Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2887. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica, stran 7768.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 27/08 Odločba US: Up-2925/07-15, U-I-21/2007-18, 76/08, 100/08 Odločba US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odločba US: U-I-267/2009-19, 51/10, 84/10 Odločba US: U-I-176/2008-10, 40/12 – ZUJF), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je občinski svet na 33. seji dne 10. 9. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Statutu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) se prvi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno pravna komisija,
– odbor za gospodarstvo in proračun,
– odbor za okolje, prostor in kmetijstvo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila.«
2. člen
V prvem odstavku 27. člena se za besedo »predsednike« dodata besedi » in namestnike«.
3. člen
V 29. členu se za besedo »predsednika« dodata besedi »oziroma namestnika«.
4. člen
Za drugim odstavkom 82. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Na prvi redni seji po prejemu zapisnika zbora občanov svet obravnava sklepe zbora občanov in sprejme stališče glede upoštevanja odločitev zbora občanov.«
5. člen
V 122. člen se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Občinski svet na začetku mandata na podlagi izdelane ocene stanja sprejme novo ali potrdi obstoječo dolgoročno razvojno strategijo občine.
Dolgoročna razvojna strategija občine je temeljni programski dokument dolgoročnega načrtovanja za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, ki na podlagi ocene stanja, podaja razvojno vizijo občine, iz nje izhajajoče strateške raz­vojne cilje ter programe, podprograme in potrebne projekte za njihovo uresničevanje, katerega cilj je zagotavljati trajnostni razvoj občine.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Statut Krajevne skupnosti Miren z dne 2. 6. 2011,
– Statut Krajevne skupnosti Bilje z dne 15. 7. 2003,
– Statut Krajevne skupnosti Orehovlje z dne 22. 11. 2010,
– Statut Krajevne skupnosti Temnica z dne 3. 10. 1992.
7. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2014.
Št. 007-11/2014-2
Miren, dne 10. septembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti