
Izrazi uporabljeni v tej uredbi pomenijo:
– upravna kazen je upravna kazen iz Uredbe 1306/2013/EU, Uredbe 640/2014/EU in Uredbe 809/2014/EU in pomeni ustrezen znesek zmanjšanja plačil iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, plačil na podlagi točk (a) in (b) prvega odstavka 21. člena ter 28. do 31., 33. in 34. člena Uredbe 1305/2013/EU, ter plačil na podlagi 46. in 47. člena Uredbe 1308/2013/EU;
– sistem zgodnjega opozarjanja je sistem zgodnjega opozarjanja iz drugega pododstavka drugega odstavka 99. člena Uredbe 1306/2013/EU;
– trajni pašniki so trajni pašniki iz 37. člena Uredbe 640/2014/EU.
3. člen
(zahteve navzkrižne skladnosti)
(1) Zahteve navzkrižne skladnosti so predpisane zahteve ravnanja in standardi za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč in predstavljajo minimalne zahteve s področja okolja, podnebnih sprememb, dobrega kmetijskega stanja zemljišč, s področja javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter s področja dobrobiti živali. Primerjalni prikaz zahtev navzkrižne skladnosti je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, je določen obrazec za vodenje evidence uporabe živinskih in mineralnih gnojil za posamezno koledarsko leto, za potrebe izpolnjevanja zahtev iz predpisanih zahtev ravnanja za nitrate iz priloge 1 te uredbe.
4. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti iz te uredbe so vlagatelji zahtevkov za:
a) neposredna plačila iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: neposredna plačila);
b) plačila na podlagi točk (a) in (b) prvega odstavka 21. člena ter 28. do 31., 33. in 34. člena Uredbe 1305/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: plačila PRP).
(2) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so tudi prejemniki podpore na podlagi 46. in 47. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: plačila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev).
5. člen
(pristojni organ)
Za kontrolo navzkrižne skladnosti in določitev zneska zmanjšanja neposrednih plačil, plačil PRP in plačil za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
6. člen
(kontrola)
(1) Izpolnjevanja zahtev iz te uredbe preverja agencija v skladu s 65. do 72. členom Uredbe 809/2014/EU in v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe. Agencija obravnava tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere opozorijo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz te uredbe.
(2) Pri pregledih na kraju samem se za določitev višje ali nižje stopnje kršitve pri zahtevah, kjer je določena samo ena vrednost odstotka zmanjšanja plačila samo v stolpcu »Srednja kršitev« iz priloge 1 te uredbe, uporabi preglednica določanja stopnje kršitve iz malomarnosti iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z 38. členom Uredbe 640/2014/EU in predpisom, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike.
7. člen
(zmanjšanje plačila)
(1) Če agencija ugotovi, da zahteve navzkrižne skladnosti iz te uredbe niso izpolnjene, določi odstotek zmanjšanja plačila za neposredno plačilo, plačilo PRP ter za plačilo za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov in zeleno trgatev v skladu s prvo alinejo 2. člena te uredbe. Odstotek zmanjšanja plačila je določen z vrednostmi 1  %, 3  % ali 5  % za posamezno neizpolnjevanje zahtev, pri čemer 1  % pomeni najnižjo, 3  % srednjo in 5  % najvišjo težo kršitve.
(2) Upravičencu, ki ne izpolnjuje zahtev navzkrižne skladnosti iz te uredbe, se določi zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska plačil iz prvega in drugega odstavka 4. člena te uredbe, v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU, 38. do 41. členom Uredbe 640/2014/EU in 73. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU ter predpisom, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v zvezi s petim odstavkom 17. člena Uredbe 1305/2013/EU, ne upošteva teža kršitve pri določitvi odstotka zmanjšanja plačila neposrednega plačila, plačila PRP, plačila za prestrukturiranje vinogradov in zeleno trgatev za izpolnjevanje obstoječih predpisanih zahtev ravnanja s področja nitratov in zaščite rejnih živali, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu iz četrtega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU, v obdobju 24 mesecev od dneva pravnomočnosti odločbe o dodelitvi statusa mladega kmeta iz alineje (i) točke (a) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za upravičence, ki sodelujejo v shemi za male kmete iz naslova V Uredbe 1307/2013/EU in za podporo, navedeno v devetem odstavku 28. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(5) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za upravičence, ki so pridobili zaraščene površine in jih morajo očistiti v enem letu od vpisa v Register kmetijskih gospodarstev ali od vročitve odločbe pristojnega inšpektorja v skladu s 7. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12).
8. člen
(sistem zgodnjega opozarjanja)
(1) Sistem zgodnjega opozarjanja se uporablja za primere neskladnosti iz te uredbe, ki bistveno ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter se dajo odpraviti na kraju samem ali v razumno kratkem roku in so ugotovljene ob pregledu na kraju samem ali upravnem pregledu agencije.
(2) Primeri iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi 1 te uredbe in so označeni z okrajšavo »(MK)«.
(3) Odprava neskladnosti iz prvega odstavka tega člena se preverja v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike.
9. člen
(namerna neskladnost)
(1) Če agencija v postopku preverjanja in po predhodnem opozorilu, naj se odpravijo določene neskladnosti iz te uredbe, ali med vodenjem postopka ugotovi, da gre za namerno ali namerno ponavljajočo se neskladnost, nosilcu pa po pisnem pozivu, naj se razjasni dejansko stanje, ne uspe dokazati nasprotnega, se določi zmanjšanje plačila iz prve alineje 2. člena te uredbe.
(2) Če agencija ugotovi namerno neizpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka, določi odstotek zmanjšanja neposrednega plačila, plačila PRP, plačila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov in zeleno trgatev v skladu s preglednico določanja stopnje namerne kršitve iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in v skladu z 38. členom Uredbe 640/2014/EU.
10. člen
(ohranjanje trajnih pašnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin kmetijskih zemljišč na zbirnih vlogah za leti 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih pašnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu s 37. členom Uredbe 640/2014/EU.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot pet odstotkov, se uporabi 37. člen Uredbe 640/2014/ES.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 98/11, 1/13 in 113/13), se končajo v skladu z Uredbo o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 98/11, 1/13 in 113/13).
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 98/11, 1/13 in 113/13).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00715-9/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-2330-0026
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost