Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2894. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK, stran 7775.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter prvega odstavka 8. člena in prvega odstavka 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 31. redni seji dne 9. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa način in pogoje izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na delu območja Občine Šentrupert, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, na katerih se izvaja javna služba,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– način financiranja javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalca,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka ter
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je določen v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), pri čemer je:
– »javna služba« je gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert, kot je opredeljen v tem odloku;
– »javno podjetje« je Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., matična številka: 6250718000;
– »pristojni občinski organ« je občinska uprava.
3. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja zakon, ki ureja varstvo okolja, in drugi veljavni predpisi na območju Republike Slovenije.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Javna služba se zagotavlja v javnem podjetju, ki je izvajalec javne službe.
5. člen
(območje izvajanja)
Javna služba se zagotavlja na delu območja Občine Šentrupert, ki je v Občinskem prostorskem načrtu označen z oznakami SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (v nadaljevanju: območje izvajanja). Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert se prostorsko zagotavlja na čistilni napravi Dob za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki so nanj priključena.
6. člen
(nepredvidljive okoliščine)
(1) Javno podjetje mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Kot višja sila ne šteje stavka pri javnem podjetju zaposlenih delavcev.
(2) Javno podjetje mora v primeru stavke delavcev redno in nemoteno izvajati naloge javne službe po tem odloku.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, NA KATERIH SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
7. člen
(vrsta in obseg objektov in naprav)
(1) Javna služba se izvaja v okviru Čistilne naprave Dob in preko javnega kanalizacijskega omrežja, ki je speljano do čistilne naprave.
(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se prenesejo v upravljanju javnemu podjetju.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
(Obseg javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega:
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod v okviru čistilne naprave Dob, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki so nanj priključena,
– upravljanje s čistilno napravo Dob,
– vzdrževanje in čiščenje čistilne naprave Dob,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav na čistilni napravi Dob,
– zagotavljanje praznjenja nepretočnih greznic, na območjih, urejenih s tem odlokom, kjer ni obvezna priključitev na javno kanalizacijo,
– odstranjevanje blata iz čistilne naprave Dob,
– obračun storitev javne službe uporabnikom storitev,
– druge storitve, potrebne za zagotavljanje čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v okviru čistilne naprave Dob, v skladu s predpisi.
9. člen
(Javna pooblastila)
(1) Izvajalec kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca, ali če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov.
(2) Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.
(4) Stroške za izdajo dokumentov in sodelovanje v postopkih, določenih v tem členu, izvajalec zaračuna po merilih in tarifi storitve javne službe.
10. člen
(Program oskbe)
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo na območju Občine Šentrupert v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program oskrbe), ki ga izdela skladno s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Program oskrbe pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občinski upravi v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
11. člen
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju opremljenim z javno kanalizacijo, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja, opremljenega z javno kanalizacijo, če tako določajo predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
12. člen
(izvajanje javne službe na območju, opremljenem z javno kanalizacijo)
(1) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, je dolžan izvajalec javne službe zagotavljati:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati male čistilne naprave in nepretočne greznice v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
13. člen
(obveznost priključitve)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m negativne višine.
(3) Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni po dokončnosti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
14. člen
(izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju izvajanja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh območij zagotavljati:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
15. člen
(interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne in obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave)
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in upravljanju.
16. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)
(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.
(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.
(3) Obveznosti iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev na podlagi tega odloka.
(4) Za obdelano blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, razen če se obdelano blato uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
17. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)
(1) Izvajalec mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu s prejšnjim členom.
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.
18. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave.
19. člen
(vodenje evidenc in poročila)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti poročilo o izvajanju javne službe v rokih in po vsebini, določenimi s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja gospodarske javne službe so:
– plačilo storitev odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda;
– plačilo storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda;
– plačilo storitev, vezanih na izvajanje službe na območjih brez javne kanalizacije;
– sredstva občinskega proračuna;
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
– sredstva okoljskih dajatev;
– subvencije;
– drugi viri.
21. člen
(obračun)
(1) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno.
(4) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za vse uporabnike enoten in načina plačila nastalih stroškov takšne delitve.
(5) V primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni dogovor predložijo izvajalcu javne službe.
22. člen
(način plačila)
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami;
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
– čiščenje padavinske vode s streh.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
(3) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko števca porabe pitne vode.
23. člen
(sestava cene)
Cena storitve javne službe iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja; iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja javne službe.
Cena storitve javne službe iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja; iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja javne službe.
24. člen
(Omrežnina)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju izvajanja, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in zajemajo:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev);
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja prevzetega blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.
(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom vodomera skladno z naslednjo preglednico:
+---------------------------+------------------+
|PREMER VODOMERA      | FAKTOR OMREŽNINE |
+---------------------------+------------------+
|DN < / = 20        |     1    |
+---------------------------+------------------+
|20 < DN < 40        |     3    |
+---------------------------+------------------+
|40 < / = DN < 50      |    10    |
+---------------------------+------------------+
|50 < / = DN < 65      |    15    |
+---------------------------+------------------+
|65 < / = DN < 80      |    30    |
+---------------------------+------------------+
|80 < / = DN < 100     |    50    |
+---------------------------+------------------+
|100 < / = DN < 150     |    100    |
+---------------------------+------------------+
|150 < / = DN        |    200    |
+---------------------------+------------------+
1. V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine, z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera tega vodomera.
2. Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega odstavka tega člena.
3. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.
4. Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in javnih površin se obračuna glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe oziroma javnih površin, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
5. Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve med storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih storitev v m3.
25. člen
(stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe)
Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo stroške, kot so opredeljeni v predpisu, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
26. člen
(okoljska dajatev)
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
27. člen
(obračun stroškov)
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.
(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaračunava za utrjene površine, večje od 400 m2, in strehe, večje od 200 m2 tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru odvajanja v javno kanalizacijo.
(3) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.
28. člen
(cenik storitev)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili uredbe, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži Občinskemu svetu Občine Šentrupert v potrditev.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
29. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe opravlja pristojni občinski organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(začetek izvajanja javne službe)
(1) Javno podjetje začne z izvajanjem javne službe v skladu s tem odlokom po prevzemu objektov in naprav iz 7. člena tega odloka.
(2) Prevzem iz prejšnjega odstavka se opravi najkasneje po pridobitvi vseh potrebnih upravnih dovoljenj, razen tistih, katerih izdaja je odvisna od uspešno opravljenega poskusnega obratovanja, če je takšno poskusno obratovanje potrebno.
31. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0041/2014-2
Šentrupert, dne 9. septembra 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti