Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2895. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013, stran 7779.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka je občinski svet na 34. redni seji dne 4. septembra 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013.
Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2013 znašajo:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |Bilanca prihodkov in odhodkov       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      | 24.518.660|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)          | 17.302.966|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |Davčni prihodki              | 15.423.461|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |Nedavčni prihodki             |  1.879.505|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |Kapitalski prihodki            |   321.638|
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |Prejete donacije              |   14.205|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |Transferni prihodki            |  6.879.851|
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)        | 25.141.194|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |Tekoči odhodki               |  5.266.261|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |Tekoči transferi              |  7.093.143|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |Investicijski odhodki           | 11.990.203|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |Investicijski transferi          |   791.588|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |Proračunski presežek (I.–II.)       |  –622.534|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |Račun finančnih terjatev in naložb     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |      0|
|   |kap. deležev                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev|   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev|   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila (IV.–V.)    |   –20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |Račun financiranja             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |Zadolževanje                |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |Zadolževanje                |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |Odplačila dolga              |   937.480|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |Odplačila dolga              |   937.480|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih    |  –580.014|
|   |(III.+VI.+VII.-VIII.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       |   62.520|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)       |   622.534|
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu Občine Škofja Loka za leto 2013 in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 2013 izkazuje naslednje stanje:
   – začetno stanje 1. 1. 2013    145.137 €
  – razporeditev v sklad      268.742 €
  – poraba sredstev         268.757 €
  – stanje 31. 12. 2013      145.122 €.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2013
Škofja Loka, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti