Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (1), stran 8034.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 57/12, 57/12 in 109/12) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (1)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (Uradni list RS, št. 2/13).
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
          »(podlaga načrta)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 – Inotherm (Uradni list RS, št. 2/13) sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (1) (v nadaljnjem besedilu: OPPN – Pr-8(1)).
(2) OPPN – Pr_8 (1) je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., pod št. projekta U 03/ 2014.«
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) OPPN – Pr_8 (1) vsebuje besedilo odloka, grafični del in obvezne zakonsko predpisane priloge.«
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) OPPN – Pr_8 (1) določa:
– opis prostorske ureditve,
– ureditveno območje OPPN z mejo ureditve,
– usmeritev načrtovanih ureditev v prostor,
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektante,
– zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih rešitev,
– obveznosti investitorjev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.«
V tretjem odstavku 2. člena se za točko 5. doda nova točka, ki se glasi:
»5.a Ureditvena situacija širšega območja z načrtovanimi posegi na vplivna območja,«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se v tretjem stavku beseda »regionalni«nadomesti z besedo »glavni«.
Za drugim odstavkom 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območje sprememb in dopolnitev je v območju I. faze območja (Pr_8 (1) I. faza). Spremembe obsegajo velikosti načrtovanih objektov s korekcijo umestitve ob korekciji notranjih prometnih površin. Koncept umestitve se v osnovi ohranja glede na obstoječe objekte in izveden nov cestni priključek in zunanjih ureditev. Dodatno je obdelana tehnična rešitev odvodnjavanje meteornih in zalednih vod širšega območja.«
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje urejanja tega odloka zajema zemljišča in dele zemljišč parc. št. 2807/0 – del, 2909/3, 2909/5-del, 2909/8 – del, 2909/9, 2923, 2924, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 3049, 3242/182-del, 3242/183-del, 3242/184-del, 3242/186-del, 3242/187-del, 3242/188-del, 3242/274, 3423/20, 3423/21 in 3429/22-del, vse k.o. Prigorica.
V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
Pri realizaciji tega OPPN-ja se posega z nekaterimi infrastrukturnimi ureditvami tudi na zemljišča izven ureditvenega območja, predvsem z odvodnjavanjem zalednih in meteornih vod območja.«
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»– izveden novi priključek na regionalno cesto G 102 po projektu Giri d.o.o. štev. 11-523/12 ter po Pravilniku za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12),«.
7. člen
Preglednica 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
+-----------------+---------------------------------------------+
|OZNAKA OBMOČJA  |Gabariti in pogoji oblikovanja        |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Prigorica    |ODPREMNI CENTER               |
|Pr_8 – I. faza  |Primarno je predvidena gradnja namenjena   |
|INOTHERM     |objektu kot podaljšek tehnologije v     |
|Vrste objektov: |obstoječem delu proizvodnje s skladiščenjem |
|zahtevni in manj |in pripravi za odpremo proizvodov.      |
|zahtevni objekti |12510 Industrijske stavbe,          |
|         |12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,   |
|         |12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,  |
|         |12302 Razstavni prostori,          |
|         |12420 Garaže in druga pokrita parkirišča;  |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Spremljajoče   |Spremljajoče dejavnosti so namenjene     |
|dejavnosti    |kompatibilnemu programu osnovni dejavnosti  |
|in objekti:   |in so skladne s politiko podjetja.      |
|         |12301 Prodajalne, skupaj do 50 % koristne  |
|         |površine pritličja,             |
|         |12302 Razstavni prostori v sklopu poslovnih |
|         |prostorov,                  |
|         |12630 Stavbe za izobraževanje in       |
|         |znanstvenoraziskovalno delo v sklopu     |
|         |poslovnega dela objekta,           |
|         |12112 Gostilne, točilnice skupaj do 5 %   |
|         |koristne tlorisne površine objekta;     |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Izključujoče   |Bivanje, proizvodne dejavnosti, izhajajoče  |
|dejavnosti:   |iz kmetijstva in gozdarstva.         |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Tlorisni gabariti|V tej urejevalni enoti se odstranijo     |
|         |obstoječi začasni objekti. Izvedejo se delne |
|         |rušitve in prilagoditve za novogradnjo, ki  |
|         |se navezuje na obstoječi proizvodno-poslovni |
|         |objekt.                   |
|         |Objekt namenjen odpremnemu centru je v    |
|         |osnovi enovita industrijska hala s      |
|         |posameznimi aneksi. Lociran je kot podaljšek |
|         |obstoječe hale in ohranja geometrijo     |
|         |prostora.                  |
|         |Maksimalni tlorisni gabariti objektov:    |
|         |A0 – Hala: 61.50 m x 72.00 m,        |
|         |A1 – Povezovalni del: 42.00 m x 9.60 m,   |
|         |A2 – Poslovni del: 54.70 m x 6.90 m,     |
|         |A3 – Upravni del: 23.40 m x 16.10 m,     |
|         |B – Salon: 30.00 m x 15.00 m,        |
|         |Nadstrešek: 21.85 m x 18.10 m,        |
|         |Nadstrešek – uprava: 6.00 m x 9.00 m.    |
|         |Zasnova je razvidna iz grafičnih prilog.   |
|         |Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi.     |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Etažnost     |Višine objektov so prilagojene primarno   |
|         |funkciji objekta in njegovi tehnologiji.   |
|         |Maksimalni višinski gabariti objektov:    |
|         |A0 – Hala: 11.00 m              |
|         |A1 – Povezovalni del: 11.00 m        |
|         |A2 – Poslovni del: 11.00 m          |
|         |A3 – Upravni del: 19.50 m          |
|         |B – Salon: 6.00 m              |
|         |Nadstrešek: 11.00 m             |
|         |Nadstrešek – uprava: 11.00 m         |
|         |Na objekte je možno namestiti tehnične    |
|         |naprave (jaški dvigal, klima, sončni     |
|         |kolektorji, fotovoltaika ...), oziroma so  |
|         |lahko 2,00 m nad atiko oziroma do skupne   |
|         |maksimalne višine 13,00 m.          |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Strehe      |– oblikovanje strehe sledi funkcionalni   |
|         |zasnovi,                   |
|         |– streha je sestavljena kot nizke dvokapnice |
|         |ali enokapnica z naklonom od 3°–25°,     |
|         |– streha je lahko nepohodna streha z     |
|         |naklonom 2°–10° ali             |
|         |– lahko je kombinirana z zeleno streho z   |
|         |naklonom 2°–10°;               |
|         |– streha razstavnega salona je lahko     |
|         |izvedena z višjo atiko,           |
|         |– kritina ne sme biti trajno bleščeča;    |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Oblikovanje   |– Oblikovanje oziroma horizontalna in    |
|objektov     |vertikalna členitev fasad ter strukturiranje |
|         |fasadnih odprtin in drugih fasadnih     |
|         |elementov naj bo enostavno in poenoteno po  |
|         |celi fasadi.                 |
|         |– Fasada proti javnemu prostoru – cesti se  |
|         |oblikuje kot glavna fasada.         |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Materiali in   |Prednost naj imajo materiali, ki       |
|barve      |zagotavljajo primerno energetsko       |
|         |učinkovitost, so trajni in z lahkim     |
|         |vzdrževanjem.                |
|         |Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena  |
|         |vrsta materiala.               |
|         |Fasade morajo biti izdelane po enotnem    |
|         |konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih  |
|         |objektov. Avtor objekta izbere barvno    |
|         |kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z |
|         |obstoječimi objekti industrijske cone    |
|         |Inotherm.                  |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Nezahtevni in  |Nezahtevni objekti:             |
|enostavni objekti|– ograje: višina max. 2 m, lahko so     |
|         |postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje |
|         |morajo biti transparentne, razen če     |
|         |dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje. |
|         |– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina |
|         |ne presega 1,5 m.              |
|         |Enostavni objekti:              |
|         |– urbana oprema:               |
|         |– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 |
|         |m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od   |
|         |terena do kapi strehe,            |
|         |– obešanka na drogu z največjo površino ene |
|         |strani 2 m2                 |
|         |– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, |
|         |prosto-stoječ ali na objektu, odmaknjen od  |
|         |ceste po pogojih upravljavca ceste,     |
|         |Urbana oprema se lahko postavi na vzhodni  |
|         |strani urejevalne enote.           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Pozidanost    |Pozidanost gradbene parcele je določena z  |
|gradbene parcele |maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z |
|         |upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj  |
|         |morfološke enote (odmiki od posestnih mej in |
|         |prometnih površin, parkiranje, manipulativne |
|         |površine idr.).               |
+-----------------+---------------------------------------------+
«
8. člen
Preglednica 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
+-----------------+---------------------------------------------+
|OZNAKA OBMOČJA  |Gabariti in pogoji oblikovanja        |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Prigorica    |OBJEKT ZA RAZVOJ               |
|Pr_8 – II. faza |Nova gradnja je namenjena gospodarskemu   |
|INOTHERM     |objektu za razvojno širitev podjetja,    |
|Vrste objektov: |možnost novih tehnolog v proizvodnji s    |
|zahtevni in manj |skladiščenjem. Na zaledni površini se    |
|zahtevni objekti |postavi kurilnica ali drug objekt za     |
|         |energetsko oskrbo celotnega kompleksa.    |
|         |12510 Industrijske stavbe,          |
|         |12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,   |
|         |12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,  |
|         |12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,  |
|         |23020 Energetski objekti;          |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Spremljajoče   |Spremljajoče dejavnosti so namenjene     |
|dejavnosti    |kompatibilnemu programu osnovni dejavnosti  |
|in objekti:   |in so skladne s politiko podjetja.      |
|         |12301 Prodajalne, skupaj do 50 % koristne  |
|         |površine pritličja,             |
|         |12302 Razstavni prostori v sklopu poslovnih |
|         |prostorov,                  |
|         |12630 Stavbe za izobraževanje in       |
|         |znanstvenoraziskovalno delo v sklopu     |
|         |poslovnega dela objekta,           |
|         |12112 Gostilne, točilnice skupaj do 5 %   |
|         |koristne tlorisne površine objekta.     |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Izključujoče   |Bivanje, proizvodne dejavnosti, izhajajoče  |
|dejavnosti:   |iz kmetijstva in gozdarstva.         |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Tlorisni gabariti|Kolikor se do izvedbe II. faze v tej     |
|         |urejevalni enoti pojavijo nezahtevni in   |
|         |enostavni objekti, jih je potrebno pred   |
|         |začetkom gradnje odstraniti.         |
|         |Zasnova objekta je v osnovi enovita     |
|         |industrijska hala s podobnimi gabariti, kot |
|         |je objekt v I. fazi. Na cestni strani ima  |
|         |aneks.                    |
|         |Maksimalni tlorisni gabariti objektov:    |
|         |C1 – Hala: 61.20 m x 67.00 m,        |
|         |C2 – Poslovni del: 61.20 m x 6.90 m,     |
|         |Energetski objekt – kurilnica: 25,00 m x   |
|         |12,00 m,                   |
|         |Zalogovnik: 25,00 m x 12,00 m.        |
|         |Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi.     |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Etažnost     |Višine objektov so prilagojene primarno   |
|         |funkciji objekta in njegovi tehnologiji.   |
|         |Maksimalni višinski gabariti objektov:    |
|         |C1 – Hala: 61.20 m x 67.00 m,        |
|         |C2 – Poslovni del: 61.20 m x 6.90 m.     |
|         |Na industrijsko halo je možno namestiti   |
|         |tehnične naprave (jaški dvigal, klima,    |
|         |sončni kolektorji, fotovoltaika ...), so   |
|         |nameščene 2,00 m nad atiko oziroma do skupne |
|         |maksimalne višine 13,00 m.          |
|         |Maksimalen višinski gabarit kurilnice,    |
|         |zalogovnika in nadstrešnic je 11,00 m.    |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Strehe      |– oblikovanje strehe sledi funkcionalni   |
|         |zasnovi,                   |
|         |– streha je sestavljena kot nizke dvokapnice |
|         |ali enokapnica z naklonom od 3°–25°,     |
|         |– streha je lahko nepohodna streha z     |
|         |naklonom 2°–10° ali             |
|         |– lahko je kombinirana z zeleno streho z   |
|         |naklonom 2°–10°;               |
|         |– kritina ne sme biti trajno bleščeča.    |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Oblikovanje   |– Oblikovanje oziroma horizontalna in    |
|objektov     |vertikalna členitev fasad ter strukturiranje |
|         |fasadnih odprtin in drugih fasadnih     |
|         |elementov naj bodo enostavni in poenoteni po |
|         |celi fasadi.                 |
|         |– Fasada proti javnemu prostoru – cesti se  |
|         |oblikuje kot glavna fasada.         |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Materiali in   |Prednost naj imajo materiali, ki       |
|barve      |zagotavljajo primerno energetsko       |
|         |učinkovitost, so trajni in z lahkim     |
|         |vzdrževanjem.                |
|         |Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena  |
|         |vrsta materiala.               |
|         |Fasade morajo biti izdelane po enotnem    |
|         |konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih  |
|         |objektov. Avtor objekta izbere barvno    |
|         |kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z |
|         |obstoječimi objekti industrijske cone    |
|         |Inotherm.                  |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Nezahtevni in  |Nezahtevni objekti:             |
|enostavni objekti|– ograje: višina max. 2 m, lahko so     |
|         |postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje |
|         |morajo biti transparentne, razen če     |
|         |dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje. |
|         |– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina |
|         |ne presega 1,5 m.              |
|         |Enostavni objekti:              |
|         |– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 |
|         |m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od   |
|         |terena kapa,                 |
|         |– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, |
|         |prostostoječ ali na objektu, odmaknjen od  |
|         |ceste po pogojih upravljavca ceste.     |
+-----------------+---------------------------------------------+
|Pozidanost    |Pozidanost gradbene parcele je določena z  |
|gradbene parcele |maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z |
|         |upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj  |
|         |morfološke enote (odmiki od posestnih mej in |
|         |prometnih površin, parkiranje, manipulativne |
|         |površine, energetski koridor idr.).     |
+-----------------+---------------------------------------------+
«
9. člen
V tretjem odstavku 15. člena se na začetku besedila dodata prvi in drugi stavek, ki se glasita:
»(3) Zelene površine so načrtovane na robnih površinah kompleksa kot je prikazano v kartah. Površine načrtovanih zelenih površin zadoščajo za obravnavan kompleks, ker ima območje zeleno zaledje (kmetijske površine).«
10. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izdelavi projektov v območju se upoštevajo izhodišča tega odloka za izračun zadostnega števila parkirnih mest pri posameznih objektih:
– druge upravne in pisarniške stavbe      1 PM / 40 m2,
– industrijske stavbe               0,5 PM /na
zaposlenega v najštevilčnejši izmeni,
– skladišča s strankami            1 PM / 150 m2,
– rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank)   1 PM / 2
zaposlena v izmeni, vendar ne manj kot 3 PM
– rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank)
1 PM / 100 m2,
– razstavni in prodajni prostori        1 PM / 100 m2,
– trgovske dejavnosti              1 PM / 30 m2,
– gostilne (za zunanje obiskovalce)     1 PM / 6 sedežev,
– točilnice (za zunanje
obiskovalce)               1 PM / tekoči meter
                       točilnega pulta,
– stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo         1 PM / 40 m2.«
V četrtem odstavku 19. člena se na koncu besedila doda tretji stavek, ki se glasi:
»V primeru povečanja števila zaposlenih se lahko uredijo dodatna parkirna mesta na zelenih površinah izvedena z zelenim pokrovom.«
11. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Meteorna voda s cest se mora speljati preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj v obstoječo meteorno kanalizacijo.«
12. člen
Dvanajsti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Pri projektiranju in gradnji komunalne infrastrukture ter pri projektiranju in gradnji stavb ter gradbeno inženirskih objektov v varovalnem pasu vodovoda, je potrebno upoštevati določila Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica (http://www.hydrovod.si/doc/Tehnicni_pravilnik_Ribnica.pdf, marec 2013).«
13. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na severovzhodnem delu obravnavnega območja poteka obstoječi daljnovod DV 100 kV Ribnica–Kočevje (SM 10–11). Pod daljnovodom je že izveden nov cestni priključek. S spremembo (2014) se delno preoblikuje načrtovano parkirišče.
(2) Gradnja je možna pod pogojem predhodne pokablitve obstoječega 20 kV daljnovoda na lesenih drogovih. Predvidena je izgradnja nadomestnega 20 kV kablovoda iz obstoječe TP Inles Prigorica do stojnega mesta na parceli št. 2979, k.o. Prigorica. Tehnična rešitev mora biti obdelana v posebnem načrtu električnih inštalacij in električne opreme. Za načrtovano pokablitev je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(3) Priključitev novih objektov je predvidena iz nove transformatorske postaja TP Inotherm.
(4) Novi priključni vodi na obstoječe omrežje se izvedejo skladno s prikazom priključitve tega odloka.
(5) Za priklop predvidenih objektov na elektroenergetsko omrežje bo:
a) v primeru samostojnih merilnih mest za nove objekte potrebno zagotoviti možnost napajanja preko novih nizkonapetostnih razvodov iz obstoječih TP oziroma ob izkazani potrebi po večji priključni moči zgraditi novo TP v obliki individualnega objekta s pripadajočim SN kabelskim vodom in NN razvodi, do katerega bo možen stalen dostop z osebnimi avtomobili in gradbeno mehanizacijo.
b) v primeru obstoječih lastniških TP z meritvami na SN nivoju, možen priklop predvidenih objektov, ki so v lasti istega investitorja, v sklopu skupnih meritev na SN nivoju.
(6) Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev in soglasje Elektra Ljubljana d.d. PE Kočevje na projektne rešitve.
(7) Merilno priključne omarice morajo biti postavljene na stalno dostopnem mestu.«
14. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V bližini ni površinskih voda, zato obravnavano območje ni izpostavljeno poplavnim vodam. Prav tako ni območje izpostavljeno eroziji ali plazovitosti. V tem delu, kjer je locirana industrijska cona je višja podtalnica. Ob in v območju je odprt jarek za odvodnjavanje zalednih vod. V vplivnem območju je potrebno izvesti posege oziroma ukrepe za odvod zalednih vod skladno s projektom: IDP ureditve odvodnje tujih vod za območje OPPN Inotherm v Prigorici (št. proj. 128, DHD d.o.o., april 2014).«
15. člen
Šesti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Projekt za gradbeno dovoljenje mora vsebovati, skladno z veljavnimi predpisi za požarno zahtevne objekte študijo požarne varnosti, oziroma za požarno manj zahtevne objekte elaborat »zasnova požarne varnosti.«
16. člen
Dodata se drugi in tretji odstavek v 40. členu, ki se glasita:
»(2) Zaradi gradnje v območju in izven njega osnovne prostorske danosti zahtevajo ureditve odvodnjavanja tujih vod v vplivnem območju. Zaradi predhodnih individualnih posegov v prvotno odvodnjavanje širšega območja je reševanje zalednih vod skupnega pomena. Ureditve odvodnjavanja so ločena faza od ostalih faz izvedbe prostorskega akta.
(3) Novogradnje načrtovanih objektov v območju obdelave I. in II. faze niso vezane na izvedbo odvodnjavanja v vplivnem območju.«
17. člen
Četrti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so gabariti predvidenih objektov podani izhodiščno. Tolerance samih objektov so možni v razponu +10 % in –20 %. Pri tem je nujno upoštevati, da so vsi objekti znotraj meje potencialnega območja zazidljivosti. Postavitev samih objektov mora slediti izhodiščem v grafičnih prilogah.«
18. člen
Vsebina ostalih členov odloka ostaja nespremenjena. Karte grafičnega dela so vse novelirane.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2014
Ribnica, dne 25. septembra 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost