Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3965. Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, stran 10700.

D O G O V O R
o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:
I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
II. Podaljšajo se sledeči ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13):
1. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 12. 2015.
Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom.
Veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za delo v tujini določenih v Uredbi o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13) in veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/13) se podaljša do konca leta 2015.
Rok začetka uporabe določbe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 41/12, 108/13) o letnem preverjanju kriterijev za uvrstitev delovnih mest plačne skupine B v plačne razrede in posledičnih drugačnih uvrstitvah delovnih mest plačne skupine B v plačne razrede se prestavi na 1. 1. 2016.
Od 1. 1. 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012.
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
2. Do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
3. Redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje.
4. Regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
– do vključno 15. plačnega razreda 692 €;
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 €;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 €;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 €;
– od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada;
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
III. Dogovorijo se dodatni ukrepi za zmanjšanje obsega sredstev za stroške dela:
1. V letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v plačne razrede in nazive, vendar pravico do plače iz naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2015 Javni uslužbenci, ki v letu 2016 napredujejo v plačne razrede in nazive, pridobijo pravico do plače iz naslova napredovanja s 1. 12. 2016.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
2. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %, od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 v višini 15 % in od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013. Od 1. 1. 2016 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1. 1. 2016;
Vsebina te točke se uredi v KPND.
3. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2015 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ta omejitev se ne uporablja v primerih, ko je bila s predhodnimi sporazumi ta višina določena drugače.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
4. Podpisniki tega dogovora se zavezujejo, da bomo kot dodaten ukrep proučili možnost za selektivno zmanjšanje delovne obveznosti v dogovoru med delodajalcem in javnim uslužbencem za največ 4 ure tedensko (s 40 ur na 36 ur) za javne uslužbence, ki so zainteresirani za delo v skrajšanem delovnem času. Zmanjšanje delovne obveznosti pomeni delo v polnem delovnem času, pri čemer se pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja uveljavlja enako, kot pri pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas. S sklenitvijo takšne pogodbe o zaposlitvi je zavarovancem zagotovljena polna pokojninska doba. V teh primerih ni možno odrejati nadurnega dela in izplačevati delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, prav tako zaradi zmanjšanja delovne obveznosti ni možno sklepati pogodb o zaposlitvi.
IV. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da se bo zmanjševanje števila zaposlenih v letu 2015 dosegalo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje, pri čemer zmanjšanje števila javnih uslužbencev v obdobju januar 2015–januar 2016 ne bo preseglo 1 %. Zmanjšanje se nanaša na število zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev. Zmanjšanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na način, da zmanjšajo obsega oddaje del zunanjim izvajalcem. Znižanje zaposlenih do 1 % se ugotavlja tako, da se skupna vrednost (strošek) del, ki jih je oddajal delodajalec zunanjemu izvajalcu primerja s stroškom dela 1 % zaposlenih.
V primeru sklenitve delovnega razmerja z osebami, ki so pred uveljavitvijo tega dogovora v javnem sektorju opravljale delo na podlagi civilno pravnega razmerja, ki ima elemente delovnega razmerja in je sklenitev pogodbe o zaposlitvi po zakonu obvezna, se šteje, da so bile take osebe že v letu 2014 zaposlene v javnem sektorju.
V. Aneksa h KPJS in KPND se skleneta hkrati s tem dogovorom. Oba aneksa vsebujeta določbo, da pričneta veljati z dnem, ko se uveljavijo ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora.
Če ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora, ne bodo uveljavljene pred koncem leta 2014, ta dogovor z 31. 12. 2014 preneha veljati.
VI. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora. Če bi zaradi referendumskih aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora prišlo do uveljavitve zakona po 1. 1. 2015, se podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanja obsega sredstev za plače in druge stroške dela na področju plač in drugih stroških dela za leto 2015.
VII. Upoštevajoč Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009 in Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009 se najkasneje meseca marca 2015 pričnejo usklajevanja oziroma pogajanja o odpravi anomalij, zlasti v plačni skupini J.
Pogajanja med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o spremembah plačnega sistema ter politiki plač v javnem sektorju se prav tako pričnejo najkasneje marca 2015 in potekajo po veljavnem poslovniku za usklajevanje navedenih aktov. Vlada in podpisniki tega dogovora si bodo prizadevali za čim večjo stopnjo usklajenosti predlaganih zakonskih besedil, vlada pa je v zakonodajnem postopku dolžna predložiti s sindikati usklajeno izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona.
VIII. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0103-668/2014/1
Ljubljana, dne 9. decembra 2014
EVA 2014-1711-0064
Vlada Republike Slovenije
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar
NI PODPISAL
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič l.r.
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht
NI PODPISAL
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Gvido Novak
NI PODPISAL
 
KNSS NEODVISNOST
Drago Lombar l.r.
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST
Roman Šuen
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina