Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2993. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici, stran 7948.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. septembra 2014 sprejel
O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje »Ob železniški postaji v Novi Gorici« (v nadaljevanju: program opremljanja), štev. proj. 35/13-1, ki ga je v juniju 2014 izdelalo podjetje Biro Obala d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper.
2. člen
(1) S programom opremljanja se določi komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi ali rekonstruirati skladno s prostorskimi akti občine.
(2) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– opis ureditev, ki so predvidene z izvedbenimi prostorskimi akti;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objektov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični prikaz predloga parcelacije zemljišč na območju opremljanja.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Nova Gorica.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi parcela namenjena gradnji iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo novo in obstoječo komunalno opremo:
– vodovodno omrežje;
– meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje;
– prometne površine z javno razsvetljavo;
– daljinsko ogrevanje;
– javne odprte in zelene površine;
– površine za ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
6. člen
(1) Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka območjem OPPN Ob železniški postaji – sever (Uradni list RS, št. 57/09), vključno z območjem trgovskega objekta »OBI« na parceli 21/47, k.o. 2304 Nova Gorica, in OPPN Ob železniški postaji v Novi Gorici – jug (Uradni list RS, št. 77/09), vključno z delom območja stanovanjskih stavb LN Ob železniški postaji v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 14/06 in 21/08 – obvezna razlaga), ki je še v veljavi.
(2) Obračunska območja za novo primarno infrastrukturo so:
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja: VO-primar);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja: KA-primar);
– prometne površine z javno razsvetljavo (oznaka obračunskega območja: CE-primar).
(3) Obračunska območja za novo sekundarno infrastrukturo so:
– vodovodno omrežje: obračunski območji VO-sever in VO-jug;
– kanalizacijsko omrežje: obračunski območji KA-sever in KA-jug;
– prometne površine z javno razsvetljavo: CE-sever in CE-jug;
– površine za ravnanje z odpadki: RO-jug.
(4) Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so enaka obračunskim območjem za novo komunalno opremo, razen obračunskih območij za daljinsko ogrevanje, javne odprte in zelene površine ter ravnanje z odpadki za območje sever, ki so enaka obračunskim območjem skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14).
(5) Obračunska območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI
7. člen
(1) Skupni stroški nove primarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+---------------+------------------------+----------------------+
|  obračunsko | nova komunalna oprema |  skupni stroški  |
|  območje  |            |  za novo komunalno |
|        |            |   opremo (EUR)   |
+---------------+------------------------+----------------------+
|VO-primar   |vodovod NL DN 500 mm v |   1.145.044,68   |
|        |Prvomajski ulici    |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|KA-primar   |meteorni odvodnik v   |   5.264.258,92   |
|        |Prvomajski ulici    |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|CE-primar   |dograditev Prvomajske  |   1.501.203,54   |
|        |ulice z zelenico,    |           |
|        |kolesarsko stezo,    |           |
|        |pločnikom in tremi   |           |
|        |krožišči, vključno z  |           |
|        |javno razsvetljavo   |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|SKUPAJ:                 |   7.910.507,14   |
+----------------------------------------+----------------------+
(2) Skupni stroški nove sekundarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+---------------+------------------------+----------------------+
|  obračunsko | nova komunalna oprema |  skupni stroški za |
|  območje  |            | novo komunalno opremo|
|        |            |     (EUR)    |
+---------------+------------------------+----------------------+
|VO-sever    |zazankano vodovodno   |   297.970,90   |
|        |omrežje območja sever  |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|VO-jug     |zazankano vodovodno   |   431.462,25   |
|        |omrežje območja jug   |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|KA-sever    |fekalna in meteorna   |   499.965,40   |
|        |kanalizacija območja  |           |
|        |sever          |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|KA-jug     |fekalna in meteorna   |   616.706,50   |
|        |kanalizacija območja jug|           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|CE-sever    |severna obodna cesta od |   346.968,72   |
|        |Prvomajske ulice do   |           |
|        |železniške proge in del |           |
|        |povezovalne ceste med  |           |
|        |Prvomajsko ulico in   |           |
|        |obodno cesto na meji med|           |
|        |območji sever in jug,  |           |
|        |vključno z javno    |           |
|        |razsvetljavo in     |           |
|        |potrebnimi zemljišči  |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|CE-jug     |obodna cesta ob     |   1.094.491,55   |
|        |železnici od meje z   |           |
|        |območjem sever do    |           |
|        |Erjavčeve ulice, del  |           |
|        |povezovalne ceste med  |           |
|        |Prvomajsko ulico in   |           |
|        |obodno cesto na meji med|           |
|        |območji sever in jug ter|           |
|        |vmesna cesta znotraj  |           |
|        |območja, vključno z   |           |
|        |javno razsvetljavo in  |           |
|        |potrebnimi zemljišči  |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|RO-jug     |ekološki otoki za    |    52.211,97   |
|        |zbiranje ločenih frakcij|           |
|        |odpadkov        |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|SKUPAJ:                 |   3.339.777,29   |
+----------------------------------------+----------------------+
(3) Skupni stroški vsebujejo DDV.
8. člen
(1) Obračunski stroški nove primarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+---------------+------------------------+----------------------+
|  obračunsko | nova komunalna oprema | obračunski stroški |
|  območje  |            |  za novo komunalno |
|        |            |   opremo (EUR)   |
+---------------+------------------------+----------------------+
|VO-primar   |vodovod NL DN 500 mm v |   767.179,94   |
|        |Prvomajski ulici    |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|KA-primar   |meteorni odvodnik v   |   3.421.768,30   |
|        |Prvomajski ulici    |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|CE-primar   |dograditev Prvomajske  |   1.005.806,37   |
|        |ulice z zelenico,    |           |
|        |kolesarsko stezo,    |           |
|        |pločnikom in tremi   |           |
|        |krožišči, vključno z  |           |
|        |javno razsvetljavo   |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|SKUPAJ:                 |   5.194.754,61   |
+----------------------------------------+----------------------+
(2) Obračunski stroški nove sekundarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+---------------+------------------------+----------------------+
|  obračunsko | nova komunalna oprema | obračunski stroški |
|  območje  |            |  za novo komunalno |
|        |            |   opremo (EUR)   |
+---------------+------------------------+----------------------+
|VO-sever    |zazankano vodovodno   |   297.970,90   |
|        |omrežje območja sever  |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|VO-jug     |zazankano vodovodno   |   431.462,25   |
|        |omrežje območja jug   |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|KA-sever    |fekalna in meteorna   |   499.965,40   |
|        |kanalizacija območja  |           |
|        |sever          |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|KA-jug     |fekalna in meteorna   |   616.706,50   |
|        |kanalizacija območja jug|           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|CE-sever    |severna obodna cesta od |   346.968,72   |
|        |Prvomajske ulice do   |           |
|        |železniške proge in del |           |
|        |povezovalne ceste med  |           |
|        |Prvomajsko ulico in   |           |
|        |obodno cesto na meji med|           |
|        |območji sever in jug,  |           |
|        |vključno z javno    |           |
|        |razsvetljavo in     |           |
|        |potrebnimi zemljišči  |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|CE-jug     |obodna cesta ob     |   1.094.491,55   |
|        |železnici od meje z   |           |
|        |območjem sever do    |           |
|        |Erjavčeve ulice, del  |           |
|        |povezovalne ceste med  |           |
|        |Prvomajsko ulico in   |           |
|        |obodno cesto na meji med|           |
|        |območji sever in jug ter|           |
|        |vmesna cesta znotraj  |           |
|        |območja, vključno z   |           |
|        |javno razsvetljavo in  |           |
|        |potrebnimi zemljišči  |           |
+---------------+------------------------+----------------------+
|RO-jug     |ekološki otoki za    |    52.211,97   |
|        |zbiranje ločenih frakcij|           |
|        |odpadkov        |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|SKUPAJ:                 |   3.339.777,29   |
+----------------------------------------+----------------------+
(3) Drugi viri za financiranje komunalne opreme na območju opremljanja niso predvideni. Mestna občina Nova Gorica v proračunu zagotovi delež sredstev za financiranje izgradnje primarne komunalne opreme v višini 35 % skupnih stroškov za meteorni odvodnik v Prvomajski ulici in v višini 33 % skupnih stroškov za gradnjo primarnega vodovoda NL DN 500 mm v Prvomajski ulici ter za dograditev Prvomajske ulice.
9. člen
(1) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so določeni na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14), ob upoštevanju neto tlorisnih površin in parcel iz 10. člena ter obračunskih stroškov nove komunalne opreme iz 8. člena tega odloka.
(2) Obračunski stroški obstoječe primarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------+-------------------------------------+
| obračunsko območje |     obračunski stroški     |
|          | za obstoječo komunalno opremo (EUR) |
+--------------------+-------------------------------------+
|VO-primar      |        0,00         |
+--------------------+-------------------------------------+
|KA-primar      |        0,00         |
+--------------------+-------------------------------------+
|CE-primar      |        0,00         |
+--------------------+-------------------------------------+
|DO         |       143.648,34       |
+--------------------+-------------------------------------+
(3) Obračunski stroški obstoječe sekundarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+--------------------+-------------------------------------+
| obračunsko območje |     obračunski stroški     |
|          | za obstoječo komunalno opremo (EUR) |
+--------------------+-------------------------------------+
|VO-sever      |        0,00         |
+--------------------+-------------------------------------+
|VO-jug       |       50.574,50       |
+--------------------+-------------------------------------+
|KA-sever      |        0,00         |
+--------------------+-------------------------------------+
|KA-jug       |        0,00         |
+--------------------+-------------------------------------+
|CE-sever      |       320.044,54       |
+--------------------+-------------------------------------+
|CE-jug       |       165.601,06       |
+--------------------+-------------------------------------+
|DO         |       556.078,33       |
+--------------------+-------------------------------------+
|JZ         |       840.177,26       |
+--------------------+-------------------------------------+
|RO (območje     |       36.073,54       |
|sever)       |                   |
+--------------------+-------------------------------------+
|RO-jug       |       2.156,95        |
+--------------------+-------------------------------------+
V. POVRŠINE PARCEL IN NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV
10. člen
(1) Površine za preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in enoto mere neto tlorisnih površin objektov so maksimalne dovoljene površine iz izvedbenih prostorskih aktov.
(2) Privzete površine parcel v m2 so:
+----------+----------------------------+-----------+
| območje |     objekti      | površine |
|     |              |  parcel |
+----------+----------------------------+-----------+
| sever  |trgovina OBI        |  9.094  |
|     +----------------------------+-----------+
|     |remiza           |  4.899  |
|     +----------------------------+-----------+
|     |vodni stolp         |  574  |
|     +----------------------------+-----------+
|     |trgovina Supernova z garažo |  39.712 |
+----------+----------------------------+-----------+
|  jug  |stanovanjski obj. OPPN-jug |  26.847 |
|     +----------------------------+-----------+
|     |večstanovanjske stolpnice  |  8.819  |
|     |Majske poljane       |      |
+----------+----------------------------+-----------+
(3) Privzete površine neto tlorisnih površin objektov v m2 so:
+--------+----------------+------------+-----------+------------+
| območje|   objekt   | površina | število |  skupna  |
|    |        |      | objektov | površina |
+--------+----------------+------------+-----------+------------+
| sever |trgovski objekt |  7.721  |   1   |  7.721  |
|    |OBI       |      |      |      |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |remiza     |  3.235  |   1   |  3.235  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |vodni stolp   |  462   |   1   |   462  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |trgovski objekt |  24.075  |   1   |  24.075  |
|    |Supernova    |      |      |      |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |kino v     |  6.825  |   1   |  6.825  |
|    |trgovskem    |      |      |      |
|    |centru     |      |      |      |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |garaža pod   |  17.715  |   1   |  17.715  |
|    |trgovskim    |      |      |      |
|    |objektom    |      |      |      |
|    |Supernova    |      |      |      |
+--------+----------------+------------+-----------+------------+
|  jug |1A (P+4)    | 3.338,00 |   2   |  6.676  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |1C (K+P+2)   | 2.230,00 |   1   |  2.230  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |3B (K+P+3)   | 4.569,00 |   1   |  4.569  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |3A (K+P+3)   | 6.396,50 |   2   |  12.793  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |2 (K+P+4)    | 6.439,00 |   1   |  6.439  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |2A (K+P+4)   | 6.049,00 |   1   |  6.049  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |1B (K+P+3)   | 2.771,00 |   1   |  2.771  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |energetski   |  252,00  |   1   |   252  |
|    |objekt     |      |      |      |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |garaža OPPN jug | 21.952,00 |   1   |  21.952  |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |stanovanjski  | 1.324,00 |   2   |  2.648  |
|    |objekt 1    |      |      |      |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |stanovanjske  | 7.115,00 |   3   |  21.345  |
|    |stolpnice    |      |      |      |
|    |Majske poljane |      |      |      |
|    +----------------+------------+-----------+------------+
|    |garaža Majske  | 14.535,00 |   1   |  14.535  |
|    |poljane     |      |      |      |
+--------+----------------+------------+-----------+------------+
VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
11. člen
(1) Preračun obračunskih stroškov nove primarne komunalne opreme iz 8. člena tega odloka na enote mere iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------+----------------+--------------+
| obračunsko območje | Cpij (EUR/m2) |Ctij (EUR/m2) |
+----------------------+----------------+--------------+
|VO-primar       |   8,53   |   3,71   |
+----------------------+----------------+--------------+
|KA-primar       |   38,04   |  25,15   |
+----------------------+----------------+--------------+
|CE-primar       |   11,18   |   4,87   |
+----------------------+----------------+--------------+
(2) Preračun obračunskih stroškov nove sekundarne komunalne opreme iz 8. člena tega odloka na enote mere iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------+----------------+--------------+
| obračunsko območje | Cpij (EUR/m2) |Ctij (EUR/m2) |
+----------------------+----------------+--------------+
|VO-sever       |   5,49   |   4,04   |
+----------------------+----------------+--------------+
|VO-jug        |   12,10   |   3,25   |
+----------------------+----------------+--------------+
|KA-sever       |   9,21   |   9,87   |
+----------------------+----------------+--------------+
|KA-jug        |   17,29   |   7,22   |
+----------------------+----------------+--------------+
|CE-sever       |   6,39   |   4,71   |
+----------------------+----------------+--------------+
|CE-jug        |   30,69   |   8,24   |
+----------------------+----------------+--------------+
|RO-jug        |   1,46   |   0,61   |
+----------------------+----------------+--------------+
12. člen
(1) Preračun obračunskih stroškov obstoječe primarne komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enote mere iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------+----------------+--------------+
| obračunsko območje | Cpij (EUR/m2) |Ctij (EUR/m2) |
+----------------------+----------------+--------------+
|VO-primar       |   0,00   |   0,00   |
+----------------------+----------------+--------------+
|KA-primar       |   0,00   |   0,00   |
+----------------------+----------------+--------------+
|CE-primar       |   0,00   |   0,00   |
+----------------------+----------------+--------------+
|DO          |   1,60   |   1,06   |
+----------------------+----------------+--------------+
(2) Preračun obračunskih stroškov obstoječe sekundarne komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enote mere iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------+----------------+--------------+
| obračunsko območje | Cpij (EUR/m2) |Ctij (EUR/m2) |
+----------------------+----------------+--------------+
|VO-sever       |   0,00   |   0,00   |
+----------------------+----------------+--------------+
|VO-jug        |   1,42   |   0,38   |
+----------------------+----------------+--------------+
|KA-sever       |   0,00   |   0,00   |
+----------------------+----------------+--------------+
|KA-jug        |   0,00   |   0,00   |
+----------------------+----------------+--------------+
|CE-sever       |   7,87   |   5,80   |
+----------------------+----------------+--------------+
|CE-jug        |   4,64   |   1,25   |
+----------------------+----------------+--------------+
|DO          |   6,18   |   4,09   |
+----------------------+----------------+--------------+
|JZ          |   9,34   |   6,17   |
+----------------------+----------------+--------------+
|RO (območje sever)  |   0,66   |   0,71   |
+----------------------+----------------+--------------+
|RO-jug        |   0,06   |   0,03   |
+----------------------+----------------+--------------+
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,4:0,6.
(2) Faktorji dejavnosti za del stavbe s posameznimi klasifikacijami skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) so:
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|Šifra (CC- |Faktor |Opredelitev                |
|SI)    |    |                      |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|126    |0,7  |Stavbe splošnega družbenega pomena     |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|1272    |0,7  |Obredne stavbe               |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|12730   |0,7  |Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v  |
|      |    |druge namene                |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|11100   |0,7  |Enostanovanjske stavbe           |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|11210   |0,7  |Dvostanovanjske stavbe           |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|121    |0,7  |Gostinske stavbe              |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|12510   |0,7  |Industrijske stavbe            |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|1271    |0,7  |Nestanovanjske kmetijske stavbe      |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|      |1   |Ostale vrste stavb             |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|11220   |1,3  |Tri- in večstanovanjske stavbe       |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|122    |1,3  |Poslovne in upravne stavbe         |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|123    |1,3  |Trgovske in druge stavbe za storitvene   |
|      |    |dejavnosti                 |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|124    |1,3  |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje  |
|      |    |elektronskih komunikacij          |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|12740   |1,3  |Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje   |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|23030   |1,3  |Objekti kemične industrije         |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
|24201   |1,3  |Obrambni objekti              |
+-----------+-------+-------------------------------------------+
(3) Komunalni prispevek na območju, ki se ureja s tem programom opremljanja, se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik objekta, ki je že priključen na komunalno opremo, pa pred priključitvijo komunalnega prispevka ni poravnal.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti,
– za objekte, ki so že priključeni na komunalno opremo, pa komunalni prispevek za te objekte ni bil poravnan, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(3) Komunalni prispevek se odmeri v sorazmernem deležu za tisto komunalno opremo, na katero se stavba priključuje. Za garažno stavbo se odmeri komunalni prispevek samo za obračunska območja prometnih površin z javno razsvetljavo (CE-) in vodovoda (VO-).
(4) Predhodna vlaganja zavezanca v komunalno opremljanje, če so vlaganja skladna z izvedbenimi prostorskimi akti, ki veljajo na območju opremljanja, in s tem odlokom, ki jih zavezanec lahko dokaže z listinskimi dokazi ali potrdili o plačilu, se upoštevajo kot predhodni dobropis pri plačilu komunalnega prispevka. Predhodna vlaganja ugotovi občinski organ na podlagi predloženih listin v postopku odmerjanja komunalnega prispevka.
(5) Na prošnjo zavezanca lahko občina določi obročno odplačevanje komunalnega prispevka. Komunalni prispevek mora biti plačan do celote pred priključitvijo objektov na komunalno opremo. Obročno odplačevanje mora biti za dobo odplačevanja ustrezno finančno zavarovano in obrestovano.
(6) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 15 dni po pravnomočnosti odločbe o odmeri.
15. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
 
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
 
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)      komunalni prispevek za določeno vrsto
         komunalne opreme,
A(parcela)    površina parcele objekta,
Cpij       indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
         metra gradbene parcele z določeno komunalno
         opremo na obračunskem območju,
Dp        delež gradbene parcele pri izračunu
         komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)  faktor dejavnosti,
Cti       indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
         metra neto tlorisne površine objekta z
         določeno komunalno infrastrukturo na
         obračunskem območju,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
Dt        delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka.
(2) Skupni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme.
16. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)) iz 11. in 12. člena tega odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
17. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino parcele namenjene gradnji ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračuna komunalni prispevek pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine parcele namenjene gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta in višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine objekta, površine parcele namenjene gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine parcele namenjene gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta. Če je razlika negativna, občina ne vrne v preteklosti plačanega komunalnega prispevka.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU
18. člen
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi.
(2) Investitor lahko del komunalnega prispevka plača v naravi z izgradnjo dela ali celotne potrebne nove še ne zgrajene komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča, ki so potrebna za novo komunalno opremo, ki je določena v izvedbenih prostorskih aktih in v programu opremljanja, ter potrebna zemljišča skupaj s komunalno opremo neodplačno preda Mestni občini Nova Gorica. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka za priključevanje na že zgrajeno komunalno opremo v Mestni občini Nova Gorica, ki predstavlja pozitivno razliko med obračunskimi stroški za obstoječo in novo komunalno opremo.
(3) Pogodba o opremljanju mora vsebovati najmanj vsa določila, ki so navedena v 78. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.
X. POGODBA O PRIKLJUČITVI
19. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ima pravico ob plačilu komunalnega prispevka od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) Občina in zavezanec v pogodbi o priključitvi določita rok za priključitev zavezančevega objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
XI. TERMINSKI PLAN
20. člen
(1) Gradnja komunalne opreme lahko poteka fazno in istočasno z gradnjo objektov načrtovanih v izvedbenih prostorskih aktih. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja objekta je potrebno zgraditi vsaj tisto komunalno opremo in v obsegu, ki je potrebna za priključitev posameznega objekta na komunalno opremo.
(2) Manjkajoča komunalna oprema na območju urejanja, ki ga obravnava ta odlok se bo gradila po sledeči dinamiki:
+--------------------------------------+------------------------+
|– Dograditev Prvomajske ulice:    |  v letih 2014 in 2015;|
+--------------------------------------+------------------------+
|– Izgradnja vodovoda NL DN 500 mm:  |  v letih 2014 in 2015;|
+--------------------------------------+------------------------+
|– Meteorni odvodnik:         |      do leta 2024;|
+--------------------------------------+------------------------+
|– Prenos zgrajene sekundarne     |      v letu 2014;|
|komunalne opreme območja sever:    |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|– Gradnja vmesne povezovalne ceste:  |      do leta 2024;|
+--------------------------------------+------------------------+
|– Sekundarna komunalna oprema območja |   istočasno z objekti|
|jug:                 |      območja jug.|
+--------------------------------------+------------------------+
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsi stroški so navedeni v EUR in vključujejo DDV.
22. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Nova Gorica.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-4/2010-15
Nova Gorica, dne 18. septembra 2014
Mitja Trtnik l.r.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost