Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2995. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana, stran 8028.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana po skrajšanem postopku, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na izredni seji dne 4. septembra 2014.
Št. 3505-17/2014
Piran, dne 29. septembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – ZureP-1) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 3. izredni seji dne 4. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar–Lucan (9), Sečovlje (11) In Liminjan–Vinjole–Krog (13) v Občini Piran (Ur. obj. št. 34/90, 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13, ki je bil sprejet dne 28. 8. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/12. Začasni ukrepi se sprejmejo za del območja, ki ga bo urejal PUP 1, 8, 9, 11, 13, in sicer za območje dela Strunjana (v nadaljevanju: zavarovano območje).
2. člen
Ta odlok se sprejme zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, ker bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena oziroma znatno otežena oziroma ker se bodo sicer bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
Sprejem predvidenega PUP 1, 8, 9, 11, 13, je utemeljen na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), sprejem izvedbenega akta za zavarovano območje pa je utemeljen tudi na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04).
4. člen
Zavarovano območje obsega zemljišča s sledečimi parcelnimi številkami:
k.o. Portorož: 2002/2, 2002/3, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013/1, 2013/2, 2015, 2016, 2017/2, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026/3, 2026/5, 2029, 2030, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2045, 2145/1, 2046/1, 2046/2, 2146/1, 2147/1 in 2149.
5. člen
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno.
Na zavarovanem območju so kljub prepovedim iz prvega odstavka dovoljene gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura ter rekonstrukcija objektov znotraj obstoječih tlorisnih gabaritov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na zavarovanem območju.
Z dnem uveljavitve tega odloka je prepovedano izdati gradbena dovoljenja oziroma dovoljenja za poseg v prostor. Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka izda dovoljenje za poseg v prostor, nosi stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
Začasni ukrepi veljajo do sprejema PUP 1, 8, 9, 11, 13, vendar največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2014
Piran, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/2014 – testo unico 2)
P R O M U L G O
il Decreto sulle misure provvisorie, necessarie per proteggere l'assetto del territorio ai sensi della Delibera d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni alle CAT 1, 8, 9, 11, 13 – per la zona di Strugnano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta straordinaria del 4 settembre 2014.
N. 3505-17/2014
Pirano, 29 settembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 81 della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale RS, no. 110/02, 8/2003 – ZUreP-1 – nel prosieguo Legge sul territorio) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico 2), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 3ª seduta straordinaria il giorno 4 settembre 2014 approva il seguente
D E C R E T O
sulle misure provvisorie, necessarie per proteggere l'assetto del territorio ai sensi della delibera d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni alle CAT 1, 8, 9, 11, 13 – per la zona di Strugnano
Art. 1
Con il presente decreto si approvano le misure provvisorie per proteggere la zona di assetto del territorio ai sensi della Delibera d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro – Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano–Vignole–Sant’Onofrio (13) nel Comune di Pirano (Boll. Uff. delle PN, n. 34/90, 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) nel prosieguo: Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 1, 8, 9, 11, 13, approvata il 28/8/2012 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 69/12. Le misure temporanee sono approvate per una parte della zona che verrà regolata dalle CAT 1, 8, 9, 11, 13, e cioè la zona di una parte di Strugnano (nel prosieguo: l'area protetta).
Art. 2
Il presente decreto è adottato per prevenire il fondato rischio; in caso contrario l'attuazione della sistemazione del territorio sarà impossibilitata ossia resa assai più difficile, perché aumenterà significativamente il costo della sua realizzazione; ovvero per la sua messa in atto sarà necessario un maggiore intervento nei diritti ed e negli interessi legittimi dei proprietari di immobili e altri soggetti interessati.
Art. 3
L'approvazione delle previste CAT 1, 8, 9, 11, 13 si basa sulla Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale RS, no. 33/07, 108/09), l'adozione dell'atto di attuazione per l'area protetta poggia anche sulle Modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, n. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04).
Art. 4
L'area protetta è costituita dalle seguenti particelle catastali:
c.c. Portorose: 2002/2, 2002/3, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013/1, 2013/2, 2015, 2016, 2017/2, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026/3, 2026/5, 2029, 2030, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2045, 2145/1, 2046/1, 2046/2, 2146/1, 2147/1 e 2149.
Art. 5
Nell'area protetta è vietato:
– realizzare opere per le quali la concessione edilizia non è ancora definitiva.
Nell'area protetta, nonostante i divieti di cui nel primo comma, sono ammissibili le opere di costruzione atte a migliorare le infrastrutture comunali ed altre infrastrutture, la ricostruzione degli edifici esistenti all'interno delle dimensioni di pianta indispensabile per la manutenzione degli edifici stessi nonché per la vita e il lavoro dei cittadini residenti nella zona protetta.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietato rilasciare licenze edilizie o autorizzazioni per gli interventi nel territorio. L'Unità amministrativa, che contrariamente al divieto di cui nel primo comma, autorizza l'intervento in zona dovrà sostenere i costi che ne potrebbero derivare al titolare.
Art. 6
I provvedimenti provvisori restano in vigore fino all'approvazione delle CAT 1, 8, 9, 11, 13, ma non più di quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-17/2014
Pirano, 4 settembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost