Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3966. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije, stran 10702.

Na podlagi določil Zakona o kolektivnih pogodbah in Zakona o delovnih razmerjih pogodbeni stranki:
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev
in
SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE in SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE, Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
dogovorita in sklepata naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti bančništva Slovenije
1. člen
Spremeni se 4. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11 in 14/13; v nadaljevanju: kolektivna pogodba), tako da se glasi:
»Normativni del kolektivne pogodbe se sklepa za nedoločen čas, tarifni del kolektivne pogodbe pa za dobo, kot je določena z vsakokrat veljavno Tarifno prilogo.«
2. člen
Te spremembe in dopolnite kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2015.
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
Sindikat
bančništva Slovenije
Predsednik
Tomaž Boltin l.r.
 
Sindikat Nove
Ljubljanske banke
Predsednik
Miran Marentič l.r.
 
Združenje bank
Slovenije
 
Predsednik
NS ZBS
Giancarlo Miranda l.r.
 
direktor
dr. France Arhar l.r.
              TARIFNA PRILOGA
    H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI bančništva Slovenije
       za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015


   1. člen – Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih

  Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu znaša
(mesečni znesek v evrih):

  +-------------------+--------------------+
  |  Tarifni razred |  Bruto znesek  |
  +-------------------+--------------------+
  |     I.    |          |
  +-------------------+--------------------+
  |    II.    |          |
  +-------------------+--------------------+
  |    III.    |          |
  +-------------------+--------------------+
  |    IV.    |    652,51    |
  +-------------------+--------------------+
  |     V.    |    743,88    |
  +-------------------+--------------------+
  |    VI.    |    929,84    |
  +-------------------+--------------------+
  |    VII.    |   1.162,30   |
  +-------------------+--------------------+
  |    VIII.    |   1.394,75   |
  +-------------------+--------------------+
  |    IX.    |   1.673,72   |
  +-------------------+--------------------+


  Skladno z 2. členom Tarifne priloge za leti 2013 in 2014 se
najnižje osnovne plače iz zgornje tabele uskladijo januarja 2015
za 90 % letne inflacije leta 2014 (letni indeks) in nato januarja
2016 za 90 % letne inflacije leta 2015 (letni indeks) glede na
podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.

        2. člen – Usklajevanje osnovnih plač

  Način, roke in odstotek usklajevanja osnovnih plač pri
delodajalcu se dogovori v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali
s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom oziroma
delojemalci na zboru delavcev, če pri delodajalcu ni
organiziranega sindikata.

         3. člen – Dodatki za pogoje dela


  (1) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

 
  – za nočno delo              50 %
  – nadurno delo               30 %
  – za delo v nedeljo            60 %
  – za delo na praznike in dela       60 %
  proste dneve po zakonu             
  – za delo v izmeni v         1 % na dan
  popoldanskem ali nočnem času          
  – za delo v soboto          1 % na dan
  – za delo v deljenem delovnem   0,85 % na dan
  času – prekinitev dela ene           
  ure in več                   
  – pripravljenost na delo na    0,04 % na uro
  delovne dni                  
  – pripravljenost na delo na    0,06 % na uro
  dela proste dni                


  (2) Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu,
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu:


  – blagajniški riziko        0,3 % na dan
  – trezorsko soključarstvo ali   0,2 % na dan
  hrambo šifer trezorja             
  – prevoz trezorskih vrednosti   0,3 % na dan
  preko državne meje               
  – nošenje orožja          0,3 % na dan
  – delo v prostorih brez      0,4 % na dan
  naravne osvetlitve               


          4. člen – Nadomestilo plače

  Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pripada
delavcu nadomestilo plače v višini 90 % njegove plače v preteklem
trimesečju za polni delovni čas.

      5. člen – Plačilo presežka neizkoriščenih ur

  Plačilo iz petega odstavka 91. člena te pogodbe se opravi v
višini delavčeve urne postavke osnovne plače za pretekli mesec,
povečane za 10 %.

      6. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom

  Prehrana med delom
  Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi s
kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom
delodajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec
izplačal v novembru 2012.
  Prevoz na delo in z dela
  (1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 %
zneska najcenejšega javnega prevoza.
  (2) Kjer ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, se
delavcu obračunajo stroški za prevoženi kilometer v višini 15 %
cene litra motornega bencina (95 oktanov), vendar ne več kot
določa vladna uredba o višini povračil stroškov, do najbližje
postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej pa pod pogoji
in na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.

        7. člen – Druge materialne pravice

  Regres za letni dopust
  Skladno s prvim odstavkom 68. člena te kolektivne pogodbe
delodajalec izplača regres za letni dopust v višini najmanj 80 %
povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki
Sloveniji.
  Jubilejna nagrada
  (1) Za jubilejne nagrade za neprekinjeno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu pripada delavcu:

  
  – za 10 (deset) let      
  neprekinjene delovne dobe pri     
  zadnjem delodajalcu      460 eur,
   – za 20 (dvajset) let     
  neprekinjene delovne dobe pri     
  zadnjem delodajalcu      689 eur,
   – za 30 (trideset) let     
  neprekinjene delovne dobe pri     
  zadnjem delodajalcu      919 eur,
   – za 40 (štirideset) let    
  neprekinjene delovne dobe pri     
  zadnjem delodajalcu      919 eur.
  


  (2) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko dogovorijo
višji zneski jubilejnih nagrad.

  Solidarnostne pomoči
  Na podlagi prvega odstavka 72. člena te kolektivne pogodbe
pripada ob smrti delavca solidarnostna pomoč v višini 3.443,00
evrov.

           8. člen – Bruto zneski

  Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi in v tej tarifni prilogi
so v bruto zneskih.

            9. člen – Veljavnost

  Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od 1. 1.
2015. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do 31.
10. 2015 pristopili k pogajanjem za novo tarifno prilogo. Če le-
ta ni sklenjena do 31. 12. 2015, se ta tarifna priloga uporablja
do sklenitve nove oziroma najkasneje do 30. 6. 2016.

  Ljubljana, dne 18. decembra 2014


                 Sindikat
              bančništva Slovenije
                Predsednik
               Tomaž Boltin l.r.

                Sindikat Nove
               Ljubljanske banke
                Predsednik
              Miran Marentič l.r.

               Združenje bank
                 Slovenije

                Predsednik
                 NS ZBS
             Giancarlo Miranda l.r.

                 direktor
              dr. France Arhar l.r.  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 19. 12. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005/15
o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
dejavnosti bančništva Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni
pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015 vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št.
43/06) pod zaporedno številko 44/5.
                          

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti