Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2987. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014, stran 7945.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 25. redni seji dne 1. 10. 2014 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
1. člen
V Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014 (Uradni list RS, št. 41/14) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------+----------------------------------+---------------+
|     A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |    v eurih|
+------------+----------------------------------+---------------+
|Skupina/  |NAMEN               |    REBALANS|
|podskupina |                 |     1-2014|
|kontov   |                 |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI        |  5.727.558,18|
|      |(70+71+72+73+74)         |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  5.204.683,95|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     70|DAVČNI PRIHODKI          |  4.281.361,83|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     700|Davki na dohodek in dobiček    |  3.769.952,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     703|Davki na premoženje        |   354.133,84|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     704|Domači davki na blago in storitve |   157.220,99|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     706|Drugi davki            |     55,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     71|NEDAVČNI PRIHODKI         |   923.322,12|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     710|Udeležba na dobičku in dohodki od |   129.202,00|
|      |premoženja            |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     711|Takse in pristojbine       |    3.950,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     712|Globe in druge denarne kazni   |   43.200,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     713|Prihodki od prodaje blaga in   |   47.089,00|
|      |storitev             |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     714|Drugi nedavčni prihodki      |   699.881,12|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     72|KAPITALSKI PRIHODKI        |   268.002,18|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     720|Prihodki od prodaje osnovnih   |      0,00|
|      |sredstev             |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     721|Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     722|Prihodki od prodaje zemljišč in  |   268.002,18|
|      |nematerialnega premoženja     |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     73|PREJETE DONACIJE         |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     730|Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     731|Prejete donacije iz tujine    |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     74|TRANSFERNI PRIHODKI        |   254.872,05|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     740|Transferni prihodki iz drugih   |   92.525,53|
|      |javnofinančnih institucij     |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     741|Prejeta sredstva iz državnega   |   162.346,52|
|      |proračuna iz sredstev proračuna  |        |
|      |Evropske unije          |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     78|PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE|      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     787|Prejeta sredstva od drugih    |      0,00|
|      |evropskih institucij       |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  7.305.765,81|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     40|TEKOČI ODHODKI          |  2.780.002,69|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     400|Plače in drugi izdatki zaposlenim |   383.387,01|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     401|Prispevki delodajalcev za socialno|   55.282,26|
|      |varnost              |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     402|Izdatki za blago in storitve   |  2.155.427,61|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     403|Plačila domačih obresti      |   69.451,52|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     409|Rezerve              |   114.454,29|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     41|TEKOČI TRANSFERI         |  2.578.043,48|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     410|Subvencije            |   169.738,56|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     411|Transferi posameznikom in     |  1.650.656,18|
|      |gospodinjstvom          |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     412|Transferi neprofitnim       |   215.017,52|
|      |organizacijam in ustanovam    |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     413|Drugi tekoči domači transferi   |   542.631,22|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     414|Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     42|INVESTICIJSKI ODHODKI       |  1.821.788,92|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev|  1.821.788,92|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     43|INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   125.930,72|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     431|Investicijski transferi pravnim in|   84.985,00|
|      |fizičnim osebam          |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     432|Investicijski transferi      |   40.945,72|
|      |proračunskim uporabnikom     |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,    | –1.578.207,63|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH |      0,00|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|      |(750+751+752)           |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     750|Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     751|Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     752|Kupnine iz naslova privatizacije |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA   |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     440|Dana posojila           |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     441|Povečanja kapitalskih deležev in |      0,00|
|      |naložb              |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     442|Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|      |privatizacije           |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |VI. PREJETA POSOJILA – DANA    |      0,00|
|      |POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |        |
|      |DELEŽEV (IV.-V.)         |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|     C.|RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     50|ZADOLŽEVANJE           |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     500|Domače zadolževanje        |      0,00|
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    |   331.138,04|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     55|ODPLAČILA DOLGA          |   331.138,04|
+------------+----------------------------------+---------------+
|     550|Odplačila domačega dolga     |   331.138,04|
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA | –1.909.345,67|
|      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |  –331.138,04|
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |  1.578.207,63|
|      |VIII.-IX.)            |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |  2.259.304,31|
|      |31. 12. 2013           |        |
+------------+----------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/004/2013
Ig, dne 1. oktobra 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost