Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica, stran 7733.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 11. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
1. člen
(1) Tabela 8, Priloge 1 iz druge alineje, točka b, 8. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica se nadomesti z novo Tabelo 8: Faktor dejavnosti za izračun komunalnega prispevka za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost:
+------------+---------------------------------------+----------+
|Klasifik.  |Klasifikacija             |  Faktor|
|št.     |                    |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|1      |STAVBE                 |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|11     |Stanovanjske stavbe          |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|11100    |Enostanovanjske stavbe         |    0,8|
+------------+---------------------------------------+----------+
|11210    |Dvostanovanjske stavbe         |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|11221    |Tri- in večstanovanjske stavbe     |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|11222    |Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi   |    0,8|
|      |stanovanji               |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|11300    |Stanovanjske stavbe za posebne namene |    0,8|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12     |Ne stanovanjske stavbe         |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|121     |Gostinske stavbe            |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12111    |Hotelske in podobne stavbe       |     1|
|      |za kratkotrajno nastanitev       |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12112    |Gostilne, restavracije in točilnice  |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12120    |Druge gostinske stavbe         |     1|
|      |za kratkotrajno nastanitev       |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12120    |Druge gostinske stavbe         |    0,7|
|      |za kratkotrajno nastanitev (kmečki   |     |
|      |turizem)                |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|122     |Upravne in pisarniške stavbe      |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12201    |Stavbe javne uprave          |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12202    |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic    |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12203    |Druge upravne in pisarniške stavbe   |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|123     |Trgovske in druge stavbe        |     |
|      |za storitvene dejavnosti        |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12301    |Trgovske stavbe            |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12302    |Sejemske dvorane, razstavišča     |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12303    |Bencinski servisi           |    1,3|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12304    |Stavbe za druge storitvene dejavnosti |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|124     |Stavbe za promet in stavbe       |     |
|      |za izvajanje elektronskih komunikacij |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12410    |Postaje, terminali, stavbe za izvajanje|     1|
|      |elektronskih komunikacij ter z njimi  |     |
|      |povezane stavbe            |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12420    |Garažne stavbe             |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|125     |Industrijske stavbe in skladišča    |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12510    |Industrijske stavbe (proizvodnja    |    0,7|
|      |dejavnost, industrija)         |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12510    |Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, |    0,7|
|      |če je skupaj največ 500 m2 pokritih  |     |
|      |površin)                |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12510    |Industrijske stavbe (dejavnosti,    |     1|
|      |ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno|     |
|      |infrastrukturo: klavnice, mlekarne   |     |
|      |itd.)                 |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12520    |Rezervoarji, silosi in skladišča    |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12520    |Rezervoarji, silosi in skladišča    |     1|
|      |(nevarne snovi in razstreliva,    |     |
|      |vključno s fitofarmacevtskimi     |     |
|      |pripravki)               |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|126     |Stavbe splošnega družbenega pomena   |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12610    |Stavbe za kulturo in razvedrilo    |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12620    |Muzeji in knjižnice          |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12630    |Stavbe za izobraževanje        |     1|
|      |in znanstvenoraziskovalno delo     |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12640    |Stavbe za zdravstvo          |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12650    |Športne dvorane            |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|127     |Druge nestanovanjske stavbe      |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12711    |Stavbe za rastlinsko pridelavo     |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12712    |Stavbe za rejo živali         |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12713    |Stavbe za spravilo pridelka      |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12714    |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12721    |Stavbe za opravljanje verskih obredov |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12722    |Pokopališke stavbe in spremljajoči   |    0,7|
|      |objekti                |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|12730    |Kulturni spomeniki           |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|12740    |Druge nestanovanjske stavbe, ki niso  |     1|
|      |uvrščene drugje            |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|2      |GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI      |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|21     |Objekti transportne infrastrukture   |     /|
+------------+---------------------------------------+----------+
|211     |Ceste                 |     /|
+------------+---------------------------------------+----------+
|212     |Železnice               |     /|
+------------+---------------------------------------+----------+
|213     |Letališke steze, ploščadi       |     /|
|      |in radio-navigacijski objekti     |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|214     |Mostovi, viadukti, predori in podhodi |     /|
+------------+---------------------------------------+----------+
|215     |Pristanišča, plovne poti, pregrade   |     /|
|      |in jezovi ter drugi vodni objekti   |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|22     |Cevovodi, komunikacijska omrežja    |     /|
|      |in elektroenergetski vodi       |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|221     |Prenosni (transportni) cevovodi,    |     /|
|      |prenosna komunikacijska omrežja    |     |
|      |in prenosni elektroenergetski vodi   |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|222     |Distribucijski cevovodi, distribucijski|     /|
|      |elektroenergetski vodi         |     |
|      |in distribucijska komunikacijska    |     |
|      |omrežja                |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|23     |Kompleksni industrijski objekti    |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|230     |Kompleksni industrijski objekti    |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|2301    |Rudarski objekti            |    1,3|
+------------+---------------------------------------+----------+
|2302    |Energetski objekti           |    1,3|
+------------+---------------------------------------+----------+
|2303    |Objekti kemične industrije       |    1,3|
+------------+---------------------------------------+----------+
|2304    |Drugi kompleksni industrijski objekti, |    1,3|
|      |ki niso uvrščeni drugje        |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|24     |Drugi gradbeni inženirski objekti   |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|241     |Objekti za šport, rekreacijo in drugi |     |
|      |objekti za prosti čas         |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|24110    |Športna igrišča            |    0,7|
+------------+---------------------------------------+----------+
|24122    |Drugi gradbeni inženirski objekti   |    0,7|
|      |za šport, rekreacijo in prosti čas   |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|242     |Drugi gradbeni inženirski objekti   |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|24201    |Vojaški objekti            |     1|
+------------+---------------------------------------+----------+
|24202    |Objekti za varstvo pred škodljivim   |     /|
|      |delovanjem voda na ogroženih območjih |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
|24203    |Odlagališča odpadkov          |     /|
+------------+---------------------------------------+----------+
|24204    |Pokopališča              |     /|
+------------+---------------------------------------+----------+
|24205    |Drugi gradbeni inženirski objekti,   |    0,7|
|      |ki niso uvrščeni drugje (parkirišča,  |     |
|      |odprta skladišča, ipd.)        |     |
+------------+---------------------------------------+----------+
2. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2014
Cerknica, dne 11. septembra 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti