Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3312. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, stran 8757.

Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek, vsebino in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11; v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo na način, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) ter ostalimi podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve PUP se sprejmejo skladno z 61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Občina Slovenska Bistrica je v letu 1989 sprejela Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89) in ga kasneje večkrat spreminjala in dopolnjevala.
Namen izdelave sprememb in dopolnitev PUP je uskladitev določil o enostavnih in nezahtevnih objektih z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13), uskladitev določil o dopustnih posegih na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe prostora z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) oziroma s Splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, št. 350-24/2013/8 z dne 29. 4. 2014) ter opredelitev specifičnih meril in pogojev za posege v prostor v manjšem delu naselja Pragersko, ki predstavlja posebno zaključeno prostorsko enoto.
Zaradi navedenega se je Občina Slovenska Bistrica kot pripravljavec akta odločila, da pripravi spremembe in dopolnitve PUP.
3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen
(Določitev območja)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega celotno območje, ki ga ureja veljavni akt.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve PUP pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora in njihovimi strokovnimi podlagami, izdelanimi strokovnimi podlagami, ki jih je občina zagotovila za pripravi občinskega prostorskega načrta ter ob upoštevanju programskih izhodišč, zaradi katerih se spreminja veljavni akt.
6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP)
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-----+--------------------------------+-----------------------+
|   |      Aktivnost      |   Rok izdelave   |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 1. |priprava osnutka akta      |do 15 dni po sprejemu |
|   |                |sklepa o začetku    |
|   |                |postopka        |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 2. |pridobivanje smernic pristojnih |15 dni         |
|   |nosilcev urejanja prostora   |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 3. |izdelava dopolnjenega osnutka  |15 dni po pridobitvi  |
|   |                |smernic        |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 4. |javna razgrnitev dopolnjenega  |prične 7 dni po objavi |
|   |osnutka             |javne razgrnitve in  |
|   |                |traja         |
|   |                |15 dni         |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 5. |javna obravnava         |v času javne      |
|   |                |razgrnitve       |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 6. |stališča do pripomb       |do 30 dni od zaključka |
|   |in predlogov iz javne razgrnitve|javne razgrnitve    |
|   |in obravnave, obravnava na   |            |
|   |občinskem svetu         |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 7. |izdelava predloga akta     |15 dni po sprejemu   |
|   |                |stališč        |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 8. |pridobivanje mnenj nosilcev   |15 dni         |
|   |urejanja prostora        |            |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 9. |Priprava usklajenega predloga  |na prvi seji      |
|   |akta in sprejem na občinskem  |občinskega sveta po  |
|   |svetu              |pridobitvi mnenj    |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
| 10. |objava sprejetega akta     |po sprejemu na seji OS |
+-----+--------------------------------+-----------------------+
7. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja, se le-ti ustrezno vključijo v postopek.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih morebiti zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik in pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP, t.j. Občina Slovenska Bistrica.
9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2014-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti