Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

3004. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kisovec, stran 8042.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za graditev sedežnice Kisovec
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev sedežnice Kisovec (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških parcelah št. 285/6 in 286/5, katastrska občina Loke pri Zagorju.
(2) Sedežnica iz prejšnjega odstavka je žičniška naprava, ki se navezuje na skakalni center v Kisovcu.
2. člen
(vloga za pridobitev koncesije)
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave, in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do žičniške naprave in številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi in
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
3. člen
(pridobitev gradbenega dovoljenja)
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
4. člen
(način podelitve)
Koncesija se podeli brez javnega razpisa na podlagi vloge upravičenca.
5. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora zagotoviti:
– strokovno usposobljene kadre,
– parkirna mesta in
– urejene rekreacijske površine.
6. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičnice.
7. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za 32 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičnice mogoče pričakovati, da bo žičnica med podaljšanjem koncesije varno obratovala.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz prejšnjega odstavka vložiti najpozneje šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
8. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem ministra, pristojnega za žičnice.
9. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
10. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno prekinitvijo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov v skladu s pravili pogodbenega prava.
11. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in njeno obratovanje,
– za več kakor dve leti preneha z obratovanjem žičnice ter se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
12. člen
(odstranitev žičnice)
(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičnico.
(2) Odstranitev žičnice obsega razgraditev žičnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja koncesija. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice, h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
(3) Stroške odstranitve žičnice v celoti krije koncesionar.
(4) Odstranitev žičnice in način zavarovanja stroškov odstranitve žičnice se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
13. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-31/2014
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
EVA 2014-2430-0042
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost