Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2875. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli, stran 7729.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/14) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 28. redni seji dne 9. 9. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli
NAMEN
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: občina).
UPRAVIČENCI
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
JAVNI RAZPIS
3. člen
Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
V primeru, da je mala čistilna naprava sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v lokalnem časopisu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
POSTOPEK
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI
6. člen
Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave oziroma največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov,
– občina sofinancira število PE, ki je sorazmerna številu stalno prijavljenih na naslovu postavitve male komunalne čistilne naprave. V primeru, ko je na naslovu postavitve male komunalne čistilne naprave stalno prijavljena samo ena oseba, se sofinancira mala komunalna čistilna naprava v višini dveh PE, vendar ne več kot 50 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave,
– upravičeni stroški so stroški brez DDV.
UPRAVIČENI STROŠKI
7. člen
Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2012 dalje.
POGOJI IN OMEJITVE
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– da ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče na naslovu gradnje čistilne naprave;
– dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za predmetno dejavnost;
– v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam mora imeti podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z ZGO, upravičen pa je do stroškov za katera bo imel račune;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini;
– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen;
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev male komunalne čistilne naprave;
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve zahtevka);
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalna čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov;
– za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
– ob zagonu male komunalne čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Bistrica ob Sotli.
VLOGA
9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se vloga s sklepom zavrže.
NAKAZILO ODOBRENIH SREDSTEV
10. člen
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.
Po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev na terenu.
13. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-04-28
Bistrica ob Sotli, dne 9. septembra 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti