Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2868. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil, stran 7697.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 4. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o statistiki plačil (Uradni list RS, št. 38/14), izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil
I. SPLOŠNO
1. To navodilo določa vsebino poročil, način pošiljanja ter roke za posredovanje podatkov Banki Slovenije.
2. Obveznik poročanja pošilja podatke o statistiki plačil četrtletno, razen obrazca SPI-B1, ki se izpolni ob pojavu nove vrste plačilne kartice in ob vsakokratni spremembi kateregakoli podatka navedenega na tem obrazcu.
Obveznik poročanja predloži poročila Banki Slovenije najkasneje 10. delovni dan po izteku četrtletja za preteklo četrtletje.
3. Obveznik poročanja je dolžan nemudoma posredovati morebitne popravke že poslanih podatkov.
4. Obvezniki poročanja vpisujejo zneske v domači valuti in cele številčne podatke. Zneski se poročajo zaokroženi brez decimalk.
Vrednost plačil v tuji valuti se preračunava v domačo valuto na dan plačila, po referenčnem deviznem tečaju ECB.
5. Obvezniki poročanja pri sestavi poročil uporabljajo šifrante, ki so sestavni del predpisanega programa za poročanje Banki Slovenije.
6. Obveznik poročanja poročila Banki Slovenije predloži s pomočjo programa iBSReport2, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije.
7. Pojma ponudnik plačilnih storitev, (v nadaljevanju PSP) in upravljavec plačilnih sistemov pomenita enako kakor v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
8. Rezidenti za potrebe tega navodila so subjekti, ki so registrirani in se nahajajo v Sloveniji ter podružnice tujih subjektov v Sloveniji, ki imajo svojo glavno upravo izven Slovenije.
II. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
1. OBRAZEC SPI-A1: PLAČILNE KARTICE DOMAČIH IZDAJATELJEV
Obvezniki poročanja so vsi rezidenčni izdajatelji domačih in licenčnih plačilnih kartic, ki slednje izdajajo na podlagi licenčnih pogodb s tujimi izdajatelji, ter rezidenčni izdajatelji predplačniških plačilnih kartic. Vključene so tudi kartice, ki omogočajo poleg drugih načinov tudi poravnavo obveznosti z elektronskim denarjem in kartice s kombinirano debetno funkcijo in funkcijo uporabe elektronskega denarja, o katerih se dodatno podrobneje poroča na obrazcu A8. Obvezniki ne poročajo o karticah, ki so bile zamenjane ali jim je potekla veljavnost. Poroča se o karticah, ki so v četrtletju na katerega se poročilo nanaša v obtoku, ne glede ne frekvenco njihove uporabe.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A1:
a) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. Če gre za novo vrsto kartice, je predhodno potrebno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
b) Izdane
V rubriko izdane se vpiše podatke o številu izdanih veljavnih kartic na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča. Podatek se prikazuje ločeno glede na imetnike kartice: rezidenti in nerezidenti. Izdajatelji predplačniških kartic, ki ne omogočajo večkratnega nalaganja vrednosti na kartice, v rubriko izdane vpišejo število prodanih kartic v četrtletju, za katerega se poroča. Izdajatelji predplačniških kartic, ki ne razpolagajo s podatkom o številu prodanih kartic nerezidentom, vpišejo celotno število v rubriko rezidenti. V prikazu predplačniških kartic se upošteva tudi podatke o prodanih dobroimetjih preko interneta, bankomatov ali drugih medijev kot nadomestke fizično prodanim karticam.
c) Plačila
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti transakcij v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na PLAČILA V SLOVENIJI in PLAČILA V TUJINO. Vsa plačila so nadalje razčlenjena na osebno predložitev in neosebno predložitev. PLAČILA V TUJINO so še dodatno razčlenjena na plačila po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj. Pod osebno predložitev, kjer je imetnik s kartico prisoten na prodajnem mestu, se vključuje plačilne transakcije prek POS terminalov. Pod rubriko neosebna predložitev se poroča o transakcijah opravljenih brez fizične prisotnosti imetnika kartice na prodajnem mestu, kot so npr. plačilne transakcije prek kataloške, telefonske, internetne prodaje ali na druge podobne načine s poravnavo obveznosti s plačilno kartico. Izdajatelji (enonamenskih) predplačniških kartic vpišejo število in vrednost prodanih kartic oziroma nakupov dobroimetij v četrtletju, za katerega se poroča. Pri slednjih se upošteva tudi podatke o prodanih dobroimetjih prek interneta, bankomatov ali drugih medijev.
d) Blokirane
V rubriko blokirane se vpiše število blokiranih kartic v četrtletju, za katerega se poroča. Vpiše se le število preklicanih kartic zaradi izgube, kraje ali druge zlorabe. V rubriko se ne vpisuje število blokiranih kartic zaradi redne zamenjave, rednega prenehanja veljavnosti ali podobno. Za predplačniške kartice se rubrika ne izpolni.
e) Zlorabe
V rubriko zlorabe se vpiše število in vrednost transakcij, opravljenih s strani tretje osebe, ki je kartico zlorabila, s karticami navedenimi v rubriki blokirane. Vpišejo se zlorabe pred in po preklicu posamezne kartice. Za predplačniške kartice se rubrika ne izpolni.
2. OBRAZEC SPI-A2: PLAČILNE KARTICE TUJIH IZDAJATELJEV – UPORABA V SLOVENIJI
Obvezniki poročanja so rezidenčne kreditne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev (v nadaljevanju PSPji) (pridobiteljice) in drugi subjekti, ki imajo s prodajnim mestom sklenjeno pogodbo za sprejem plačilnih kartic tujih izdajateljev.
Podatke o transakcijah se poroča po datumu prispetja oziroma zajetja transakcije v obdelavo.
Obveznik poročanja izpolni obrazec za vsako vrsto kartice posebej.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A2:
a) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartice iz šifranta kartic. Če gre za v Sloveniji prvič uporabljeno kartico, je potrebno predhodno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
b) Plačila
V rubriko plačila se vpiše podatke o številu in vrednosti plačil v četrtletju, za katerega se poroča. Podatek se prikazuje ločeno na osebno predložitev in neosebno predložitev. Pod osebno predložitev, kjer je imetnik s kartico fizično prisoten na prodajnem mestu, se vključuje plačilne transakcije preko POS terminalov. Pod rubriko neosebna predložitev se poroča transakcije, opravljene brez osebne prisotnosti imetnika kartice na prodajnem mestu, kot so na primer plačilne transakcije preko kataloške, telefonske, internetne prodaje ali na podobne načine s poravnavo obveznosti s plačilno kartico.
3. OBRAZEC SPI-A3: UPORABA BANKOMATOV
Obvezniki poročanja za podatke v tabelah SPI-A3a in SPI-A3b so upravljavci mrež bankomatov. Obvezniki poročanja za podatke v tabelah SPI-A3c in SPI-A3d so rezidenčni izdajatelji domačih in licenčnih plačilnih kartic.
Obveznik poročanja za potrebe poročanja tabel SPI-A3a in SPI-A3b obravnava bankomate v mreži po skupinah glede na to, kateremu PSP pripadajo. Za vsako od teh skupin izpolni obveznik poročanja toliko obrazcev, kolikor vrst kartic (iz šifranta kartic) je bilo na bankomatih obravnavane skupine uporabljenih.
Izpolnjevanje rubrik tabel SPI-A3a in SPI-A3b:
a) Matična številka PSP
Vpiše se matično številko PSP, ki ji bankomati v mreži pripadajo.
b) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartic, ki so bile v četrtletju, za katerega se poroča, uporabljene na bankomatih navedenega PSP.
c) Dvigi/pologi
V rubriko dvigi/pologi se vpiše število in vrednost dvigov/pologov gotovine v četrtletju, za katerega se poroča z navedeno vrsto kartice. Podatke se prikazuje ločeno glede na:
– dvige/pologe opravljene s karticami domačih izdajateljev na njihovih bankomatih, lociranih v Sloveniji (t.i. »on-us« transakcije), dvige/pologe, opravljene s karticami domačih izdajateljev na bankomatih drugega PSPja v Sloveniji (»not-on-us« transakcije). Poročajo se tudi dvigi/pologi s karticami domačih izdajateljev na bankomatih, ki jih rezidenčni PSP neposredno zagotovijo v tujini, ki je nadalje razčlenjena na prikaz transakcij po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj.
– dvige/pologe opravljene s karticami tujih izdajateljev na bankomatih, ki jih zagotovijo rezidenčnii PSPji v Sloveniji in v tujini. Tujina je nadalje razčlenjena na prikaz po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj.
d) Kreditni prenosi – funkcija prenosa sredstev
V rubriko kreditni prenosi – funkcija prenosa sredstev se vpiše podatke o številu in vrednosti prenosov sredstev v četrtletju, za katerega se poroča. Prenos sredstev je v tem primeru definiran kot prenos sredstev z računa imetnika plačilne kartice na račun prejemnika, opravljen preko bankomatov.
e) Kreditni prenosi – nakupi
V rubriko kreditni prenosi – nakupi se vpiše podatke o številu in vrednosti nakupov (npr. predplačanih vrednosti za mobilno telefonijo in podobno), ki jih bankomati omogočajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazcev SPI-A3c in SPI-A3d:
f) Matična številka PSP
Vpiše se matično številko PSP izdajatelja plačilnih kartic.
g) Šifra kartice
Vpiše se šifro kartic, ki so bile v četrtletju, za katerega se poroča, uporabljene na bankomatih nerezidenčnih PSPjev.
h) Dvigi/pologi
V rubriko dvigi/pologi se vpiše število in vrednost dvigov/pologov gotovine v četrtletju, za katerega se poroča z navedeno vrsto kartice. Podatke se prikazuje ločeno glede na:
– dvige/pologe, opravljene s karticami domačih izdajateljev na bankomatih, ki jih neposredno zagotovijo nerezidenčni PSPji v Sloveniji in v tujini. Tujina je nadalje razčlenjena na prikaz po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj.
4. OBRAZEC SPI-A3-I: DVIGI IN POLOGI NA BANČNEM OKENCU IN DENARNA NAKAZILA
Obvezniki poročanja so rezidenčni PSPji.
Izpolnjevanje rubrik tabel SPI-A3-Ia
a) Dvigi/pologi gotovine na bančnih okencih v Sloveniji:
V rubriko dvigi/pologi se vpiše število in vrednost dvigov/pologov gotovine na bančnem okencu v četrtletju za katerega se poroča.
Izpolnjevanje rubrik tabel SPI-A3-Ib:
b) Denarna nakazila – poslane transakcije:
Vpiše se število in vrednost denarnih nakazil, razčlenjeno na: Slovenijo, po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj, v četrtletju za katerega se poroča.
c) Denarna nakazila – transakcije prejete iz tujine:
Vpiše se število in vrednost denarnih nakazil prejetih iz tujine, v četrtletju za katerega se poroča.
5. OBRAZEC SPI-A4: UNOVČENI ČEKI
Obvezniki poročanja so rezidenčni izdajatelji čekov in rezidenčni PSPji, ki nudijo možnost unovčevanja čekov.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A4:
a) Unovčeni čeki – poslane transakcije
V rubriko unovčeni čeki – poslane transakcije se vpiše število in vrednost unovčenih čekov, v četrtletju za katerega se poroča. Podatek se razčleni na čeke slovenskih izdajateljev, na čeke izdajateljev iz držav EU po posameznih državah in na čeke izdajateljev iz druge tujine skupaj.
b) Unovčeni čeki slovenskih izdajateljev v tujini
V rubriko unovčeni čeki slovenskih izdajateljev v tujini – prejete transakcije se vpiše število in vrednost unovčenih čekov slovenskih izdajateljev v tujini.
6. OBRAZEC SPI-A7: ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO
Obvezniki poročanja so rezidenčne kreditne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev, ki nudijo storitve elektronskega bančništva prek interneta ali drugih omrežij za prenos podatkov, z uporabo osebnih računalnikov ali drugih terminalov ter preko telebanke in mobilnih telefonov. Poročevalec poroča le o kreditnih prenosih v breme računov uporabnikov. V poročilo se vključujejo tudi prenosi znotraj posameznega PSP, kjer sta nalogodajalec in prejemnik isti osebi (npr. vezava sredstev preko elektronske banke).
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A7:
a) Spletna banka
Rubrika spletna banka se nadalje deli na naslednji podrubriki: uporabniki in plačila. V podrubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev spletnega bančništva. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne osebe. V podrubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo spletnega bančništva v breme računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – domače transakcije, fizične osebe in samostojni podjetniki – meddržavne transakcije, pravne osebe – domače transakcije ter pravne osebe – meddržavne transakcije.
b) Telebanka
Rubrika telebanka se nadalje deli na podrubriki: uporabniki in plačila. V podrubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev telebanke. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne osebe. V podrubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo telebanke v breme računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – domače transakcije, fizične osebe in samostojni podjetniki – meddržavne transakcije, pravne osebe – domače transakcije ter pravne osebe – meddržavne transakcije.
c) Mobilno bančništvo
Rubrika mobilno bančništvo se nadalje deli na podrubriki: uporabniki in plačila. V podrubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov storitev mobilnega bančništva. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojne podjetnike ter pravne osebe. V podrubriko plačila se vpiše število in vrednost opravljenih transakcij z uporabo mobilnega bančništva v breme računov uporabnikov. Podatki se prikazujejo ločeno na: fizične osebe in samostojni podjetniki – domače transakcije, fizične osebe in samostojni podjetniki – meddržavne transakcije, pravne osebe – domače transakcije ter pravne osebe – meddržavne transakcije.
7. OBRAZEC SPI-A8: ELEKTRONSKI DENAR – KARTIČNA OBLIKA
Obvezniki poročanja so rezidenčni izdajatelji kartične oblike elektronskega denarja. Vključene so tudi kartice s kombinirano debetno funkcijo in funkcijo uporabe elektronskega denarja. O navedenih karticah se poroča tudi na obrazcu A1.
Obveznik poročanja izpolni toliko obrazcev, kolikor različnih kartic za uporabo elektronskega denarja izdaja.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A8:
a) Šifra kartice
V rubriko šifra kartice se vpiše šifro kartice iz šifranta kartic. Če gre za novo vrsto kartice ali v Sloveniji prvič uporabljeno kartico, je potrebno pridobiti novo šifro s strani Banke Slovenije na podlagi poslanega obrazca SPI-B1.
b) Izdane
V rubriko izdane se vpiše število vseh izdanih kartic ter posebej število kartic, na katere je bila vsaj enkrat naložena vrednost v elektronskem denarju (npr. v primeru kartic s kombinirano debetno funkcijo in funkcijo elektronskega denarja).
c) Polnjenje
V rubriko polnjenje se vpiše število in vrednost transakcij nalaganja elektronskega denarja na navedene kartice v četrt­letju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na transakcije v Sloveniji, po posameznih državah EU ter drugo tujino skupaj.
d) Praznjenje
V rubriko praznjenje se vpiše število in vrednost transakcij praznjenja elektronskega denarja iz navedene kartice v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na transakcije v Sloveniji, po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj.
e) Plačila
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačil z elektronskim denarjem z navedenimi karticami v četrtletju, za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno transakcije v Sloveniji, po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj.
f) Neporabljena vrednost
V rubriko neporabljena vrednost se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja v EUR na navedeni kartici na zadnji dan četrtletja za katerega se poroča.
8. OBRAZEC SPI-A9: ELEKTRONSKI DENAR – PROGRAMSKA OBLIKA
Obvezniki poročanja so rezidenčni izdajatelji elektronskega denarja, ki je vezan na uporabo ustrezne programske opreme na osebnem računalniku ali drugem elektronskem mediju ali napravi in ki se ga tipično uporablja za prenos in plačila preko telekomunikacijskih omrežij (programska oblika elektronskega denarja, ne vključuje kartične oblike elektronskega denarja).
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A9:
a) Šifra sheme
Vpiše se šifro sheme programske oblike elektronskega denarja. Šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Uporabniki
V rubriko uporabniki se vpiše število uporabnikov navedene sheme.
c) Polnjenje
V rubriko polnjenje se vpiše število in vrednost transakcij nalaganja elektronskega denarja na pomnilniške medije v četrtletju za katerega se poroča.
d) Prenos denarja
V rubriko prenos denarja se vpiše število in vrednost transakcij prenosa elektronskega denarja s pomnilniškega medija na drug račun (npr. na račun izdajatelja elektronskega denarja, nakazilo na transakcijski račun, nakazilo na račun drugega uporabnika in podobno) v četrtletju za katerega se poroča.
e) Plačila
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačili z elektronskim denarjem v četrtletju za katerega se poroča. Podatki se prikazujejo ločeno na transakcije v Sloveniji, po posameznih državah EU in drugo tujino skupaj.
f) Neporabljena vrednost
V rubriko neporabljena vrednost se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja v EUR na zadnji dan četrtletja za katerega se poroča.
9. OBRAZEC SPI-A10: PRENOSI SREDSTEV
Obvezniki poročanja so rezidenčne kreditne institucije in drugi PSPji, ki izvajajo prenose sredstev navedene v obrazcu.
Poročajo se vse transakcije, tako SEPA kot tudi neSEPA.
Vključene so plačilne transakcije, ki jih odredijo nemonetarne finančne institucije (v nadaljevanju ne-MFI) do katere koli nasprotne stranke ali PSPji, če je nasprotna stranka ne-MFI. Ne-MFI je katerakoli fizična ali pravna oseba, ki ne pripada sektorju monetarnih finančnih institucij. Vključene so plačilne transakcije, ki se izvršijo med dvema računoma pri različnih PSPjih in plačilne transakcije, ki se izvršijo med dvema računoma pri istem PSPju. Vključijo se tudi prenosi med dvema različnima računoma istega komitenta.
Pri množičnih plačilih se šteje vsaka posamezna transakcija.
Vključene so tudi plačilne transakcije, denominirane v tuji valuti.
Podatek o prenosu sredstev se nanaša na tisti dan, ko se transakcija sproži na strani nalogodajalca plačila.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A10:
a) Kreditni prenosi in interne preknjižbe
Kreditni prenosi so plačilne storitve, ki plačniku omogočajo, da instituciji pri kateri ima račun da navodilo, za prenos sredstev upravičencu. To je plačilni nalog ali zaporedje plačilnih nalogov, ki se predložijo z namenom, da se sredstva dajo na razpolago upravičencu. Med kreditne prenose se vključijo tudi: kreditni prenosi opravljeni prek bankomatov s funkcijo kreditnega prenosa, transakcije ki vključujejo gotovino na enem ali obeh koncih plačilne transakcije in kreditni prenosi za poravnavo neporavnanih zneskov transakcij z uporabo kreditnih kartic ali kartic z odloženim plačilom. Gotovinska plačila na račun z uporabo bančnega obrazca se ne vključijo v kreditne prenose.
Podatke o kreditnih prenosih – poslane transakcije pošilja PSP, pri kateri je plačnik sprožil transakcijo. Podatke o kreditnih prenosih – prejete transakcije pošilja PSP prejemnika plačila.
Rubrika kreditni prenosi se deli na dve podrubriki, na prenose odrejene v papirni obliki in odrejene elektronsko, ti pa se nadalje razčlenijo na prenose: odrejene v datoteki/svežnju in odrejene kot posamično plačilo. V okviru slednjega se prikaže tudi kategorija storitve odreditve plačil prek e-bančništva. Podatke se prikazuje ločeno na PLAČILA V SLOVENIJI in na PLAČILA V TUJINO. PLAČILA V TUJINO so nadalje dodatno razčlenjena na plačila po posameznih državah EU in plačila v drugo tujino skupaj.
V podrubriko kreditni prenosi – odrejeni v papirni obliki se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov, ki jih plačnik predloži v papirni obliki.
V podrubriko kreditni prenosi – odrejeni elektronsko se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov, ki jih plačnik predloži brez uporabe papirnih obrazcev, tj. elektronsko. Dodatno se vključijo se tudi predložitve po telefaksu ali z drugimi sredstvi, kot je avtomatizirano telefonsko bančništvo, če so pretvorjene v elektronska plačila brez ročnega posredovanja. Vključijo se trajni nalogi, ki so bili prvotno predloženi v papirni obliki, nato pa izvršeni elektronsko. Vključijo se kreditni prenosi, ki jih ponudnik plačilnih storitev izvrši na podlagi finančne storitve, če se finančna storitev odredi elektronsko, ali če oblika predložitve ni znana in je ponudnik plačilne storitve izvršil prenos elektronsko. Vključijo se kreditni prenosi, odrejeni na bankomatu s funkcijo kreditnega prenosa. Podrubrika kreditni prenosi – odrejeni elektronsko se nadalje razčleni na transakcije odrejene v datoteki/svežnju in transakcije odrejene kot posamezno plačilo.
V podrubriko kreditni prenosi – prejete transakcija/PLAČILA IZ TUJINE se vpiše število in vrednost kreditnih prenosov iz tujine.
V rubriko interne preknjižbe se vpiše število in vrednost transakcij, kjer je transakcija generirana sistemsko – programsko, brez plačilne instrukcije ali naloga in se izvede v internem sistemu posameznega PSP kot interna preknjižba med računom komitenta in računom PSP, ki vodi račun komitenta. Rubrika interne preknjižbe se deli na naslednji podrubriki: interne preknjižbe – v dobro in interne preknjižbe – v breme.
V podrubriko interne preknjižbe – v dobro se vpiše število in vrednost internih preknjižb. Vanjo so vključene odobritve računov komitentov, ki jih PSP izvrši z interno preknjižbo sredstev in predstavljajo prenos sredstev v dobro računa komitenta in v breme računa PSP, ki vodi račun komitenta, brez uporabe plačilnega instrumenta. Tako se med interne preknjižbe – v dobro poročajo:
– plačilo obresti in dividend s strani PSP v dobro računa komitenta,
– izplačilo odobrenega posojila na račun komitenta,
– druge interne preknjižbe v dobro.
Interne preknjižbe v dobro so izključene iz kreditnih prenosov.
V podrubriko interne preknjižbe – v breme se vpiše število in vrednost internih preknjižb. Vanjo so vključene bremenitve računov komitentov, ki jih PSP izvrši z interno preknjižbo sredstev in predstavljajo prenos sredstev v dobro računa PSP in v breme računa komitenta, katerega račun vodi, brez uporabe plačilnega instrumenta. Tako se med interne preknjižbe – v breme poročajo:
– plačilo obresti in bančne provizije s strani komitenta PSP,
– poplačilo/vračilo najetega posojila na račun PSP,
– plačilo davkov povezanih s finančnimi naložbami s strani komitenta PSP ali davčnemu uradu,
– druge interne preknjižbe v breme.
Interne preknjižbe v breme so izključene iz direktnih obremenitev.
b) Direktne obremenitve
Direktne obremenitve so plačilne storitve za potencialno ponavljajočo se obremenitev plačilnega računa plačnika, pri kateri plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila, na podlagi soglasja plačnika danega prejemniku plačila, PSPju prejemnika plačila ali PSPju plačnika.
Vključijo se enkratne in ponavljajoče se direktne obremenitve. V primeru ponavljajočih se direktnih obremenitev se vsako posamezno plačilo šteje kot ena transakcija. Vključene so tudi direktne obremenitve za plačilo neporavnanih zneskov, ki izhajajo iz transakcij z uporabo kartic s kreditno funkcijo ali funkcijo odloženega plačila, ker gre za ločena plačila imetnika kartice izdajatelju kartice.
Podatke o direktnih obremenitvah – poslane transakcije pošilja PSP, pri kateri je prejemnik plačil odredil transakcijo. Podatke o direktnih obremenitvah – prejete transakcije pošilja PSP plačnika.
V rubriko direktne obremenitve – poslane transakcije se vpiše število in vrednost poslanih transakcij. Vključijo se enkratne in ponavljajoče se direktne obremenitve. Rubrika se deli na dve podrubriki na transakcije odrejene v datoteki/svežnju in odrejene kot posamično plačilo. Podatke se prikazuje ločeno na PLAČILA IZ SLOVENIJE in na PLAČILA IZ TUJINE. PLAČILA IZ TUJINE so nadalje dodatno razčlenjena na plačila iz posameznih držav EU in iz druge tujine skupaj.
V rubriko direktne obremenitve – prejete transakcije/PLAČILA V TUJINO se vpiše število in vrednost direktnih obremenitev, ki jih je sprožil tuji upnik.
10. OBRAZEC SPI-A10-I: PRENOSI SREDSTEV SEPA
Obvezniki poročanja so rezidenčne kreditne institucije in drugi PSPji, ki izvajajo prenose sredstev navedene v obrazcu.
Poročajo se kreditni prenosi in direktne obremenitve navedene v točki 9, ki so skladni s SEPA.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI A10-I:
a) Kreditni prenosi SEPA
V rubriko kreditni prenosi SEPA se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih prenosov skladnih s SEPA. Rubrika se deli na dve podrubriki, na kreditne prenose odrejene v papirni obliki in odrejene elektronsko. Rubrika odrejeni v papirni obliki se deli na interne in eksterne transakcije. Rubrika odrejene elektronsko se deli na interne in eksterne transakcije. Rubrika odrejene elektronsko je dodatno razčlenjena tudi na kreditne prenose: odrejene v datoteki/svežnju in odrejene kot posamično plačilo. V okviru rubrike odrejeni elektronsko se prikaže tudi trajne naloge in množična plačila SEPA. Podatke se prikazuje ločeno na PLAČILA V SLOVENIJI in na PLAČILA Z DRŽAVAMI SEPA. PLAČILA Z DRŽAVAMI SEPA se nadalje razčlenijo na plačila po posameznih državah EU in skupaj plačila z državami SEPA, ki niso v EU.
b) Direktne obremenitve SEPA
V rubriko direktne obremenitve SEPA se vpiše podatke o številu in vrednosti direktnih obremenitev skladnih s SEPA. Vključijo se enkratne in ponavljajoče se direktne obremenitve. Rubrika se deli na interne in eksterne transakcije. Rubrika je dodatno razčlenjena na direktne obremenitve odrejene v datoteki/svežnju in odrejene kot posamično plačilo. Podatke se prikazuje ločeno na PLAČILA IZ SLOVENIJE in na PLAČILA IZ DRŽAV SEPA. PLAČILA IZ DRŽAV SEPA se nadalje razčlenijo na plačila iz posameznih državah EU in skupaj plačila iz držav SEPA, ki niso v EU.
11. SPI-A11: DRUGE SODOBNE TRŽNE POTI
Obvezniki poročanja so vsi subjekti, ki nudijo možnosti opravljanja brezgotovinskih plačil blaga ali storitev preko tržnih poti, ki niso zajete v drugih obrazcih navedenih v tem navodilu (npr. plačila blaga in storitev s pomočjo mobilnih telefonov).
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A11:
a) Šifra tržne poti
Vpiše se šifro tržne poti. V primeru nove tržne poti, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Prodajna mesta
V rubriko prodajna mesta se vpiše število prodajnih mest ob koncu četrtletja, za katerega se poroča, na katerih je mogoče izvesti plačilo preko navedene tržne poti. Podatek se prikaže ločeno na fizične lokacije in lokacije na internetu.
c) Plačila
V rubriko plačila se vpiše število in vrednost plačil v četrtletju za katerega se poroča. Podatek se prikaže ločeno na transakcije izvedene na fizičnih lokacijah in lokacijah na internetu.
12. OBRAZEC SPI-B1: LASTNOSTI PLAČILNE KARTICE
Obvezniki poročanja so rezidenčni izdajatelji domačih ali licenčnih plačilnih kartic, izdajatelji predplačniških plačilnih kartic ter pravne osebe, ki opravljajo poravnave plačil v Sloveniji pri uporabi plačilnih kartic, izdanih s strani nerezidentov.
Obrazec se izpolni ob vsaki izdaji nove vrste plačilne kartice in ob prvem pojavu transakcije z mednarodno plačilno kartico izdano v tujini, v Sloveniji, ter ob vsakokratni spremembi kateregakoli podatka na obrazcu.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B1:
a) Kartica
V rubriko kartica se vpiše: uradni naziv kartice, šifro kartice dodeljeno s strani Banke Slovenije (če gre za novo vrsto kartice se polje pusti prazno), datum prve izdaje ali uporabe v Sloveniji, datum ukinitve in datum drugih sprememb v zvezi s kartico.
b) Izdajatelj
V rubriki izdajatelj se opredeli podatke o izdajatelju in o morebitni licenčni pogodbi s tujim izdajateljem. Izbere se ustrezno opredelitev: banka ali nebanka, domač izdajatelj ali tuj izdajatelj ter v primeru domačega izdajatelja še domača kartica ali licenčna kartica.
c) Območje uporabe
V rubriki območje uporabe se opredeli območje uporabe plačilne kartice: Slovenija ali mednarodno. Če je plačilno kartico mogoče uporabljati poleg Slovenije še v vsaj eni državi, se jo označi kot mednarodna.
d) Dvig gotovine na bankomatih
V rubriki dvig gotovine na bankomatih se opredeli ali je s kartico mogoče dvigovati gotovino na bankomatih v Sloveniji.
e) Namenskost
V rubriki namenskost se opredeli ali je plačilna kartica enonamenska ali večnamenska. Če je plačilno kartico mogoče uporabiti za plačilo le ene vrste blaga ali storitve, se opredeli kot enonamenska.
f) Imetnik
V rubriki imetnik se opredeli ali je kartica namenjena fizičnim osebam (osebna kartica) ali pravnim osebam (poslovna kartica).
g) Način poravnave
V rubriki način poravnave se opredeli tip plačilne kartice glede na način poravnave obveznosti pri opravljenih plačilih. Izbere se med naslednjimi tipi: debetna, kreditna, odloženo plačilo, elektronski denar, kombinirana debetna/elektronski denar, predplačilo – enkratno in predplačilo – večkratno, debetna/odloženo plačilo in kreditna/odloženo plačilo.
13. OBRAZEC SPI-B2: LOKACIJA BANKOMATOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež bankomatov.
Obveznik poročanja obravnava bankomate v mreži po skupinah glede na to, kateri banki pripadajo. Za vsako od teh skupin izpolni toliko vrstic na kolikor različnih lokacijah (Slovenija – kraji in poštne številke, tujina – po posameznih državah EU in druga tujina skupaj) se bankomati nahajajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B2:
a) Šifra banke
Vpiše se šifra banke, ki ji bankomati v mreži pripadajo.
b) Slovenija – kraj
Vpiše se kraj, v katerem se nahaja eden ali več bankomatov.
c) Slovenija – poštna številka
Vpiše se poštno številko, v katerem se nahaja eden ali več bankomatov.
d) tujina – po posameznih državah EU
Vpiše se državo EU.
e) Druga tujina skupaj
Vpiše se »Druga tujina«.
f) Vrste bankomatov
V rubriko vrste bankomatov se vpiše število vseh bankomatov na opredeljeni lokaciji. Poleg omenjenega agregatnega podatka (bankomati – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže število bankomatov po skupinah glede na njihove naslednje funkcije: dvig gotovine, polog gotovine, depozitna enota, funkcija prenosa sredstev, plačila UPN in nalaganje elektronskega denarja. Posamezen bankomat se lahko prišteva v več skupin.
14. OBRAZEC SPI-B3: LOKACIJA POS TERMINALOV V MREŽI
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež POS terminalov.
Obveznik poročanja izpolni za vsako mrežo POS terminalov, ki jo upravlja, toliko vrstic na kolikor različnih lokacijah (Slovenija – kraji in poštne številke, tujina – po posameznih državah EU in druga tujina skupaj) se POS terminali nahajajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B3:
a) Šifra mreže
Vpiše se šifro mreže iz šifranta mrež POS terminalov. V primeru nove mreže POS terminalov, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Slovenija – kraj
Vpiše se kraj, v katerem se nahaja eden ali več POS terminalov.
c) Slovenija – poštna številka
Vpiše se poštno številko, v katerem se nahaja eden ali več POS terminalov.
d) tujina – po posameznih državah EU
Vpiše se državo EU.
f) Druga tujina skupaj
Vpiše se »Druga tujina«.
d) Vrste POS terminalov
V rubriko vrste POS terminalov se vpiše število vseh POS terminalov na opredeljeni lokaciji. Poleg agregatnega podatka (POS – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže število POS terminalov po skupinah glede na njihove naslednje funkcije: EFTPOS, terminali za kartice s funkcijo elektronskega denarja in POS – ostali. Pod skupino EFTPOS – vsi se vpiše število vseh POS terminalov na opredeljeni lokaciji, kjer se informacija o plačilu zajema elektronsko (EFTPOS). Za kartice s funkcijo elektronskega denarja se vpiše število terminalov, ki omogočajo poleg običajnih EFTPOS funkcij tudi plačevanje z elektronskim denarjem. Pod skupino POS – ostali se vpiše število terminalov, kjer se informacija o plačilu zajema ročno na papirnih vavčerjih.
Poročevalec vpiše število vseh terminalov, ki se na določeni lokaciji nahajajo tudi, če se uporabljajo zgolj kot rezervni terminal, v primeru da EFTPOS terminal ni na voljo.
15. OBRAZEC SPI-B4: LOKACIJE TERMINALOV ZA UPORABO ELEKTRONSKEGA DENARJA
Obvezniki poročanja so upravljavci mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja.
Obveznik poročanja izpolni toliko vrstic, na kolikor različnih lokacijah (Slovenija – kraji in poštne številke, tujina – po posameznih državah EU in druga tujina skupaj) se terminali nahajajo.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-B4:
a) Šifra mreže
Vpiše se šifro mreže iz šifranta mrež terminalov za uporabo kartične oblike elektronskega denarja. V primeru nove mreže, šifro določi Banka Slovenije na podlagi poslanega dopisa.
b) Slovenija – kraj
Vpiše se kraj, v katerem se nahaja eden ali več terminalov.
c) Slovenija – poštna številka
Vpiše se poštno številko, na kateri se nahaja eden ali več terminalov.
d) tujina – po posameznih državah EU.
Vpiše se državo EU.
e) Druga tujina skupaj
Vpiše se »Druga tujina«.
f) Število terminalov
V rubriko število terminalov se vpiše število vseh terminalov na opredeljeni lokaciji. Poleg omenjenega agregatnega podatka (terminali – vsi) se za opredeljeno lokacijo prikaže število terminalov po skupinah glede na njihovi naslednji dve funkciji: nalaganje oziroma praznjenje ter plačila. Posamezen terminal se lahko prišteva v več skupin in zato ni nujno, da je skupno število funkcij enako številu terminalov – vsi.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06, 31/07, 54/10, 92/10).
2. Obvezniki poročanja prvič predložijo poročila s podatki skladno s tem navodilom za obdobje tretjega kvartala 2014 najkasneje do 14. 11. 2014.
3. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. septembra 2014
Guverner
Boštjan Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti