Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2979. Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom, stran 7929.

Na podlagi devetega odstavka 43. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13; v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) vrste in merila glede primernega premoženja, ki se lahko zagotovi kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) in
(b) vsebino vloge in dokumentacijo, ki mora biti priložena k zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-1 in v predpisih, izdanih na njegovi podlagi oziroma kot v določbah Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljevanju: Uredba).
2. VRSTE IN MERILA GLEDE PRIMERNEGA PREMOŽENJA
3. člen
(Vrste primernega premoženja)
Kot primerno premoženje za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala banke na podlagi 2. točke osmega odstavka 43. člena ZBan-1 štejejo dolžniški vrednostni papirji, ki so izdani s strani centralne ravni držav članic ali centralnih bank držav članic in izpolnjujejo merila iz 4. člena tega sklepa.
4. člen
(Merila glede primernega premoženja)
(1) Primerno premoženje iz 3. člena tega sklepa, ki se lahko zagotovi kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala banke na podlagi 2. točke osmega odstavka 43. člena ZBan-1, mora izpolnjevati naslednja merila:
(a) izpolnjevati kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike in
(b) banki mora omogočati dokončno (brezpogojno), prosto in trajno razpolaganje z njim od trenutka vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(2) Povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom na podlagi 2. točke osmega odstavka 43. člena ZBan-1 se lahko uporabi le za povečanje osnovnega kapitala banke z izdajo novih navadnih delnic, ki izpolnjujejo kriterije za kapitalske instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz člena 28 Uredbe in jih banka izda z namenom izpolnjevanja kapitalskih zahtev v delu, ki presega kapitalske zahteve iz člena 92(1) Uredbe.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena Banka Slovenije delno ali v celoti zavrne zahtevo banke za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, če takšno povečanje osnovnega kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev v delu, ki presega zahteve iz člena 92(1) Uredbe, ni ustrezno glede na oceno tveganj, ki jim banka je ali bo izpostavljena pri svojem poslovanju.
3. VLOGA IN DOKUMENTACIJA
5. člen
(Splošno)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom iz devetega odstavka 43. člena ZBan-1 mora banka priložiti dokumentacijo z naslednjimi podatki:
(a) opis predmeta stvarnega vložka (vrsta, loti, ISIN koda, datum izdaje in zapadlosti, obrestna mera, datum izplačila obresti, idr.);
(b) nominalna in tržna vrednost stvarnega vložka;
(c) navedba polnega naziva in naslova osebe, od katere bo pridobljen stvarni vložek, vključno z navedbo obstoječega deleža (neposredni in posredni), ki ga navedena oseba že ima v banki ter navedba deleža po pridobitvi povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom;
(d) izjavo imetnika predmeta stvarnega vložka, da bo predmet stvarnega vložka po potrditvi sklepa o povečanju osnovnega kapitala banke na skupščini banke prenesel na banko;
(e) število navadnih delnic, ki bodo izdane na podlagi stvarnega vložka ter shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti za upoštevanje navedenega kapitalskega instrumenta v izračun kapitala ter skupni znesek povečanja osnovnega kapitala banke;
(f) izračun kapitala in kapitalskih zahtev na posamični in konsolidirani podlagi po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah ter projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev za obdobje prihodnjih treh let, prav tako z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah;
(g) predvidena delničarska struktura banke po povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, zlasti navedba kvalificiranih imetnikov v banki s podatki o njihovih deležih;
(h) dokazila o izpolnjevanju predpisanih meril glede primernega premoženja za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom iz 4. člena tega sklepa;
(i) predviden časovni okvir za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom;
(j) statutarna pooblastila banke za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom (sklep skupščine, statut banke, drugo);
(k) druga dejstva in okoliščine, povezane s povečanjem osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom.
(2) Če namerava imetnik stvarnega vložka iz (c) točke prvega odstavka tega člena pridobiti delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu banke, ki je enak ali večji od kvalificiranega deleža oziroma večji od razpona kvalificiranega deleža, za katerega je bilo izdano dovoljenje, mora banka v zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom predložiti tudi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža.
(3) Če je na predmetu stvarnega vložka iz 3. člena tega sklepa ustanovljena zastavna pravica ali druga stvarna pravica v korist tretjega, mora banka v zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom predložiti tudi ustrezne listine, ki banki brezpogojno in nemudoma dovoljujejo izbris teh pravic v ustreznem registru.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(Veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. septembra 2014
mag. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost