Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 III, stran 7735.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 III
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 26/13), Odloku o spremembah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 82/13) in v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 16/14 in 48/14) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov/OPIS         | Leto 2014 III|
|                        |    (v EUR)|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   4.126.861|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   3.050.739|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   2.475.114|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   2.193.339|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    172.425|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    109.250|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki              |      100|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    575.625|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    455.375|
|   |od premoženja               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     1.900|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni             |    22.700|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    23.500|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    72.150|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    85.600|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     5.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    80.600|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     2.500|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     2.500|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |    988.022|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |    285.214|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |    702.808|
|   |proračuna iz sredstev Evropske unije   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   4.585.772|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   1.103.938|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    340.020|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost  |    53.635|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    670.283|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                |    40.000|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1.202.961|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    227.086|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    675.100|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org.      |    81.156|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    219.619|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   2.175.602|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   2.175.602|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    103.272|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    29.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim |    74.272|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I.–  |   –458.911|
|   |II.)                   |       |
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       0|
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –458.911|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.)      |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)      |    458.911|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    554.089|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-19/2014-6
Dolenjske Toplice, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti