Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2870. Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, stran 7717.

Na podlagi četrtega odstavka 46. člena in četrtega odstavka 171. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce
1. člen
(vsebina in namen)
Ta akt določa način posredovanja podatkov, ki jih Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrebuje za izvajanje primerjave veljavnih rednih cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce in zagotavljanje informacij v okviru skupne kontaktne točke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– cena:        je denarna vrednost na enoto količine
           ali storitve;
– cenik:       je tarifa, ki zajema vse tarifne
           postavke s pripadajočo ceno in metodo
           izračuna stroška storitve oskrbe;
– elektronske     so storitve, ki zahtevajo elektronsko
storitve       obdelavo in objavo podatkov na spletnih
skupne kontaktne   straneh agencije s ciljem zagotavljati
točke:        transparentnost in spodbujati
           konkurenčnost na maloprodajnih trgih z
           električno energijo in zemeljskim plinom
           za gospodinjski in mali poslovni odjem;
– kvalificirano    je kvalificirano potrdilo kot ga določa
digitalno potrdilo:  zakon, ki ureja elektronsko poslovanje
           in elektronski podpis;
– ponudba:      je skupek podatkov, ki opredeljujejo
           pogoje storitve dobave na podlagi
           določenega cenika;
– primerjalnik cen:  je orodje za primerjavo stroškov oskrbe
           z električno energijo in zemeljskim
           plinom za točno določen tip odjema;
– strošek oskrbe:   je skupni znesek za plačilo storitve
           oskrbe z električno energijo oziroma
           zemeljskim plinom, ki vključuje znesek
           uporabe omrežja, dobave električne
           energije oziroma zemeljskega plina,
           prispevke, dodatke, trošarino in davek
           na dodano vrednost, pri čemer znesek
           pomeni denarno vrednost, ki je določena
           kot produkt cene in količine ali
           opravljene storitve.
3. člen
(elektronske storitve skupne kontaktne točke)
(1) Elektronske storitve skupne kontaktne točke obsegajo vsaj naslednje storitve:
– primerjavo stroškov oskrbe na maloprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom za gospodinjski in mali poslovni odjem na podlagi rednih cenikov dobaviteljev;
– preverjanje pravilnosti mesečnega obračuna storitve oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom;
– nadzor nad spremembami ponudb na maloprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom;
– izračun stroškov uporabe omrežja električne energije;
– informacije o dobaviteljih električne energije in zemeljskega plina;
– ciljno elektronsko obveščanje registriranih uporabnikov o novostih.
(2) Elektronske storitve iz prejšnjega odstavka agencija zagotavlja v okviru storitvenega portala skupne kontaktne točke na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in ki jih zagotavljajo zavezanci iz 4. člena.
4. člen
(zavezanci)
Za namen delovanja primerjalnika cen so agenciji dolžni posredovati podatke dobavitelji elektrike in zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
5. člen
(odgovorne osebe)
(1) Zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik pisno pooblasti eno ali več oseb, ki so odgovorne za posredovanje podatkov po tem aktu (v nadaljnjem besedilu: odgovorne osebe).
(2) Odgovorne osebe se v spletno aplikacijo prijavijo na način določen v 8. členu tega akta.
6. člen
(uporabniki elektronskih storitev skupne kontaktne točke)
Uporabniki elektronskih storitev skupne kontaktne točke so:
– anonimni uporabniki, ki uporabljajo elektronske storitve agencije zaradi pridobivanja osnovnih informacij iz skupne kontaktne točke;
– registrirani uporabniki, ki uporabljajo elektronske storitve agencije zaradi pridobivanja osnovnih in naprednih informacij iz skupne kontaktne točke ter imajo možnost nadzora nad ponudbami na trgu in prejemanja novic po elektronski pošti;
– registrirani uporabniki v vlogi dobavitelja;
– agencija v vlogi administratorja, ki upravlja s podatki v sistemu in izvaja proces potrjevanja podatkov v skladu s 16. členom tega akta.
7. člen
(registracija zavezanca)
(1) Zavezanci morajo za uporabo elektronskih storitev skupne kontaktne točke izvesti postopek registracije. Agencija odgovornim osebam iz 5. člena tega akta dodeli vlogo dobavitelja v sistemu za poročanje (avtorizacija za uporabo elektronskih storitev na uporabniškem nivoju).
(2) Zavezanec mora agenciji sporočiti kontaktne podatke odgovorne osebe. Elektronski naslov odgovorne osebe se mora ujemati z elektronskim naslovom, ki je zapisan v pridobljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu.
(3) Agencija odgovornim osebam zagotovi naslednje podatke:
– spletno povezavo do sistema za upravljanje podatkov skupne kontaktne točke in
– avtentikacijske podatke: uporabniško ime in geslo za prvo prijavo.
(4) Odgovorna oseba je v postopku registracije obveščena o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti podatkov (npr. spremembe uporabniškega gesla).
(5) Če odgovorni osebi delovno razmerje pri zavezancu preneha oziroma preneha opravljati določene naloge za zavezanca, ji zavezanec odvzame kvalificirano digitalno potrdilo, s čemer ji onemogoči nadaljnje prijavljanje v aplikacijo, in o tem nemudoma obvesti agencijo. Vsako spremembo odgovorne osebe je zavezanec dolžan nemudoma sporočiti agenciji in začeti nov postopek za pridobitev dostopa do aplikacije.
8. člen
(prijava zavezanca)
(1) Zavezanec mora zaradi prijave v sistem za odgovorno osebo pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo ter izvesti postopek registracije.
(2) Odgovorna oseba se v aplikacijo prijavi z avtentikacijskimi podatki in svoje kvalificirano digitalno potrdilo poveže s svojim uporabniškim profilom. Vsaka naslednja prijava se izvede samodejno.
9. člen
(način posredovanja podatkov)
(1) Zavezanci posredujejo podatke agenciji na naslednji način:
– ročno, z vnosom podatkov v spletni obrazec zalednega sistema in potrjevanjem vnosa ali
– avtomatizirano, z uporabo spletnih storitev preko varne povezave in z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.
(2) Pogoj za posredovanje podatkov je uspešna prijava registriranega uporabnika v sistem za upravljanje podatkov ali uspešna izvedba avtomatizirane avtentikacije z uporabo spletnih storitev.
(3) Agencija zavezancu po uspešni registraciji pošlje uporabniška navodila za posredovanje podatkov.
(4) Avtomatizirano izmenjavo podatkov iz druge alineje prvega odstavka tega člena zagotovi agencija za vse zavezance na pisno zahtevo vsaj dveh zavezancev na področju posameznega trga z energijo. Funkcionalnost se zagotovi najkasneje v šestih mesecih od izpolnitve pogojev iz prejšnjega stavka.
10. člen
(sistem za upravljanje podatkov)
(1) Glede na dodeljeno raven avtorizacije se zavezancu po prijavi omogoči določen obseg funkcionalnosti sistema za upravljanje podatkov, ki je del zalednega sistema za upravljanje oziroma administracijo podatkov.
(2) Zavezancu se omogočijo najmanj naslednje funkcionalnosti:
– modul za urejanje podatkov o zavezancu;
– modul za urejanje podatkov o ponudbah;
– zagon primerjalne storitve v registriranem načinu;
– navodila za uporabo sistema za upravljanje podatkov.
(3) Obseg funkcionalnosti in njihovo izvedbo določa agencija, pri čemer upošteva dobre prakse za zagotavljanje uporabnosti aplikacij.
11. člen
(opredelitev podatkov)
(1) Nabor podatkov, ki so predmet poročanja po tem aktu, obsega:
– podatke o zavezancu in
– podatke o lastnostih posamezne ponudbe za storitev dobave elektrike oziroma zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem.
(2) Strukturo in vrsto podatkov določajo spletni obrazci sistema za upravljanje podatkov ali definicija spletne storitve za avtomatizirano izmenjavo podatkov, ki jo določi agencija. Obvezni podatki so v sistemu za upravljanje podatkov označeni.
(3) Sistem za upravljanje podatkov omogoča, da odgovorna oseba določene podatke označi kot poslovno skrivnost. Za upravljanje in varovanje zaupnih podatkov je odgovorna agencija.
12. člen
(spremembe nabora podatkov)
(1) Agencija lahko v sodelovanju z zavezanci spremeni strukturo oziroma nabor podatkov, ki so jih zavezanci dolžni poročati.
(2) Če se nabor podatkov poveča, agencija za vsak posamezen podatek ali za sklop podatkov določi prehodno obdobje, s katerim zagotovi, da se zavezanci ustrezno pripravijo na spremljanje in posredovanje teh podatkov.
(3) Agencija zavezance pisno obvesti o spremembah nabora podatkov in o terminskem načrtu uveljavitve sprememb ter po potrebi omogoči izobraževanje osebja zavezancev.
13. člen
(zagotavljanje kakovosti podatkov)
(1) Zavezanci so odgovorni za kakovost in ažurnost posredovanih podatkov. Če agencija ugotovi napake ali pomanjkljivosti v posredovanih podatkih, mora zavezanec le-te odpraviti v roku, ki ga določi agencija v pozivu za odpravo nepravilnosti.
(2) Agencija lahko na podlagi ugotovljenih odstopanj med posredovanimi podatki in referenčnimi informacijami (objavljen cenik na spletni strani zavezanca, splošni pogodbeni pogoji itd.) v postopku potrjevanja podatkov sama izvede popravke, o čemer obvesti zavezanca po elektronski pošti.
14. člen
(obseg poročanja)
(1) Zavezanci so dolžni podatke iz 11. člena tega akta za vsako ponudbo o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina na maloprodajnem trgu gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, ki je javno objavljena, posredovati in ažurirati v rokih iz 15. člena tega akta. Dolžnost posredovanja in ažuriranja podatkov velja tudi za vse ponudbe, ki jim je veljavnost že potekla, vendar se na podlagi sklenjenih pogodb dobava elektrike oziroma zemeljskega plina še vedno izvaja vsaj enemu odjemalcu.
(2) V rokih iz 15. člena tega akta so zavezanci agenciji dolžni posredovati in ažurirati tudi podatke, ki se nanašajo na spremembo obveznih in neobveznih podatkov o zavezancu.
15. člen
(rok za posredovanje podatkov)
(1) Zavezanci posredujejo podatke o novih ali spremenjenih ponudbah najkasneje z začetkom veljavnosti ponudb.
(2) Zavezanec mora v sistemu za upravljanje podatkov najkasneje zadnji dan tekočega meseca potrditi ažurnost in kakovost vseh podatkov za prvi dan naslednjega meseca.
16. člen
(proces obdelave podatkov)
(1) Proces uporabe podatkov je v sistemu za upravljanje s podatki nadzorovan na podlagi vnaprej določenega delovnega toka, ki opredeljuje status posamezne ponudbe. Agenciji omogoča validacijo, urejanje in potrjevanje posredovanih podatkov kot pogoj za uporabo podatkov v okviru elektronskih primerjalnih storitev agencije.
(2) Ponudba ima lahko naslednje statuse:
– ponudba v pripravi: izvaja se oblikovanje ponudbe s strani zavezanca;
– ponudba pripravljena za pregled: zavezanec potrdi kakovost podatkov in zagotovi celovitost podatkov (obvezni podatki);
– validacija ponudbe: podatki ponudbe so v postopku pregleda s strani agencije;
– aktivna ponudba: agencija potrdi ponudbo, ki je glede na obdobje veljavnosti vključena v primerjalno obdelavo in objavo;
– neaktivna ponudba: agencija potrdi ponudbo, začetek veljavnosti te ponudbe pa še ni nastopil;
– potekla ponudba: ponudbi je pretekel rok veljavnosti, vendar je vključena v statistično obdelavo zgodovinskih podatkov.
(3) Vsaka sprememba lastnosti ponudbe zahteva ponovno validacijo in potrditev agencije. Do potrditve sprememb s strani agencije je aktivna in objavljena verzija ponudbe pred spremembo. Zavezanec nima možnosti izbrisa ponudbe, temveč lahko ponudbi zaključi obdobje veljavnosti (potekla ponudba).
17. člen
(avtomatizirano obveščanje zavezancev)
Sistem za upravljanje podatkov zagotavlja avtomatizirano obveščanje zavezancev in agencije kot sledi:
– obveščanje o bližajočem se roku za izpolnitev obveznosti potrjevanja podatkov;
– obveščanje o izpolnjeni obveznosti potrjevanja podatkov;
– obveščanje o zamujeni obveznosti potrjevanja podatkov;
– obveščanje o vnosu nove ali spremenjene ponudbe;
– obveščanje o potrditvi objave ponudbe.
18. člen
(rok hrambe podatkov)
Agencija hrani podatke o posamezni ponudbi največ deset let od potrjenega vnosa podatkov s strani zavezanca.
19. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-12/2014-01/239
Maribor, dne 10. septembra 2014
EVA 2014-2430-0088
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti