Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2897. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A, stran 7781.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) je za enoto urejanja prostora DB 2 – Dolgo Brdo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Za izdelavo OPPN so podane naslednje usmeritve:
– na območju predvidenega OPPN se načrtuje stanovanjska gradnja; priporoča se izdelava variantnih rešitev,
– med obstoječim naseljem in novo pozidavo se vzpostavi zeleni pas,
– pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m,
– gradnja stanovanjskih stavb pod koridorji obstoječih daljnovodov ni dovoljena, in
– pri določitvi urbanističnih in arhitekturnih elementov v predvidenih OPPN se smiselno upoštevajo skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov določeni v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi.
Razlog za pripravo OPPN je pobuda investitorjev, da pristopijo k izdelavi OPPN, kot izvedbenega prostorskega dokumenta za del načrtovanega naselja stanovanjskih hiš.
V 53. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je določeno, da je meje predvidenih OPPN možno, za potrebe vključitve infrastrukturnih ureditev, tudi spreminjati in, da je OPPN možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto.
Enota urejanja prostora z oznako DB 2 – Dolgo Brdo zavzema relativno veliko področje, zato se OPPN pripravi le za smiselno zaokroženi jugozahodni del navedene enote urejanja prostora.
Za območje je bil izdelan dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo, ki je že bil javno razgrnjen, vendar se zaradi odstopa posameznih financerjev postopek ni nadaljeval.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Celotno območje predstavlja zaraščen travnik rahlo nagnjen proti severu. V osrednjem delu ureditvenega območja sta dve obstoječi stanovanjski hiši. Območje na severovzhodu omejuje obstoječa vaška pozidava vasi Dolgo Brdo, na severu travniške površine, na zahodu gozd, na južni strani pa obstoječa občinska cesta.
Območje je delno opremljeno s komunalnimi vodi. V območju že potekajo telekomunikacijski vod, vodovod in NN elektro priključek ter občinska cesta. Na vzhodnem delu je ob občinski cesti, izven območja OPPN, že obstoječi ekološki otok, ki bo služil tudi za novo pozidavo.
Na območju urejanja se načrtuje novo naselje večih stanovanjskih hiš. Objekti bodo smiselno umeščeni v prostor glede na teren in željo investitorjev.
Predmet obdelave so tri stanovanjske hiše na jugozahodnem delu območja.
Dve sta zasnovani z možnostjo enokapne strehe dim. 10,0 m x 16,0 m in 10,0 m x 15,0, z višinskim gabaritom P+M ter imata skupni dovoz – priključek širine 3,5 m na obstoječo lokalno cesto. Dovoz do tretjega objekta dim. 11,5 x 9,5 m, z višinskim gabaritom P+M in dvokapno streho je načrtovan preko novega direktnega priključka na obstoječo cesto. Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Ureditveno območje OPPN se v celoti nahaja v k.o. Kandrše in okvirno vključuje zemljišča parc. št. 966/5, 967/1 in 979/2 ter del zemljišča s parc. št. 1572/1. Površina območja urejanja je približno 0,5 ha.
Za ostali del enote urejanja prostora z oznako DB 2 – Dolgo Brdo, ki obsega zemljišča parc. št. 902 – del, 960/1, 960/2, 961/1 – del, 961/2 – del, 963 – del, 964 – del, 965/1 – del, 965/2, 965/3, 966/1 – del, 966/2, 966/3, 966/4, 966/6, 967/2, 967/3, 967/4, 968 – del, 979/1 – del in 979/3, vse k.o. Kandrše, je bila v okviru izdelave OPPNja že izdelana idejna zasnova pozidave. Površina območja je v naravi delno zaraščen travnik površine približno 3,6 ha. Na območju med novo predvideno pozidavo in obstoječo pozidavo vasi Dolgo Brdo je predviden zeleni pas.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analiza naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve za tangirani del območja, ki je predmet OPPN, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in so ga izbrali investitorji.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ustrezni podzakonski akti ter v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in pdf.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz:
– sklep o začetku priprave OPPN;
– objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu;
– priprava osnutka OPPN – 30 dni;
– poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje – 30 dni;
– analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni;
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– objava po svetovnem spletu in na krajevno običajen način;
– javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni;
– priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni;
– prva obravnava na OS;
– pisno posredovanje stališč do pripomb;
– priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni;
– priprava usklajenega predloga OPPN;
– druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
– objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
– Telekom Slovenije, Lava 1, Celje,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana),
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Einspillerjeva 6, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec OPPN, ki so ga izbrali investitorji, je podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, Ljub­ljanska 76, 1230 Domžale.
Pripravljavec OPPN, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijejo lastniki zemljišč oziroma investitorji Ana Marija in Gregor Vozel, Mlinše 23A, Izlake ter Franc Rotar, Drtija 26, Moravče, ki so podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76, 1230 Domžale pooblastili za zastopanje pri izdelavi tega prostorskega načrta.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2014-2
Zagorje ob Savi, dne 9. septembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti