Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2972. Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, stran 7905.

Na podlagi 8.c člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o subvencioniranju študentske prehrane
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo način izvajanja subvencionirane študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc, poročanje, opravljanje nadzora nad ponudbo in delom ponudnikov subvencionirane študentske prehrane (v nadaljnjem besedilu: ponudniki) ter delom Študentske organizacije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
II. NAČIN IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
2. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), opravi izbor ponudnikov po postopku v skladu s predpisi za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za izbiro ponudnikov se objavi za obdobje dveh let. Ponudbe se zbirajo enkrat letno v roku, ki je določen v javnem razpisu.
(3) Ponudniki, ki so izbrani, zagotavljajo študentsko prehrano do konca obdobja javnega razpisa.
(4) Ponudnik, ki je bil izbran na prvem odpiranju javnega razpisa, se na drugo odpiranje istega javnega razpisa ne sme prijaviti z višjo ceno ob enakem obsegu, vsebini in kakovosti ponudbe, kot se je prijavil na prvem odpiranju.
(5) Najvišja vrednost obroka se določi z vsakokratnim javnim razpisom. Pri tem najvišja vrednost obroka ne sme biti višja od trikratnika subvencije za obrok študentske prehrane.
3. člen
(1) Ponudnik je upravičen do zvišanja cene posameznih obrokov dvakrat letno, in sicer 1. februarja in 1. avgusta tekočega leta. Cena obroka se lahko zviša za toliko, za kolikor se zviša subvencija za obrok študentske prehrane v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca vsaj deset delovnih dni pred tem rokom. Izvajalec o tem obvesti ministrstvo.
(2) Ponudnik ni upravičen do znižanja cene, razen v izjemnih in utemeljenih primerih po predhodni pridobitvi soglasja izvajalca, pri čemer mora zagotavljati enako ponudbo, kot jo je podal na javni razpis. Ponudnik in izvajalec podpišeta aneks k pogodbi, ki ga odobri ministrstvo.
III. UNOVČEVANJE IN PLAČILO SUBVENCIJE
4. člen
(1) Izvajalec in ponudniki s pogodbo uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane.
(2) V primeru dogovornega prenehanja pogodbenega razmerja med izvajalcem in ponudnikom za določen gostinski objekt lahko izvajalec za potrebe izvajanja študentske prehrane v tem gostinskem objektu sklene aneks k pogodbi z drugim na javnem razpisu že izbranim ponudnikom. Aneks k pogodbi velja, ko ga odobri ministrstvo.
(3) Ponudnik se s podpisom aneksa iz prejšnjega odstavka zaveže v navedenem gostinskem objektu izvajati subvencionirano študentsko prehrano s ponudbo in cenami obrokov, ki jih je predhodno izvajal prejšnji ponudnik pod istimi pogoji.
5. člen
(1) Izvajalec zagotavlja subvencionirano študentsko prehrano upravičencem iz 6. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Za študente tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, se za študijske obveznosti štejeta študij in opravljanje študijske prakse.
6. člen
(1) Vsak upravičenec, ki želi opraviti vpis v evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane in unovčevati subvencije za obroke, mora to opraviti osebno. Izjema, razen pri unovčevanju subvencij, so upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti, ki lahko za to pooblastijo drugo osebo. Ta oseba mora predložiti pisno pooblastilo upravičenca in svoj osebni dokument.
(2) Ob vpisu v evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane morajo upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti oziroma osebe, ki so z njihove strani pooblaščene, poleg dokumentov, ki jih določa zakon, priložiti še dokazilo o težki oziroma težji funkcionalni prizadetosti upravičencev.
7. člen
Izvajalec s soglasjem ministrstva določi:
1. največje število dnevnih subvencij, ki jih upravičenec lahko unovči,
2. besedila izjav in obrazcev, ki so potrebni za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (poročilo o številu unovčenih subvencij, zahtevek za izplačilo subvencije, izjava o prenehanju upravičenosti, izjava o izpolnjevanju določenih pogojev, izjava o postopku preverjanja upravičenosti, izjava o dovolitvi obveščanja …),
3. najkrajši čas med unovčenjem dveh zaporednih dnevnih subvencij upravičenca in
4. čas oziroma upravičenost prenosa neunovčenih mesečnih subvencij preteklih mesecev.
8. člen
(1) Ponudnik ob koriščenju subvencije od upravičenca zahteva predložitev osebnega dokumenta s fotografijo na vpogled in evidentira unovčeno subvencijo na ustreznem registratorju.
(2) Ponudnik do petega delovnega dne v mesecu izvajalcu predloži v dveh izvodih zahtevek za plačilo unovčenih subvencij za pretekli mesec.
(3) Ponudnik, ki do petega delovnega dne v mesecu izvajalcu ne predloži zahtevka iz prejšnjega odstavka, lahko to stori le še do petega delovnega dne v naslednjem mesecu.
(4) Dnevno evidenco unovčenih subvencij ponudnik in izvajalec hranita v skladu s predpisi o hrambi knjigovodskih listin.
9. člen
Izvajalec preveri utemeljenost zahtevka za plačilo subvencij.
10. člen
Na podlagi prejetih in preverjenih zahtevkov izvajalec najpozneje do desetega delovnega dne v mesecu predloži ministrstvu specificiran obračun subvencije za pretekli mesec skupaj s priloženimi zahtevki ponudnikov za plačilo unovčenih subvencij v skladu s pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona.
11. člen
Izvajalec do zadnjega dne v mesecu predloži ministrstvu zahtevek za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane za pretekli mesec v skladu s pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona.
12. člen
(1) Ministrstvo preveri skladnost specificiranih obračunov subvencije, prejetih zahtevkov ponudnikov za plačilo unovčenih subvencij in zahtevkov za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane.
(2) Če se pri preverjanju ugotovi napaka pri prejetih obračunih subvencije in zahtevkih za kritje stroškov ali neskladje s priloženimi listinami, ministrstvo o tem nemudoma pisno obvesti izvajalca, da popravi napako.
(3) Ministrstvo nakaže obračunano subvencijo, ki jo odobri skrbnik pogodbe in sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane, katerih zahtevek potrdi skrbnik pogodbe, izvajalcu v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
13. člen
Izvajalec nakaže sredstva za subvencijo študentske prehrane, ki jih prejme od ministrstva, posameznim ponudnikom najpozneje naslednji delovni dan v skladu z njihovimi zahtevki.
IV. STROKOVNO SPREMLJANJE IN SVETOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
14. člen
(1) Ponudnik je dolžan zagotavljati uresničevanje Smernic zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: smernice) in so sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Po sklenitvi pogodbe med izvajalcem in ponudniki subvencionirane študentske prehrane se ponudniki v skladu z letnim programom dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) udeležijo strokovnega usposabljanja za izvajanje smernic.
(3) Izvajalec sproti obvešča ponudnike o spremembah oziroma dopolnitvah smernic.
15. člen
(1) S strokovnim spremljanjem in svetovanjem se pri ponudnikih ugotavlja skladnost študentske prehrane s smernicami iz prejšnjega člena in se svetuje o njihovem izvajanju.
(2) Strokovno spremljanje in svetovanje ter usposabljanje načrtuje in izvaja NIJZ v skladu z letnim programom dela.
16. člen
(1) NIJZ izvaja usposabljanja o smernicah za:
1. študente inšpektorje,
2. komisijo za prehrano študentskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisija) in
3. ponudnike.
(2) Stroške usposabljanja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka krije NIJZ, stroške usposabljanja iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa krijejo ponudniki.
(3) NIJZ je dolžan komisiji za nadzor sprotno posredovati strokovna poročila o opravljenem spremljanju in svetovanju.
(4) Če ponudnik odkloni strokovno spremljanje in svetovanje oziroma usposabljanje NIJZ oziroma kljub opravljenem strokovnem spremljanju in svetovanju ne izpolnjuje zahtev smernic iz prejšnjega člena tega pravilnika, NIJZ o tem obvesti komisijo.
(5) NIJZ je dolžan ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ministrstvu ter komisiji do 30. novembra tekočega leta posredovati letno poročilo s priporočili za izboljšanje subvencionirane študentske prehrane.
(6) Priporočilo iz prejšnjega odstavka se upošteva pri pripravi razpisne dokumentacije za javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane.
V. NORMATIVI ZA DOLOČANJE STROŠKOV IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
17. člen
(1) Ministrstvo določi normative stroškov izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, ki vključujejo:
1. stroške strokovno-organizacijskega dela,
2. stroške dela na točkah subvencionirane študentske prehrane,
3. stroške za delovanje komisije in
4. druge stroške poslovanja.
(2) Stroški strokovno-organizacijskega dela so določeni v višini treh plač redno zaposlenih delavcev s srednjo strokovno izobrazbo za polni delovni čas, uvrščenih v 16. plačni razred, skladno s predpisi in določbami kolektivne pogodbe, ki se uporablja za javne uslužbence v državni upravi.
(3) Stroški dela na točkah subvencionirane študentske prehrane so določeni v višini stroškov plačila dela na točkah subvencionirane študentske prehrane.
(4) Višina povračila stroškov za delovanje komisije in drugih stroškov poslovanja se določi v pogodbi iz 2. člena zakona.
(5) Minister, pristojen za delo, s sklepom podrobneje določi višino povračil stroškov iz prvega odstavka tega člena.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
18. člen
(1) Nadzor nad delom ponudnikov opravlja izvajalec s kontrolnimi pregledi.
(2) Izvajalec za opravljanje kontrolnih pregledov imenuje komisijo in študente inšpektorje. Komisija in študentje inšpektorji delujejo po poslovniku, ki ga sprejme izvajalec in h kateremu da ministrstvo predhodno soglasje.
19. člen
(1) Če izvajalec na podlagi zapisnika komisije iz prejšnjega člena oziroma na podlagi zapisnika študentov inšpektorjev oziroma na podlagi lastnih ugotovitev pri ponudniku ugotovi nepravilnosti oziroma kršitve, zahteva njihovo odpravo in izreče eno od sankcij določenih v zakonu.
(2) Lažje kršitve so:
1. Ponudnik izvajalcu ne posreduje jedilnikov za študentska kosila v elektronski obliki za en teden vnaprej do nedelje v tekočem tednu za naslednji teden.
2. Ponudnik ne odda obrazca smernic zdravega prehranjevanja v skladu z javnim razpisom.
3. Ponudnik ne odda obrazca samonadzornega kontrolnega sistema v skladu z javnim razpisom.
(3) Težje kršitve so:
1. Ponudnik ponuja manjše število študentskih kosil, kot se je zavezal v svoji vlogi.
2. Ponudnik ne zagotavlja pestrosti študentskih kosil, za katero se je zavezal v svoji vlogi.
3. Ponudnik ne zagotavlja dveh obveznih hodov poleg vsake glavne jedi.
4. Ponudnik ne zagotavlja tretjega dodatnega hoda poleg vsake glavne jedi, če se je za to zavezal.
5. Ponudnik kot hod ne ponuja juhe, solate ali sadja.
6. Ponudnik ne zagotavlja ponudbe, ki je predmet javnega razpisa.
7. Ponudnik zagotavlja ponudbo, ki ni predmet javnega razpisa.
8. Ponudnik zagotavlja dodatno ponudbo študentske prehrane, ki ni v skladu z javnim razpisom.
9. Ponudnik ne zagotavlja ponudbe v skladu z objavljenimi jedilniki.
10. Ponudnikov pretežni tip študentskih kosil ima manjši količnik od tipa študentskih kosil, za katerega se je ponudnik zavezal v svoji vlogi.
11. Ponudnik ima zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom v času, ko se je zavezal, da bo zagotavljal subvencionirano študentsko prehrano.
12. Ponudnik zagotavlja obroke, ki niso v vrednosti iz javnega razpisa (ponudnik upravičencu do subvencionirane študentske prehrane zaračuna manj ali več kot doplačilo k subvenciji za kosilo; ponudnik zagotavlja manjšo količino obroka kot pri plačilu enakega kosila z gotovino).
13. Ponudnik ne preverja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane.
14. Ponudnik oziroma odgovorna oseba ne sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane pri ponudniku. Kot nesodelovanje se šteje, če odgovorna oseba ne podpiše ali ne sprejme zapisnika o opravljenem kontrolnem pregledu ali dopolnilnega zapisnika o opravljenem kontrolnem pregledu.
15. Ponudnik neenako obravnava upravičence do subvencionirane študentske prehrane v gostinskem lokalu oziroma pri dostavi na dom. Kot neenako obravnavanje se šteje, če ponudnik zagotavlja manjše ali manj kakovostne obroke kot ob plačilu, ki ni plačilo v okviru subvencionirane študentske prehrane.
16. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega dostopa v notranjost lokala, dostopa do mize in toalete, prilagojene za invalide, upravičencem invalidom, če se je zavezal, da bo to zagotavljal.
17. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega dostopa v notranjost lokala in dostopa do mize upravičencem invalidom, če se je zavezal, da bo to zagotavljal.
18. Ponudnik za subvencijo ponuja tobačne izdelke ali alkoholno pijačo.
19. Ponudnik ima še vedno zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom, čeprav je rok iz obvestila o začasnem zaprtju že potekel, oziroma ima neupravičeno zaprt gostinski lokal ali ne dostavlja hrane na dom tudi potem, ko so razlogi za to prenehali ali bi morali prenehati.
(4) O ukrepih iz prejšnjega odstavka izvajalec takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od seje komisije pisno obvesti ministrstvo.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09 in 46/14 – ZSŠP-C).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2014/27
Ljubljana, dne 6. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0041
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost