Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3484. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 9567.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 5. seji 17. 11. 2014 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C in 25/14) se četrti odstavek 43. člena črta.
2. člen
V prvem odstavku 45. člena se:
1. v 1. točki:
– prva, druga in tretja alinea spremenijo tako, da se glasijo:
"– revmatoidni artritis v umirjeni fazi z zmanjšano gibljivostjo najmanj enega velikega in vsaj treh malih sklepov, kadar težje funkcionalne prizadetosti ni mogoče obvladati z zdravili;
– spondiloartritis z aksialno prizadetostjo (ankilozirajoči spondilitis, psoriatični in enteropatski spondiloartritis) s slabšanjem gibljivosti, ki je dokumentirana z meritvami;
– spondiloartritis s periferno prizadetostjo (ankilozirajoči spondilitis, psoriatični in enteropatski spondiloartritis) v umirjeni fazi z zmanjšano gibljivostjo najmanj enega velikega in vsaj treh malih sklepov, kadar težje funkcionalne prizadetosti ni mogoče obvladati z zdravili;";
– četrta alinea črta;
2. v 3. točki:
– v tretji alinei vejica med besedama "kosti" in "hrbtenice" nadomesti z besedo "ali", besedilo "po prvem kontrolnem pregledu" pa črta;
– peta alinea spremeni tako, da se glasi:
"– endoproteza velikih sklepov, ki ni vstavljena zaradi zloma, najmanj štiri tedne po posegu, a le ob težji in še popravljivi funkcionalni prizadetosti;";
– drugi stavek črta;
3. v 7. točki druga alinea spremeni tako, da se glasi:
"– sklerodemija s prizadetostjo kože na sklepih ali na prsnem košu, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju;";
4. v 10. točki prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– radikalne operacije malignomov pred ali po zaključeni radioterapiji ali kemoterapiji;".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Zdraviliško zdravljenje zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti se lahko odobri tudi pri naslednjih zdravstvenih stanjih:
1. cistična fibroza pljuč ali druge kronične gnojne pljučne bolezni s potrebo po vsakodnevni respiratorni fizioterapiji in kronične pljučne bolezni, pri katerih je potrebna podpora ventilacije;
2. hujše dermatoze (psoriaza, ihtioza, epidermolysis bullosa, atopijski dermatitis − alergijski in nealergijski) z več kot 30 % prizadete kože ob poslabšanju v zadnjem letu ob dokumentiranem zdravljenju;
3. astma in ponavljajoče piskanje pri zavarovani osebi do dopolnjenega petega leta starosti z dvema ali več hospitalizacijami v zadnjem letu ali delno ali neurejena bolezen ob dokumentiranem zdravljenju v zadnjem letu s srednjim odmerkom protivnetnega zdravila oziroma astma pri zavarovani osebi nad petimi leti starosti z eno ali več hospitalizacijami v zadnjem letu ali delno ali neurejena bolezen ob dokumentiranem zdravljenju v zadnjem letu s srednjim odmerkom protivnetnega zdravila;
4. tuberkuloza po zdravljenju težkih oblik bolezni;
5. osteogenesis imperfekta, primarna osteoporoza in skeletne displazije z gibalno oviranostjo;
6. trdovratni alergijski rinitis, ki ga ni mogoče urediti z zdravljenjem s specifično imunoterapijo.".
3. člen
V 46. členu se v 1. točki besedilo "v zdraviliškem zdravilišču" nadomesti z besedilom "pri zdraviliškem zdravljenju".
4. člen
V šestem odstavku 66. člena se beseda "akumulatorja" nadomesti z besedo "akumulatorjev", za besedo "pogon" pa se doda besedilo "in pri električnem skuterju".
5. člen
V desetem in enajstem odstavku 95. člena se v vseh primerih besedilo "(ambu)" črta.
6. člen
V tretjem odstavku 114. člena se v 61. točki besedilo "(ambu)" črta.
7. člen
V petem odstavku 116. člena se besedilo "zdravijo na domu njeni svojci" nadomesti z besedilom "zdravi na domu oseba, ki skrbi zanjo", besedilo "medicinske pripomočke in raztopine za zdravljenje in nego" pa z besedilom "obvezilne materiale in raztopine za zdravstveno nego".
8. člen
V 197. členu se:
– v prvem odstavku za edinim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
"Pri zdravstvenih stanjih iz 3. točke prvega odstavka 45. člena pravil mora biti predlog za zdraviliško zdravljenje podan najpozneje v treh mesecih po končanem bolnišničnem zdravljenju, razen če zavarovana oseba zaradi zdravstvenega stanja ne more začeti zdraviliškega zdravljenja v tem roku.";
– v četrtem odstavku besedilo ", razen v primeru iz četrtega odstavka 43. člena pravil," črta.
9. člen
V drugem odstavku 206. člena se beseda "lastnoročno" črta.
10. člen
V prvem odstavku 212. člena se v prvi alinei 1. točke beseda "in" nadomesti z vejico, za besedo "oksimeter" pa doda besedilo "in akumulatorje".
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Postopki odločanja o pravici do zdraviliškega zdravljenja, v katerih še ni izdana odločba ali na podlagi izdane odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja to zdravljenje še ni bilo v celoti uveljavljeno do dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2014-DI/9
Ljubljana, dne 17. novembra 2014
EVA 2014-2711-0054
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Jože Smole l.r.
 
Soglašam!
 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti