Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 10561.

Na podlagi šestega odstavka 26. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12 in 75/14; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 2. členu za deveto alinejo doda vejica in nova deseta alineja, ki se glasi:
»– »potrošnik« je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve proračunskih uporabnikov ter prejema račune za namene izven področja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.«.
2. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar proračunski uporabnik izdaja in pošilja e-račun potrošnikom, mora priložiti e-računu račun v PDF ali TIFF obliki.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Izmenjava e-računov za proračunske uporabnike poteka preko UJP, ki omogoča izdajanje e-računov tudi proračunskim uporabnikom, ki nimajo ustrezne strojne in programske opreme, potrebne za izdajanje e-računov v enotni standardizirani obliki, določeni s tem pravilnikom.«.
4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Navodila za uporabo aplikacij UJP za namene izmenjave e-računov so objavljena na spletni strani UJP ter dostopna v območnih enotah UJP.«.
5. člen
Druga alineja 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– mora sprejeti splošne pogoje, ki urejajo izmenjavo e-računov med proračunskimi uporabniki in UJP,«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se v drugi alineji besedilo »prvega odstavka« črta.
Za šesto alinejo se doda vejica in nova sedma alineja, ki se glasi:
»– zagotavlja izmenjavo e-računov in spremljajočih dokumentov proračunskih uporabnikov v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo izmenjavo e-računov med proračunskimi uporabniki in UJP«.
7. člen
Drugi odstavek 11.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila in stroške iz prejšnjega odstavka plača UJP skladno z plačilnimi roki, ki jih določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije predvidena za ta namen.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je pravilnik uveljavljen.
Št. 007-870/2014/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
EVA 2014-1611-0096
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost