Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3040. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem, stran 8111.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta individualne stanovanjske cone na Pragerskem (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve ZN).
V veljavi je Odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem (Uradni list RS, št. 4/1991, z dne 8. 7. 1991).
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Območje ZN je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, dopolnjeno s storitveno – mirno obrtjo ter ureditvi pogojev za reševanje gospodarske javne infrastrukture.
Zaradi interesa prebivalcev krajevne skupnosti Pragersko – Gaj po natančnejši določitvi pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov (garaže, vrtne lope, drvarnice, zimski vrtovi …) in določitvi odmikov objektov je bila s strani krajevne skupnosti Pragersko - Gaj podana pobuda za dopolnitev in spremembo zazidalnega načrta. Zato se pristopi k spremembam in dopolnitvam predmetnega odloka, s katerimi bi se dopolnil tekstualni del odloka.
3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) in ustrezni podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku.
4. člen
(Določitev območja)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja na zahodnem delu naselja Pragersko in obsega parcelne št. 1004/7, 1004/10, 1004/11, 979/44, 979/50, 979/51, 979/52, 979/53, 979/61, 979/63, 979/54, 979/49, 979/48, 979/47, 979/46, 979/30, 979/31, 979/34, 979/33, 979/32, 979/35, 979/36, 979/37, 979/39, 979/40, 979/29, 979/28, 979/27, 979/60, 979/25, 979/24, 979/23, 979/43, 979/20, 979/21, 979/59 ter deli parc. št. 1004/14, 1004/13 in 1004/6 vse, k. o. Sp. Polskava.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve ZN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in z aktom že zastavljenimi strokovnimi rešitvami, ki se glede na predmet sprememb in dopolnitev akta smiselno dopolnijo in nadgradijo z dopustnimi posegi in ureditvami, običajnimi za pretežno že izgrajena območja.
Izdelava posebnih strokovnih podlag s proučitvijo različnih strokovnih rešitev ni predvidena, ustrezne strokovne rešitve se oblikujejo znotraj priprave sprememb in dopolnitev akta.
6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-------+-------------------------+--------------------------+
|    |AKTIVNOST        |ROK IZDELAVE       |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|1.   |priprava osnutka     |15 dni po sprejemu sklepa |
|    |             |o začetku postopka    |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|2.   |pridobivanje smernic   |15 dni          |
|    |pristojnih nosilcev   |             |
|    |urejanja prostora    |             |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|3.   |izdelava dopolnjenega  |30 dni po pridobitvi   |
|    |osnutka         |smernic          |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|4.   |javna razgrnitev     |prične 7 dni po objavi  |
|    |dopolnjenega osnutka   |javne razgrnitve in traja |
|    |             |15 dni          |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|5.   |javna obravnava     |v času javne razgrnitve  |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|6.   |predaja pripomb in    |7 dni po zaključeni javni |
|    |predlogov načrtovalcu  |razgrnitvi        |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|7.   |opredelitev načrtovalca |7 dni od predaje pripomb |
|    |do pripomb in predlogov |             |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|8.   |stališča do pripomb   |30 dni od opredelitve   |
|    |in predlogov, obravnava |načrtovalca        |
|    |na občinskem svetu    |             |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|9.   |izdelava predloga    |15 dni          |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|10.  |pridobitev mnenj na   |15 dni          |
|    |predlog         |             |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|11.  |sprejem usklajenega   |na seji občinskega sveta |
|    |predloga         |po pridobitvi mnenj    |
+-------+-------------------------+--------------------------+
|12.  |objava sprejetega akta  |po sprejemu na seji OS  |
+-------+-------------------------+--------------------------+
7. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, Kolodvorska ul. 3, 2331 Pragersko
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja, se le-ti ustrezno vključijo v postopek.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik sprememb in dopolnitev ZN, Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, Kolodvorska ul. 3, 2331 Pragersko.
8. člen
(Veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2014-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost