Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2876. Odlok o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici, stran 7731.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13 in 111/13), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 11. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja prodaja blaga zunaj prodajaln, to je prodaja blaga na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati, potujočimi prodajalnami v Občini Cerknica in na tržnici v Cerknici ter se določa upravljavec tržnice Cerknica, njegove pravice in obveznosti, obratovalni čas, pogoji trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln in predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili tega odloka.
II. PRODAJA NA PREMIČNIH STOJNICAH, S PRODAJNIMI AVTOMATI ALI S POTUJOČO PRODAJALNO
2. člen
Prodaja blaga na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno se na območju Občine Cerknica opravlja na javnih površinah, ki so v lasti in upravljanju Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina).
Prodaja se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah. V teh primerih je potrebno poleg soglasja lastnika zemljišča, za prodajo pridobiti tudi pisno soglasje občine.
V soglasju občina določi prostor in časovni termin prodaje blaga ter v primerih iz prvega odstavka tega člena tudi obveznost plačila takse ali najemnine. Soglasje se izda za občasno ali posamično prodajo, in sicer najdlje za obdobje enega leta.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, shodi in podobno. V teh primerih lahko organizator pridobi pisno soglasje za vse prodajalce.
Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, določen v soglasju, na lokaciji, na način in v rokih, ki so določeni v soglasju. Po koncu prodaje mora prodajalec odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
3. člen
Prodajajo lahko:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Pred pričetkom prodaje na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno mora v primerih, določenih v drugem členu tega odloka, prodajalec pridobiti soglasje občine. Vlogo mora občini oddati najmanj 10 dni pred začetkom nameravane prodaje, z izjemo vloge za pridobitev soglasja za prodajo hitro pokvarljivega blaga, ki jo mora prodajalec oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.
V vlogi mora navesti:
– podatke o prodajalcu,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna številka in podobno),
– način prodaje zunaj prodajaln, opis ali fotografijo prodajnega mesta (npr. stojnice, avtomata ipd.) in
– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje),
– podatke o registraciji za opravljanje dejavnosti.
Vlogi v primerih iz drugega odstavka 2. člena je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika zemljišča.
Občina lahko odreče izdajo soglasja predvsem zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, če stranka nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine, če je predlagani način prodaje neustrezen ali prodajno mesto neprimerno ali je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.
III. TRŽNI RED NA TRŽNICI V CERKNICI
4. člen
Tržnica v Cerknici posluje na urejenem tržnem prostoru, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 2763/1, k.o. 1676 Cerknica (ID 2499900), parc. št. 2763/2, k.o. 1676 Cerknica (ID 316578) in parc. št. 2763/3, k.o. 1676 Cerknica (ID 4850961), kjer je vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica.
Območje tržnice obsega:
1. prodajna mesta (prostor za stojnice in stavba T2 – tržne niše),
2. prostor za mlekomat,
3. stavba T3 – čajnica in slaščičarna ter
4. pešpot z zelenimi in tlakovanimi površinami.
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu z določili tega odloka, v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo in predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil.
Upravljavec tržnice je Javno podjetje Komunala Cerknica, d.o.o.
5. člen
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– občinskemu svetu občine predlaga višino pristojbin za uporabo prodajnih mest (tržnih niš, premičnih stojnic) in mlekomata,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega sveta,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah, in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za red in čistočo skupnih sanitarnih prostorov, prostora kjer je tekoča voda, skrbi za priklop elektrike,
– postavi in demontira premične stojnice,
– pred uporabo očisti prodajne površine in opremo,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine,
– opravlja druge naloge, ki so opredeljene v predpisih in v pogodbi.
6. člen
Tržnica obratuje v naslednjem rednem obratovalnem času:
1. Premične stojnice in tržne niše (prodajna mesta):
– v poletnem času praviloma vsak dan med 7.00 in 17.00 uro,
– v zimskem času in ob sobotah praviloma med 8.00 in 16.00 uro.
2. Čajnica in slaščičarna (stavba T3) obratuje vsak dan med 7.00 in 22.00 uro.
3. Mlekomat obratuje vsak dan 24 ur.
Skrajšani obratovalni čas prodajni mest (premične stojnice, tržne niše) je v poletnem času od 7.00 do 12.00 ure, v zimskem času pa od 9.00 do 12.00 ure.
Poletni čas je od 1. aprila do 30. septembra, zimski pa od 1. oktobra do 31. marca.
Prodajalec se lahko s soglasjem upravljavca dogovori za prodajo tudi izven rednega obratovalnega časa.
Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
7. člen
Upravljavec lahko v izjemnih primerih, če je za to izkazan interes prodajalcev in je to ekonomsko upravičeno, začasno podaljša obratovalni čas. Spremembo mora pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa objaviti na svoji spletni strani in na tržnici.
Obratovalni čas se lahko v skladu s prvim odstavkom tega člena podaljša pred določenimi prazniki za prodajo določenih artiklov, in sicer:
– Velika noč (prodaja butaric, cvetja, košar) – največ teden dni pred praznikom,
– 1. november, dan spomina na mrtve (prodaj cvetja in sveč) – največ teden dni pred praznikom,
– Božič in Novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smrečic, jaslic) – od 1. do 31. decembra, in v
– pustnem času.
8. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Stalni prodajalci so tisti, ki prodajajo vse obratovalne dni v vsaj treh zaporednih mesecih. Drugi prodajalci so občasni.
9. člen
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem, v kateri je določena pristojbina za pogodbeno obdobje.
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občinski svet občine na predlog upravljavca.
S stalnimi prodajalci upravljavec sklene pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta. Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi. V primeru, da do 8.00 ure ne zasedejo prodajnega mesta, lahko le-to upravljavec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani znesek pristojbine.
Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo najkasneje pred pričetkom prodaje na dan prodaje, praviloma do 8.00 ure. Pristojbino je potrebno plačati pred začetkom prodaje in potrdilo o plačilu hraniti do konca prodaje. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
V primerih, da je večje število zainteresiranih prodajalcev za isto prodajno mesto lahko upravljavec prodajne prostore odda z javnim natečajem, v katerem se pristojbina določi kot najnižja ponudbena cena.
Za potrebe priklopa samopostrežnega mlekomata in ostalih porabnikov na električno omrežje, bo upravljavec omogočil priklop na električno napeljavo. Strošek porabljene električne energije bo upravljavec prodajalcu obračunal pri strošku najema prodajnega mesta.
Oddaja prodajnega mesta v podnajem je prepovedana.
10. člen
Prodajalci so dolžni ves čas prodaje izpolnjevati vse pogoje, ki jih predpisi določajo za prodajalce in za prodajo tiste vrste artiklov, ki jih prodajajo na tržnici.
Za neizpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena je v celoti odgovoren prodajalec.
11. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje morajo pogrniti prodajni pult z ustreznim čistim pregrinjalom in označiti cene.
Dostava blaga na tržnico je dovoljena eno uro pred začetkom obratovalnega časa, odvoz blaga pa eno uro po koncu obratovalnega časa samo z osebnimi avtomobili in dostavnimi vozili.
Parkiranje na tržnici med rednim obratovalnim časom kot tudi v času, ko tržnica ne obratuje ni dovoljeno.
Po končanem trgovanju so prodajalci dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti prazno, v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske in druge odpadke morajo odstraniti s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov po koncu prodaje, v primeru, da kazi urejenost prodajnega mesta pa tudi sproti.
12. člen
Upravljavec lahko zavrne oddajo prodajnega prostora prodajalcem v naslednjih primerih:
– neplačevanje pristojbin,
– neurejenost prodajnega mesta,
– prodaja oporečnega blaga,
– prodaja izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobno obnašanje do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljno zasedanje in širitev tržnega mesta,
– nespoštovanje tržnega reda,
– oddajanje prodajnega prostora v podnajem ali
– če po koncu prodaje prodajno mesto ni prazno in čisto.
13. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, predvsem se na tržnici prodaja kmetijske pridelke in živila, sadje, gozdne sadeže, cvetje, izdelke domače in umetne obrti, tekstilne izdelke in obutev.
Prodaja živih živali ni dovoljena.
14. člen
Blago se lahko prodaja samo s tržnih niš in premičnih stojnic. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
Izjemoma je prodaja s tal dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne smrečice in podobno.
15. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo. Skrbeti morajo za higieno in urejen videz prodajnega mesta, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja, vsiljivi do kupcev ali drugih prodajalcev na tržnici in da ne kršijo javnega reda in miru.
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem in naslovom. Obliko in velikost označitve določi upravljavec.
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
16. člen
Na tržnici je prepovedano:
– onesnaževanje ali poškodovanje inventarja,
– samovoljno premikanje prodajnih mest,
– metanje, puščanje, odlaganje odpadkov,
– pranje blaga, razen za manjšo količino, ki jo kupec neposredno zaužije po nakupu (sadje),
– parkiranje vozil.
17. člen
Nadzor opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke ter
– upravljavec.
18. člen
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljavec, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan upravljavcu na njegovo zahtevo predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
19. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s prodajnih mest in tal.
20. člen
Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici in skupaj s cenikom objavljen tudi na spletni strani upravljavca.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo v znesku 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. prodaja brez pridobljenega soglasja ali v nasprotju s soglasjem ali po koncu prodaje ne odstrani vse opreme, blaga in odpadkov ter povrne površine v prejšnje stanje (2. člen),
2. prodaja, ne da bi z upravljavcem sklenil pogodbo ali plačal pristojbino za prodajno mesto (9. člen),
3. odda prodajno mesto v podnajem (šesti odstavek 9. člena),
4. ne vzdržuje reda in čistoče na in ob svojih prodajnih mestih (prvi odstavek 11. člena),
5. opravlja dostavo ali parkiranje na tržnici brez dovoljenja upravljavca ali v nasprotju z navodili upravljavca (drugi odstavek 11. člena),
6. po končanem trgovanju prodajnega mesta ne izprazni, očisti ali uredi ali ne odstrani embalaže, odpadkov in neprodanega blaga na prostor za ločeno zbiranje odpadkov (četrti odstavek 11. člena),
7. prodaja žive živali (drugi odstavek 13. člena),
8. svojega prodajnega mesta ne opremi s cenikom in s podatki prodajalca (drugi odstavek 15. člena),
9. krši prepovedi iz 16. člena,
10. upravljavcu na njegovo zahtevo ne predloži dokumentov, ki so potrebni za prodajo na tržnici (drugi odstavek 18. člena),
11. na tržnico dostavi umazano ali za prodajo pripravljeno blago ali blago, ki ni hranjeno v primerni embalaži (prvi odstavek 19. člena),
12. skladišči blago na tržnici ali po končanem tržnem dnevu ne odstrani vsega blaga s tržnih površin (drugi odstavek 19. člena).
Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Upravljavec mora najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, občinskemu svetu predložiti predlog višine pristojbin za uporabo prodajnih mest (tržnih niš, premičnih stojnic) in mlekomata.
Do uveljavitve sklepa občinskega sveta o višini pristojbin za uporabo prodajnih mest se za zaračunavanje pristojbin upoštevajo določila Odloka o občinskih taksah v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 62/07).
Upravljavec mora takoj po uveljavitvi tega odloka pričeti postopek oddaje stavbe T3 – čajnica in slaščičarna, v najem in sicer po postopku, ki ga določa veljavna zakonodaja.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o tržnem in sejemskem redu v Občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 38/90) in Tržni in sejemski red v Občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 38/90).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2014
Cerknica, dne 11. septembra 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti