Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2881. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2014, stran 7750.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo), /ZJF-UPB4/ (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 25. redni seji dne 28. avgusta 2014 sprejel
O D L O K
o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2014 (Uradni list RS, št. 9/14), se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   V eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  3.339.533|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.424.286|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.140.583|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.044.503|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   60.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   35.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   283.703|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   23.204|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   11.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.875|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   247.124|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   494.578|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   34.078|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   460.500|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   264.130|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   264.130|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |  1.154.539|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |  1.154.539|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  3.304.705|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   699.789|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in izdatki zaposlenim      |   157.965|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   59.060|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   433.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    9.903|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   39.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   551.398|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   373.000|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   118.728|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   59.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.047.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.047.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    6.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Invest. transferi fiz. in prav.    |    6.000|
|   |osebam, ki niso pror. upor.        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   34.828|
|   |PRIMANJKLAJ)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   |   43.731|
|   |7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ |      |
|   |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI |      |
|   |BREZ PLAČIL OBRESTI)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –  |   173.100|
|   |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI   |      |
|   |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    1.753|
|   |KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.753|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    1.753|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |      0|
|   |(440+441+442)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      0|
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    1.753|
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   144.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   144.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   144.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –8.143|
|   |(III.+VI.+X.)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –44.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |   –34.828|
|   |III.)                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |    8.143|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem uradnem glasilu Občine Kuzma Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0006/2014-5
Kuzma, dne 28. avgusta 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti