Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2889. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PO11 Spodnja vas – Sever, stran 7770.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo (Uradni list RS, št. 79/11, 85/11) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 24. redni seji dne 27. 8. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PO11 Spodnja vas – Sever
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN PO11 Spodnja vas – sever (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Naklo.
3. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(1) V programu opremljanja je obravnavana naslednja komunalna oprema:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– cestno omrežje,
– ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
5. člen
(1) Za območje opremljanja s predvideno komunalno opremo je določeno eno obračunsko območje znotraj ureditvenega območja podrobno prostorsko izvedbenega akta, ki obsega parcele namenjene gradnji v tem območju.
(2) Obračunsko območje za komunalno opremo je razvidno iz grafičnega izrisa v programu opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
6. člen
Občina Naklo za gradnjo nove komunalne opreme na obračunskem območju iz 5. člena tega odloka ne predvideva drugih virov financiranja zato so skupni stroški gradnje nove komunalne opreme enaki obračunskim stroškom za novo komunalno opremo:
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|Komunalna oprema | Skupni stroški| Drugi viri | Obračunski |
|         |  za novo  |financiranja | stroški za |
|         |  komunalno  |       |   novo   |
|         |   opremo  |       |  komunalno |
|         |        |       |  opremo  |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|         |(EUR)     |(EUR)    |(EUR)     |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|Vodovodno omrežje |18.672,13   |0,00     |18.672,13   |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|Kanalizacijsko  |15.261,61   |0,00     |15.261,61   |
|omrežje      |        |       |       |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|Cestno omrežje  |64.585,55   |0,00     |64.585,55   |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|Ravnanje z odpadki|1.895,48    |0,00     |1.895,48   |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|Skupaj      |100.414,76   |0,00     |100.414,76  |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
7. člen
(1) Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka, sta kvadratni meter zemljišča parcele namenjene gradnji objekta in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
(2) Obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne opreme preračunani na enoto mere znašajo:
+-----------------------+-------------------------------+
|Komunalna oprema    |Obračunski stroški za novo   |
|            |komunalno opremo        |
+-----------------------+----------------+--------------+
|            |Cpi (EUR/m2)  |Cti (EUR/m2) |
+-----------------------+----------------+--------------+
|Vodovod        |5,45      |15,01     |
+-----------------------+----------------+--------------+
|Kanalizacija      |4,46      |12,27     |
+-----------------------+----------------+--------------+
|Ceste         |18,86      |51,92     |
+-----------------------+----------------+--------------+
|Odpadki        |0,55      |1,52     |
+-----------------------+----------------+--------------+
|Skupaj         |29,19      |80,38     |
+-----------------------+----------------+--------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele (Dpi) in merila neto tlorisne površine (Dti) znaša 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) na obračunskem območju za eno in dvostanovanjske stavbe znaša 0,7.
(3) Olajšave oziroma oprostitve se določi skladno z določbami veljavnega odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za predvidene objekte odmeri na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti pred izdajo gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
10. člen
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi       komunalni prispevek za posamezno vrsto
        komunalne opreme,
A(parcela)   površina parcele,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
Cpi       obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme,
Cti       obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dpi       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
Dti       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)  faktor dejavnosti,
i        posamezna vrsta komunalne opreme.
(2) Seštevek zneskov izračunan na način določen v prejšnjem odstavku tega člena, je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
11. člen
Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po veljavnem odloku, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Naklo, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– primarno komunalno opremo – vodovodno omrežje (VOD),
– primarno komunalno opremo – objekti grajenega javnega dobra (GJD),
– komunalno opremo – ravnanje z odpadki (ODP).
12. člen
(1) Investitor in občina se s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče na katerem namerava graditi.
(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil novo komunalno opremo.
13. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpi) in kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Naklo.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2011-38
Naklo, dne 27. avgusta 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti