Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3290. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov, stran 8724.

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe (EU) 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O-T E H N I Č N O Z A H T E V O
za izvajanje uvodnih letov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu z ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 (v nadaljnjem besedilu: Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012), dodatne zahteve in pogoje za izvajanje uvodnih letov, kot so opredeljeni v točki (c) odstavka 4a člena 6 Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 v zvezi s sprejemljivimi načini usklajevanja, ki jih je sprejela Evropska agencija za letalsko varnost.
(2) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011) zahteve za imetnike licenc za izvajanje uvodnih letov.
(3) Ta operativno tehnična zahteva se ne uporablja za zrakoplove iz priloge II Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kot so na primer ultralahke letalne naprave, za katere velja nacionalna zakonodaja glede dovoljenih letalskih operacij.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:
a) agencija pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije;
b) uvodno letenje pomeni v skladu z 9. točko člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 vsak let za plačilo ali drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje, ki ga ponuja odobrena organizacija za usposabljanje ali organizacija, ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, da bi pritegnila nove udeležence usposabljanja ali nove člane;
c) EASA pomeni Evropsko agencijo za letalsko varnost;
d) del NCO pomeni v skladu s prilogo VII Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012, ki je bila izdana z Uredbo Komisije (EU) št. 800/2013 nekomercialne zračne operacije z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon;
e) kompleksno letalo pomeni letalo z največjo certificirano vzletno maso, ki presega 5700 kg, ali certificirano za največje število potniških sedežev, ki presega število devetnajst, ali certificirano za delovanje z minimalno posadko, ki zajema vsaj dva pilota, ali opremljeno s turboreaktivnim motorjem oziroma motorji ali z več kot enim turbopropelerskim motorjem;
f) kompleksen helikopter pomeni helikopter certificiran za največjo vzletno maso, ki presega 3175 kg, ali za največje število potniških sedežev, ki presega število devet, ali za delovanje z minimalno posadko, ki obsega vsaj dva pilota, ali zrakoplov z nagibnim rotorjem;
g) PIC pomeni pilota, ki je imenovan za vodjo in odgovoren za varno izvajanje letenja;
h) motorna letala zmogljivosti razreda B pomenijo propelerska letala z največjim operativnim številom potniških sedežev (MOPSC) devet ali manj in največjo vzletno maso 5700 kg ali manj;
i) HPA – visoko zmogljiva letala (High Performance Aircraft);
j) MEP – več-motorno batno letalo (Multi Engine Piston);
k) VFR pomeni letenje po pravilih vizualnega letenja.
(2) Predpisi, povezani z izdajo te operativno tehnične zahteve so:
a) Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
b) Uredba Komisije (EU) št. 800/2013 z dne 14. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
c) Uredba Komisije (EU) št. 71/2014 z dne 27. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
d) Uredba Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
e) Uredba Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
f) Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
g) Uredba Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;
h) Uredba Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu;
i) Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 785/2004);
j) Uredba Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje;
k) Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 593/2012 z dne 5. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (v nadaljnjem besedilu: uredba Komisije (ES) št. 2042/2003).
3. člen
(operativni pogoji)
(1) Uvodne lete lahko izvajajo pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in odobrene organizacije za usposabljanje (ATO), ustanovljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011.
(2) Uvodni leti se opravljajo pod pogoji:
a. dela NCO;
b. da se let začne in konča na istem aerodromu za motorna letala, helikopterje in jadralna letala;
c. let z baloni je omejen na trajanje 30 minut od vzleta do pristanka;
d. da se leti izvajajo podnevi v pogojih VFR;
e. da se leti nadzorujejo s strani imenovane osebe, odgovorne za njihovo varnost (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba).
4. člen
(odgovorna oseba in njene zadolžitve)
(1) Odgovorna oseba mora biti imetnik pilotske licence, s katero se lahko izvajajo uvodni leti v organizaciji iz prvega odstavka prejšnjega člena in imetnik pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena tega pravilnika, s katerimi se izvajajo uvodni leti.
(2) V primeru, da oseba iz prejšnjega odstavka ni imetnik pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena tega pravilnika, s katerimi se izvajajo uvodni leti, je lahko odgovorna oseba brez pooblastila inštruktorja letenja in je za usposabljanje in preverjanje nominirana druga oseba, ki je inštruktor letenja ali inštruktor oziroma izpraševalec iz agencije v skladu z dogovorom z agencijo.
(3) Odgovorna oseba izda ali odvzame pooblastilo posameznemu pilotu za izvajanje uvodnih letov, ko izpolni vse pogoje iz te operativno tehnične zahteve, kar je dokumentirano v skladu s to operativno tehnično zahtevo.
(4) Odgovorna oseba spremlja izvajanje vsakega uvodnega leta in skrbi za aktiviranje iskanja in reševanja, v primeru, da je letalo pogrešano, predvsem če leti v nekontroliranem zračnem prostoru in ni bil oddan plan leta. Odgovorna oseba lahko nominira drugo osebo v primeru, da sama ni na voljo.
(5) Odgovorna oseba je dolžna hraniti vso dokumentacijo v skladu s to operativno tehnično zahtevo vsaj 18 mesecev.
(6) Za odgovorno osebo, ki izvaja uvodne lete, se za namene preverjanja iz 6. člena te operativno tehnične zahteve uporabi druge inštruktorje letenja iz predmetne organizacije ali inštruktorje oziroma izpraševalce iz agencije. Agencija lahko izda pooblastilo za izvajanje uvodnih letov tudi brez izvedenega preverjanja, če oceni, da ima določena odgovorna oseba zadostne izkušnje, zadnje izkušnje in znanje iz predmetnih predpisov.
5. člen
(zrakoplovi)
(1) Zrakoplovi, s katerimi se lahko izvaja uvodne lete, so:
a. motorna letala zmogljivosti razreda B, ki niso kompleksni motorni zrakoplovi;
b. nekompleksni helikopterji,
c. jadralna letala,
d. baloni skupine A predmetnega razreda.
(2) Vzdrževanje zrakoplovov iz prejšnjega odstavka se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003, na naslednji način:
a. za zrakoplov se vodi stalna plovnost v ustrezni potrjeni MG organizaciji in
b. zrakoplov se vzdržuje v ustrezni potrjeni 145 ali MF organizaciji.
(3) Zrakoplov mora biti zavarovan v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 za komercialne operacije glede minimalnega kritja za potnike, ki znaša 250 000 SDR.
6. člen
(pilotske licence, izkušnje, usposabljanje in preverjanje, zadnje izkušnje)
(1) Uvodne lete izvajajo imetniki veljavnih licenc LAPL, SPL, PPL in višje.
(2) Za imetnike licenc za motorna letala LAPL, BPL in PPL se zahteva primerljiv nalet oziroma privilegij za komercialno letenje s predmetnim zrakoplovom, in sicer:
a. za motorna letala vsaj 200 ur skupnega naleta, od tega vsaj 100 ur kot PIC in 20 ur preletov kot PIC;
b. za jadralna letala privilegij za komercialno letenje v skladu z FCL.205.S(b)(2) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 ali imetnik potrdila inštruktorja letenja pilotov jadralnih letal;
c. za balone privilegij za komercialno letenje v skladu z FCL.205.B(b) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011.
(3) Imetniki licenc iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati naslednje minimalne izkušnje na določenem zrakoplovu, s katerim se izvajajo uvodni leti:
a. minimalno 15 ur ter 15 vzletov in pristankov na točno določenem motornem letalu (predmetna registracija), ki spada v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma na motornem letalu enake različice, ki ima identično opremo in razporeditev letalskih instrumentov;
b. minimalno 10 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno določenem motornem letalu ali helikopterju (predmetna registracija), ki ne spada v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma na motornem letalu enake različice, ki ima identično opremo in razporeditev letalskih instrumentov;
c. minimalno 5 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno določenem balonu (predmetna registracija);
d. minimalno 10 ur ter 5 vzletov in pristankov na tipu oziroma različici jadralnega letala.
(4) Imetnik licence iz prvega odstavka tega člena mora imeti izvedeno osnovno usposabljanje in preverjanje, ki obsega:
a. za motorna letala ali helikopterje vsaj en let, na katerem se preveri, da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO in letenje z maksimalnim številom potnikov ter ostala področja, ki so vključena v preizkus praktične usposobljenosti za CPL licenco v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011;
b. za balone ali jadralna letala vsaj en let, kjer se preveri, da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO in letenje z maksimalnim številom potnikov ter ostala področja, ki so vključena v praktični preizkus strokovnosti – komercialni privilegij v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011;
c. veljavnost osnovnega usposabljanja in preverjanja je eno leto, za tem se izvaja vsako leto periodično usposabljanje in preverjanje, ki je po vsebini enako osnovnemu in velja eno leto.
(5) Usposabljanje in preverjanje iz prejšnjega odstavka izvede odgovorna oseba, v primeru, da je tudi imetnik pooblastila inštruktorja letenja za predmetni zrakoplov ali nominira druge inštruktorje znotraj organizacije, ali če to ni možno, izpraševalce oziroma inštruktorje iz agencije v skladu z dogovorom z agencijo.
(6) Imetnike licence CPL ali ATPL ali potrdila inštruktorja letenja, ki izvajajo uvodne lete, lahko odgovorna oseba na podlagi skupnega naleta vsaj 20 ur na predmetnem razredu ali tipu zrakoplova v preteklem letu in vsaj 10 izvedenih uvodnih letov v preteklem letu, oprosti dela ali celotnega periodičnega usposabljanja na vsaki dve leti.
(7) Imetniki licence iz prvega odstavka tega člena morajo imeti zadnje izkušnje v skladu z FCL.060 Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 za predmetni zrakoplov.
(8) Starost pilota je omejena na 68 let.
7. člen
(operativna dokumentacija, omejitve)
(1) Pooblastilo pilotu za izvajanje uvodnih letov mora vsebovati vsaj ime, priimek in podpis pilota; tip in registracija zrakoplova, za katerega je usposobljen; datum izdaje pooblastila; datum odvzema pooblastila; ime, priimek in podpis odgovorne osebe; ime, priimek in podpis inštruktorja letenja, ki je izvajal osnovno ali periodično usposabljanje in preverjanje.
(2) Za vsak izveden uvodni let je potrebno v operativni dnevnik zrakoplova vpisati pod namen leta »uvodni let« oziroma »preverjanje za uvodni let« za vsako preverjanje v skladu s to operativno tehnično zahtevo.
(3) Za vsak uvodni let je potrebno, da na tleh ostane nalog za let, iz katerega mora biti razvidno:
a. zaporedna številka naloga za let,
b. datum,
c. tip in registracija zrakoplova,
d. podatki o kraju in času vzleta,
e. predvidena ruta zrakoplova,
f. predviden čas pristanka,
g. ime in priimek ter podpis vodje zrakoplova,
h. imena in priimki ter kontaktni podatki potnikov,
i. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka je možno pridobiti tudi s kombinacijo obstoječih dokumentov, ki se uporabljajo v organizaciji, pri čemer je treba zagotoviti jasno sledljivost dokumentov in da so vsi podatki urejeni in dosegljivi za namen nadzora agencije.
8. člen
(izjava organizacije glede začetka izvajanja uvodnih letov)
(1) Vsaka organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 3. člena te operativno tehnične zahteve, na agencijo pošlje izjavo, s katero agencijo obvesti o nameri izvajanja uvodnih letov in sporoči podrobnosti glede zrakoplovov, njihovega vzdrževanja, zavarovanja, odgovornih oseb in vseh ostalih zahtev te operativno tehnične zahteve.
(2) Agencija objavi obrazec izjave na svoji spletni strani.
(3) Organizacija lahko prične izvajati uvodne lete v skladu z izjavo, ko dobi dovoljenje agencije, ki je priloga 1 te operativno tehnične zahteve.
(4) V primeru, da je organizacija, ki je poslala izjavo, tudi imetnik Dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, se pooblastilo za uvodne lete vpiše v Dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti.
(5) Dovoljenje za izvajanje uvodnih letov je neprenosljivo in časovno omejeno v skladu z 76. členom Zakona o letalstvu, razen če se prekliče ali razveljavi.
(6) Organizacija je dolžna sporočati vse spremembe pri izvajanju uvodnih letov s spremenjeno izjavo, kakor tudi prenehanje izvajanja uvodnih letov.
9. člen
(nadzor)
V primeru, da agencija pri izvajanju nadzora uvodnih letov ugotovi, da so pogoji iz te operativno tehnične zahteve neustrezni in se izkaže potreba po dodatnih pogojih za zagotovitev letalske varnosti, agencija sprejme dodatne ali spremenjene pogoje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(izvajanje uvodnih letov za imetnike dovoljenj za izvajanje letalskih dejavnosti)
(1) Imetniki dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti za panoramske lete (A1 – Potniki), ki jim je bilo to dovoljenje zaradi uveljavitve Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 preklicano z dnem 28. 10. 2014, lahko do pridobitve dovoljenja iz 8. člena te operativno tehnične zahteve izvajajo uvodne lete brez tega dovoljenja, če uvodne lete izvajajo v skladu z zahtevami in pogoji te operativno tehnične zahteve, vendar najkasneje do 15. 12. 2014.
(2) Imetnikom dovoljenj iz prejšnjega odstavka, se lahko prizna del osnovnega usposabljanja in preverjanja iz četrtega odstavka 6. člena, in sicer v delu, ki se nanaša na letenje z maksimalnim številom potnikov, ter ostala področja, ki so vključena v preizkusa praktične usposobljenosti za CPL licenco v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011. Ne prizna se dela usposabljanja in preverjanja za del NCO.
(3) O priznanju vsebin iz drugega odstavka tega člena odloči oseba, odgovorna za izvajanje letalskih operacij imetnika dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(začetek veljave)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. novembra 2014
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti