Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2896. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje KI 11, stran 7780.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl.US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje KI 11
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) je za enoto urejanja prostora KI 11 – ŠOLA predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Za izdelavo OPPN so podane naslednje usmeritve:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih za posamezne UN.
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije, toplotne črpalke z uporaba podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd.).
– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.
– Gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb pod koridorji obstoječih daljnovodov ni možna.
Enota urejanja z oznako KI 11 – ŠOLA zavzema področje nad podružnično šolo v Kisovcu na južni strani šole in tangira parc. št. 266/3, 267/2, 267/1 – del, 279/1, 279/2, 280/3, 279/3, 280/2, 751/1 – del, vse k.o. 1884 – Loke pri Zagorju. Velikost območja je 1,1 ha. Namenska raba območja, kjer je predviden OPPN, je območje centralnih dejavnosti z oznako C ter del območja na delu parcele 267/2, iste k.o. z opredeljeno namensko rabo območja stanovanj z oznako S.
Na pobudo investitorke, ki želi izgraditi stanovanjsko hišo, se bo za območje z opredeljeno namensko rabo območja stanovanj izdelal Občinski podrobni prostorski načrt za del KI 11 v izmeri 1.610 m2, od tega je 120 m2 izven območja OPPN KI 11 – ŠOLA – dovozna cesta na delu parcele št. 265/1, iste k.o..
V 53. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je določeno, da je meje predvidenih OPPN možno, za potrebe vključitve infrastrukturnih ureditev, tudi spreminjati in, da je OPPN možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Teren predviden za gradnjo je travnik, ki se iz severozahoda dviguje proti jugovzhodu in se na vrhu poravna. Na zahodni in jugozahodni strani območje meji na že obstoječo stanovanjsko pozidavo. Na severni strani je pozidan kompleks osnovne šole Kisovec s telovadnico in zunanjimi igrišči, na južni in vzhodni strani območja pa so travniške površine.
OPPN se bo izdelal zaradi želje po izgradnji ene stanovanjske hiše, ki bo locirana na hribčku nad otroškim igriščem osnovne šole. Objekt bo postavljen vzporedno s plastnicami, smiselno glede na teren in željo investitorke.
Uvoz do objekta bo na zahodni strani s priključkom na obstoječo javno pot JP 982575.
Na območju, kjer bo izdelan OPPN, poteka nadzemni NN elektrovod 20kV in na zahodni strani območja še telekomunikacijski vod ter meteorna kanalizacija. Parcela se bo komunalno opremila z gospodarsko infrastrukturo.
Ureditveno območje izdelave OPPN se nahaja v k.o. 1884 – Loke pri Zagorju in vključuje zemljišče dele parcel št. 267/2 in 265/1. Površina območja urejanja je v približni izmeri 1.610 m2.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analiza naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve za tangirani del območja, ki je predmet OPPN, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova stanovanjskega objekta;
– idejna zasnova prometne ureditve;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbrala investitorka.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ustrezni podzakonski akti ter v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in pdf.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz:
– sklep o začetku priprave OPPN;
– objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu;
– priprava osnutka OPPN – 30 dni;
– poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje – 30 dni;
– analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni;
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– objava po svetovnem spletu in na krajevno običajen način;
– javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni;
– priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni;
– prva obravnava na OS;
– pisno posredovanje stališč do pripomb;
– priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni;
– priprava usklajenega predloga OPPN;
– druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
– objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Lava 1, Celje,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi,
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga je izbrala investitorka, je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
Pripravljavec OPPN, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krije investitorka Lejla Ležič, Ribnik 9a, Kisovec, ki je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi pooblastila za zastopanje pri izdelavi tega prostorskega načrta.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2014-2
Zagorje ob Savi, dne 9. septembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti