Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza, stran 8106.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNAčrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr. ZUPUDPP), 43/10 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13) in 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 6. 10. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) V okviru izdelave Občinskega prostorskega načrta Mirna Peč (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/09; v nadaljevanju OPN) je bila za razvoj gospodarske dejavnosti opredeljena lokacija med naseljema Mirna Peč in Dolenja vas, južno in severno od avtoceste Ljubljana – Obrežje, odsek Ponikve – Hrastje. Območje predstavlja nadaljevanje Industrijske cone Dolenja vas (GC-OPPN-1; Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/08, 21/08 – teh. popr., 7/12 in 21/12 – tehn. popr.) in je opredeljeno kot samostojna enota urejanja prostora z oznako GC-OPPN-2, za katero je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt. Predmet obravnavanega OPPN je del območja južno od avtoceste in se ga poimenuje kot GC-OPPN-2 – 1. faza (v nadaljevanju besedila tudi OPPN). Del območja severno od avtoceste, GC-OPPN-2 – 2. faza, pa ni predmet tega sklepa in pomeni zadnjo fazo realizacije gospodarske cone. Zanjo je potrebno pridobiti konkretne programe, ki bodo realno zaključile izvedbo projekta.
(2) Pobudo za pripravo OPPN je podalo podjetje NG – Nizke gradnje d.o.o., ki ima znotraj območja urejanja v lasti del zemljišč, in sicer parc. št. 1856/120, 1856/23, 1856/123, 1856/124, k.o. Hmeljčič. Na predmetnih zemljiščih želi pobudnik pričeti z aktivnostmi pri opremljanju stavbnih zemljišč za potrebe gradnje poslovnih, industrijskih in ostalih objektov, ki bodo v končni fazi tvorili logistični center. Gre za izvedbo poslovnih prostorov s tehničnim delom ob zagotovitvi odprtih površin za dostope, parkiranje, manipulacijo, skladiščenje in ureditvijo zelenih površin. Na območju OPPN je poudarek na izgradnji prometne in komunalne infrastrukture, vključno z železniškim tirom, kar bo v prihodnosti omogočilo razvoj gospodarske cone za celotno regijo.
2. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Lokacija predmetnega OPPN se nahaja med naseljema Mirna Peč in Dolenja vas, južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje, odsek Ponikve – Hrastje, zahodno od IC Dolenja vas ter severno od železnice Ljubljana – Novo mesto. Zemljišče je v naravi gozd slabše kvalitete na zakraselem terenu.
(2) Območje OPPN je velikosti cca 34,6 ha. Vključuje zemljišča s parc. št.
– 2995/3, 77/29, 77/33, 77/25, 77/32, 77/84, 77/27, 77/86, 77/31, 77/30, 77/82, 964/23, 77/28, 181/2, 77/42, 193, 189/1, 188/5, 3000, 189/3, 184/4, 192/2, 185/3, 200/2, 77/80, 192/3, 2853, 191/1, 2999, 2845/2, vse k.o. Mirna Peč
– 1856/58, 1856/124, 1856/61, 964/23, 1856/120, 1856/123, 1856/64, 1856/125, 1856/23, 963/1, 964/24, 1856/127, 1856/126, 964/26, 964/25, 963/2, 1856/67, 963/3, 963/4, 3469, 1856/121, 1856/122, vse k.o. Hmeljčič
Z zahodnim delom delno posega tudi na območje sprejetega OPPN IC Dolenja vas zaradi funkcionalne zaokrožitve ureditev na stičnem območju, in sicer vključuje dele zemljišč s parc. št. 3544, 3543, 964/23, 964/22, 964/21, 3553, 3550, vse k.o. Hmeljčič.
(3) Na osnovi pripravljenih rešitev se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 117. člena odloka o OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Podlaga za pripravo OPPN sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 67/09 – popr. in 82/09 – popr.) in investicijska namera investitorja ter predhodno izdelane strokovne podlage za območje Industrijske in Gospodarske cone Dolenja vas.
4. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka prostorskega akta s povzetkom obstoječih strokovnih podlag: 30 dni po pridobitvi geodetskega načrta;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP): 30 dni;
– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja se Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);
– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta: 45 dni po prejetju smernic;
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni;
– izdelava stališč do pripomb: 20 dni;
– izdelava predloga prostorskega akta: 30 dni po prejetju sprejetih stališč do pripomb;
– pridobitev mnenj NUP: 30 dni;
– izdelava usklajenega predloga: 20 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 dni po objavi odloka Uradnem listu RS.
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
– Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
– DARS, družba za avtoceste, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
– Slovenske železnice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, Novo mesto;
– Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (za področje javne gospodarske infrastrukture).
(2) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora oziroma dodatne smernice, se jih v postopek vključi naknadno.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financira pobudnik, NG – nizke gradnje, d.o.o., Šmihel 58, Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletnih straneh Občine Mirna Peč.
(2) Občina Mirna Peč pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-02/2014-6
Mirna Peč, dne 6. oktobra 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost