Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, stran 7954.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 popravek, 10/14 in 35/14) se v 2. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tekstualni del OPN ima dve prilogi:
– priloga 1 – vrste dovoljenih enostavnih in nezahtevnih objektov po namenski rabi prostora,
– priloga 2 – regulacijske črte v prostoru in grafične zasnove podrobnih PIP.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 3. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Etažnost stavbe je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaže štejejo pritličje (P) in vsa nadstropja (N). Etažnost po OPN se meri od najnižje točke terena ob stavbi. Delni odkop terena ob stavbi zaradi dostopa do kletnih prostorov (odkop v širini dostopa), se ne upošteva pri določitvi najnižje točke terena ob stavbi.«.
Dvainštirideseti odstavek se črta in vsi odstavki za njim preštevilčijo.
V tretjem stavku dosedanjega oseminštiridesetega odstavka se črta vejica in besedilo »investicijska vzdrževalna dela«.
3. člen
V 26. členu se v prvi alineji tretjega odstavka drugi stavek črta in nadomesti z besedilom: »Območju kamnoloma je potrebno določiti končno namensko rabo prostora. Za ta namen je potrebno pridobiti temeljne podatke o prostoru (nosilnost tal, prevetrenost …) ter analizirati razvojne potrebe občine oziroma regije. Potrebno je načrtovati okoljsko in krajinsko sanacijo območja, ki mora posebno pozornost nameniti bližnjemu historičnemu jedru Solkana in krajinski sliki naravnih vrat v Soško dolino.«.
4. člen
V 33. členu se v drugem odstavku za besedo »enostavnih« doda besedilo »in nezahtevnih«.
5. člen
V 39. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »Rekonstrukcija vseh legalno zgrajenih objektov je mogoča na vseh vrstah namenskih rab.«.
6. člen
V 40. členu se v drugem odstavku pred besedo »vzdrževalna« črta beseda »nujna«, za besedo »dela« pa se doda vejica in besedilo »rekonstrukcija in odstranitev objekta. Šteje se, da je namembnost nezdružljiva z namensko rabo prostora, ko gre za med seboj izključujoče se dejavnosti po tem odloku«.
7. člen
V 41. členu se v drugem odstavku za oznako »SK« doda besedilo »in območja razpršene poselitve A«.
V četrtem odstavku se v peti vrstici preglednice besedilo »v manjšem obsegu« obakrat nadomesti z besedilom »v obsegu, skladnem z zakonodajo s področja obrti«.
8. člen
V 44. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »Za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik od parcelne meje manjši od 4 m.«
V petem odstavku se beseda »novogradnja« nadomesti z besedilom »gradnja novega objekta«.
9. člen
V 45. členu se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(3) Ko je faktor zelenih površin na parceli (Z) manjši od predpisanega, ga ni dovoljeno dodatno zmanjševati.
(4) V primeru, ko je stavba umeščena na naravno raščen teren v naklonu tako, da višinska razlika med dvema vzporednima fasadama premošča eno etažo, je dovoljena vzpostavitev ene dodatne etaže.
(5) V primeru, ko so v nizu zgrajene najmanj tri stavbe, se lahko višina stavbe poveča do višine kapi sosednje višje stavbe, ne glede na etažnosti, določene v splošnih pogojih po namenskih rabah.«
10. člen
V 46. členu peti stavek prvega odstavka postane drugi odstavek, naslednji odstavki pa se preštevilčijo.
V dosedanjem tretjem odstavku se v peti alineji za besedo »naprav« vstavi vejica in doda besedilo »umestitve dvigal in gradnje za potrebe invalidnih oseb«.
Dosedanji četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na izpostavljene dele uličnih fasad objektov, razen če drugače ni mogoče. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).«
Dosedanji peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Elektroomarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso na izpostavljenih delih uličnih fasad objektov, razen če drugače ni mogoče.«
11. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri gradnjah novega objekta in spremembi namembnosti je potrebno na parceli objekta zagotoviti zadostne parkirne ali garažne površine, tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce. Če gradnja ne povečuje kapacitete objekta, ni potrebno zagotavljati novih parkirnih mest.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, na katerih je stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba.«
Osmi odstavek se črta, naslednji odstavki pa se preštevilčijo.
V dosedanjem devetem odstavku se za oznako »P« vstavi vejica in doda besedilo »parkirišča za avtobuse pa tudi na namenski rabi CDo«.
12. člen
V 49. členu se v preglednici v prvem odstavku v petdeseti vrstici besedilo spremeni tako, da se v prvem stolpcu glasi. »1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe«, v drugem stolpcu pa »ne manj kot 1PM«.
V drugem stolpcu preglednice se vse oznake »BTP« nadomestijo z besedilom »uporabne površine«.
V drugem stolpcu preglednice se, od sedemnajste do triindvajsete vrstice, vse oznake »BEP« nadomestijo z besedilom »uporabne prodajne površine«.
V štiriindvajseti vrstici se beseda »prodajnih« nadomesti z besedo »uporabnih«.
Od petindvajsete vrstice naprej se vse oznake »BEP« nadomestijo z oznako »BTP«.
13. člen
V 50. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri določanju vrste objektov in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(2) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
– Namembnost: namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.
– Oblikovanje: enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim zgrajenih objektov.
– Gradnja na parceli objekta: enostavni in nezahtevni objekti se lahko gradijo tudi izven parcele objekta manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, razen izjem, navedenih v Prilogi 1.
– Priključevanje na GJI: objekti so lahko samostojno priključeni na omrežja GJI, razen izjem, navedenih v Prilogi 1.
(3) Odvzemna mesta za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovana in postavljena na prometno dostopna in vizualno neizpostavljena mesta.
(4) Vso turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno nameščati le na način, kakor to določa občinski predpis.
(5) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi na površinah posamezne NRP ter podrobni PIP zanje so določeni v Prilogi 1.
(6) Začasni objekt je narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja.
(7) Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil postavljen, najkasneje pa v šestih mesecih od postavitve objekta. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil postavljen.
(8) Začasni objekti nimajo samostojnih priključkov na GJI.
(9) Začasni objekti, kot so opredeljeni v tej alineji, se lahko postavljajo na naslednje namenske rabe:
– odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 100 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta. Odprt sezonski gostinski vrt nima grajenih elementov – na rabah SSe, SSs, SSv, SB, SK, SP, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IG, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, PO in A;
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta – na rabah SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, T, E, O, G,VI in A;
– oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke do 10 m, merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov – na rabah SSv, SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, G, VI in A;
– pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat – na rabah SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, T, E, O, G,VI in A;
– cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni – na rabah CU, CDo, IG, BD, BC, ZS, G;
– začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena – na rabah SSv, SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, ZK, PO, G, VI in A;
– objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom – na rabah SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, PO, PC, PŽ, T, E, O, VI in A.
(10) Kioske, ute, tipske zabojnike in podobno je dopustno postaviti na javne površine znotraj namenskih rab SK, CU, CDo, CDi, CDv, CDz, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, PO in A, če so zemljišča prometno dostopna.
(11) Kioski, ute, tipski zabojniki in podobno ne smejo preseči površine 20 m2 in višine 3,5 m.
(12) Namembnost kioskov, ut in tipskih zabojnikov naj dopolnjuje namembnost prostora, v katerega se umeščajo oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Kioski, ute in tipski zabojniki niso namenjeni bivanju.
(13) Postavitev kioskov, stojnic in tipskih zabojnikov je dopustna le, če dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Kioski in tipski zabojniki morajo biti znotraj naselja po obliki enotni ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem projektu.
(14) Postavitev kioskov ne sme povzročiti poškodb na javnih površinah.
(15) Za postavitve začasnih objektov, kioskov, ut in tipskih zabojnikov je potrebno pridobiti soglasje občinske strokovne službe, pristojne za prostor.«.
14. člen
V 51. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedo »Parcela« vstavi beseda »tistega«, za besedo »objekta« pa vstavi vejica in doda besedilo »ki se lahko gradi le na stavbnih zemljiščih,«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji število »300« nadomesti s številom »250«.
V devetem odstavku se za besedo »objekta« vstavi vejica in doda besedilo »razen parcel gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,«.
15. člen
V 54. členu se v četrtem odstavku za besedo »leto« doda besedilo »in zato ni mogoča priključitev na infrastrukturo, ki bi zagotovila minimalno komunalno oskrbo,«.
Črta se šesti odstavek.
16. člen
V 55. členu se v drugem odstavku število »80« nadomesti s številom »50«.
17. člen
V 57. členu se v prvem stolpcu preglednice v prvi vrstici za oznako »SPA« doda oznaka »SI5000007«.
V prvem stolpcu preglednice se v deveti vrstici za besedo »Panovec« doda oznaka »ID 110«.
V prvem stolpcu preglednice se v deseti vrstici za besedo »svetiščem« doda oznaka »ID 98«, za besedo »jame« pa oznaka »ID 103«.
V prvem stolpcu preglednice se v enajsti vrstici za besedo »hrasti« doda oznaka »ID 106«.
V prvem stolpcu preglednice se v dvanajsti vrstici za oznako »SCI« doda oznaka »SI3000225«.
18. člen
V 66. členu se v navedbi vsebine člena za besedo »erozijska« črta vejica in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovita«.
V prvem odstavku se za besedo »Erozijska« črta vejica in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovita«.
V drugem odstavku se za besedo »erozijskih« črta vejica in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovitih«.
V tretjem odstavku se za besedo »erozijskih« črta vejica in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovitih«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z vidika plazljivosti so določeni štirje razredi stabilnosti terena:
– PL1 – neplazljivo – stabilno
– PL2 – neplazljivo – pretežno stabilno
– PL3 – plazljivo – pogojno stabilno ali labilno
– PL4 – plazljivo – pretežno nestabilno.
Na območjih pogojno stabilno ali labilno in pretežno stabilno so novogradnje in druga večja zemeljska dela možna. O potrebi priložitve geotehničnega elaborata odloči odgovorni projektant gradbenih konstrukcij. Na območjih pretežno nestabilnega terena mora biti načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložen tudi geotehnični elaborat.«.
V sedmem odstavku se za besedo »erozijskih« črta vejica in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovitih«.
19. člen
V 71. členu se v sedmem odstavku za besedo »Pri« vstavi besedilo »gradnjah novih«, črta se beseda »novogradnjah« in črta se besedilo »pri gradnji objektov«.
20. člen
V 74. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko bivalnim stanovanjskim prostorom minimalni dnevni čas osončenosti ni zagotovljen, je rekonstrukcija dopustna le, če razmer ne poslabša.«.
21. člen
V 75. členu se pred besedo »dopustna« črta besedilo »celotnem območju občine« in vstavi besedilo »vseh vrstah namenskih rab«.
22. člen
V 76. členu se v preglednici v tretjem stolpcu sedme vrstice za navedbo »1121 dvostanovanjska stavba« vstavi besedilo »1122 tri in več stanovanjske stavbe«.
V tretjem stolpcu osme vrstice se za navedbo »Z: 0,3« vstavi besedilo »Faktorja ni potrebno upoštevati v jedrih naselij«.
V drugem stolpcu devete vrstice se črta navedba »FI: 0,8«.
V tretjem stolpcu devete vrstice se za navedbo »FZ« črta število »0,5« in vstavi besedilo »0,8 Faktorja ni potrebno upoštevati v jedrih naselij«, črta se navedba »FI: 1,2«.
V četrtem stolpcu desete vrstice se v prvem stavku za besedo »Med« vstavi beseda »stanovanjsko«.
V četrtem stolpcu enajste vrstice se na začetku stavka vstavi beseda »Faktor«.
23. člen
V 77. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice za navedbo »12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti« vstavi besedilo »12510 industrijske stavbe – delavnice kot samostojen objekt za obrtno dejavnost na parceli objektov obstoječih stanovanjskih stavb«.
V drugem stolpcu sedme vrstice se število »0,4« nadomesti z »0,8«, črta se navedba »FI: 0,6«.
24. člen
V 78. členu se v preglednici v drugem stolpcu pete vrstice za besedo »skladiščenje« doda vejica in besedilo »kmetijstvo in gozdarstvo«.
25. člen
V 79. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice za navedbo »1271 nestanovanjske kmetijske stavbe« doda besedilo »12510 industrijske stavbe – delavnice kot samostojen objekt za obrtno dejavnost na parceli objektov obstoječih stanovanjskih stavb«.
V drugem stolpcu sedme vrstice se število »0,4« nadomesti z »0,8«, črta se navedba »FI: 0,8«.
26. člen
V 80. členu se v preglednici v drugem stolpcu četrte vrstice črta besedilo »trgovina na debelo«.
27. člen
V 81. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice črta vejica in beseda »promet«.
V drugem stolpcu sedme vrstice se na koncu doda besedilo »113 stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine«.
V šestem stolpcu sedme vrstice se za navedbo »126 stavbe splošnega družbenega pomena« doda besedilo »124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča)«, črta se besedilo »12420 garažne stavbe«.
28. člen
V 82. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice doda besedilo »24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča)«.
V tretjem stolpcu šeste vrstice se doda besedilo »24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča)«.
V četrtem stolpcu osme vrstice se število »0,5« nadomesti z »0,8«.
29. člen
V 85. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
30. člen
V 86. členu se v preglednici za prvo vrstico vstavi vrstica s štirimi stolpci. V prvem stolpcu je besedilo »Podrobnejša namenska raba«. V drugem stolpcu je besedilo »PC – površine cest«. V tretjem stolpcu je besedilo »PŽ – površine železnic«. V četrtem stolpcu je besedilo »PO – ostale prometne površine«.
V prvem stolpcu dosedanje četrte vrstice se črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
31. člen
V 87. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
32. člen
V 88. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
33. člen
V 89. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
34. člen
V 90. členu se v preglednici v prvem stolpcu pete vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
35. člen
V 91. členu se v preglednici v prvem stolpcu pete vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
36. člen
V 92. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »del« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
37. člen
V 93. členu se v drugem odstavku v preglednici v prvem stolpcu pete vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
38. člen
V 94. členu se v drugem odstavku v preglednici v prvem stolpcu četrte vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
39. člen
V 103. členu se v drugem odstavku za besedo »pri« vstavi besedilo »gradnji novega objekta«, črta se beseda »novograd­njah«.
40. člen
V 106. členu se v prvem odstavku doda nova alineja, ki se glasi:
– »gradnja novega objekta na mestu in v gabaritih obstoječega objekta.«
41. člen
V 108. členu se vsebina preglednice spremeni tako, da se glasi:
42. člen
110. člen postane 109. člen.
43. člen
V 111. členu se v osemnajsti alineji za navedbo »08/10« vstavi vejica in besedilo »109/11 obvezna razlaga«.
V dvajseti alineji se številka »8« nadomesti z »9«.
Doda se alineja z besedilom »Odlok o OPPN Vodovodna (Uradni list RS, št. 10/2014)«.
111. člen postane 110. člen.
44. člen
V 112. členu se za besedo »predpisih« vstavi vejica in besedilo »razen če so določbe tega odloka za investitorja ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva investitor«.
45. člen
112. člen postane 111. člen.
46. člen
113. člen postane 112. člen.
47. člen
114. člen postane 113. člen
48. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3500-2/2013-192
Nova Gorica, dne 18. septembra 2014
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.

AAA Zlata odličnost