Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2891. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji ali uničenja vozil, stran 7772.

Na podlagi 6., 12., 15. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo), 16. in 107. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in šestega odstavka 19. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 53/14) je župan Občine Naklo dne 3. 9. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji ali uničenja vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek odstranitve, hrambe, prevzema, plačila odstranitve, hrambe in plačila globe ali prodaje ali razgradnje oziroma uničenja nepravilno parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega, izločenega ali zapuščenega vozila.
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku:
– nadzorni organ pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa je občinski redar;
– zelene površine so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih, drevoredi ter varovane zelene površine, obrežja vodotokov in podobno.
II. ODSTRANITEV VOZILA
3. člen
Nadzorni organ lahko za nepravilno parkirano vozilo izda odredbo za odstranitev tega vozila vozilom za odvoz vozil, če ugotovi, da to vozilo ovira ali ogroža druge udeležence v cestnem prometu in je odstranitev opredeljena v Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah ali v Odloku o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo.
Nadzorni organ na zapuščeno vozilo namesti odredbo o odstranitvi in s tem se šteje, da je lastnik vozila obveščen o nameravani odstranitvi vozila. V odredbi mora biti navedeno, da ga je lastnik dolžan odstraniti s površine dane v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste ali zeleni površini, v roku do 3 dni od namestitve odredbe o odstranitvi, v nasprotnem primeru tako vozilo odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrževanja cest oziroma njegov pogodbenik (v nadaljevanju: izvajalec).
4. člen
V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na javni prometni površini ali drugih delih ceste ali na zemljišču ob njej, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku navedenem na odredbi. Pokvarjeno, izločeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo mora oseba takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa.
5. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v času opredeljenem v odredbi, ga na njegove stroške odstrani izvajalec.
Izvajalec odstranitve vozil se je dolžan takoj odzvati pozivu nadzornega organa. Nadzorni organ prične s pisanjem odredbe potem, ko se pajek pripelje 10 m od vozila. Izvajalec mora kar se da hitro, ob upoštevanju prometnih razmer, priti na kraj prekrška in izvršiti odstranitev vozila na varovan prostor (deponijo) za hrambo vozil.
6. člen
Odstranitev in hrambo vozil izvaja izvajalec. Izvajalec mora dejavnost odstranitve, varovanja in hrambe vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila ali tatvine zaradi izvajanja tega pravilnika, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
7. člen
Izvajalec opravi odstranitev na podlagi odredbe nadzornega organa o odstranitvi vozila.
Odredba o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke:
– datum odstranitve vozila,
– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
– znamko oziroma tip ter barvo vozila (če so podatki znani),
– lokacijo vozila,
– kratka določba ali opis kršitve,
– podpis nadzornega organa.
Dve kopiji odredb o odstranitvi vozila se vroči izvajalcu odstranitve, od katerih je ena za izvajalca odstranitve, druga pa za lastnika vozila.
Pred začetkom nalaganja vozila je le-tega potrebno fotografirati.
O odstranitvi nepravilno registriranega parkiranega vozila nadzorni organ isti dan obvesti pristojno policijsko postajo. Sporočiti mora naslednje podatke:
– registrsko številko vozila,
– znamko oziroma tip vozila ter barvo vozila,
– kraj oziroma lokacijo odstranitve vozila.
III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL
8. člen
Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja, plačila globe in prodaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.
Izvajalec zagotavlja celodnevno (24 urno) izdajo registriranih vozil, ostalih vozil pa v delavnikih od 7. do 19. ure ter hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami.
Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom izvajalca in kratkimi navodili postopkom izdajanja vozil.
9. člen
Izvajalec o hrambi vozil vodi evidenčno knjigo. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– znamko vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– fotografijo vozila,
– registrsko oznako – če jo ima,
– stanje vozila,
– lokacijo odstranitve,
– dan in čas odstranitve,
– stroške povezane z odstranitvijo vozila ter podatke o morebitni prodaji vozila,
– morebitno plačilo globe s številko prekrška,
– dohodek od prodaje vozila
– ter številko spodnjega ustroja motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: šasija), če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezaklenjeno in vozilo številko ima.
10. člen
Vozilo se mora hraniti na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ tri mesece od odstranitve vozila.
11. člen
Izvajalec ima pridržno pravico na vozilih, ki so bila odstranjena, dokler niso plačani vsi stroški storitev na podlagi določil tega pravilnika.
Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po plačilu stroškov storitve le-temu izročiti vozilo.
Pri prevzemu vozila izvajalec vpiše v evidenčno knjigo:
– datum in uro prevzema ter
– ime in priimek prevzemnika z rojstnimi podatki ali EMŠO oziroma naslovom,
– morebitno plačilo globe s številko prekrška.
12. člen
Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila plača stroške odstranitve in hrambe ter podpiše prevzemni zapisnik. Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:
– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila v hrambi,
– datum izdaje vozila prevzemniku,
– strošek odstranitve in hrambe vozila,
– podpis prevzemnika.
O vrnitvi vozila prevzemniku, izvajalec naslednji delovni dan obvesti nadzorni organ.
Kolikor izvajalec vrača zapuščeno vozilo mora ob vračanju takega vozila sodelovati nadzorni organ, da od prevzemnika vozila pridobi osebne podatke.
Izvajalec je dolžan takoj ko je mogoče nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku registriranega vozila, če ta to zahteva.
Cenik stroškov storitve odstranitve in hrambe vozil mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu.
Izvajalec plačano globo nakaže na račun nadzornega organa v roku treh delovnih dni od plačila in ga obvestil o plačilu in na katero vozilo se plačilo nanaša.
13. člen
Izvajalec mora v 30 dneh od prevzema vozila obvestiti nadzorni organ, da pripeljano vozilo v hrambo še ni prevzeto s strani voznika oziroma lastnika ali druge pooblaščene osebe. Na podlagi obvestila izvajalca nadzorni organ objavi, za 15 dni, na oglasni deski nadzornega organa in spletni strani javno naznanilo o hrambi takega vozila.
Javno naznanilo mora vsebovati:
– opis vozila;
– kraj od koder je bilo vozilo odpeljano v hrambo;
– datum odstranitve vozila;
– številka prekrška;
– navedbo kdaj začne teči 30 dnevni rok, ko je bilo vozilo prevzeto v hrambo izvajalca in navedbo da se lastnik vozila odpoveduje lastništvu vozila, lastninsko pravico nad vozilom pa pridobi Občina Naklo, če lastnik vozila ne prevzame in odpelje po danem roku;
– navedbo, da mora lastnik pred prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške.
14. člen
Če se po preteku 3 mesecev od odstranitve vozila lastnik vozila:
– ne javi;
– če lastnik vozila predloži nadzornemu organu notarsko overjeno izjavo, da se vozilu odpoveduje ali če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti;
– če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti,
– se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil.
Lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Naklo.
Izvajalec nadzornim organom odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik v katerem se navede morebitna identifikacijska številka vozila (VIN) in druge posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
15. člen
Občina Naklo lahko z izvajalcem organizira javno dražbo vozil ali vozilo neposredno proda, ki so prešla v njeno last ali ga da v razgradnjo. Izvajalec mora pred prodajo ali razgradnjo registriranega vozila pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Iz izkupička od prodanih vozil znanih lastnikov izvajalec pokrije svoje stroške. Preostanek od tega izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan ali je vozilo opustil, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov izvajalca nakaže na račun občine kot prihodek proračuna.
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo lahko da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri za tako dejavnost registriranem podjetju na podlagi »zapisnika o prevzemu opuščenega vozila«, ki ga podpiše nadzorni organ oziroma po določbah predpisov, ki urejajo ravnaje z zapuščenimi predmeti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti.
Stroški storitve odstranitve, hrambe in razgradnje ali uničenja vozil, ki so last Občine Naklo, se izvajalcu pokrivajo na osnovi prejetega računa iz proračuna Občine Naklo.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Cena za opravljene stroške storitve odstranitve in hrambe vozila zajema:
– stroške prihoda do vozila,
– stroške nalaganja vozila,
– stroške prevoza vozila,
– stroške razlaganja vozila,
– stroške zavarovanja vozila,
– stroške hrambe vozila,
– stroške izdaje vozila.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2014-3
Naklo, dne 3. septembra 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti