Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2888. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 7768.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 8. in 9. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 33. redni seji dne 10. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in podobno.
3. člen
Prodaja zunaj prodajaln se opravlja na javnih površinah na območju Občine, ki s prometno in okoljevarstvenega vidika ne motijo bivalnih pogojev v okolju.
4. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:
– na prostorih namenjenih prodaji na območju Občine,
– občasno ob drugih priložnostih: na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne površine, ki niso posebej predvidene za namene prodaje ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v prejšnjem odstavku tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.
II. SOGLASJE OBČINE
5. člen
Prodajalec, ki želi izvajati prodajo v skladu s prvim odstavkom predhodnega člena ali na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine, mora zaprositi in pridobiti soglasje Občine Miren - Kostanjevica.
V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce na prireditvi.
6. člen
Vlogo za pridobitev soglasja mora prodajalec, ki želi prodajati v skladu z 2. členom tega Odloka, vložiti najmanj 8 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vloga se odda v skladu s predpisanim obrazcem (priloga 2). Obrazec je sestavni del tega Odloka.
V vlogi mora biti navedeno:
– podatki o vlagatelju,
– vrsta blaga namenjenega prodaji,
– lokacija oziroma več lokacij v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica, kjer se bo prodaja vršila,
– število lokacij, ki se bodo uporabljale istočasno,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje),
– dovoljenje za prodajo blaga izven prodajaln vlagatelja, ki ga izda pristojni upravni organ (kadar se ta zahteva).
7. člen
Soglasje iz 5. člena tega Odloka izda pristojni organ občinske uprave. Soglasje se lahko izda za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.
Občina lahko odreče izdajo soglasja zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, oziroma zaradi drugih utemeljenih razlogov.
III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH
8. člen
Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni, prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru (npr. sejemski red).
9. člen
Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
10. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke, neprodano blago in morebitno drugo opremo namenjeno prodaji blaga.
PROSTORI NAMENJENI PRODAJI ALI DRUGIM OBČASNIM PRILOŽNOSTIM NA OBMOČJU OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA
11. člen
V posameznih naseljih v Občini je določeno več površin iz prvega odstavka 4. člena tega odloka. Prodajne površine so navedene v Prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka. Prodajne površine so kategorizirane.
Seznam prodajnih površin se lahko spremeni s sklepom občinskega sveta.
12. člen
Zaradi javnega interesa se prodaja zunaj prodajaln lahko prilagodi potrebam občine ali občanov oziroma se prodaja zunaj prodajaln v času posebnih dogodkov začasno ustavi.
PRISTOJBINE
13. člen
Za uporabo prodajnega prostora, prostora na prireditvah, shodih in podobno ter drugih javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.
Občina zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln, glede na kvaliteto mesta za namene prodaje. Vrednost pristojbin in lokacije prodajnih prostorov, razvrščenih v kategorijo A in kategorijo B so razvidne iz priloge št. 1, ki je sestavni del odloka.
Kolikor je uporaba prodajnega prostora vezana na več različnih lokacij, vendar se te ne uporabljajo istočasno oziroma hkrati, se pristojbina obračuna za eno lokacijo. Kolikor je za uporabo prodajnega prostora določeno več lokacij, razvrščenih v različne kategorije, istočasno pa se uporablja le ena lokacija, se pristojbina obračuna v skladu z višjo kategorijo in za eno lokacijo.
Kolikor je uporaba prodajnega prostora vezana na več različnih lokacij in se več lokacij uporablja istočasno oziroma hkrati, se pristojbina obračuna v skladu s številom lokacij, ki se uporabljajo istočasno. Kolikor je za uporabo prodajnega prostora določeno več lokacij, razvrščene pa so v različne kategorije, se pristojbina obračuna za število lokacij (ki se uporabljajo istočasno) tako, da se najprej obračunajo pristojbine za višjo kategorijo.
Vrednost pristojbine se lahko spreminja s sklepom občinskega sveta.
14. člen
Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.
15. člen
Ne glede na prvi in drugi odstavek 13. člena se lahko prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na prireditvi oziroma za namene in dejavnosti, ki so v interesu Občine (npr. občinske prireditve, občinski praznik), društva in humanitarne organizacije, oprosti plačila pristojbine. Prodajalec oziroma prodajalci lahko zaprosijo za oprostitev plačila pristojbine ob oddaji vloge v skladu s 6. členom tega odloka. Oprostitev plačila pristojbine lahko s sklepom odredi tudi župan.
Prodaja hrane pridelane v občini in prodaja izdelkov obrti izdelanih v občini je v interesu Občine Miren - Kostanjevica.
NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba.
KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 100 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, brez soglasja Občine;
– opravlja prodajo blaga izven prodajaln v nasprotju z izdanim soglasjem;
– če po končani prodaji ne očisti prodajnega mesta.
Z globo 50 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– posameznik, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Šteje se, da so soglasja izdana pred uveljavitvijo tega odloka veljavna do preteka roka oziroma obdobja za katerega so bili izdani, vendar najkasneje do konca leta 2014.
KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2014-3
Miren, dne 10. septembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti