Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2873. Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov v Mestni občini Koper, ki ga izvaja prevoznik, stran 7723.

Na podlagi 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 UPB1) in 12. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/13) (v nadaljevanju: Odlok) ter v skladu z določil Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13), Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/03, 102/07) ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11) Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja
S P L O Š N E P R E V O Z N E P O G O J E
za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov v Mestni občini Koper, ki ga izvaja prevoznik
1. I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni prevozni pogoji urejajo medsebojno – pogodbeno razmerje med prevoznikom in potnikom, nastalo z nakupom oziroma pridobitvijo vozovnice, pod pogoji in na način, ki ga določajo ti splošni prevozni pogoji za mestni linijski prevoz potnikov (v nadaljevanju: mestni promet), ki ga izvaja prevoznik, vrsto vozovnic in pogoje za njihov nakup ali pridobitev, ceno prevoza potnika in potnikove prtljage, ter druga vprašanja v zvezi s pogodbenim razmerjem med prevoznikom in potnikom pri prevozu v mestnem prometu.
2. člen
Ti splošni prevozni pogoji predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi v R Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oziroma pridobitve vozovnice pod pogoji in na način določenimi s temi prevoznimi pogoji, s temi splošnimi prevoznimi pogoji soglaša in ga tudi zavezujejo.
3. člen
Splošni prevozni pogoji in spremembe morajo biti pred pričetkom njihove veljavnosti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh prevoznika in na krajevno običajen način.
4. člen
V mestnem prometu je cena za posamezne vrste vozovnic enotna.
Cene posameznih vrst vozovnic in cene za prevoz potnikove prtljage ter potnikovih živih živali, ki se lahko po določilih teh splošnih prevoznih pogojev skupaj s potnikom prevaža v vozilih mestnega prometa, določa veljavni cenik prevoznika.
Prevoz osebne prtljage, otroških vozičkov in živali, kot je določeno v 32. in 33. členu teh Splošnih prevoznih pogojev, je brezplačen.
5. člen
Za pravice in dolžnosti prevoznika in potnika, ki niso urejeni s temi pogoji, z zakonom ali s tarifo se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.
2. II. PREVOZ POTNIKOV
2. 1. VOZOVNICA
6. člen
Nakup oziroma pridobitev vozovnice pod pogoji in na način, ki ga določajo ti splošni prevozni pogoji pomeni sklenitev medsebojnega – pogodbenega razmerja med prevoznikom in potnikom, na podlagi katerega potnik pridobi pri prevozniku pravico do prevoza, kakor tudi pravico do prevoza njegove prtljage, ter potnikovih živih živali, in sicer po objavljenem voznem redu, po linijah mestnega prometa, ter pod pogoji, ki jih določajo ti splošni prevozni pogoji.
7. člen
Vozovnica se glasi na prinositelja ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega brez soglasja prevoznika.
8. člen
Ne glede na pridobitev pravice do prevoza pri prevozniku, potnik ne sme vstopiti v vozilo oziroma ga mora na zahtevo voznika, kontrolorja izvajalca, zapustiti, če:
– kaže vidne znake, da je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psiho-aktivnih snovi,
– je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali zamaže notranjost vozila,
– noče validirati vozovnice, je nima ali je ne izroči v kontrolo na zahtevo kontrolorja izvajalca,
– če je mlajši od 6 let in nima spremstva osebe,
– s svojim obnašanjem ogroža javni red in mir,
– ima pri sebi prtljago, ki jo v skladu s 35. členom teh splošnih pogojev ne sme prevažati.
Brez nakupa oziroma pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določenimi v teh splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.
Če opozorjeni potnik v primerih iz prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena ne zapusti vozila, voznik zaprosi za pomoč dežurnega prometnika ali kontrolorja pri prevozniku in nadaljuje vožnjo. V primerih iz pete in šeste alinee prvega odstavka tega člena pa mora z vozilom počakati na prihod policije.
V primerih iz prvega odstavka tega člena potnik ni upravičen do povrnitve voznine.
9. člen
V mestnem prometu je uveden elektronski plačilni sistem za plačevanje prevoza. Vozovnice v uporabi so naslednje:
1. Vrednostne,
2. Plačilo za enkratno vožnjo z mobilnim telefonom,
3. Plačilo za enkratno vožnjo z vozovnico za eno potovanje,
4. Terminske:
– mesečne:
– splošne.
Elektronski nosilec vozovnice – enotna elektronska mestna kartica (v nadaljevanju: kartica) je kartica Koper Card plus v štirih zasnovah in je nosilec prenosljivih vozovnic (vrednostna vozovnica, prenosna mesečna vozovnica, prenosna letna vozovnica), kot tudi neprenosljivih vozovnic (mesečna splošna vozovnica, polletna šolska vozovnica, letna šolska vozovnica, brezplačna terminska vozovnica z ali brez časovne omejitve). Neprenosljiva kartica ni prenosljiva na drugo osebo.
Nakup kartice, polnjenje kartice in način plačila voznine
Nakup kartice
10. člen
Nakup prenosljive kartice je možen na prodajnih mestih prevoznika, na kartomatih ter na prodajnih mestih, ki so označena z znakom Koper Card Plus.
Nakup imenske in neprenosljive Koper Card Plus je možen na prodajnih mestih prevoznika (Avtobusna postaja Koper, Kolodvorska cesta 11, Koper) ob predložitvi osebnega dokumenta s sliko, predložitvi izjave o strinjanju s temi splošnimi prevoznimi pogoji (obrazec izjave kupec prejme na prodajnem mestu prevoznika) in predložitvi drugih dokumentov glede na vrsto terminske vozovnice, ki jo bo kupec uporabljal na Koper Card Plus.
Prodajna mesta iz prvega odstavka tega člena so označena z znakom Koper Card Plus ter objavljena na spletnih straneh prevoznika.
Polnjenje Koper Card Plus
11. člen
Polnjenje Koper Card Plus pomeni elektronski zapis podatkov, ki so navedeni v nadaljevanju teh splošnih prevoznih pogojev, z ustrezno elektronsko opremo.
Za prevoz v mestnem prometu mora uporabnik prevoza Koper Card Plus napolniti z:
– dobroimetjem, naloženim na kartici, ki ga lahko uporabi za pridobitev vrednostne vozovnice za eno potovanje,
– vozovnico za eno potovanje, naloženo na kartici,
– terminsko vozovnico, naloženo na kartici (prenosljiva terminska vozovnica ali neprenosljiva terminska vozovnica).
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se lahko za plačilo voznine, brez predhodno pridobljenega dobroimetja, izvede z mobilnim telefonom, in sicer za enkratno vožnjo brez možnosti prestopanja.
Vrednostna vozovnica
12. člen
Polnjenje Koper Card Plus z dobroimetjem za pridobitev vrednostne vozovnice za eno potovanje uporabnik izvede:
– na prodajnih mestih prevoznika,
– v poslovalnicah Turistično informacijskega centra (TIC) v Kopru,
– na ostalih prodajnih mestih,
– na samopostrežnih kartomatih.
Prodajna mesta iz prvega odstavka tega člena so označena z znakom Koper Card Plus ter objavljena na spletnih straneh prevoznika.
13. člen
Z dobroimetjem na Koper Card Plus za plačilo voznine za eno potovanje enega potnika, (vrednostna vozovnica), plača potnik voznino tako, da kartico prisloni na validator, nameščen v vozilu.
Z dobroimetjem na Koper Card Plus za plačilo voznine za eno potovanje dveh ali več potnikov (vrednostna vozovnica), plača potnik voznino tako, da vozniku sporoči želeno število potnikov, za katere želi plačati voznino, voznik pa na svoji elektronski opremi vnese to število. Potem potnik kartico prisloni na validator, ki je nameščen pri vozniku.
Plačilo voznine z dobroimetjem omogoča prestopanje brez dodatnega plačila voznine v roku 30 minut od plačila voznine.
Plačilo z gotovino
14. člen
Potnik, ki želi plačati vozovnico z gotovino, le-to izroči vozniku, voznik pa iztiska iz sistema za prodajo vozovnic potniku vozovnico, ki obenem predstavlja račun in na katerem so podatki o vplačanem znesku, prevozniku in času potovanja. Potnik mora hraniti vozovnico do zaključka vožnje.
Vozovnica za eno potovanje
15. člen
Naložitev Koper Card Plus z vozovnicami za eno potovanje, uporabnik izvede na prodajnem mestu prevoznika na AP Koper, Kolodvorska cesta 11, Koper.
Prevoznik naloži kartico Koper Card Plus z Vozovnico za eno potovanje po tem, ko mu potnik predloži vozovnico, kupljeno v predprodaji pred uveljavitvijo teh splošnih pogojev.
Na eni kartici Koper Card Plus je lahko istočasno naloženih največ 20 vozovnic za eno potovanje, kar pomeni, da lahko potnik za naložitev vozovnic za eno potovanje na eno kartico prevozniku predloži največ 20 vozovnic, kupljenih v predprodaji.
Pred naložitvijo vozovnic za eno potovanje na eno Koper Card Plus mora potnik predložiti prevozniku svojo kartico oziroma jo mora kupiti po veljavnem ceniku prevoznika.
16. člen
Z vozovnico za eno potovanje na Koper Card Plus, plača potnik voznino tako, da kartico prisloni na enega izmed validatorjev, nameščenih v vozilu.
Z vozovnico za eno potovanje na kartici ni možno plačati voznine za potovanje dveh ali več potnikov, torej lahko potnik z vozovnico za eno potovanje plača voznino le za sebe.
Plačilo z gotovino
17. člen
Vozniki vozil zaradi svoje varnosti ne morejo sprejemati plačil prevoza z apoeni bankovcev, ki so večji od 20 EUR. Taka plačila sprejema prevoznik na vseh preostalih prodajnih mestih.
Plačilo voznine z mobilnim telefonom
18. člen
Z mobilnim telefonom lahko potnik plača voznino le za vožnjo z vozilom, na katerega je vstopil. Plačilo voznine z mobilnim telefonom ne omogoča prestopanja brez dodatnega plačila voznine.
Z mobilnim telefonom lahko plačujejo voznino potniki, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje s slovenskim operaterjem mobilne telefonije ki ponuja storitev Moneta (storitev plačevanja z mobilnimi telefoni).
Z mobilnim telefonom plačujejo potniki voznino samo na validatorju, ki je nameščen pri vozniku. Plačilo se izvede s klicem iz mobilnega telefona na št. 1899 in takojšnjo prislonitvijo mobilnega telefona k validatorju.
Terminske vozovnice
Mesečna splošna vozovnica
19. člen
Mesečna splošna vozovnica je vozovnica, ki jo uporabnik kupi po predhodnem zapisu pravice do nakupa te vozovnice na Koper Card Plus (glej drugi odstavek 10. člena) in je imenska ter neprenosljiva. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh progah mestnega potniškega prometa.
Zapis pravice do nakupa mesečne splošne vozovnice lahko izvede izključno prevoznik na svojih prodajnih mestih na zahtevo osebe, ki prevozniku predloži veljavni osebni dokument s sliko. Tako pridobljen zapis pravice je podlaga za nakup mesečne splošne vozovnice.
Prodajna mesta za nakup mesečne splošne vozovnice so določena v 12. členu teh splošnih prevoznih pogojev.
Mesečna splošna vozovnica velja od prvega dne v tekočem mesecu do vključno zadnjega dne v tekočem mesecu.
2. UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE UPORABE JAVNEGA PREVOZA
Terminska vozovnica s spremljevalcem
20. člen
Prevoznik lahko v soglasju z oziroma na predlog Mestne občine Koper določi določeno kategorije oseb, ki imajo pravico do brezplačnega zapisa terminske vozovnice s spremljevalcem na Koper Card Plus kot so npr.:
– oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro in spremljevalec, ki jo spremlja,
– oseba z multiplo sklerozo in spremljevalec, ki jo spremlja,
– oseba z mišičnimi ali živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro in spremljevalec, ki jo spremlja,
– težko prizadeta oseba, ki ji je priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in spremljevalec, ki jo spremlja,
– mladoletna oseba, ki je težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in spremljevalec, ki jo spremlja.
Prevoznik je dolžan seznam upravičencev iz prejšnjega odstavka objaviti na enak način, kot so objavljeni ti splošni pogoji.
Terminska službena vozovnica
21. člen
Upravičenci do brezplačnega zapisa terminske službene vozovnice na Koper Card Plus so:
– osebe, zaposlene pri prevozniku, ki izvajajo kontrolo; in
– druge kategorije oseb, ki jih prevoznik določi v soglasju z oziroma na predlog Mestne občine Koper.
Upravičenci iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena morajo prevozniku pred brezplačnim zapisom terminske službene vozovnice na Koper Card Plus predložiti službeno izkaznico delodajalca upravičencev oziroma službeno izkaznico prevoznika.
Terminska službena vozovnica velja od dneva izdaje te vozovnice do dneva veljavnosti službene izkaznice upravičencev iz tega člena.
Prevoz otrok
22. člen
Otroci do šestega leta starosti uporabljajo javni prevoz brezplačno, praviloma brez predhodno izdane vozovnice.
Terminsko otroško vozovnico lahko pridobijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki otroka na podlagi predhodne predložitve dokumenta, ki izkazuje otrokovo starost.
Otrok mora imeti pri javnem prevozu spremstvo polnoletne osebe ali mladoletne osebe, starejše od deset let, če to dovolijo osebe iz drugega odstavka tega člena.
3. KONTROLA VOZOVNIC
Vrsta kontrole vozovnic
23. člen
Kontrola vozovnic obsega:
1. kontrolo upravičenosti do imetništva imenske in neprenosljive Koper Card Plus, ne glede na veljavnost vozovnice naložene na njej,
2. veljavnost vozovnice naložene na Koper Card Plus.
Voznik in kontrolor izvajalca izvajata kontrolo vozovnic iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v vozilo oziroma veljavnosti vozovnic med vožnjo, plačilo voznine pa se izvaja ob vstopu v vozilo.
Vozovnica je veljavna, če je veljavna ob času prevoza in če kartico, na kateri je vozovnica, uporablja upravičenec do imetništva te kartice.
Terminska vozovnica ni veljavna:
– če jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do njenega imetništva,
– če je upravičeni imetnik ne validira ob vstopu v vozilo.
Način izvajanja kontrole vozovnic
24. člen
Kontrola plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, kontrola veljavnosti vozovnic pa tudi med vožnjo.
Obveznost uporabnika – potnika je, da si pred vstopom v vozilo kupi vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov in vozovnico validira pri vstopu v vozilo. Vozovnico validira tako, da jo prisloni na validator k mestu, označenem z naslikano roko z vozovnico, in počaka na zelen signal – kljukica na vrhu validatorja. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja izvajalca le-temu izročiti vozovnico v elektronski pregled plačila voznine s Koper Card Plus, pri čemer se je na njihovo zahtevo dolžan izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Mladoletni potniki se lahko izkažejo tudi s fotokopijo osebnega dokumenta s sliko.
Kot osebni dokument s sliko se šteje vsak uradno izdan dokument (upravni organi, društva, javne agencije, delodajalci in podobno) na katerem je slika osebe kateri je ta dokument izdan (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, službena izkaznica, študentska izkaznica, dijaška izkaznica, izkaznica o opravljenem kolesarskem izpitu in podobno).
V primeru, da kontrolor izvajalca ugotovi, da imetnik imenske Koper Card Plus, star do 15 let, pri sebi nima osebnega dokumenta oziroma kopije le tega, se mu imenske Koper Card Plus ne odvzame, temveč se mu izreče ustni opomin.
Ustni opomin se izreče le enkrat, pod pogojem da je na imenski Koper Card Plus naložena veljavna vozovnica, tudi če le ta ni validirana.
Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, ali vozovnice ni validiral ob vstopu v vozilo, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, kontrolor izvajalca odvzame Koper Card Plus z naloženo vozovnico. Kontrolor lahko odvzame potniku imensko Koper Card Plus tudi v primeru, če se potnik, na njihovo zahtevo, ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, s katerim bi dokazal lastništvo imenske Koper Card Plus, ali če kartico uporablja oseba, ki ni navedena na kartici kot upravičenec do uporabe kartice.
Plačilo vožnje z mobilnim telefonom ugotavlja kontrolor izvajalca tako, da potnik na njegovo zahtevo pove številko vozovnice, ki jo je dobil s sporočilom po mobilnem telefonu iz nadzornega centra kot potrditev plačila vožnje. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali ne pove številke vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca. Šteje se, da potnik nima vozovnice, če se sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona ob kontroli plačila vožnje.
25. člen
Prevoznik ne povrne škode za odvzeto, izgubljeno ali na drugi način uničeno Koper Card Plus z naloženo vozovnico.
Za ponovno izdajo odvzete Koper Card Plus z naloženo vozovnico v roku 60 dni po dnevu odvzema le te, prevoznik zaračuna potniku strošek ponovne izdaje v višini 50,00 € in potniku odvzeto kartico vrne v stanju v kakršnem je bila odvzeta. Po tem roku potnik eno leto od dneva odvzema ni upravičen do terminske vozovnice kupljene pod enakimi pogoji, kot jih je imela odvzeta.
Če potnik v roku 60 dni od dneva odvzema Koper Card Plus prevozniku ne poda zahteve za ponovno izdajo kartice, po tem roku potnik do ponovne izdaje kartice ni več upravičen niti ni upravičen do vračila morebitno naloženega zneska na odvzeti kartici.
Prevoznik po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena anulira dobroimetja na odvzetih in najdenih karticah. Sredstva iz tega naslova se evidentirajo kot izredni prihodek prevoznika.
Ponovna izdaja Koper Card Plus, ki ni bila odvzeta
26. člen
Izgubljeno Koper Card Plus ali kartico, ki je neuporabna zaradi fizične poškodbe (na primer: prelom kartice, luknjanje kartice, odrezovanje delov kartice in podobno), z naloženo vozovnico ali brez naložene vozovnice, prevoznik na željo potnika nadomesti s ponovno izdajo Koper Card Plus kartice.
Izgubo ali krajo Koper Card Plus imetnik takoj sporočiti izdajatelju na telefonsko številko 05 6625 100 ali se oglasiti na blagajni prevoznika na Avtobusni postaji Koper. V primeru telefonskega obvestila prevozniku o izgubi ali kraji Koper Card Plus mora imetnik preklic prevozniku tudi pisno potrditi z izjavo o preklicu.
Najdeno že preklicano Koper Card Plus ni več mogoče aktivirati kot veljavno, temveč se imetniku preklicane kartice izda nova Koper Card Plus.
Na ponovno izdano Koper Card Plus prevoznik zapiše enake pravice do pridobitve posamezne vrste terminske vozovnice, kot je bila zapisana na izgubljeni ali neuporabni kartici.
Če je bila na izgubljeni ali neuporabni Koper Card Plus naložena veljavna terminska vozovnica, jo prevoznik naloži na ponovno izdano kartico.
Če je bilo na izgubljeni ali neuporabni Koper Card Plus naloženo dobroimetje, ga prevoznik naloži na ponovno izdano kartico, vendar šele po preteku 48 ur od zahteve potnika za ponovno izdajo Koper Card Plus.
27. člen
Izgubljene prenosljive Koper Card Plus ni možno ponovno izdati.
Koper Card Plus, ki je neuporabna zaradi fizične poškodbe (na primer prelom kartice, luknjanje kartice, odrezovanje delov kartice in podobno), z naloženo vozovnico ali brez naložene vozovnice, prevoznik na željo potnika nadomesti s ponovno izdajo Koper Card Plus.
Če je bila na neuporabni Koper Card Plus naložena veljavna prenosna terminska vozovnica, jo prevoznik naloži na ponovno izdano kartico.
Če je bilo na neuporabni Koper Card Plus naloženo dobroimetje ga prevoznik naloži na ponovno izdano kartico vendar šele po preteku 48 ur od zahteve potnika za ponovno izdajo Koper Card Plus.
28. člen
Ob ponovni izdaji Koper Card Plus, ki ni bila odvzeta temveč uničena, ukradena ali izgubljena, prevoznik zaračuna potniku vrednost storitve v višini 10,00 € za ponovno izdajo kartice in zapis podatkov na njo iz 26. in 27. člena. Vrednost ponovno naložene vozovnice oziroma dobroimetja prevoznik potniku ne zaračuna.
III. PREVOZ PRTLJAGE
29. člen
Z avtobusi v mestnem prometu se ne sme prevažati:
– orožje, ostre predmete, lahko vnetljive, eksplozivne, radioaktivne in druge predmete ali snovi, ki pomenijo zaradi svojih lastnosti nevarnost in lahko povzročijo posledice potnikom, vozniku ali vozilu;
– predmete, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali predpisi o javnem redu in miru;
– druge predmete, ki bi ostalim potnikom, vozniku ali vozilu lahko povzročila škodo.
30. člen
Z avtobusi v mestnem prometu se lahko skupaj prevaža potnikova prtljaga in potnikove žive živali pod pogoji, določenimi v teh Splošnih prevoznih pogojih.
31. člen
Prevoz osebne prtljage in otroškega vozička je brezplačen.
Prevoz potnikove prtljage, ki tehta več kot 10 kg, je večja od okvirne velikosti 30 x 40 x 50 cm, jo ima potnik pri sebi oziroma ob sedežu, če s tem ne ovira drugih potnikov (v nadaljevanju: prtljaga) se plača po ceni, ki velja za plačilo uporabe javnega prevoza z gotovino.
Prtljage, ki bi ovirala druge potnike, se ne sme prevažati.
32. člen
Prevoz službenih psov in psov vodičev je v mestnem prometu dovoljen in brezplačen. Prevoz ostalih živali, z izjemo malih živali v kletkah, je prepovedan.
33. člen
Pod ročno prtljago se štejejo stvari, ki so lažje od 10 kg in so manjših dimenzij od dimenzij navedenih v drugem odstavku 37. člena teh splošnih prevoznih pogojev (ročne torbe, mreže, manjši zavoji oziroma paketi), ter jih lahko položijo na tla avtobusa ob sedežu, če s tem na ovirajo drugih potnikov ali pa jo potnik drži v naročju.
1. IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA
34. člen
Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oziroma postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi.
Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek.
Izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati.
35. člen
Otrok do 6. leta starosti, ki nima spremstva starejše osebe, ne sme sam vstopiti v vozilo.
Potniki morajo v vozilo vstopati in iz njega izstopati pri označenih vratih.
Potniki se morajo za izstop pravočasno pripraviti.
V vozilih, ki imajo ob vratih tipko za izstop, potniki odprejo vrata s pritiskom na tipko.
Potniki se ne smejo zadrževati pri vozniku in morajo omogočiti drugim potnikom nemoten vstop in izstop.
Potniki so dolžni pri prevozu v vozilih mestnega prometa upoštevati obvestilne – opozorilne napise oziroma nalepke (piktograme) v vozilu. Če potnik med prevozom v vozilu mestnega prometa stoji, se je dolžan oprijeti varovalnih drogov oziroma drugih varovalnih oprijemal vozilu.
36. člen
Potniki ne smejo onesnaževati in uničevati vozila, se naslanjati na vrata in jih odpirati na silo. Vsako škodo, ki jo potnik povzroči v vozilu jo mora povrniti.
Med vožnjo potniki ne smejo nadlegovati in motiti voznika s pogovorom, z gestami ali na kak drug način.
Potniki v vozilih ne smejo kaditi, piti alkohola, se voziti z rolko, kotalkami ali rolerji, postavljati noge na sedeže, razgrajati, ga onesnaževati in kako drugače uničevati. Vsako škodo v vozilu, ki jo je povzročil potnik, njegova ročna prtljaga, prtljaga ali živa žival, jo je dolžan povrniti.
Potnik odgovarja za škodo, ki izhaja iz njegove ročne prtljage, prtljage ali iz prevoza živali prevozniku oziroma drugemu potniku v vozilu po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
2. V. ODGOVORNOST PREVOZNIKA
37. člen
Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere potnik ne odgovarja, ima potnik pravico zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja.
38. člen
Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, odpadejo za prevoznika obveznosti iz prejšnjega člena.
39. člen
Prevoznik odgovarja za škodo zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe (osebne škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode) v skladu z določili Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/03).
40. člen
Prevoznik ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanji potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.
41. člen
Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da zamuda oziroma prekinitev ni nastala po njegovi krivdi.
42. člen
Odškodninska zahteva v primeru zamude oziroma prekinitve prevoza mora biti pisan in prevozniku dostavljena najpozneje v 15-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan.
Če se odškodninska zahteva ne dostavi v roku iz prvega odstavka tega člena, prevoznik ni več odgovoren za zadevno škodo.
43. člen
Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage ali prtljage, prevoznik ne odgovarja.
3. VI. NAJDENI PREDMETI
44. člen
Kadar voznik avtobusa, delavec zaposlen pri prevozniku na delovnem mestu kontrolorja ali prometnika in vsi zaposleni pri prevozniku (v nadaljevanju najditelj) najdejo stvar, za katero utemeljeno menijo, da je potnik oziroma druga določena oseba lastnik najdene stvari ali oseba, ki je upravičena do prevzema najdene stvari, jo mora o najdeni stvari takoj obvestiti ter ji najdeno stvar izročiti.
Če najditelj osebe iz prvega odstavka ne pozna, mora najdeno stvar brez odlašanja predati odgovorni osebi pristojne službe prevoznika na sedežu prevoznika.
Najditelj utemeljeno meni, da je določena oseba lastnik najdene stvari ali oseba, ki je upravičena do prevzema najdene stvari, če to osebo lahko identificira oziroma spozna, da je lastnik najdene stvari oziroma upravičenec do njenega prevzema (osebni dokument, točen opis najdene stvari oziroma njene vsebine …).
45. člen
Najditelj mora prevzeti v posest najdeno stvar, ki jo je našel potnik ali tretja oseba in mu jo predala v posest kot najdeno stvar.
46. člen
Odgovorna oseba pri prevozniku je dolžna brez odlašanja izpolniti del Obrazca »Najdeno/Izgubljeno« v delu, ki je namenjen izpolnitvi odgovorne osebe, drugi del obrazca pa mora izpolniti najditelj.
47. člen
Za odgovorno osebo pri prevozniku se šteje s strani direktorja pooblaščena oseba za najdene predmete, zaposlena pri prevozniku.
48. člen
Odgovorna oseba mora od najditelja najdeno stvar sprejeti v hrambo ter jo vpisati v Knjigo najdenih stvari.
Odgovorna oseba mora brez odlašanja poskrbeti, da v skladu z možnostjo ugotovi lastnika najdene stvari oziroma upravičenca do njene posesti, ga o najdbi obvesti ter mu na podlagi predhodne preveritve osebnih podatkov in podpisa prejema najdene stvari, stvar preda.
Če odgovorna oseba ne more ugotoviti lastnika najdene stvari oziroma upravičenca do njene posesti, mora najdene stvari hraniti, in sicer:
– najdene stvari, ki niso neznatne vrednosti od desetega dne v tekočem mesecu do desetega dne naslednjega meseca, ko mora le te z zapisnikom oddati policijski postaji Koper;
– najdene stvari neznatne vrednosti tri mesece šteto od zadnjega dne meseca najdbe;
– lahko pokvarljivih stvari ne hrani ter jih sprotno odstranjuje.
49. člen
Odgovorna oseba mora po izteku roka iz druge alineje tretjega odstavka 54. člena poskrbeti za komisijski pregled najdenih stvari neznatne vrednosti ter uporabne stvari ponuditi humanitarnim organizacijam, neuporabne stvari pa zapisniško uničiti oziroma odstraniti.
4. VII. REKLAMACIJA
50. člen
Rok uveljavljanja reklamacij iz naslova pravnega razmerja med prevoznikom in potnikom je 8 dni.
Po navedenem roku se podatki uničijo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Splošni prevozni pogoji pričnejo veljati 1. oktobra 2014.
Koper, dne 26. septembra 2014
Bo Erik Stig Karlsson l.r.
Glavni direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti