Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 8077.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 57/12 – ZPNačrt-B) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 26. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/14 – UPB-1).
2. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanjskega objekta – legalizacija že zgrajenega skladiščno – stanovanjskega objekta (4 stanovanjske enote), na zemljišču parc. 1334/7 in 1333/24, k.o. Brezovica.
(2) Obstoječi objekt na parceli št. 1334/7 in 1333/24, k.o. Brezovica se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.
(3) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
3. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija enostanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 2790/5, k.o. Brezovica. Odmik med enostanovanjsko stavbo na zemljišču parc. 2790/5, k.o. Brezovica in obstoječo enostanovanjsko stavbo na zemljišču parc. št. 2790/16, k.o. Brezovica je lahko manjši od 4 m oziroma se ena stranica obstoječih enostanovanjskih objektov lahko stika.
(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
4. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija že zgrajenih stanovanjskih objektov, na zemljišču parc. št. 352/3, k.o. Brezovica. Odmik med obstoječo enostanovanjsko stavbo na parceli št. 352/4, k.o. Brezovica in legaliziranima stanovanjskima objektoma na zemljišču parc. 352/3, k.o. Brezovica je lahko manjši od 4 m.
(2) Obstoječi objekt na parceli št. 352/3, k.o. Brezovica se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.
(3) Obstoječi objekt na parc. št. 352/3, k.o. Brezovica, leži na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upravljanju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pri odvajanju odpadne komunalne vode v javno kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) ter uredbe za posamezne dejavnosti, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 66/13) ter Navodila za kanalizacijo – EAD 116244. Za izgradnjo kanalizacije pri objektu na parc.št. 352/3, k.o. Brezovica se upošteva obstoječa projektna dokumentacija, in sicer Izgradnja kanalizacije na Brezovici južno od AC, območje Postaje in Bičevja, VS 10/2, VS 10/4, VS 10/6, VS 10/7; PGD, PZI projekt št. 138/04; izdelal Hidrosvet, februar 2007 (KZ 5689/C).
Na obravnavanem območju bo vsa predvidena javna in interna kanalizacija zasnovana in zgrajena v ločenem sistemu. Predvidene objekte bo potrebno priključiti na javni kanalizacijski sistem. Priključitev komunalnih voda oziroma obravnavanega območja na zbirnik A7 bo možna, ko bo zgrajeno črpališče ob Podpeški cesti, dograjen tlačni vod čez avtocesto do zbiralnika A7. V primeru, da se povezava z zbiralnikom A7 in izgradnja javne kanalizacije ter črpališč še ne bo realizirala, se za objekte, predvidene za legalizacijo, uredi začasna mala čistilna naprava, ki pa se jo po navezavi javne kanalizacije na zbiralnik A7 ukine.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije v KS Brezovica za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(4) Obstoječi objekt na parc. št. 352/3, k.o. Brezovica, leži na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upravljanju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je potrebno zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(5) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
5. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli legalizacija neskladne gradnje večstanovanjskega objekta, ki predstavlja že zgrajen večstanovanjski objekt (3 stanovanjske enote), na zemljišču parc. št. 398/18, 398/19, 398/20, 398/21, k.o. Jezero. Prvotni (enostanovanjski) objekt je bil zgrajen po gradbenem dovoljenju št. 351-289/2011-21, dne 19. 7. 2011.
(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
6. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija že zgrajenega enostanovanjskega objekta, na zemljišču parc. št. 57, k.o. Brezovica. Odmik med enostanovanjsko stavbo na parceli 46/1, k.o. Brezovica in enostanovanjsko stavbo na parceli 57, k.o. Brezovica, je lahko manjši od 4 m oziroma se ena stranica obstoječih enostanovanjskih objektov med seboj lahko stika.
(2) Obstoječi objekt na parceli št. 57, k.o. Brezovica se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.
(3) Obstoječi objekt na parceli št. 57, k.o. Brezovica, leži na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upravljanju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pri odvajanju odpadne komunalne vode v javno kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) ter uredbe za posamezne dejavnosti, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 66/13) ter Navodila za kanalizacijo – EAD 116244. Za izgradnjo kanalizacije pri objektu na parc. št. 57, k.o. Brezovica se upošteva obstoječa projektna dokumentacija, in sicer Izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od območja od Drobtinške poti do Podpeške ceste PGD, PZI, št.: 1062/04, KONO-B d.o.o., september 2004 (KZ 5587) in Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od AC območje od Drobtinške poti do Podpeške ceste 1. Faza južni del, 1. Etapa gradnje, PZI, št.: 1405/09, int. št.: 5990, KONO-B d.o.o., maj 2013 (KZ 5990). Na obravnavanem območju bo vsa predvidena javna in interna kanalizacija zasnovana in zgrajena v ločenem sistemu. Predvidene objekte bo potrebno priključiti na javni kanlaizacijski sistem. Priključitev komunalnih voda oziroma obravnavanega območja na zbirnik A7 bomožna, ko bo zgrajeno črpališče ob Podpeški cesti, dograjen tlačni vod čez avtocesto do zbiralnika A7. V primeru, da se povezava z zbiralnikom A7 in izgradnja javne kanalizacije ter črpališč še ne bo realizirala, se za objekte, predvidene za legalizacijo, uredi začasna mala čistilna naprava, ki pa se jo po navezavi javne kanalizacije na zbiralnik A7 ukine. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije v KS Brezovica za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(4) Obstoječi objekt na parc. št. 57 k.o. Brezovica, leži na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upravljanju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je potrebno zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
(5) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
7. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanjskega objekta – legalizacija že zgrajenega večstanovanjskega objekta (6 stanovanjskih enot) na zemljišču parc. št. 944/9, 944/10, 944/12, 944/11, 944/13, 944/14, 944/15, 944/16, vse k.o. Brezovica.
(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
8. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanjskega objekta – legalizacija večstanovanjskega objekta (3 stanovanjske enote), na zemljišču parc. št. 1120/6, k.o. Brezovica.
(2) Obstoječi objekt na parceli št. 1120/6 k.o. Brezovica se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.
(3) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
9. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija enostanovanjskega objekta na zemljišču 1005/19 in 1005/21, k.o. Brezovica. Odmik med enostanovanjsko stavbo na parceli št. 1005/19, k.o. Brezovica in stanovanjskim objektom na parceli št. 1005/18, k.o. Brezovica, je lahko manjši od 4 m oziroma se ena stranica obstoječih enostanovanjskih objektov lahko stika.
(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
10. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanjskega objekta – legalizacija večstanovanjskega objekta na zemljiščih parc. št. 3394/44, 3394/45, 3394/46, 3394/47 in 3394/48, k.o. Kamnik.
(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.
11. člen
Pri priključevanju na javno vodovodno omrežje je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 51/13), ki velja za območje Občine Brezovica in interni dokument JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod (EAD 116242).
12. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 98/2014
Brezovica, dne 6. oktobra 2014
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost