Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

3005. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, stran 8043.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
1. člen
V Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 66/14) se v 1. členu doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1031/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (UL L št. 284 z dne 30. 9. 2014, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1031/14/EU);«.
Dosedanje prva, druga in tretja alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedilom »po tej uredbi se« doda besedilo »za obdobje vlaganja uradnih obvestil iz 9. člena te uredbe od 18. avgusta 2014 do 3. septembra 2014 (v nadaljnjem besedilu: prvo obdobje)«.
V drugem odstavku se besedilo »prvega pododstavka« nadomesti z besedilom »drugega pododstavka«.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za obdobje vlaganja uradnih obvestil od 4. septembra 2014 do najpozneje 15. decembra 2014 (v nadaljnjem besedilu: drugo obdobje) pomoč po tej uredbi nameni le za umik s trga iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(4) Največja skupna upravičena količina za pomoč za umik s trga iz prve in druge alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe za drugo obdobje je 982 ton.
(5) Največja skupna upravičena količina za pomoč za umik s trga iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe za drugo obdobje je 2.018 ton.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)
(1) Pomoč za prvo obdobje se dodeli za izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 2. člena te uredbe v skladu z Uredbo 932/14/EU in to uredbo.
(2) Pomoč za drugo obdobje se dodeli za izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe v skladu z Uredbo 1031/14/EU in to uredbo.
(3) V drugem obdobju mora biti ukrep umika s trga iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe končan najpozneje do 31. decembra 2014.
(4) Če je največja upravičena količina iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe presežena pred 15. decembrom 2014, minister, pristojen za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi obvestilo o datumu prenehanja vlaganja uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga iz prve in druge alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe za drugo obdobje.
(5) Če je največja upravičena količina iz petega odstavka 2. člena te uredbe presežena pred 15. decembrom 2014, minister, pristojen za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi obvestilo o datumu prenehanja vlaganja uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe za drugo obdobje.«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najvišje višine pomoči za vrste sadja in zelenjave iz prejšnjega člena za umik s trga za prvo obdobje so določene v drugem do petem pododstavku prvega odstavka 4. člena Uredbe 932/14/EU in za drugo obdobje v drugem do petem pododstavku prvega odstavka 5. člena Uredbe 1031/14/EU.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Višine pomoči iz tega člena se za prvo obdobje proporcionalno znižajo, če Komisija v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 932/14/EU določi koeficient dodeljevanja, nižji od 100 odstotkov.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pridelujejo sadje in zelenjavo iz te uredbe in za prvo obdobje do vložitve zahtevka iz prvega odstavka 16. člena te uredbe končajo enega od ukrepov iz prvega in drugega odstavka 2. člena te uredbe;«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– pridelujejo sadje in zelenjavo iz te uredbe in za drugo obdobje izvajajo enega od ukrepov iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe, ki ga končajo do 31. decembra 2014, ter vložijo zahtevek iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe;«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se za besedilom »Uredbe 932/14/EU« doda besedilo »in četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 1031/14/EU«.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se za besedilom »imajo pred 18. avgustom 2014« doda besedilo »za prvo obdobje in pred 4. septembrom 2014 za drugo obdobje«.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(uradno obvestilo in vrstni red obravnave uradnih obvestil)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrepe po tej uredbi, morajo agencijo predhodno uradno obvestiti o načrtovanem umiku s trga v skladu z 78. členom Uredbe 543/11/EU in o načrtovanem zelenem obiranju ali opustitvi spravila v skladu s 85. členom Uredbe 543/11/EU. Predhodno uradno obvestilo izvedejo na način in na obrazcu iz priloge 1.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrep umik s trga za prvo obdobje, uveden pred uveljavitvijo Uredbe 932/14/EU, agencijo uradno naknadno obvestijo o že izvedenem umiku s trga pred datumom prvega posredovanja podatkov Komisiji iz drugega in tretjega odstavka 8. člena Uredbe 932/14/EU. Naknadno uradno obvestilo izvedejo na način in na obrazcu iz priloge 1.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pošljejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrepe po tej uredbi za obdobje od 18. avgusta 2014 do 30. avgusta 2014, uradna obvestila iz priloge 1 najpozneje do 4. septembra 2014 do 11. ure po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
(4) Za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev najpozneje do datuma zaustavitve izvajanja ukrepov iz 9. člena Uredbe 932/14/EU za prvo obdobje pošljejo po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si izpolnjen obrazec iz priloge 1, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter agencije.
(5) Za namen iz prvega odstavka tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev za drugo obdobje najpozneje do 15. decembra 2014 pošljejo po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si izpolnjen obrazec iz priloge 1, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva ter agencije.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za drugo obdobje do porabe največje skupne upravičene količine iz četrtega in petega odstavka 2. člena te uredbe upoštevajo uradna obvestila, poslana na način in na obrazcu iz prvega in petega odstavka tega člena v obdobju od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, pri čemer se upoštevajo vse količine za umike s trga iz prve in druge alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(7) Če je največja skupna upravičena količina iz petega odstavka 2. člena te uredbe, ob upoštevanju postopka iz petega in šestega odstavka tega člena, po opravljeni kontroli prve stopnje presežena, se količina, ki je predmet ukrepa in jo posamezni vlagatelji, ki so vložili uradno obvestilo v obdobju od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, navedejo na zahtevku za pomoč iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe, proporcionalno zmanjša s količnikom zmanjšanja količine, ki se izračuna po naslednji enačbi:
količnik zmanjšanja količine = 2.018 t / vsota upravičenih količin pridelka, za katerega nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe.
(8) Če največja skupna upravičena količina iz četrtega oziroma petega odstavka 2. člena te uredbe ob upoštevanju postopka iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena ni presežena, se pomoč za ukrepe dodeli po vrstnem redu prispelih uradnih obvestil od 30. septembra 2014 do 15. decembra 2014.
(9) Agencija nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradno obvestilo v obdobju od 30. septembra 2014 do 15. decembra 2014, telefonsko z uradnim zaznamkom obvesti, ali je količina pridelka, ki so jo sporočili na predhodnem uradnem obvestilu, vključena v največjo skupno količino iz četrtega ali petega odstavka 2. člena te uredbe.
(10) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka po objavi obvestila o datumu prenehanja vlaganja uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga iz četrtega oziroma petega odstavka 5. člena te uredbe agencija ni več dolžna obveščati nosilcev kmetijskih gospodarstev, ali je količina pridelka, ki so jo sporočili na predhodnem uradnem obvestilu, vključena v največjo skupno količino iz četrtega ali petega odstavka 2. člena te uredbe.«.
7. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta beseda »popolnega«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Če pridelek, ki so ga nosilci kmetijskih gospodarstev prijavili na uradnem obvestilu za umik s trga za prvo obdobje in za drugo obdobje od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, še ni obran, mora nosilec kmetijskega gospodarstva agencijo naknadno obvestiti o skladiščeni delni ali celotni količini pridelka.
(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena agencija in uprava izvedeta kontrolo prve stopnje na kraju samem po prejetju naknadnega obvestila o skladiščenju dela ali celotnega pridelka iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
V petem in šestem odstavku 11. člena se črta besedilo »v roku štirih delovnih dni«.
Sedmi odstavek se črta.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(kontrole druge stopnje na kraju samem za umike s trga)
Kontrole druge stopnje za umike s trga iz 109. člena Uredbe 543/11/EU se izvedejo s smiselno uporabo določb sedmega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 7. člena Uredbe 932/14/EU ter sedmega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 8. člena Uredbe 1031/14/EU po vložitvi zahtevkov za pomoč iz 16. člena te uredbe ter pred izplačilom pomoči in dodatkov k pomoči.«.
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(vlaganje zahtevkov in izplačilo pomoči in dodatkov k pomoči)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrepe iz 2. člena te uredbe za prvo obdobje najpozneje v petnajstih delovnih dneh po datumu objave obvestila o zaustavitvi izvajanja ukrepov iz 9. člena Uredbe 932/14/EU (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o zaustavitvi) na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi).
(2) Datum obvestila o zaustavitvi objavi minister, pristojen za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrepe iz 2. člena te uredbe za drugo obdobje po izvedbi ukrepa in najpozneje do 31. januarja 2015 na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi).
(4) Zahtevek iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena vsebuje:
– izpolnjen obrazec ZAHTEVEK ZA DODELITEV POMOČI IN DODATKOV K POMOČI ZA ZAČASNE IZREDNE UKREPE NA TRGU S SVEŽIM SADJEM IN ZELENJAVO, ki se objavi na spletni strani agencije;
– podpisan izvod predhodnega uradnega obvestila, če je bil poslan elektronsko brez podpisa z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom;
– kopijo pogodbe iz pete alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe oziroma drugega odstavka 8. člena te uredbe;
– s strani pogodbenega partnerja podpisane obračunske liste, ki izkazujejo prodajo od 1. januarja 2014 do datuma vložitve zahtevka iz tega člena;
– pisno izjavo na podlagi četrtega odstavka 11. člena Uredbe 932/14/EU oziroma četrtega odstavka 9. člena Uredbe 1031/14/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni in ne bo prejelo nikakršnih dvojnih sredstev Unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestil iz zavarovalne police za postopke, ki so na podlagi te uredbe upravičeni do pomoči in dodatka k pomoči;
– kopijo računov, če je nosilec kmetijskega gospodarstva za umik s trga iz tretje alineje 3. člena te uredbe prejel plačilo od predelovalne industrije.
(5) Za uveljavljanje stroškov prevoza pri umiku s trga z brezplačno razdelitvijo vsebuje zahtevek iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena tudi s strani nosilca kmetijskega gospodarstva, organizacije oziroma ustanove iz priloge 3 in priloge 4 ter izvajalca prevoza podpisan dokument, ki vsebuje:
– naziv in naslov skladiščnih prostorov iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, v katerih je pridelek, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo (v nadaljnjem besedilu: kraj prevzema);
– naziv in naslov kraja dostave pridelka, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo;
– količino in vrsto pridelka, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo;
– razdaljo med krajem prevzema in krajem dostave pridelka, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo;
– uporabljena prevozna sredstva;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje odpremo, prevoz in dostavo oziroma prevzem pridelka, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo, s strani organizacij in ustanov iz priloge 3 in priloge 4;
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo najpozneje v 15 dneh po nakazilu sredstev za povračilo stroškov prevoza s strani agencije ta sredstva prenakazal dejanskemu izvajalcu prevoza.
(6) Za uveljavljanje stroškov sortiranja in pakiranja pri umiku s trga z brezplačno razdelitvijo vsebuje zahtevek iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena tudi s strani nosilca kmetijskega gospodarstva in organizacije oziroma ustanove iz priloge 3 in priloge 4 podpisan dokument, ki vsebuje:
– količino in vrsto pridelka, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo in je bil sortiran, pakiran in označen v skladu s prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/11/EU ter v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje prevzem pridelka, ki je predmet umika s trga, s strani organizacij in ustanov iz priloge 3 in priloge 4;
– izjavo, da je pridelek pakiran in označen v skladu s prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/11/EU in tretjim odstavkom prejšnjega člena.
(7) Upravičencem se izplačajo pomoč in dodatki k pomoči v skladu s 7. členom te uredbe, 13. členom Uredbe 932/14/EU oziroma 11. členom Uredbe 1031/14/EU v okviru ukrepov za stabilizacijo trga v proračunskem letu 2015.«.
11. člen
V 17. členu se za besedilom »Uredbe 932/14/EU« doda besedilo »ter v skladu z 10. členom Uredbe 1031/14/EU«.
12. člen
V 18. členu se za besedilom »iz 9. člena te uredbe« doda besedilo »za prvo obdobje«.
13. člen
Šesti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do izplačila pomoči in dodatkov k pomoči po tej uredbi, če s podatki iz evidenc iz prvega odstavka 11. člena te uredbe ne more dokazati sledljivosti količin pridelka s površine iz uradnega obvestila.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(prehodna določba)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradna obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, lahko umaknejo uradna obvestila v dveh delovnih dneh od uveljavitve te uredbe, in sicer po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si (zadeva: umik od uradnega obvestila).
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradna obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, lahko spremenijo uradna obvestila najpozneje v dveh delovnih dneh od uveljavitve te uredbe, pri čemer skupnih količin, prijavljenih na vseh uradnih obvestilih za posamezen ukrep v tem obdobju, ne smejo povečati. Spremembo podatkov za vse skupne količine sporočijo na obrazcu iz priloge 1 po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si (zadeva: sprememba uradnega obvestila).
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradna obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014 in so pridelek ali del pridelka, ki so ga predhodno prijavili na uradnem obvestilu, zaradi obsega posledic, ki jih imajo po drugem odstavku 3. člena Uredbe 1031/14/EU, že brezplačno oddali ali prodali predelovalni industriji oziroma brezplačno oddali organizacijam iz priloge 3 in priloge 4 do 30. septembra 2014, najpozneje v dveh delovnih dneh po uveljavitvi te uredbe obvestijo agencijo o skladiščnih prostorih iz spremenjenega 11. člena uredbe, v katere je bil pridelek ali del pridelka dostavljen.
(4) Če je bil pridelek ali del pridelka, za katerega so nosilci kmetijskih gospodarstev vložili uradna obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, do 30. septembra 2014 že brezplačno oddan ali prodan predelovalni industriji oziroma brezplačno oddan organizacijam iz priloge 3 in priloge 4, se izvede naknadna kontrola prve stopnje v skladiščnih prostorih predelovalne industrije in skladiščnih prostorih prejemnikov umaknjenega pridelka iz priloge 3 in priloge 4.
(5) Naknadne kontrole iz prejšnjega odstavka vključujejo pregled dokumentacije, ki dokazuje odpremo, prevoz in dostavo pridelka ali dela pridelka v skladiščne prostore iz prejšnjega odstavka.
15. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti v skladu z Uredbo 1031/14/EU, Uredbo 1308/13/EU, Uredbo 543/11/EU in Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem (Uradni list RS, št. 66/14), se končajo po določbah te uredbe.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2014
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
EVA 2014-2330-0205
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost