Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2874. Odlok o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli, stran 7728.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 28. redni seji dne 9. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Bistrica ob Sotli, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je dohodek občine, ki se namenja za urejanje kraja, pospeševanje turizma, promocijo in druge de­javnosti s področja turizma.
3. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Repu­blike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v na­stanitvenem objektu (turisti).
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pri­stojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) po­dana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izka­znice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in spora­zumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojan­kah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki pre­nočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednaro­dno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
4. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posa­meznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu pla­čila storitev za prenočevanje ne zaračunajo.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE, NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE TER POROČANJE
5. člen
Višina turistične takse je 10 točk.
Dnevno višino turistične takse se izračuna tako, da število točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po­brano turistično takso nakazujejo mesečno do 25. dne v mese­cu za pretekli mesec na poseben račun občine.
7. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse so v roku, ki ga določa prejšnji člen, dolžni predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev, struktura gostov in znesek pobrane turistične takse.
III. NADZOR
8. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skla­du s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg, s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 4. člena tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 6. člena tega odloka,
– ne vodi evidence v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 7. člena tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje samostojni podjetnik po­sameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 500 EUR se kaznujeta za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-01-28
Bistrica ob Sotli, dne 9. septembra 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti