Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3041. Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 8112.

Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 38. seji dne 4. 9. 2014 sprejel
L O K A L N I P R O G R A M
za kulturo 2014–2017 v Občini Šempeter - Vrtojba
1. UVOD
1.1 Izhodišča in namen priprave lokalnega programa za kulturo
Lokalni program za kulturo Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 2014–2017 (v nadaljevanju: LPK) je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture v razvoju občine ter javni interes zanjo.
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ki določa, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, od leta 2014 do leta 2017.
LPK izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini. Povzema kulturno tradicijo, opredeljuje naloge in cilje občine na področju kulture ter javno kulturno infrastrukturo in spodbuja k nadaljnjemu razvoju kulture. V dokumentu so zastavljeni cilji in prioritete za štiriletno obdobje ter usmeritve za uresničitev zastavljenih ciljev.
1.2 Cilji
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine na področjih, urejenih s posebnimi zakoni, podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji različnih narodnostnih kultur ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev.
Cilji LPK Občine Šempeter - Vrtojba so:
– ohraniti obstoječi in nadgraditi kulturni standard in zagotavljati dostopnost kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost,
– opredeliti področja kulture, ki so v javnem interesu in na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine,
– opredeliti prioritete, cilje in ukrepe za dosego ciljev,
– zagotoviti finančne in prostorske pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti in investicije v javno kulturno infrastrukturo,
– opredeliti usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev programa.
1.3 Zakonodaja, predpisi in odloki, ki urejajo področje kulture
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s spremembami)
– Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13)
– Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s spremembami)
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08)
– Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2)
– Pravilnik o registru nepremičnin kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09)
– Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00 s spremembami)
– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 s spremembami)
– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07)
2. OCENA STANJA
Izvajalci kulturnih programov v Občini Šempeter - Vrtojba so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kulturno dejavnost,
– Goriška knjižnica Franceta Bevka,
– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– Goriški muzej,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture (Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, KŠTM Šempeter - Vrtojba …),
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,
– gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti ter izobraževanja.
2.1 Ljubiteljska kultura
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost.
Kulturna dejavnost v okviru ljubiteljskih skupin razvija tako posameznikove ustvarjalne sposobnosti kot kulturne potrebe in splošen odnos do kulturnih vrednot.
Društva aktivno delujejo na glasbenem, plesnem, gledališkem, likovnem, literarnem področju, ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino, povezujejo člane in podpirajo izmenjavo izkušenj, sodelujejo z podobnimi organizacijami doma in v tujini.
Delovanja društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti tudi presegajo lokalni pomen, zato se vključujejo tudi v programe regijskega oziroma nacionalnega pomena.
Občina Šempeter - Vrtojba na osnovi pogodbe z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, ki je ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, financira izvajanje določenih nalog in strokovnih opravil, ki jih izvaja JSKD Območna izpostava Nova Gorica. Občina zagotavlja tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba.
2.2 Knjižnična dejavnost
Občina knjižnično dejavnost podpira in sofinancira v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo. V skladu z Zakonom in pogodbo zagotavlja sofinanciranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka v višini predpisanih in dogovorjenih finančnih deležev in obveznosti.
2.3 Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena
Na območju občine se izvaja vrsta prireditev, koncertnih dogodkov, gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih večerov, razstav, plesnih predstav … Prireditve pretežno izvajajo društva in zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba.
2.4 Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Šempeter - Vrtojba izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnim letnim dogovorom.
2.5 Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se izvajajo predvsem preko sodelovanja z Goriškim muzejem, kulturnimi društvi, vrtci, šolami ter javnimi zavodi na področju kulture. Z zakonom predpisane strokovne in upravne naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica.
2.6 Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Občina sofinancira izdajanje promocijskega in knjižnega materiala v sodelovanju s kulturnimi in turističnimi društvi.
2.7 Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti:
– Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici
– Mladinski center Vrtojba
– Coroninijev dvorec
– Stražarski stolp v Vrtojbi
3. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Javni interes za kulturo v Občini Šempeter - Vrtojba se bo skladno z zakonom uresničeval z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, raznolikost, dostopnost kulturnih dobrin, slovensko in evropsko kulturno identiteto ter kulturno prepoznavnost občine.
Javni interes za kulturo bo Občina Šempeter - Vrtojba uresničevala zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter z ohranjanjem kulturne dediščine.
Po določbah ZUJIK-a se za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin zagotavljajo javne službe, ki jih lahko izvajajo javni zavodi, skladi in agencije. Javne službe na področju kulture za Občino Šempeter - Vrtojba izvajajo naslednji javni zavodi in sklad:
3.1 Javne službe varstva kulturne dediščine
Javne službe varstva kulturne dediščine za območje Občine Šempeter - Vrtojba izvajajo:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica, katerega ustanoviteljica in financer je država, opravlja z zakonom predpisane strokovne in upravne naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine. Potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država.
– Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je MONG, opravlja javno službo varstva premične kulturne dediščine v skladu z Uredbo Vlade RS o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev. Obseg državne javne službe zavoda določa in financira država. Programe sofinancira tudi Občina Šempeter - Vrtojba.
– Pokrajinski arhiv Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je država, opravlja arhivsko javno službo na območju upravnih enot Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin. Potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država.
3.2 Javna služba na področju knjižničarstva
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica opravlja javno službo na področju knjižničarstva za območja Mestne občine Nova Gorica ter sosednjih občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. Ustanovljena in organizirana je kot splošna osrednja območna knjižnica z dislociranimi enotami – podružnicami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično podporo. Poleg matične knjižnice ima Goriška knjižnica še 7 krajevnih knjižnic, tri v MONG (Solkan, Prvačina, Branik) in štiri v drugih občinah (Bilje, Deskle, Kanal, Renče). Knjižnica ima tudi bibliobus. Financirajo jo občine glede na obseg programov v posameznih občinah ter glede na število prebivalcev za skupne naloge knjižnice. Potrebno infrastrukturo zagotavljajo občine vsaka za svoje potrebe na svojem območju, za skupne naloge knjižnice pa z delitvijo skupnih stroškov.
Občina bo proučila tudi možnost uvedbe krajevne knjižnice v občini.
3.3 Javne službe na področju umetnosti
Javne službe na področju organizacije in izvajanja umetniških dejavnosti na območju izvajajo:
– Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, ki ga je ustanovila država za zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Območna izpostava deluje za območje šestih občin. V okviru izpostave deluje preko 100 registriranih društev in dve zvezi. Dejavnost financira država in občine.
– Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, katerega ustanoviteljica in financer je država. Potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država. Poslanstvo zavoda je trajno izvajanje in posredovanje programov na področju uprizoritvenih umetnosti. Programe sofinancira tudi Občina Šempeter - Vrtojba.
– Kulturni dom Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je MONG, ki zagotavlja potrebno infrastrukturo in financira dejavnosti zavoda. Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih, likovnih in drugih umetnosti ter novih medijev. Programe sofinancira tudi Občina Šempeter - Vrtojba.
3.4 Ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
Prav tako pa kulturne programe izvaja zavod KŠTM Šempeter - Vrtojba, katerega ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba. Zavod izvaja raznolike kulturne, športne, turistične programe in programe za mlade. Programe in delovanje financira Občina Šempeter - Vrtojba.
3.5 Kultura v izobraževalnih javnih zavodih
Kulturni programi se izvajajo tudi v drugih javnih zavodih, ki se poleg redne, ukvarjajo tudi s kulturno dejavnostjo.
Na območju Občine Šempeter - Vrtojba deluje Glasbena šola Nova Gorica, Podružnična Glasbena šola Šempeter pri Gorici, katere ustanovitelji so Mestna občina Nova Gorica ter občine Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. Njena osnovna dejavnost je vzgoja in izobraževanje mladih glasbenikov na osnovni stopnji. Poleg izvajanja izobraževalnih programov se ukvarja tudi z organizacijo koncertov ter se vključuje v različne glasbene in kulturne prireditve.
Občina Šempeter - Vrtojba je tudi ustanoviteljica Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, ki je vzgojno-izobraževalni zavod in opravlja predšolsko in osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno dejavnost na območju občine. Zavod ima poleg matične šole v Šempetru pri Gorici tudi podružnično šolo v Vrtojbi in štiri enote vrtca. Osnovna šola se s svojim delovanjem vključuje v življenje lokalne skupnosti ter si prizadeva za socialni in kulturni razvoj vseh občanov. V ta namen se šola tudi povezuje z društvi in drugimi kulturnimi organizacijami ter občino, vključujoč v razne aktivnosti svoje učence in zaposlene delavce.
4. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
4.1 Zagotavljanje javne infrastrukture za kulturo
Javno infrastrukturo v občini predstavljajo:
– Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici
– Mladinski center Vrtojba
– Coroninijev dvorec
– Stražarski stolp v Vrtojbi
Namen razglasitve nepremičnin (in opreme) za javno infrastrukturo na področju kulture je predvsem v zagotovitvi trajne namembnosti prostorov ter ohranitvi prostorov (in opreme) za izvajanje kulturne dejavnosti. Status nepremičnine – javne infrastrukture za kulturo po določbah ZUIJK-a pomeni, da je nepremičnina na voljo za izvajanje kulturnih dejavnosti v javnem interesu.
5. OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO PO PODROČJIH
Občina Šempeter - Vrtojba skladno s 66. členom ZUJIK zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako določa posebni zakon, podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev.
5.1 Ljubiteljske dejavnosti
V javni interes na področju ljubiteljske kulture spadajo vse dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in ostalih organizacij, ki delujejo na področju kulture, vključno z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica.
Cilji:
– ohranitev obsega
– izboljšanje kvalitete in prepoznavnosti produkcije na področju ljubiteljske kulture
– prepoznati pomen kulturno–umetnostne vzgoje v celotnem vzgojno izobraževalnem sistemu in širši družbi
– dvigniti zanimanje za kulturo
– povečanje števila članstva in vključevati mlade v dejavnost kulturnih društev
Ukrepi:
– organizacija lokalnih, medobmočnih, državnih preglednih prireditvenih in izobraževalnih programov
– zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje društev
– dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe
Izvajalci: JSKD Nova Gorica, kulturna društva, KŠTM Šempeter - Vrtojba, občina.
Pričakovani učinki:
– večja prepoznavnost dosežkov ljubiteljske kulture
– povečanje zanimanja občinstva za kulturne programe
– povečano število posameznikov, ki se vključujejo v ljubiteljske kulturne dejavnosti
– večja prepoznavnost ljubiteljske kulture po krajih in širše
– promocija občine
– povečanje produkcije in izvedbe kulturnih dogodkov.
Kazalniki:
– število kulturnih društev
– število članov kulturnih društev
– število programov in projektov
– število kulturnih dogodkov
– število izobraževalnih programov
– večje število obiskovalcev kulturnih prireditev
– večje število mladih včlanjenih v društva.
5.2 Knjižnična dejavnost
Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo. V skladu z Zakonom in pogodbo bo zagotavljala sofinanciranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka v višini predpisanih finančnih deležev in obveznosti.
5.3 Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena
V javnem interesu občine je, da se na območju občine izvaja čim več kulturnih prireditev in tako zagotovi boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom.
Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki se izvajajo v obliki koncertov, gledaliških predstav, pevskih nastopov, literarnih večerov, filmskih in plesnih predstav, razstav v izvedbi izvajalcev, opredeljenih v točki 3. LPK.
Z večjo dostopnostjo kulturnih dobrin, bi želeli doseči naslednje cilje:
– promovirati ustvarjalnost in poustvarjanje
– izobraziti mlade in obiskovalce programov
– razvijati programe kakovosti
– zagotoviti primerne pogoje za izvajanje programov
– zagotoviti cenovno dostopnost
Ukrepi:
– spodbujanje posredovanja kakovostnih umetniških programov različnih zvrsti, namenjenih tako mladi kot starejši populaciji
– dviganje kakovosti in konkurenčnosti
– popestritev kulturne ponudbe
– prepoznavanje pomena kulturno–umetnostne vzgoje v celotnem vzgojno izobraževalnem sistemu in širši družbi
– dviganje zanimanja za kulturo
– zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov
Izvajalci: kulturna društva, javne službe s področja umetnosti, javni in zasebni zavodi, KŠTM Šempeter - Vrtojba, Občina Šempeter - Vrtojba.
Pričakovani učinki: vzgoja občinstva, povečano število obiskovalcev prireditev.
Kazalniki:
– kakovost in vsebina ponudbe
– število programov in projektov
– število obiskovalcev abonmajske in druge ponudbe.
5.4 Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Šempeter - Vrtojba izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnim letnim dogovorom.
5.5 Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se bodo izvajale predvsem preko sodelovanja z Goriškim muzejem, kulturnimi društvi, vrtci, šolami ter javnimi zavodi na področju kulture. Z zakonom predpisane strokovne in upravne naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica.
5.6 Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Akcije izdajanja promocijskega in knjižnega materiala se bodo realizirale v obliki izdajanja knjig, prospektov, brošur, zbornikov, audio in video medijev, razglednic … Promocijski material občine bo sofinancirala občina v sodelovanju s kulturno – turističnimi društvi in javnimi zavodi.
5.7 Nepredvideni programi
Programi, ki jih ne določa ta LPK, se lahko izjemoma sprejmejo v sofinanciranje, če je v izvedbi programa vključena občina in je ta program za občino pomemben.
6. FINANCIRANJE
Finančna sredstva se opredelijo v vsakoletnem Odloku o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba.
6.1 Financiranje kulturnih programov
Lokalna skupnost financira kulturne projekte, ki so v javnem interesu, na način in s postopki, kot jih predvideva zakonodaja in drugi veljavni predpisi.
7. ZAKLJUČEK
Lokalni program za kulturo Občine Šempeter - Vrtojba je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje.
Občina bo poleg javnih kulturnih dobrin, ki jih predvideva zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), v primerljivem obsegu kot doslej dolgoročno podpirala tudi ljubiteljske kulturne dejavnosti, spodbujala delovanje in nudila pogoje za razvoj dejavnosti in krepitev kulturnih dejavnosti in infrastrukture.
S sredstvi, vključenimi v letne proračune občine se skrbi za ohranjanje slovenske kulturne identitete in zagotavljanje pogojev za skladen razvoj kulture na skupnem slovenskem kulturnem prostoru, dviguje kulturno ustvarjalnost, povečuje ustvarjanje ter spodbuja kulturno raznolikost in zagotavlja dostopnost kulturnih dobrin.
Lokalni program kulture se sprejema za obdobje štirih let, od leta 2014 do leta 2017, in opredeljuje predvsem kulturne prioritete in cilje ter ukrepe za dosego le-teh. V obdobju veljavnosti se dokument lahko spreminja ali prilagaja.
Št. 01101-10/2014-3
Šempeter pri Gorici, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost