Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3045. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava, stran 8121.

Na podlagi 16. in 106. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 31. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Vipava
1. člen
V Statutu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) se spremeni besedilo 13. člena tako, da se glasi:
»Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov, lahko pa tudi z objavljanjem sej preko medijev. Splošni akti in prečiščena besedila občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v Katalogu informacij javnega značaja na spletni strani občine.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma so tajni, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.«
2. člen
V četrtem odstavku 18. člena se črta besedilo »brez posebnega pooblastila«.
3. člen
Spremeni se osmi odstavek 20. člena, tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo se pošlje članom občinskega sveta, županu, podžupanu (podžupanom), predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev.«
4. člen
Spremeni se besedilo 22. člena tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
Razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
5. člen
Spremeni se besedilo 32. člena tako, da se glasi:
»Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja.«
6. člen
V 37. členu se črta osmi odstavek.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 41. člena tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor s programom dela seznani javnost na način, da se program dela objavi na spletni strani Občine Vipava.«
Črta se četrti odstavek 41. člena.
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Spremeni se 43. člen Statuta, tako, da se na novo glasi:
»Predsednik Nadzornega odbora izloči člana Nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti (oziroma nasprotje interesov).
Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranosti (oziroma nasprotje interesov) predsednika Nadzornega odbora, o njegovi izločitvi odločajo ostali člani nadzornega odbora.
Član Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti Predsednika Nadzornega odbora.
Predsednik Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti Nadzorni odbor.
Predsednik oziroma član Nadzornega odbora mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen če bi bilo z nadzorom nevarno odlašati.
Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri Nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi člana odloči predsednik Nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika Nadzornega odbora odloči nadzorni odbor z večino vseh članov.
O izločitvi mora biti odločeno v roku 15 dni od ugotovitve oziroma seznanitve, da obstaja nasprotje interesov.
Z izločitvijo se izločeno osebo pisno seznani v roku treh dni«.
9. člen
V 44. členu se doda nov, tretji odstavek z besedilom:
»Dokončno poročilo nadzornega odbora se objavi na spletni strani Občine Vipava.«
10. člen
Spremeni se besedilo prve alineje 58. člena tako, da se glasi:
»upravlja s premoženjem v skladu s predpisi«.
11. člen
Črta se četrta alineja 61. člena.
12. člen
Spremeni se tretji odstavek 95. člena tako, da se na novo glasi:
»Odlok o rebalansu proračuna se sprejema po postopku, ki je določen za sprejemanje odloka. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejema kot samostojen dokument v eni obravnavi.«
13. člen
Črta se poglavje X. »Nadzor nad zakonitostjo dela«.
Črta se 118. člen.
14. člen
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-008/2011-2
Vipava, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost