Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2984. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, stran 7943.

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12), Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08) in Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) sta Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, na 23. seji dne 24. 9. 2014, in Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, na 17. seji dne 30. 9. 2014, sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1. člen
V Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) FIŠ izvaja tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno, knjižničarsko in založniško dejavnost oziroma druge s tem povezane dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: Odloka o ustanovitvi FIŠ) in dejavnostmi, ki jih fakulteta s soglasjem ustanovitelja določi v prilogi tega statuta.«
2. člen
Drugi odstavek 41. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Pri delu Akademskega zbora FIŠ sodelujejo tudi predstavniki študentov FIŠ. Število študentov predstavlja najmanj petino števila članov Akademskega zbora FIŠ. Na začetku vsakega študijskega leta dekan FIŠ sporoči Študentskemu svetu FIŠ, koliko predstavnikov študentov v Akademskem zboru FIŠ naj imenuje. V kolikor se med študijskim letom število članov Akademskega zbora spremeni do te mere, da se spremeni tudi število predstavnikov študentov v akademskem zboru, dekan novo število predstavnikov študentov Akademskega zbora sporoči Študentskemu svetu najkasneje štirinajst dni pred sklicem seje Akademskega zbora. Študentski svet je dolžan v roku enega tedna od prejema obvestila dekana uskladiti število predstavnikov študentov.«
3. člen
Prva alineja 44. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»– voli člane Senata FIŠ in predlaga Senatu FIŠ kandidata za dekana FIŠ, s tem da imajo pravico glasovanja na volitvah članov Senata FIŠ in pri oblikovanju predloga za dekana člani Akademskega zbora FIŠ iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev in predstavniki študentov v Akademskem zboru,«.
4. člen
Prvi odstavek 46. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Akademski zbor FIŠ je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov, vključno s predstavniki študentov v Akademskem zboru.«.
5. člen
Drugi odstavek 46. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje Akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko Akademski zbor veljavno odloča, če je prisotna vsaj tretjina članov skupaj s predstavniki študentov v Akademskem zboru. To ne velja v primerih, ko Statut FIŠ izrecno zahteva prisotnost večine vseh članov Akademskega zbora in predstavnikov študentov v Akademskem zboru.«
6. člen
V prvem odstavku 76. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se briše odstavek:
»praviloma po 1. letniku študija«.
7. člen
V četrtem odstavku 83. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se briše beseda »sta«.
8. člen
Prvi odstavek 95. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev. S tem določilom FIŠ uresničuje pravico do sobotnega leta.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Fakulteta za informacijske študije mora v roku 6 mesecev po uveljavitvi teh sprememb pripraviti Prilogo dejavnosti k Statutu in si zanjo pridobiti soglasje ustanovitelja.
Predsednik UO FIŠ
viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc l.r.
 
Dekan FIŠ
izr. prof. dr. Janez Povh l.r.

AAA Zlata odličnost