Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3047. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava, stran 8125.

Na podlagi 16. in 107. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 31. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Vipava
1. člen
V 21. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) se spremeni besedilo drugega odstavka, tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo se pošlje tudi županu, podžupanu (podžupanom), predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev.«
2. člen
V 53. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: »Magnetogram seje se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 81. člena, tako da se glasi: »Odlok o rebalansu proračuna se sprejema po postopku, ki je določen za sprejemanje odloka. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejema kot samostojen dokument v eni obravnavi.«
4. člen
Spremeni se besedilo 1. stavka prvega odstavka 87. člena tako, da se na novo glasi:
»Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-009/2011-2
Vipava, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost