Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3443. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-J), stran 9510.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2014.
Št. 003-02-9/2014-4
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-J)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) se v 32. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če se visokošolski zavod odloči, da ne bo vložil vloge za podaljšanje akreditacije v skladu s prejšnjim odstavkom, mora odločitev o tem sprejeti najpozneje dve leti pred iztekom akreditacije ter o tem pisno obvestiti Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ter odločitev javno objaviti na svoji spletni strani. Od sprejetja take odločitve visokošolski zavod za ta študijski program ne sme več razpisati vpisnih mest za vpis v prvi letnik ali po merilih za prehode v višji letnik.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prejšnji odstavek je študijski program, za katerega je visokošolski zavod sprejel odločitev v skladu s četrtim odstavkom tega člena, javno veljaven za obdobje od vpisa zadnje generacije v prvi letnik za čas trajanja programa, podaljšanega za eno leto, pri čemer obdobje javne veljavnosti študijskega programa ne more biti krajše od veljavnosti akreditacije.
Podatek o trajanju javne veljavnosti študijskega programa iz prejšnjega odstavka vpiše Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v javno evidenco iz tretjega odstavka 51.v člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pa v razvid visokošolskih zavodov.«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo osmi do enajsti odstavek.
2. člen
Za tretjim odstavkom 40. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se lahko za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet agencije ni podaljšal akreditacije, dodatni razpis za vpis objavi do 15. oktobra tekočega študijskega leta.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
3. člen
V 51.r členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če svet agencije ne podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa na podlagi tretje alinee petega odstavka ali šestega odstavka tega člena, veljavnost akreditacije poteče z zaključkom študijskega leta, v katerem postane odločitev sveta agencije dokončna.«.
4. člen
V 51.s členu se v četrtem odstavku beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
5. člen
V 51.v členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»– trajanje javne veljavnosti študijskega programa.«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 66. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če študent spremeni študijski program zaradi poteka akreditacije v skladu s sedmim odstavkom 51.r člena tega zakona, s tem ne izkoristi pravice do spremembe študijskega programa iz druge alinee prvega odstavka tega člena.«.
7. člen
V prvem odstavku 81.d člena se v 29. točki za besedo »akreditacije« črta vejica in doda besedilo »ter datum zaključka javne veljavnosti,«.
8. člen
V šestem odstavku 83.a člena se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Visokošolski zavod mora za študijski program, ki mu bo akreditacija potekla 30. septembra 2015 ali 30. septembra 2016 in zanj ne bo vložil vloge za podaljšanje akreditacije, sprejeti odločitev v skladu z novim četrtim odstavkom 32. člena zakona, pisno obvestiti Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ter odločitev javno objaviti na svoji spletni strani najpozneje do 31. decembra 2014.
10. člen
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu uskladi javno evidenco iz tretjega odstavka 51.v člena zakona s tem zakonom v 30 dneh od njegove uveljavitve.
11. člen
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, uskladi evidenco iz prvega odstavka 81.d člena zakona s tem zakonom v 30 dneh od njegove uveljavitve.
12. člen
Študijski programi:
– univerzitetni študijski program prve stopnje Kulturni študiji in antropologija, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije,
– univerzitetni študijski program prve stopnje Sodobna kritična teorija in filozofija, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije,
– magistrski študijski program druge stopnje Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije,
– magistrski študijski program druge stopnje Mednarodna ekonomija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
– magistrski študijski program druge stopnje Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
– magistrski študijski program druge stopnje Politologija – javna uprava, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
– magistrski študijski program druge stopnje Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
– magistrski študijski program druge stopnje Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
– doktorski študijski program tretje stopnje Prevodoslovje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
so ne glede na določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) javno veljavni do 30. septembra 2018.
Študenti, ki so se pred uveljavitvijo tega zakona vpisali v študijske programe iz prejšnjega odstavka in opravijo vse obveznosti po teh študijskih programih do 30. septembra 2018, pridobijo javnoveljavno izobrazbo in diplomo, ki je javna listina.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu po uradni dolžnosti vpiše podatek o trajanju javne veljavnosti študijskih programov iz prvega odstavka tega člena v javno evidenco iz tretjega odstavka 51.v člena zakona, in sicer v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, po uradni dolžnosti vpiše podatek o trajanju javne veljavnosti študijskih programov iz prvega odstavka tega člena v razvid visokošolskih zavodov, in sicer v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Status študenta, pridobljen po študijskih programih iz prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega zakona, je veljaven.
Diplome, izdane po študijskih programih iz prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega zakona, so javne listine.
13. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13 in 6/14) in Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 46/05) s tem zakonom najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/14-12/13
Ljubljana, dne 19. novembra 2014
EPA 124-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti