Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3850. Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, stran 10548.

Na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o osebnem dopolnilnem delu
1. člen
(splošno)
Ta pravilnik podrobneje določa dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, način priglasitve tega dela, obrazec in način poročanja o doseženem prihodku, vsebino in obliko zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko vrednotnice ter druge podatke za oblikovanje prijave podatkov o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter način njihovega posredovanja in uporabe.
2. člen
(osebno dopolnilno delo)
(1) Osebno dopolnilno delo se lahko opravlja v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter v skladu s pogoji, ki jih določa ta pravilnik.
(2) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena zakona, ki jih ne opravlja za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo in pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače, in so določena pod A priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam izdeluje in prodaja izdelke ali nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v skladu s tretjim odstavkom 12. člena zakona, pod pogojem, da so določena pod B priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(priglasitev osebnega dopolnilnega dela)
(1) Priglasitev osebnega dopolnilnega dela posameznik opravi prek spletnega portala AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali osebno na upravni enoti, ki zanj priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES.
(2) Ob priglasitvi osebnega dopolnilnega dela posameznik navede naslednje podatke:
– osebno ime in naslov,
– davčno številko,
– dela, ki jih bo opravljal kot osebno dopolnilno delo,
– kontaktni podatek (telefonska številka ali elektronski naslov).
(3) Posameznik lahko začne posamezno vrsto osebnega dopolnilnega dela opravljati od dneva priglasitve te vrste osebnega dopolnilnega dela. Posameznik pa lahko ob priglasitvi posamezne vrste osebnega dopolnilnega dela pri posamezni vrsti dela, ki ga bo opravljal kot osebno dopolnilno delo, izbere datum začetka opravljanja, ki je poznejši od datuma priglasitve osebnega dopolnilnega dela, vendar ne za več kot sedem dni, in datum konca opravljanja, ki je poznejši od datuma začetka opravljanja, vendar ne za več kot šest mesecev.
(4) Ob priglasitvi osebnega dopolnilnega dela posameznik navede kontaktni podatek, namenjen javni objavi. Za namen javne objave lahko posameznik izbere tudi regijo, v kateri bo pretežno opravljal priglašeno osebno dopolnilno delo.
(5) Priglasitev osebnega dopolnilnega dela AJPES opravi takoj po prejetju vseh podatkov iz drugega odstavka tega člena. Če katerikoli podatek ob priglasitvi ni podan, priglasitev osebnega dopolnilnega dela ni mogoča.
(6) Ob priglasitvi osebnega dopolnilnega dela AJPES posamezniku dodeli zaporedno številko, ki se v času, ko je posameznik vpisan v seznam iz 13. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: seznam), in še pet let po prenehanju opravljanja vseh del, ki jih je opravljal kot osebno dopolnilno delo, oziroma pet let po izbrisu iz seznama po uradni dolžnosti, ne spreminja. Če posameznik po preteku petih let od prenehanja opravljanja vseh del, ki jih je opravljal kot osebno dopolnilno delo ali po preteku petih let po izbrisu iz seznama po uradni dolžnosti, ponovno priglasi osebno dopolnilno delo v seznam, mu AJPES dodeli novo zaporedno številko.
(7) Javnost podatkov, vpisanih v seznam, AJPES zagotovi z dnem, ki ga je posameznik izbral kot datum začetka opravljanja osebnega dopolnilnega dela.
(8) Ob priglasitvi osebnega dopolnilnega dela AJPES izda obvestilo, ki ga posamezniku pošlje na elektronski naslov, ki ga je za ta namen navedel ob priglasitvi prek spletnega portala AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Če je priglasitev osebnega dopolnilnega dela za posameznika opravila upravna enota, mu obvestilo natisne upravna enota.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za spremembe podatkov, vpisanih v seznam, in opustitev vrste osebnega dopolnilnega dela iz seznama.
(10) Podatke o posamezniku, ki se vodijo v seznamu, AJPES hrani pet let po prenehanju opravljanja vseh del, ki jih je posameznik opravljal kot osebno dopolnilno delo oziroma pet let po izbrisu iz seznama.
4. člen
(prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela)
(1) Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava) po preteku polletnega obdobja predloži poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela (v nadaljnjem besedilu: poročilo) na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Posameznik poročilo predloži najpozneje do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta.
(2) Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ne predloži poročila, mu finančna uprava postavi dodatni rok, ki ne sme biti daljši od osem dni, v katerem ga pozove k predložitvi poročila. Če posameznik tudi v naknadno postavljenem roku ne predloži poročila, finančna uprava o tem v osmih dneh po poteku dodatnega roka obvesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama.
(3) Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo:
– preseže omejitev polletnega prihodka, finančna uprava v osmih dneh po predložitvi poročila iz katerega izhaja, da je bila omejitev polletnega prihodka presežena, o tem obvesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama;
– preseže omejitev polletnega prihodka, kar se ugotovi v nadzoru, finančna uprava v osmih dneh od pravnomočnosti odločbe, v kateri ugotovi, da je bila presežena omejitev polletnega prihodka, o tem obvesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama;
– v predpreteklem koledarskem letu ni prejel ali prijavil prihodkov, finančna uprava v 30 dneh po začetku novega koledarskega leta o tem obvesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama.
5. člen
(račun)
(1) Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, pripravi poročilo na podlagi izdanih računov. Račun mora izdati za vsako opravljeno delo iz prvega odstavka 12. člena zakona v koledarskem mesecu ali za vsak promet z izdelki ali sadeži in zelišči iz tretjega odstavka 12. člena zakona, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega oseba, pri kateri se delo opravi, oziroma oseba, ki kupi izdelke ali sadeže in zelišča (v nadaljnjem besedilu: kupec).
(2) Račun mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– osebno ime in naslov ter davčno številko izdajatelja,
– kraj in datum izdaje,
– specifikacijo opravljenega dela oziroma dobavljenih izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve,
– osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba,
– podpis izdajatelja računa.
(3) Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, kopije računov hrani deset let.
6. člen
(zahtevek za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava)
(1) Zahtevek za pridobitev vrednotnice se prek spletnega portala e-uprava vloži na vzorcu obrazca iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika:
– podatki o vlagatelju zahtevka oziroma zavezancu za plačilo prispevka za osebno dopolnilno delo iz 30. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec),
– podatki o izvajalcu osebnega dopolnilnega dela oziroma zavarovancu,
– vrste in šifre osebnega dopolnilnega dela,
– obračun in plačilo prispevka za osebno dopolnilno delo iz 28. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: prispevek),
– številka računa,
– številka postavke,
– datum predložitve naloga za plačilo,
– mesec opravljanja osebnega dopolnilnega dela.
(2) Oseba, za katero upravna enota vloži zahtevek za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava, upravni enoti predloži naslednje podatke:
– osebno ime in naslov ter davčno številko zavezanca, zaporedno številko posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo (iz seznama AJPES),
– podatke o naročenem osebnem dopolnilnem delu (vrsta in mesec opravljanja dela).
7. člen
(vrednotnica)
(1) Vrednotnica se izda na podlagi vloženega zahtevka in predložitve naloga za plačilo prispevka oziroma plačila v gotovini na upravni enoti. Če se nalog za plačilo predloži na blagajni upravne enote oziroma prispevek plača v gotovini na blagajni upravne enote, se zahtevek za pridobitev vrednotnice lahko vloži na upravni enoti najpozneje v sedmih dneh od dneva predložitve naloga za plačilo oziroma plačila v gotovini.
(2) Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno delo, in vsebuje podatke iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Vrednotnica se izda za tekoči ali prihodnji mesec.
8. člen
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
(1) Finančna uprava Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v elektronski obliki posreduje naslednje podatke:
– osebno ime posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo,
– EMŠO ali davčno številko posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo,
– zaporedno številko zahtevka za vrednotnico,
– datum vložitve zahtevka za vrednotnico,
– obdobje, za katerega je obračunan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zahtevku za vrednotnico,
– znesek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi zneska prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vplačanega za posamezno koledarsko leto, ugotovi znesek bruto osnove tako, da upošteva prispevno stopnjo, po kateri se na dan pridobitve vrednotnice plačujejo prispevki zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi podatkov matične evidence zavarovancev, podatkov finančne uprave iz prvega odstavka tega člena in na podlagi osnove iz prejšnjega odstavka za posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ugotovi, ali izpolnjuje pogoje za zavarovanje iz 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), ter za te osebe ugotovi obdobje zavarovanja na način, določen v petem do enajstem odstavku 130. člena ZPIZ-2, in osnovo iz drugega odstavka 30. člena ZPIZ-2 v skladu s predpisom iz petega odstavka 40. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13).
(4) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ugotavlja izpolnjevanje pogojev za zavarovanje iz 18. člena ZPIZ-2 za osebe iz prejšnjega odstavka z upoštevanjem datuma pridobitve in obdobja, za katerega je obračunan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zahtevku za vrednotnico ter evidentiranih obdobij zavarovanja na drugi podlagi po podatkih matične evidence o zavarovancih na naslednji način:
– če je bil posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, v vsem obdobju, za katerega je obračunan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zahtevku za vrednotnico obvezno zavarovan na drugi podlagi, ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje iz 18. člena ZPIZ-2,
– če je bil posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, obvezno zavarovan na drugi podlagi le v delu obdobja, za katerega je obračunan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zahtevku za vrednotnico, ali v tem obdobju ni bil obvezno zavarovan na drugi podlagi, izpolnjuje pogoje za zavarovanje iz 18. člena ZPIZ-2.
9. člen
(osebno dopolnilno delo po predpisih, veljavnih na dan 31. decembra 2014)
Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika priglašeno osebno dopolnilno delo na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 – ZUTD-A) in Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02 in 32/14 – ZPDZC-1), in ki se morajo na podlagi zakona ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika, lahko v tem času opravljajo osebno dopolnilno delo pod pogoji in na način, ki se uporabljajo do 31. decembra 2014.
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 0072-25/2014
Ljubljana, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-2611-0056
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Soglašam!
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti