Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 10561.

Na podlagi četrte in pete alineje sedmega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 102/12, 10/13 in 106/13) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za plačevanje dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), vodi UJP prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih blagajnah javnega financiranja. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi FURS, s kontrolno številko),«.
3. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pripadnost plačanih dajatev je označena s številkami na šestem do osmem mestu vplačilnega podračuna, razen za plačila dajatev na prehodne davčne in prehodne carinske podračune, kot to določa četrti odstavek tega člena, tako da pomenijo številke:
– 100 dajatve, ki pripadajo proračunu države,
– 200 dajatve, ki pripadajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za obvezni del zavarovanja,
– 300 dajatve, ki pripadajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obvezni del zavarovanja,
– od 401 naprej dajatve, ki pripadajo proračunom občin, številke so veljavne statistične oznake občin povečane za 400.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prehodni davčni podračuni imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 888, prehodni carinski podračuni pa oznako 999. Pripadnost plačanih dajatev iz prejšnjega odstavka tega člena je označena s tremi številkami, na devetem do enajstem mestu številke prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(plačevanje dajatev in njihovo razporejanje)
(1) Dajatve se plačujejo v domači valuti na podračune, ki so določeni v predpisu o podračunih in so odprti pri UJP.
(2) Kadar je dajatev plačana v tuji valuti, Banka Slovenije znesek plačila avtomatično pretvori v domačo valuto.
(3) Nadzornik lahko v gotovini plačano dajatev položi na svoj poseben račun z ničelnim stanjem, odprt v izbranih poslovnih bankah, skladno s pravilnikom, ki opredeljuje dvige ter pologe domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem. Sredstva s tega računa se praznijo na podračun proračunskega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: PU), ki jih ustrezno razporedi na podračune dajatev.
(4) Kadar je dajatev plačana ali razporejena na predpisan vplačilni podračun, UJP na podlagi oznake na šestem do osmem mestu številke vplačilnega podračuna, kot so navedene v tretjem odstavku prejšnjega člena, izdela plačilno navodilo v breme vplačilnih podračunov in v dobro podračunov prejemnikov in ga izvrši istega dne. Za plačane dajatve v dobro vplačilnih podračunov, ki so prispele po končani razporeditvi, pa izdela in izvrši plačilna navodila najkasneje naslednji delovni dan. UJP zadnji delovni dan v letu razporedi praviloma vsa sredstva z vplačilnih podračunov. Na vplačilnem podračunu lahko ostanejo nerazporejena le sredstva, ki jih zaradi zaključka medbančnega plačilnega prometa tega dne UJP ni mogel razporediti prejemnikom, ki so izven sistemov EZR.
(5) Kadar je dajatev plačana na predpisan prehodni davčni ali prehodni carinski podračun, UJP razporedi sredstva v breme prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika isti dan. FURS mora za plačila na prehodni davčni podračun prejemniku sredstev na zadnji delovni dan v letu zagotoviti razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve, ki jo posreduje UJP prvi delovni dan v naslednjem letu, za plačila na prehodni carinski podračun pa to stori UJP. Izjema so razporeditve plačil na prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, nadzornika FURS, ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana, se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko plačani na podračune 845 in 846.
(6) Dajatve, ki pripadajo več prejemnikom in ki so bile plačane na zbirne prehodne podračune z oznako 844, UJP razporedi v predpisanih deležih v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih oziroma prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov tako, da izdela plačilna navodila in jih izvrši isti dan. Za plačane dajatve v dobro zbirnih prehodnih podračunov, ki so prispele po končani razporeditvi, pa izdela in izvrši plačilna navodila najkasneje naslednji delovni dan. Kadar je tako določeno s posebnim predpisom, UJP razporedi predpisane deleže neposredno na podračune prejemnikov.
(7) Občinske samoprispevke, plačane na podračune z oznako 842, UJP razporedi tako, da izdela plačilna navodila v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši. Plačane občinske samoprispevke, ki so bili uvedeni po uveljavitvi zakona, ki ureja samoprispevek, UJP razporedi v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov za izvrševanje proračunov občin.
(8) Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo dajatve plačane na te podračune tako, da najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilna navodila v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih, prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov in jih predložijo UJP, da jih izvrši. Nadzorniki lahko pooblastijo UJP za razporeditev sredstev s svojih prehodnih podračunov. V ta namen ji sporočijo podračune, na katere se sredstva prenašajo, in njihove deleže oziroma ključ razporeditve. Na zadnji delovni dan v letu morajo nadzorniki razporediti vsa sredstva s svojih prehodnih podračunov, razen FURS, ki s prehodnih podračunov 845 in 846 sam razporeja sredstva različnim blagajnam javnega financiranja. Ostali nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, pooblastijo UJP, da po zaključku medbančnega plačilnega prometa razporedi morebitni ostanek sredstev z njihovih prehodnih podračunov. V pooblastilu navedejo podračune, na katere se sredstva razporedijo, njihove deleže ter podatke sklicevanja na številko odobritve in na številko obremenitve.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ v postopku davčne izvršbe, iz svojega prehodnega podračuna razporedi dajatev izterjano v postopku davčne izvršbe na prehodni oziroma vplačilni podračun nadzornika, ki je dajatev v davčno izvršbo posredoval. Nadzornik plačilo dajatve na svoj prehodni podračun, za tiste dajatve, ki so posredovane v davčno izvršbo in hkrati kot terjatve prenesene v korist državnega proračuna, razporedi na prehodni podračun organa, ki izvaja postopek davčne izvršbe.
(10) Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje vplačil, razporeditev plačil, vračil in uskladitev na podračunih JFP je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(11) UJP v dogovorjenih rokih nakaže vnaprej določen znesek odstopljenega vira za vsako posamezno občino, tako da za ta znesek obremeni vplačilni podračun odstopljenega vira posamezne občine in odobri podračun proračuna te občine. Sredstva za kritje nakazil iz prvega stavka tega odstavka se ob dogovorjenih rokih v skupnem znesku zagotovijo iz sredstev odstopljenega vira na podračunu državnega proračuna za odstopljeni vir.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(poročanje o terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev)
(1) Nadzornik poroča o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev računovodski službi prejemnika sredstev štirikrat letno, in sicer:
– do 5. maja za poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca;
– do 5. avgusta za poročevalsko obdobje od 1. aprila do 30. junija;
– do 5. novembra za poročevalsko obdobje od 1. julija do 30. septembra;
– do 5. februarja (naslednjega leta) za poročevalsko obdobje (preteklega leta) od 1. oktobra do 31. decembra.
(2) Podrobnejša navodila vezana na poročanje iz predhodnega odstavka tega člena so objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.
(3) Nadzornik mora o terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev poročati v elektronski obliki prek spletne aplikacije UJPnet pri UJP, v strukturi, ki je določena s pravilnikom, ki opredeljuje plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nadzornik, ki je hkrati tudi prejemnik sredstev iz naslova dajatev poroča o odprtih terjatvah in obveznostih iz tega naslova, v papirni obliki in ne prek spletne aplikacije.«
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(dnevno poročanje o razčlenjenih dajatvah FURS)
(1) UJP FURS zagotovi podatke o vplačanih dajatvah na predhodni davčni in prehodni carinski podračun v strukturi, ki omogoča izdelavo poročila o razčlenitvi dajatev.
(2) Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena UJP izdela poročilo o razčlenitvi dajatev za prehodni carinski podračun oziroma FURS izdela poročilo o razčlenitvi dajatev za prehodni davčni podračun, ki ga posreduje v dopolnitev UJP.
(3) UJP poročilo o razčlenitvi dajatev iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje prejemnikom oziroma blagajnam javnega financiranja in ministrstvu za finance.
7. člen
11.a člen se črta.
8. člen
Priloga 1 Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje vplačil, razporeditev plačil, vračil in uskladitev na podračunih JFP se nadomesti z novo Prilogo 1 Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje vplačil, razporeditev plačil, vračil in uskladitev na podračunih JFP, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
9. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Do zagotovitve poročanja v elektronski obliki s strani nadzornikov, lahko nadzorniki o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev iz tretjega odstavka 10.a člena pravilnika do 1. julija 2015 poročajo tudi v papirni obliki.
Št. 007-922/2014/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
EVA 2014-1611-0105
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina